Beyit, ikilik de denen, Divan Edebiyatında, aynı ölçüde yazılan ve anlam yönünden birbirine bağlı olan iki dizelik şiir birimine verilen isimdir.

BEYIT (türkçe) anlamı
1. 1 . Anlam bakımından birbirine bağlı iki dizeden oluşmuş şiir parçası:
2. Kendince uğur denediği bazı beyitleri okudu.- M. Ş. Esendal.
3. 2 . eskimişEv.
BEYIT (türkçe) anlamı
4. ev.anlam bakımından birbirine bağlı iki dizeden oluşmuş koşuk parçası.
BEYIT (türkçe) ingilizcesi
1. n. couplet
2. distich
BEYIT (türkçe) almancası
1. n. Zweizeiler

Beyit hakkında detaylı bilgi

Şiirde sonları uyaklı, iki dizeden oluşan, kendi içinde bağımsız bir yapısı ve anlam bütünlüğü bulunan birimdir. Bir beytin her dizesi kendi içinde bir bütün olabildiği gibi, birinci dizedeki anlam ikinci dizede de sürebilir. Beyit uzun şiirlerde anlatım birimi olarak sık kullanılır. Güçlü ve özlü söyleyişlere uygun olduğu için bağımsız tek bir şiir olarak da yazılabilir. Ya da başka şiir biçimlerinin bir parçası olarak da ele alınabilir. Batı edebiyatında olduğu gibi Türk edebiyatında da yaygın olarak kullanılır. Özellikle divan edebiyatı beyit temeline dayalıdır.

Divan edebiyatında, bir beyitteki iki dize kendi içinde iki parçaya ayrılır. Birinci dizenin ilk parçasına sadr, son parçasına aruz ya da harb denir. İkinci dizenin ilk parçası ibtida, son parçası acz ya da darb'dir. Sadr ile aruz, ibtida ile acz arasında kalan bölüm haşv olarak isimlendirilir. Uyaklı bir beyite "beyt-i musarra", uyaksız olanlara "ferd" ya da "müfred" denir. Divanlarda müfred bölümleri müfredat adıyla ayrı bir bölümde toplanır. Uyaklı beyitlerin olduğu bölüme de "metali" denir. Örnek beyit:

Biz bülbül-i muhrik-dem-i şevka-yı firaakız 
Âteş kesilür geçse saba gül-şenimizden 
Selimi (Padişah 2’nci Selim)
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Beyit (Beyt)

İki mısralık nazım parçası. Aynı vezinle yazılan ve kafiyeli olsun veya olmasın anlam bakımından birbirine bağlı iki mısradan meydana gelen nazım parçası. Beyit bağımsız olabileceği gibi, bir şiirin parçası da olabilir. Divan şiirinde nazım birimidir ve divan ...

Divan

Divan İslam devletlerinde idari, mali, askeri meselelerin ve her türlü davaların görüşülüp gerekli hükümlerin verildiği toplantı ve toplanılan yer. Kelimenin tarih içinde ortaya çıkışı, hazret-i Ömer zamanına kadar uzanır. Hazret-i Ömer zamanında Medine’de hükumet ...

Gazel

Divan Edebiyatı nazım şekillerindendir. Kelime olarak kadınlarla aşıkane sohbet etmek, konuşmak anlamına gelir. Terim olarak aşk, şarap, tabiat ve kadın konularını işleyen şiirlere denir. Kendi başına bir nazım şekli olarak, İran ve Türk Edebiyatı'nda ortaya çıkan gazel, ...

Bend

Bend Şiirde iki ya da daha çok mısradan oluşan birimdir. Şiirin içeriği ve biçimine göre düzenlenir. Kıtanın yapısını şiirin ölçüsü, uyak düzeni ve mısra sayısı belirler. İki beyitlik kıtalara divan şiirinde rubai, halk şiirinde dörtlük denir. Bu tür kıtaların uyak ...

Berceste

Berceste, edebiyatta öz, güzel, latif, ince anlamlı, kolayca hatırlanan, yapısı sağlam dize ya da beyittir.

Ebced Hesabı

Ebced Hesabı ebced harflerine tekabül eden sayıları esas almak şartıyla, herhangi bir hadisenin tarihini bir veya birden çok kelime, mısra veya beyit halinde verecek şekilde, o ibarede yer alan harflerin sayı olarak toplam neticesini veren tarih. Buna cümleler hesabı da denir. Bazı ...

Edebiyat-ı Cedide

Türk edebiyatında batı medeniyetinin etkisiyle meydana gelen yenilik akımı (1896-1901). Temsilcileri haftalık Servetifünun dergisinin çevresinde toplandığı için «Servetifünun edebiyatı» da denir. Edebiyatı Cedide hareketi, Tevfik Fikret'in (1867-1915) Servetifünun dergisinde yazı ...