Divan Edebiyatı nazım şekillerindendir. Kelime olarak kadınlarla aşıkane sohbet etmek, konuşmak anlamına gelir. Terim olarak aşk, şarap, tabiat ve kadın konularını işleyen şiirlere denir. Kendi başına bir nazım şekli olarak, İran ve Türk Edebiyatı'nda ortaya çıkan gazel, beyitler halinde yazılır ve beyit sayısı beş ile onbeş arasında değişir. Türk Divan Edebiyatı'nda;çok yaygın olarak kullanılan bir nazım şeklidir. Hemen hemen aruz'un her kalıbıyla yazılır. Birinci beyit kendi arasında...

GAZEL (türkçe) anlamı
1. s.
2. i. lirik
3. i. gazel
4. lirik şiir
5. çoğ. güfte. lyric drama lirik dram. lyric poetry lirik şiirler. lyrical s.gazele ait
6. şiir tarzında. lyricism i. lirizm
7. lirik nitelikleri olma. lyricist i. şarkı veya müzikli oyun için güfte yazarı.,lirik şiir,lir.
GAZEL (türkçe) anlamı
8. divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen
9. ilk beytinin dizeleri birbiriyle
10. sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı
en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi.türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından herhangi bir makamda gezinerek sesle yapılan taksim.sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı.
GAZEL (türkçe) anlamı
11. (Arapça) Erkek ismi 1. Latif. 2. Kuruyarak dökülmüş ağaç yaprağı. 3. Divan
12. Fars ve Arap edebiyatlarında en yaygın nazım şekli.
GAZEL (türkçe) ingilizcesi
1. [GAZelle]n. gazelle
2. small antelope (of Africa and Asia)n. lyric,

Gazel İngilizce anlamı ve tanımı

Gazel anlamları
    (noun) The black currant
3. also
4. the wild plum.(noun) See Gazelle.
Gazel tanım:
Kelime: gazel
5. gazel
6. Click here to search for another word in the Turkcebilgi.com Online Dictionary.
7.
GAZEL (türkçe) fransızcası
1. feuille morte
2. fane [la]
GAZEL (türkçe) almancası
1. n. Gazelle
2. Ghasel

Gazel hakkında detaylı bilgi

Divan Edebiyatı nazım şekillerindendir. Kelime olarak kadınlarla aşıkane sohbet etmek, konuşmak anlamına gelir.

Terim olarak aşk, şarap, tabiat ve kadın konularını işleyen şiirlere denir. Kendi başına bir nazım şekli olarak, İran ve Türk Edebiyatı'nda ortaya çıkan gazel, beyitler halinde yazılır ve beyit sayısı beş ile onbeş arasında değişir.

Türk Divan Edebiyatı'nda;çok yaygın olarak kullanılan bir nazım şeklidir. Hemen hemen aruz'un her kalıbıyla yazılır. Birinci beyit kendi arasında kafiyeli, diğer beyitlerin birinci mısraları serbest, ikinci mısraları birinci beyit ile kafiyelidir. Kafiye düzenini şematik olarak belirtmek gerekirse aa / ba / ca / da / ea / fa şeklinde ifade etmek mümkündür. Gazellerde beyitler arasında mana birliği olabileceği gibi, her beyit ayrı bir konuyu işlemiş de olabilir.

Gazellerde aşk duyguları, şarap alemleri, tabiat güzellikleriyle birleşmiş bir şekilde, canlı ve akıcı bir üslupla dile getirilir.

Gazelin ilk beyitine matla, son beyitine makta adı verilir. Matla beyitinden sonra gelen beyite hüsn-i matla, makta beyiti'nden bir önceki beyite ise hüsn-i makta denir. En güzel beyitine beyt'ül gazel, beyitleri arasında konu birliği bulunan gazellere yek-ahenk gazel, her beyiti aynı mükemmellikte söylenmiş olan gazellere ise yek-avaz gazel denir.

Mısra sonlarındaki kafiyelerden ayn olarak "mısra içlerinde de kafiye bulunan gazellere musammat gazel adı verilir. Değişik konularda yazılmış olmakla beraber, gazeller genellikle birer aşk şiirleridir. Sevgi bitmez tükenmez temasıdır. Gazellerin isimlendirilmeleri ya rediflerine göre veya ilk mısralarına göre olur. Ayrı kelime halinde redifleri olan gazeller bu rediflerine göre, olmayanlar ise ilk mısralarına göre adlandırılır.

