Göç Alm. Wanderung, Aus- Ein-wanderung (f), Fr. Émigration, İmmigration (f), Exode (m), İng. Migration. Dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerle insan topluluklarının bir yerden bir başka yere gitmesi. Hicret. Ferdi sebep ve maksatlarla yer değiştirmeye ve bu esnada nakledilen eşyaların hepsine de göç denmektedir.Ayrıca kuşların, balıkların ve bazı hayvan türlerinin, belli mevsimlerde dünyanın çeşitli yerlerine gitmeleri de göç adıyla anılır.

Göç

Göç Alm. Wanderung, Aus- Ein-wanderung (f), Fr. Émigration, İmmigration (f), Exode (m), İng. Migration. Dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerle insan topluluklarının bir yerden bir başka yere gitmesi. Hicret. Ferdi sebep ve maksatlarla yer değiştirmeye ve bu esnada nakledilen eşyaların hepsine de göç denmektedir.Ayrıca kuşların, balıkların ve bazı hayvan türlerinin, belli mevsimlerde dünyanın çeşitli yerlerine gitmeleri de göç adıyla anılır.

Tarihte; sebep, mahiyet ve neticeleri itibariyle en mühim göç, PeygamberimizMuhammed aleyhisselamın,İslam dinine inananlarla beraber, Mekke’den Medine’ye yaptıkları göçtür. Bu büyük hadiseye “Hicret” denir ve hicri takvimin başlangıcıdır.(Bkz. Hicret)

Bir tarih nazariyesine göre, M.Ö. 3000-4000 yıllarında Orta Asya’da yaşayan kavimlerin şiddetli ve uzun süren kuraklık sebebiyle doğuya, kuzeye, batıya ve güneye gitmelerine; “Kavimler Göçü” denmektedir. Bu göçün siyasi, sosyal ve kültürel neticeleri üzerinde uzun durulmaktadır.Aynı bölgede M.S. 6. yüzyıldan itibaren başlayan ve asıl ağırlığı batı istikametinde olan Türk göçleri, 17. yüzyıla kadar devam etmiş; İran,Anadolu ve Balkanlardan geçerekAvrupa ortalarına ulaşmıştır.Türkler, geçtikleri yerlerde birbirlerinin devamı olan devletler kurmuşlar, böylece Orta Asya içlerindenAvrupa ortalarına uzanan kültür ve medeniyet mirasları ve yerleşik Türk boyları ile bir Türk dünyası meydana getirmişlerdir. Bu göçler sırasında Türklerin bir kolu, Karadeniz’in kuzeyinden geçerekAvrupa ortalarına gelmiş, burada Avrupa Hun Devletini kurup, bir müddet yaşadıktan sonra diğer yerli kavimlerin arasında Hıristiyanlaşarak, eriyip gitmiştir.

Ortadoğu üstünden Mısır’a doğru yol alanlar da, kurdukları çeşitli devletlerden sonra Osmanlı Devleti içinde yer almışlardır. Gerek bunların ve gerekse Anadolu’ya gelen Türk boylarının en büyük talihi, İslamiyeti kabul etmeleridir. Dokuzuncu ve 10. yüzyıllardan itibaren boylar ve kitleler halinde Müslüman olan Türkler; bugünkü İran,azerbaycan,Hindistan, Irak ve Anadolu’da kurdukları güçlü devletlerle, hem kendi hayatiyetlerini korumuşlar, hem de kazandıkları zaferlerle İslam dünyasına yeni bir çehre kazandırmışlardır. Böylece başlayan Türk-İslam devletleri devri, Osmanlı Devleti bünyesinde bütün İslam dünyasının tek ve birleşik devleti, haline gelerek 20. yüzyıl başlarına kadar devam etmiştir.Osmanlı Devletinin son zamanlarında, Doksanüç Harbi adıyle Ünlü 1877-78 Osmanlı-Rus savaşları esnasında, Tuna boylarında, Balkanlarda ve Kırım’da yaşayan Türklerin eşi görülmemiş Rus ve Hıristiyan zulmü, vahşeti karşısında Anadolu’ya yaptıkları toplu göç, 93 Muhaceratı olarak bilinir ve teessürle hatırlanır. 1950’li yıllarda, Komünist İdarelerin şiddetli tazyik ve zulmüne dayanamayan Müslüman Türklerin, Balkan ülkelerinden(Romanya, Yugoslavya,Bulgaristan) ve Rusya’dan Türkiye’ye toplu olarak yaptıkları göçler de son yılların hafızalarda yaşayan göç hadiselerindendir.

