Fetva

Kısaca: Fetva herhangi bir şeyin (hadisenin) dine (İslamiyete) uygun olup olmadığını bildiren cevap. Fetva veren alime “müfti”, sorana “müstefti” denir. ...devamı ☟

fetva
Fetva

Fetva herhangi bir şeyin (hadisenin) dine (İslamiyete) uygun olup olmadığını bildiren cevap. Fetva veren alime “müfti”, sorana “müstefti” denir.

Fetva ile, herhangi bir şeyin İslamiyete uygun olup olmadığı, bilmeyenlere öğretilmektedir.Kur’an-ı kerimde; “Bir işte anlaşamazsanız, bu işin hükmünü Allah’tan ve Resulullah’tan anlayınız!” (Nisa suresi:59) mealindeki ayet-i kerimeyi tefsir alimleri, “Bir işte anlaşamazsanız, bu işin nasıl yapılacağını, alim olanlarınız Allah’ın kitabından ve Resulullah’ın sünnetinden anlasınlar!Âlim olmayanlarınız ise, alimlerin anlattıklarına uyarak yapsınlar.” diye açıklamışlardır. Bu ayet-i kerime, bir Müslümanın, hükmünü bilemediği herhangi bir meselede alim olan müftiye sormasını ve onun bildirdiğine uymasını emretmektedir.

Müftinin müctehid fil mezheb, yani mezhepte müctehid olması lazımdır. Böyle olmayana müfti denmez; nakıl, fetvayı iletici denir. Nakıller fetvayı meşhur fıkıh kitaplarından alırlar, müctehidlerin sözlerini bildirirler.

Müctehid olmayan din adamı bir hadis-i şerif işitince, bu hadisten kendi anladığına uyarak amel edemez. Müctehidlerin ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden anlayarak, öğrenerek verdikleri fetva ile amel etmesi lazımdır. Bu bakımdan fetvaların fıkıh kitaplarına dayanması lazımdır. Böyle olmayan fetvalar muteber değildir. Böyle yapmazsa vacibi terk etmiş olur.İslam bilgilerini öğrenmeden, bilmeden ayet-i kerime veya hadis-i şerifleri okuyup da bunları kafasına, kendi görüşününe göre manalandırıp, dini mevzularda gelişi güzel fetva verenlere müfti veya İslam alimi denmez.

Kendisinden fetva istenen müftide; iyi niyetlilik (sözüne güvenilirlik), hilm (yumuşaklık), vakar ve sekinet (samimi ve ağırbaşlı davranış), bilgisinde kuvvetlilik, sual sorana maddeten muhtac olmamak ve hak ile batılı, doğru ile yanlışı ayırdedebilecek ilmi bir kudret bulunması gibi şartlar da gerekmektedir.

Her müfti, kendi mezhebine göre fetva verir.Hanefi mezhebindeki bir müfti, İmam-ı A’zam Ebu Hanife’nin sözüne uygun şekilde fetva verir.Aradığını onun sözlerinde açıkça bulamazsa, İmam-ı Ebu Yusuf’un sözünü alır. Onun sözlerinde bulamazsa, İmam-ı Muhammed Şeybani’nin sözünü alır.Ondan sonra İmam-ı Züfer’in, daha sonra Hasan binZiyad’ın sözünü alır.

İfta, yani fetva vermek usulü, İslamiyetin başlangıcından beri vardır.Peygamberimiz zamanında, Müslümanların bizzat kendisinden aldıkları fetvalar muteber eserlerde toplanmıştır. Peygamberimizin ahirete irtihalinden sonra Eshab-ı kiramın Kur’an-ı kerime ve hadis-i şeriflere müracaat ederek verdikleri fetvalar ile, bu saha daha da genişlemiştir. Dört halife ve diğer bütün sahabenin ve “fukaha-ı seb’a” adıyla meşhur olan Tabiinden yedi büyük alimin fetvaları her zaman için en kıymetli kaynaklardır.

Emeviler, Abbasiler ve Osmanlılar zamanında devletin kazai işleri fetva ile hallolunurdu. Halk arasındaki çeşitli münasebetleri düzenleyen tertip edilmiş kaideler, bazı kanunlara münhasır (sınırlı) kalmıştır.Zaten fetva da, meselenin kesin hükmünü, dini kaynaklardan istinbat edip (çıkarıp) müdevven (düzenlenmiş) hale getirmek demektir.

fetva

Osmanlıca fetva kelimesinin Türkçe karşılığı.
Bir hâdise, bir muâmele hakkındaki hükm-ü şer'îyi ehli olanın haber vermesi ve o hükme dair verilen mâlumat, bilgi.

fetva

Türkçe fetva kelimesinin İngilizce karşılığı.
Religious edict or legal opinion, especially of a Mujtahid.

fetva

islam hukukuyla ilgili bir sorunun dinsel hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislam ya da müftü tarafından verilebilen belge.

fetva

Türkçe fetva kelimesinin Almanca karşılığı.
der Spruch, das Urteil

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fetva
3 yıl önce

Fetva (Arapça: فتوى), Fetva geleneksel olarak sosyal bir soruna, dini otoriteyi temsil eden müftünün anlayışına göre, dinin bu soruna yaklaşımını yansıtan...

Fetva, Hukuk, Müftü, İslİ¢m, Ş�eyhülislİ¢m
Ankara Fetvası
3 yıl önce

duyuran fetvasına karşı Ankara Müftüsü Mehmet Rifat Efendi tarafından yazılıp 153 müftü tarafından imzalanarak ilan edilen fetvadır. Bu fetva, 19 Nisan...

Kadızade Mehmed Tahir Efendi
3 yıl önce

alınması gerektiğine dair ve sonrasında ocağın kaldırılması için fetva vermiştir. Bu fetva üzerine padişah kendisine elmas yüzük hediye etmiştir. 1828-1829...

Ebussuud Efendi
6 yıl önce

verdiği fetvalarla I. Süleyman'ın Yezidilere karşı hareketlerini ve II. Selim'in Kıbrıs seferini destekleyen fetvalar verdi. Verdiği fetvaların arasında...

Ebussuud Efendi, 1491, 1516, 1520, 1522, 1525, 1528, 1574, 23 Ağustos, 30 Aralık, Akkoyunlu Devleti
Sahâbî kavli
6 yıl önce

Sahabi kavli ile kasıt sahabilerin fetva ve sözleridir. Birçok fıkıh mezhebinde sahabilerin yaptığı eylemler ve fetva, aslî delillerin olmadığı bir durumda...

Mesih Mehmed Paşa Camii
6 yıl önce

Camii" veya harap iken 19.yy sonlarinda Fetva Emini Hacı Nuri Efendi tarafından yeniden restore edildigi için "Fetva Emini Camii" adlari da verilmektedir...

Mesih Mehmed Paşa Camii, 1586, Hırkai Şerif Camii, III. Murad, Karagümrük, Mimar Davud Ağa, Mimarlık, Taslak, Mesih Mehmed Paşa
Fıkıh
3 yıl önce

gelen kelime, terim olarak İslami kanunların teorik ve pratik uygulama (fetva) çalışmalarına verilen ismi ifade etmektedir. Müslümanlar Allah tarafından...

Fıkıh, Fıkıh
Fahreddin-i Acemi
6 yıl önce

Hurufiler'in canlarının alınması yolunda bir fetva çıkarılması üzerine Fatih Sultan Mehmet'in de fetvaya karşı gelmemesiyle Hurufiler Edirne'de yakılan...