Divan edebiyatının en yaygın kullanılan nazım biçimidir. Önceleri Arap edebiyatında kasidenin tegaüzzül adı verilen bir bölümü iken sonra ayrı bir biçim halinde gelişmiştir. Gazelin beyit sayısı 5-15 arasında değişir. Daha fazla beyitten olaşan gazellere müyezzel ya da mutavvel gazel denilir. Gazelin ilk beyti "matla", son beyti ise "makta" adını alır.

Matla beytinin dizeleri kendi aralarında uyaklıdır (musarra). Sonraki beyitlerin ilk dizeleri serbest ikinci dizeleri ilk beyitle uyaklı olur. Birden fazla mussarra beytin bulunduğu gazel "zü'l-metali", her beyti musarra olan gazel ise "müselsel" gazel adıyla bilinir. İlk beyitten sonraki beyte "hüsn-i matla" (ilk beyitten güzel olması gerekir), son beyitten öncekine "hüsn-i makta" (son beyitten güzel olmalı gerekir) denir.

Gazelin en güzel beyti ise "beytü'l-gazel" ya da "şah beyit" adıyla anılır. Bunun yeri ya da sırası önemli değildir. Bazı gazellerin matlasını oluşturan dizelerden birinci ya da ikincisinin matkasının ikinci dizesi olarak yenilenmesine "redd'i-matla" denir. Şair mahlasını (şairin takma adı, ya da tanındığı ad) maktada ya da "hüsn-i" maktada söyler. Bu durumda beyit ikinci bir adla "mahlas beyti" ya da "mahlashane" olarak anılır. Şairin mahlasını tevriyeli kullanmasına "hüsn-i tahallüs" denir.

Dize ortalarında uyak bulunan gazele musammat, sonu getirilmemiş ya da beyit sayısı 5’in altında bulunan gazellere de "natamam" gazel denir. Başka şairlerin birkaç dize ekleyerek bend biçimine dönüştürdüğü gazellere "tahmis", "terbi" adı verilir. Bütün beyitlerinde aynı düşüncenin ele alındığı gazeller "yekahenk gazel", her beyti öncekinden ustalıklı biçimde söylenmiş gazeller de "yekavaz gazel" olarak adlandırılır.

Gazeller konularına göre de çeşitli isimlerle tanımlanır. Aşka ilişkin acı, mutluluk gibi içli duyguların dile getirildiği gazeller "aşıkane", içki, yaşama boş verme, yaşamdan zevk alma gibi konularda yazılanlara "rindane" denir. Aşıkane gazellere en iyi örnek Fuzuli’nin gazelleri, rindane gazellere en iyi örnek ise Baki’nin gazelleridir. Kadınları ve ten zevklerini konu edinen gazeller ise, örneğin Nedim’in gazelleri, "şuhane", öğretici nitelikli gazellere, örneğin Nabi’nin gazelleri, "hakimane gazel" denir.

Gazeller eskiden bestelenerek okunurdu. Özelikle bestelenmek için yazılmış gazeller de vardır. Gazelleri makamla okuyan kişilere "gazelhan", gazel yazan usta şairlere ise "gazelsera" adı verilir.

Gazel, Türk müziğinde ise şiirin bir hanende tarafından doğaçtan seslendirilmesidir. Sesle taksim olarak da bilinir.

Şarkı Sözleri

Keremcem tarafından Eylül albümünde söylenen Gazel adlı şarkının sözleri.


herkesin derdi kendine büyük
ama gel gör bu sildi süpürüp
benim halimden var biri yaman
kerem isminden keramet uman (2x)

gelip gördün halimi güzel
ağlarken yazdım oldu bi gazel

sevdan, bir ateş beni yakan
üzerime çıra koyan
seni bana bağlayan
ah sen, bile bile beni üzen
bana güle güle diyen
sana bağlanmam

aşığın yolu maşuka uzak
hemde yollarda bir sürü tuzak
iki çift olsun etmeye kelam
uzak yerden geldi bu kelam (2x)

gelip gördün halimi güzel
ağlarken yazdım oldu bi gazel

sevdan, bir ateş beni yakan
üzerime çıra koyan
seni bana bağlayan
ah sen, bile bile beni üzen
bana güle güle diyen
sana bağlanmam

o sabah huri kumralı görüp
onun aşkından yalana dönüp
etmiyor gayrı beş para kerem
geriye kaldı bir kara kalem (2x)

gelip gördün halimi güzel
ağlarken yazdım oldu bi gazel

sevdan, bir ateş beni yakan
üzerime çıra koyan
seni bana bağlayan
ah sen, bile bile beni üzen
bana güle güle diyen
sana bağlanmam