Vietnam’ın komünist kuvvetlerce işgalini müteakip başlayan göç hareketi,Afganistan’ın Rusya tarafından işgali ile 2,5 milyon Afganlının başta Pakistan olmak üzere çeşitli İslam ülkelerine göçü, Filistinlilerin İsrail tarafından vatanlarından zorla çıkarılıp, göçe mecbur bırakılması, Bulgaristan’da yaşayan Türklerin (1989) ve Kuzey Iraklıların vatanlarından çıkarılarak göçe zorlanmaları (1991) olayları da siyasi göçlerin en manidar örnekleridir.

İşsizlik, daha iyi şartlarda yaşama gibi sebeplerle, ülkeler arasında ve bir ülkenin kendi içinde de çeşitli göçler olmaktadır. Bunlar, zamanla çözümü zorlaşan büyük problemler ortaya çıkarmakta ve ülkelerin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel dengelerini bozmaktadır. Türkiye, köyden şehire büyük oranlara ulaşan göçler sebebiyle bu problemleri ençok yaşayan ve halletmeye çalışan ülkeler arasındadır.

Bir de kıtalararası göçler vardır. Bunun en tipik Örneki Amerika kıtasına yapılan göçtür.On altıncı yüzyıldan itibaren bu yeni kıtaya, önce Avrupa milletlerinden başlayan göçler, gittikçe azalmasına rağmen halen devam etmektedir.Önceleri serseri, başı bozuk, kanun kaçağı ve maceraperest Avrupalıların itibar ettikleri bir ülke olan Amerika kıtası, 19. yüzyılın ikinci yarısında, gene bu ülkelerden şiddetli göç dalgalarına sahne oldu. Kıtanın iskan ve imarı tamamlanıp ilmi, teknik ve ticari zenginlikler ortaya çıkınca, bütün milletler için en cazib ülkelerden biri oldu. Bu durum, düyanın her yerinden ve her seviyede insanların buraya göç etmelerine sebeb oldu.

Hayvanlarda göç: Hayvanlarda da çeşitli sebeplerden dolayı göçe rastlanmaktadır. Bunların bir kısmı geçicidir. Bir sebebe bağlı olarak ve çoğunlukla bir defa yaptıkları göçlerdir.Yem kıtlığı, ani iklim değişikliği, üreme zorluğu, su ve hava akımları gibi sebepler, bazı hayvanları göçe zorlar.

Hayvanların bir de periyodik (sistemli) göçleri vardır. Bunlar; Özellikle ördek, leylek, kırlangıç, kelaynak gibi kuşların, senenin belli aylarında mevsim şartları sebebiyle, soğuk yerlerden sıcak yerlere gitmeleridir.Yazın Kuzey Yarıküreye, kışın da Güney Yarıküreye göç ederler.

