Hak Alm. Recht (n), Gerechtigkeit (f), Wahrheit (f), Fr. Droit (m), Justice (f), İng. The right, Justice, Equity, Law, Truth. Kullanıldığı yerlere göre, çeşitli anlamlara gelen bir kelime. Hakikat ve hukuk kelimeleri de hak kelimesinden türemiştir. İnsan varlığına, bir kimseye var olan yasalarla, evrensel beyannameler ya da en azından sözlü bir gelenekle tanınan belli şekillerde hareket etme özgürlüğü, yetkisi ya da imkanı. İnsana Tanrı, kral, yasa, toplumsal bilinç ya da gele­nek gibi bi...

HAK (türkçe) anlamı
1. türe
2. adalet
3. geçmiş ve harcanmış emekten doğan yetki.türenin gerektirdiği ya da birine ayırdığı şey
4. kazanım
5. kişinin seçme ve davranma olanağı.dava ya da savda gerçeğe uygunluk
6. doğruluk
7. pay
8. hisse
HAK (türkçe) ingilizcesi
1. [Jim Fullington]n. heel
2. back part of the foot
3. back part of the sole of a shoe
4. hoe
5. pickaxe
6. cut
7. incisionv. hack
8. chop
9. hew
10. hash
11. cut
12. slashadj. condign,
HAK (türkçe) fransızcası
1. droit [le]
2. justice [la]
3. raison [la]
4. titre [le]
HAK (türkçe) almancası
1. n. Anrecht
2. Befugnis
3. Berechtigung
4. Gerechtigkeit
5. Interesse
6. Jus
7. Recht
8. Recht

Hak hakkında bilgiler

Hak Alm. Recht (n), Gerechtigkeit (f), Wahrheit (f), Fr. Droit (m), Justice (f), İng. The right, Justice, Equity, Law, Truth. Kullanıldığı yerlere göre, çeşitli anlamlara gelen bir kelime. Hakikat ve hukuk kelimeleri de hak kelimesinden türemiştir. İnsan varlığına, bir kimseye var olan yasalarla, evrensel beyannameler ya da en azından sözlü bir gelenekle tanınan belli şekillerde hareket etme özgürlüğü, yetkisi ya da imkanı. İnsana Tanrı, kral, yasa, toplumsal bilinç ya da gele­nek gibi bir otorite kaynağı tarafından veri­len, desteklenen, kutsanan yetki, özgürlük ya da ayrıcalık. Bireylere toplumsal ilişkiler ve ahlaki bakımından tanınan davranış özgürlü­ğü.

Hak biraz daha özel olarak da, toplumsal bir çerçeve içinde, hukuki düzenin, insan açısından korunmaya değer çıkarları koru­yabilmek amacıyla insanlara tanıdığı yetki şeklinde tanımlanabilir.

Hak kavramını açıklayan üç ayrı öğreti­den söz edilebilir. Bunlardan birincisi olan irade teorisine göre, hak, hukuki düze­nin insana tanıdığı irade gücüdür. İkincisi olan çıkar teorisi ne göre ise, hak hukuki düzenin koruduğu çıkardan başka bir şey değildir. Bu iki teorinin eksiklerini gidere­rek bir sentezini yapmış olan karma teori açısından ise hak, hukuki düzenin kişiye, sahip olduğu çıkarı koruması için tanıdığı irade gücüdür.

Haklar çeşitli şekillerde sınıflanabilir. Her tür sınıflamanın başında gelecek hak türü, doğal halda belirlenir. Buna göre, doğ­rudan doğruya insan doğasından çıkan ve bir insan varlığı olma olgusu tarafından ön­görülen hak ve özgürlüklere doğal haklar adı verilir. Bunlar, her zaman ve her yerde geçerli olan haklardır. Doğal haklar, bir başkasına devredilemeyecek ve hiçbir şekil­de vazgeçilemeyecek hak ve özgürlükler olarak anlaşılır. Bu hakların en belli başlıla­rı, yaşam, özgürlük, eşitlik, mutlu olma, ça­lışma gibi haklardır.

Öte yandan, kabul edilmiş standartlara uyduğu, Tanrı’nın isteklerine uygun düştüğü, ideallerimizi somutlaştırdığı; başkalarının çı­karlarına zarar vermediği; ve nihayet kendi­lerinin ahlaki değerleriyle ilgili sağlam ka­nıtlar bulunduğu için belli eylem ya da faaliyetleri gerçekleştirme hakkına, ahlaki hak adı verilir.