Gaye Aksu tarafından söylenen Gazel adlı şarkının sözleri.

aman aman aman
aşk ehline alemde dilara mı bulunmaz
mecnun isen ey dil sana leyla mı bulunmaz
aman aman aman
mecnun isen ey dil sana leyla mı bulunmaz
aman aman aman
meded ey ah ah
harcetme sesin eyleme feryad-u çemende
yar ey yar ey aman aman
ey bülbül-ü şeyda
sana bir gülü rana mı bulunmaz
meded ey ah ah

Kıraç tarafından söylenen Gazel adlı şarkının sözleri.

hüsnün senin ey dilber-i nadide kamer mi
huri misin ey afet-i can, yoksa beşer mi aman aman adıya kurban

gördükçe seni tazelenir sanki hayatım
sensiz bana bu can-ı cihan zerre değer mi aman aman adıya kurban

nergiz mi acep fidelerin gül mü yanağın
peymane-i kudret mi lebin şir û şeker mi aman aman adıya kurban

Sebahattin Atik tarafından söylenen Gazel adlı şarkının sözleri.

sabret gönül eyyamı sefa yarede kalmaz
ğem çekmeki vuslat demi eğ yarede kalmaz

güller solar eshar dağılır badı hezanla
gül zarı hezaren gülüp pürğanede kalmaz

çek cevrini sakın etme canana şikayet
bir gün gelir ahın o sitem karede kalmaz

mef cismini kelbettiği gün hake nezihe
gem giryo biter talih-i ğeddare kalmaz

yeter ey fessat yeter neşterin aheste vur
çünkü leylanın kanı mecnunun azasındadır

herdem ey zalım felek sineme dokunma benim
taşmı sandın yüregim kala mı sandın bedenim

İbrahim Tatlıses tarafından söylenen Gazel adlı şarkının sözleri.

bak şu dünyanın türlü haline
hiç kimseler çare bulmaz ölüme
ne gelirse haktan gelir kulana
sabredelim gönül elden ne gelir
ne gelirse kula allahtan gelir..
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Gazel Tazısı

Gazal tazısı, Gazel tazısı, Saluki(سلوکی), İran tazısı ya da Arap metinlerinde ondan sık sık bahsedilmesine dayanarak Arap tazısı, ceylan (gazal) avlamak üzere yetiştirilmiş bir tazı türü. Saatte 55 km hızla koşar.

Bahr El Gazel Bölgesi

Bahr el Gazel Bölgesi, Çad'ın 22 bölgesinden birisidir.

Gazel Boynuzu

Gazelboynuzu (Lotus corniculatus), baklagiller (Fabaceae) familyasından çayırlar ve nemli topraklarda yaşayan çok yıllık otsu bir bitki türü. Boyu 40 cm'ye kadar çıkabilen bitkinin çiçek açma dönemi Mayıs-Ekim aylarıdır.

Kami

Kami Osmanlı Divan şairi. Asıl adı Mehmettir. 1649 yılında doğmuştur 1724 yılında ölmüştür, Gazelleri, lugazları (manzum, bilmece) ve yalın bir dille yazılmış mesnevileriyle ünlüdür. Bağdat ve Mısır kadılıklarında bulundu. Bir divanı, Tuhfetü’l Vüzera adlı adlı ...

Madrigal

Madrigal genel tanımıyla orta çağın sonları, Rönesans ve Barok dönemlerini kapsayan, genelde dini olmayan (bkz. madrigale spirituale) vokal müzik kompozisyonudur. Çokseslidir ve iki ile sekiz arasında değişen düzenlemeler, geleneksel olarak enstrüman eşliği olmaksızın ...

Enderunlu Vasıf

Enderunlu Vasıf on dokuzuncu yüzyıl divan şâiri. İstanbul’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. Çocukluğunda saraya alınarak Enderun’da yetiştirildi. Bu yüzden Enderunlu lakabı ile anıldı. Bolayır’da Süleymân Evkafının mütevelliliğinde bulunması bir yana hep saray ...

Fuzuli

Mehmed bin Süleyman Fuzûlî (d. 1483 Hillah - ö. 1556 Kerbela ya da Bağdat), Türk divan şairidir. Asıl adı Mehmet bin Süleyman'dır. Türk Bayat boyundan olduğu aktarılmaktadır. Azerice şiirini önemli ölçüde etkilemiştir.