Göçmen kuşlar göç esnasında belli bir şekil teşekkül ettirirler. Bu çok defa V şeklidir. Belli yolları takip eder ve belli yerlerde konaklarlar. Başlarında bir rehber kuş bulunur.Onu takib ederek göçlerini tamamlarlar. (Bkz. Kuşlar)

Bazı tatlı ve tuzlu su balıkları da göç etmektedirler.Yumurtlama, akıntılar, yiyecek bulma gibi sebeplerle, kısa ve çok uzun mesafelere küçük gruplar veya milyonlarca balıktan müteşekkil sürüler halinde göçleri esnasında, belli su altı yollarından geçerler. Türkiye’de Karadeniz’denMarmara’ya,Marmara’danKaradeniz’e balık göçleri çok sık görülür. (Bkz. Balık)

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

göç

1 . Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret:
"Obalarının hâlâ arkası kesilmeyen göçleri devam etmekte idi."- S. Ayverdi.
2 . Evden eve taşınma, nakil:
"Her sene, zamanı gelince İstanbul'un mahallelerinde Boğaz'ın köylerine göçler başlardı."- A. Ş. Hisar.
3 . Taşınma sırasında götürülen ev eşyaları.
4 . hayvan bilimiKuşların, geyiklerin, yarasaların, bazı balık ve böceklerin mevsim, iklim, besin miktarı vb.ne göre çevre değiştirmeleri.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
göç etmek (veya eylemek)

göç

(evden eve) taşınma, nakil. göç sırasında taşınan ev eşyalarının tümü.

göç

Türkçe göç kelimesinin İngilizce karşılığı.
[GOC] adj. migratory n. immigration, migration, emigration, drift, Exodus, expatriation, transmigration v. migrate, emigrate, immigrate, trek, fall in, die, dent, go hence, transmigrate

göç

Türkçe göç kelimesinin Fransızca karşılığı.
émigration [la], immigration [la], migration [la], transmigration [la]

göç

Türkçe göç kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Abwanderung, Auswanderung, Immigration, Migration, Umsiedelung, Wanderung

Göç (Ela) sözleri

Ela tarafından albümünde söylenen Göç adlı şarkının sözleri.

Doğduğum yerde inanmadığım masallar
Kalbimin kırıldığı aşka dair oyunlar
Umarsız ağlarken her şeyden uzak
Nasıl da bize düştü şimdi gülmek

Doğduğum yerde inandığım masallar
Kalbimin kırılmadığı aşka dair oyunlar
Habersiz gülerken her şeyden uzak
Nasıl da bize düştü şimdi ağlamak

"Karanlık sarmışken güneşin dört bir yanını
ölümü öğrenme yaşı küçülüyor, bütün çocuklar daha erken büyüyor.
Işık nereden bilmem ama; ölüm Batı'dan yükseliyor"!

Doğduğumdaki kokun içimde kalmadı anne

Göç (Mahsun Kirmizigul) sözleri

Mahsun Kirmizigul tarafından albümünde söylenen Göç adlı şarkının sözleri.

Hayrola hemşerim nerelisin nerden geldin?
- Sorma bana nerelisin ırgata adres sorulur mu ağam?
- Kurak topraklardan/mahsun+kirmizigul geldim bu şehre düştüm ekmek ümit
peşine
- Peki sizin oralarda iş yok mu?
- Bizim oralarda fabrika mı var ağam?
- İş mi var ağam çalışak? Evimizi ocağımızı başımıza
yıktılar.
- Bu büyük şehirleri kendimize mesken tuttuk ağam.
- Ekmek için umut için yaşamak için
- Yarınlar için ağam göç ettik buralara.

Adım yalnızlıktır soyadım hüzün
Gurbet ırgatıyım can iki gözüm
Bozuktur şivemiz namustur sözüm
Ağla gönlüm ağla kendi haline

Ben bir Anadoğuluyum acıların oğuluyum
Beni hor görme arkadaş bende Allah ın kuluyum

Bir okul olsaydı okurdum elbet
Bir toplum olsaydı oynardım elbet
Bir babam olsaydı gülerdim elbet
Ağla gönlüm ağla kendi haline

Ben bir doğuluyum acıların oğuluyum
Beni hor görme arkadaş bende Allah ın kuluyum

Bizim oralarda ışıklar yanmaz
Yoksul evimize bir aş uzanmaz
Ölsekde kimsenin haberi olmaz
Ağla gönlüm ağla kendi haline

Göç (Nazan Öncel) sözleri

Nazan Öncel tarafından _ albümünde söylenen Göç adlı şarkının sözleri.