Üçüncü olarak kişinin siyasi iktidarın kullanımına katılma amacına yönelik seçme, seçilme, siyasi parti kurma, ve partilere girme, siyasi iktidarı eleştirme, sansüre ya da kovuşturmaya uğramama gibi haklarına, siyasi haklar adı verilir. Buna karşın, bir toplumun yurttaşlarına, o toplumun hukuki ya da yasak oyucu güçleriyle verilen haklara. vatandaşlık haklan adı verilmektedir. Öte yandan, iyi bir eğitim, sağlık, meslek sahibi olma uygun bir yaşam standardına ulaşma, baskı altında tutulmama, fırsat eşitliği gibi bireylere toplum tarafından sağlanan temel hak ya da ideallere insan hakları adı veril­mek durumundadır.

Yine, hukuki sistemi, ithamlara karşı sa­vunma, başkalarını suçlama, başkaları kar­şısında korunma, yasaları değiştirme gibi iş­lerde kullanma, bütün bu konularda yasa karşısında eşit muameleye tabi olma türün­den haklara ise hukuki haklar adını verme­miz gerekir.

Haklara, son olarak, kişinin belirli yaşam alanlarının gizli tutulması amacına hizmet eden ve onun maddi ve manevi varlığıyla il­gili olup, bu varlığın geliştirilmesini hedef­leyen kişisel haklan örnek verebiliriz. Bu hakların belli başlıları arasında konut doku­nulmazlığı, haberleşme özgürlüğü, özel ya­şamın gizliliği. yerleşme ve seyahat Özgür­lüğü din ve vicdan düşünce ve ifade, bilim ve sanat özgürlüğü verilebilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hak Ve Hukuk

Hak kavramı, hukukun temel kavramlarından birisidir. Hak, adalete ve doğruluğa saygıyı temel alan bir ahlak ilkesidir. "Kişiye hukuk düzeni tarafından tanınmış yetki, özgürlük, olanak" şeklinde de tanımlanabilir. Adalet: Kısaca, haklılık ve hakka uygunluktur. Öznel anlamda ...

Ayni Hak

Aynî hak, bir kimseye bir mal üzerinde doğrudan doğruya egemenlik sağlayan ve bu nedenle de herkese karşı ileri sürülebilen haktır. Aynî haklar ancak yasada öngörülen tiplerde kurulabilir, yani burada sınırlı sayı (numerus clausus ) ilkesi geçerlidir. Aynî haklar, belirli bir ...

Mîzân-ül-Hak Fî İhtiyâr-il-Ehak

Mîzân-ül-Hak fî İhtiyâr-il-Ehak , Avrupalıların Hacı Kalfa, Osmanlı'nın Hacı Halife dediği Katip Çelebi'nin (1608-56)1656'da yazdığı eser. İçinde Hızır, Taganni, Raks, Salavat, Tütün, Kahve, Keyif Verici Maddeler, Firavun imanı, İbni Arabi, Regaib, Berat, Kadir, Millet, ...

Hak Ve Özgürlükler Hareketi

Hak ve Özgürlükler Hareketi (kısaca HÖH, Bulgarca: Dvijenie za Prava i Svobodi, kısaca DPS), üyelerinin çoğunluğunu Bulgaristan Türklerinin oluşturduğu ve şu anda iktidardaki üçlü koalisyon hükümetinin ortağı olan, Bulgaristan'da bir siyasi partidir. Başkanı Ahmet Doğan'dır.

Ziya-ül-Hak

Ziya-ül-Hak Pakistanlı general ve devlet adamı. 1924 senesinde Cullundur'da doğdu. 17 Ağustos 1988 günü uçağına yapılan bir sabotajla şehit edildi. Ziya-ül-Hak, Kraliyet Hindistan Askeri Akademisini 1945 senesinde bitirerek orduya katıldı. On dokuz yıl kurmay olarak görev ...

Ahli-Hak

Ahli-hak, çoğunlukla İranlı Kürt toplum arasında yaygın olan bir İslam türevi dindir. Ahli-Hak'a inananlar Ali'yi (Dördüncu Halife) ("Allah'ın aslanı" diye adlandırırlar).

Ziya ül Hak

Muhammed Ziya ül Hak (Urduca: محمد ضیاءالحق)(d. 12 Ağustos 1924, Cullundur, Pencap, Britanya Hindistanı (bugün Hindistan) - ö.