Kalp caysa da vur kıyılarıma
Yağmur ol yağ bana
Gül solsa da dur kapılarıma
Müjdeler ver bana
Göğsünde avutsaydın
Uzanıp da öpseydin
Beni sevseydin sevseydin
Söylemesen de anlardım
Gel kıyılarıma kapılarıma
Gel bana
Gel odalarıma gir uykularıma
Tutulaydım ay yerine
Aşk heryerde göç her mevsim
Uzanamadım ellerine
Biraz çocuk kalsaydım
Elinden su içseydim
Beni sevseydin sevseydin
Konuşmasan da anlardım
Gel odalarıma uykularıma
Gel bana

Göç (Gülay) sözleri

Gülay tarafından Damlalar albümünde söylenen Göç adlı şarkının sözleri.

Siyahın gölgesinde güz
Ellerinde ağır ezgi
Önümden geçen yaşlı çınar
Gözleri deniz dengi
Uzağımdan geçmez vakt-i zaman
Herbirimize bu yazgı
Gelen yağmur gökten inince
İçim ağlar inceden ince
Acıdan boğazımızda
Düğümler büyürlerken
Yürü oğul
Yürü oğul yürü gidelim de buralardan
Göçe güller sermiş siyahından kervan
Yürü oğul yürü gitmeliyiz buralardan
Yürü oğul yürü göçmeliyiz buralardan

Göç (Ruhi Su) sözleri

Ruhi Su tarafından albümünde söylenen Göç adlı şarkının sözleri.

Kalktık Horasan'dan sökün eyledik
Düşürdüler bizi tozlu yollara
Parlıyor omuzumuzda uzun şelfeler
Aşırdılar bizi karlı dağlara
Geldik Anadolu'da Kayseri Dağı
Göründü gözüme Sivas'ta Gemerek Bağı
Çat Ağdere derler de Zile'nin sağı
Samsun, Trabzon, Çorum ellere

Göç (Muzaffer Yiğit) sözleri

Muzaffer Yiğit tarafından albümünde söylenen Göç adlı şarkının sözleri.

Buralarada gerçek bir dost ,arkadaşım yok
benim bu halimi soran bir sevenim yok
gelen vurur giden vurur insafları yok

En iyisi bana kardaş göç etmek düşer
bu şehiri memleketi terk etmek düşer
uzaklarda mutluluğu aramak düşer

kardaş dedim can evimden,bağrımdan vurdu
yoldaş dedim dar günümde sırtımdan vurdu
gövendigim can dostlarım kaleşçe vurdu,


En iyisi bana kardaş göç etmek düşer
bu sehiri memleketi terk etmek düşer
uzaklarda mutlulugu aramak düşer


Bir yar sevdim bir yalancı bir yılan çıktı
sahte sevgisiyle beni avuttu kaçtı
sevgi dolu yüregimde yaralar açtı

En iyisi bana kardaş göç etmek düşer
bu sehiri memleketi terk etmek düşer
uzaklarda mutlulugu aramak düşer

Göç (Cevdet Bağca) sözleri

Cevdet Bağca tarafından albümünde söylenen Göç adlı şarkının sözleri.

Kalktı göç eyledi bizim oralar
Önce uzun uzak yollar kayboldu
Sıtmadan gömdüğüm kızımın kalbi
Sonra nazlı nazlı yollar kayboldu

Yollara düşmüşüz yolumuz gurbet
Artık adım sürgün her yerde hasret
Bekle bizi ülkem bekle memleket
Göçmen kuşlar eve dönecek elbet

Yağmurlar başladı gök bize ağlar
Umutla ördüğüm damlar kayıp oldu
Yarım kaldı aşklar yarım sevdalar
Sonra boylu poslu aşklar kayıp oldu

Yollara düşmüşüz yolumuz gurbet
Artık adım sürgün her yerde hasret
Bekle bizi ülkem bekle memleket
Göçmen kuşlar eve dönecek elbet

Göç (Onur Akın) sözleri

Onur Akın tarafından albümünde söylenen Göç adlı şarkının sözleri.

Şarkı enstrümantal olduğu için şarkı sözü bulunmamaktadır.

Göç (Ehl i Keyf) sözleri

Ehl i Keyf tarafından albümünde söylenen Göç adlı şarkının sözleri.

Güneşin ilk ışıları değildi
Kalktım bir küfür salladım yola
Adımlar tek tek birikti
Ne şehir kaldı, ne köy, kasaba

Bildiğim her şey çözüldü
Cehalet aklımı ezdi
Bir yanda gördüm şahları
Bir yanda mezar kazıcılarını

Sınırlarda gördüm insanlar
Acıyı omuzlamış bakışlar
Yüzlerinden düşen bir parça bile değilsem eğer
Bunu da yaz dedim, kendi haneme

Yaktım bir cigara güneş gibi
Gördüm kadınlar, yeni doğmuş gibi
Yüzyılların tanığı bir çocuk
Büyümekten korkar, bu toprak gibi

Anladım sonunda hayatla
Eşdeğer bile edilmezmiş
Filmlerdeki büyük aşklar,
Kitaplardaki acılar

Sınırlarda gördüm insanlar
Acıyı yüklenmiş omuzlar
Yüzlerinden düşen bir parça bile değilsem eğer
Bunu da yaz dedim, kendi haneme
O değişmez dediğin mutlak kadere
Kader dediğin o bomboş deftere…

Göç (Fuat Saka) sözleri

Fuat Saka tarafından albümünde söylenen Göç adlı şarkının sözleri.

Şarkı enstrümantal olduğu için şarkı sözü bulunmamaktadır.

Göç (Funda Arar) sözleri

Funda Arar tarafından albümünde söylenen Göç adlı şarkının sözleri.

Oturalım sakin gece gibi
Konuşalım sade dokunmadan
Yabancıdır sonunda her sevgili
Anlaşamaz olur ya anlatmadan
Yabancıdır sonunda her sevgili
Sevişemez olur tene saklanmadan

Bir yol kalmalı gidersen dönmek var diye
Ellerin kalmalı sevgilim bahar diye
Derler ya göçe en çok şehir ağlar diye
Gözlerin kalmalı benimle yağar diye

Göç (Yeni Turku) sözleri

Yeni Turku tarafından albümünde söylenen Göç adlı şarkının sözleri.

tüm karların eridiği günlerdi
taşan çaylar gördük yol üstü
testere sesleri duyduk dağa varınca
koruda hızarcıları gördük

bazan bir söz çalınır dillerinden
şimdi uzak dağlarda o koruda
bir dönem dallarında dolanırdı ya
öyle bir rüzgar geçer yüreklerinden

takalar vardı geride
çayın ağzında demirli
sulara kapılmış inen
kol kol tomruklar gördük

böyledir göç dendi mi
ayırır gövdeyi kökten
dal kırar,yaprak solsurur
söker çadırını yörük

birahaneler kiliseler ışıklı geçitleri
köylerine hiç mi hiç benzemez
batının kömür kokan gotik kentleri
kapılmış kalabalığına sürüklenirler

bazan bir söz çalınır dillerinden
şimdi uzak dağlarda o koruda
bir dönem dallarında dolanırdı ya
öyle bir rüzgar geçer yüreklerinden

takalar vardı geride
çayın ağzında demirli
sulara kapılmış inen
kol kol tomruklar gördük

böyledir göç dendi mi
ayırır gövdeyi kökten
dal kırar yaprak soldurur
söker çadırını yörük

İlgili konuları ara

Yanıtlar