Herbert Marcuse

Kısaca: 1898-1970 yılları ara­sında yaşamış olan Alman asıllı ünlü Ame­rikan düşünü Frankfurt Okulu mensuplarından biri olan Marcuse, Marksist teoriyi 1920’den itibaren değişen tarihsel koşullarla uyumlu hale getirmenin mücadelesini vermiştir. Bu amaçla, eleştirel Marksizmin kendi versiyonunu öne süren ve 1960’lı yıllardan başlayarak ulusla­rarası bir ün kazanan Marcuse, Amerika Bir­leşik Devletleriyle Avrupa’daki yeni sol ha­reketin destekçisi ve savunucusu olmuştur. ...devamı ☟

Herbert Marcuse
Herbert Marcuse

1898-1970 yılları arasında yaşamış olan Alman asıllı ünlü Amerikalı düşünür.

Frankfurt Okulu mensuplarından biri olan Marcuse, Marksist teoriyi 1920’den itibaren değişen tarihsel koşullarla uyumlu hale getirmenin mücadelesini vermiştir. Bu amaçla, eleştirel Marksizmin kendi versiyonunu öne süren ve 1960’lı yıllardan başlayarak ulusla­rarası bir ün kazanan Marcuse, Amerika Bir­leşik Devletleriyle Avrupa’daki yeni sol ha­reketin destekçisi ve savunucusu olmuştur.

O, 1928 yılında yayımlanan ilk makale­sinde, fenomenoloji, varoluşçuluk ve Mark­sizmin bir sentezini yapmıştır. 1933 yılında, Marx‘in Okonomischephilosophische Ma­nuskriple ve Felsefe Yazıları adlı kitabını tanıtan Marcuse, böylelikle Marksizm genç Marx’ın düşünceleri ve eserlerinin bakış açısıyla yeniden yorumlanması yolunu açmıştır.

1934 yılında, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi zulmünden kaçarak, Amerika Birleşik Devletleri’ne göç eden Marcuse, burada ilk büyük eseri olan Rea­son and Revolution ve Devrim’i yaz­mış ve modern toplum teorisinin doğuşunu incelemiştir. 1955’yılında yayınlanan Eros and Civilisation ve Uygarlık adlı ese­rinde, o, Marx ve Freud’un bir sentezini yapmış ve baskıcı olmayan bir toplumun anahatlarını çizmeye çalışmıştır. 1958 yılın­da yayınlanan Soviet Marxism Marksizmi adli eseriyle, 1964 yılında ya­yınlanan Öne Dimensional Man Tek Boyutlu İnsan adlı eserinde, hem Batı kapita­lizmini ya da ileri kapitalist toplumları ve hem de komunist toplumları yoğun bir bi­çimde eleştirmiştir. Başka bir deyişle, yok­sullaşmanın giderek artacağını ve sömürülen sınıfın bilinçlenmesinin devrime yol açacağını savunan Marx’ı eleştiren Marcu­se, sanayileşmiş refah toplumlarının işçi sı­nıfını kendi içinde erittiğini, bu sürecin tü­ketim özlemi, yüksek ücretler ve medya yoluyla sağlandığını söylemiştir. O, gele­neksel toplumlardaki fonksiyonel baskının, üretimin büyük bir hızla arttığı günümüz refah toplumunda fonksiyonel olmaktan çık­tığını ve bir üst baskıya dönüştüğünü öne sürmüştür. Üretimin tek amaç olduğu, günü­müzün totaliter, sanayi toplumunda, çok bo­yutlu bir varlık olan İnsanoğlu Marcuse’e göre, tek boyutluluğa indirgenmiş ve kendi­sine yabancılaşmıştır.

O, söz konusu eleştirinin ardından, estetik ve biyolojik değerlerin yüceltildiği bir toplum düzeni arayışına girmiştir. Gelece­ğin toplumuna ilişkin görüşleriyle özgürlük­çü bir anarşist olarak nitelenen Marcuse, özgür, güzel, aydınlık, cinsel içgüdülerin bastırılmadığı, herkesin yeteneğine göre özgürce çalıştığı, çalışmanın bir oyun haline getirildiği, devletin baskıcı görevine gerek duyulmayan bir toplum düzenini özlemiştir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Herbert Marcuse Resimleri

Frankfurt Okulu
2 yıl önce

kurulan Enstitü'nün çalışmalarına işaret edilebilir. Friedrich Pollock, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Leo Lowenthal bunlar arasında sayılabilir. Bir yandan...

Frankfurt Okulu, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Batı Marksizmi, Bolşevik, Burjuva, Determinist, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik, Diyalektik Materyalizm
Eleştirel Teori
2 yıl önce

eleştirel teorinin temel anlamıyla var olmasına olanak sağlamıştır: Herbert Marcuse, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin ve sonradan kısmen...

Eleştirel teori, Eleştirel teori
Politik psikoloji
2 yıl önce

çalışmaları ile ortaya çıkmıştır. Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse ve Erich Fromm'un Marksist Felsefe ve Klasik Psikanaliz'e dayalı felsefeleri...

Batı Marksizmi
6 yıl önce

Jakubowski Ernst Bloch Frankfurt Okulu Theodor W. Adorno Max Horkheimer Herbert Marcuse Walter Benjamin Erich Fromm Galvano Della Volpe Lucio Colletti Henri...

Batı Marksizmi, Batı Marksizmi
Fredric Jameson
2 yıl önce

Lukács'ın, Ernst Bloch'un, Theodor W. Adorno'nun, Walter Benjamin'in, Herbert Marcuse'un ve Sartre'ın belirgin bir etkisi vardır. Jameson, 20.yüzyılın sonundaki...

Fredric Jameson, 1934, Cleveland, Duke Universitesi, Edebiyat, Herbert Marcuse, Jean-Paul Sartre, Kültür, Ohio, Politika, Postmodernizm
Yeşil anarşizm
6 yıl önce

çıktığında, Frankfurt Okulu’nun Marksistleri Theodor W. Adorno ve Herbert Marcuse’ün düşünceleri ile Marshall Sahlins, Richard Lee, Lewis Mumford Jean...

Yeşil anarşizm, Agorizm, Akım, Anarka-feminizm, Anarko-primitivizm, Anarko-sendikalizm, Anarşist komünizm, Anarşist sembolizm, Anarşizm, Barut komplosu, Bireyci anarşizm
19 Temmuz
2 yıl önce

şair (ö. 1930) 1896 - A.J. Cronin, İskoç romancı (ö. 1981) 1898 - Herbert Marcuse, Alman filozof (ö. 1979) 1900 - Arno Breker, Alman heykeltıraş (ö....

19 Temmuz, 10 Temmuz, 11 Temmuz, 12 Temmuz, 13 Temmuz, 14 Temmuz, 15 Temmuz, 16 Temmuz, 17 Temmuz, 18 Temmuz, 1 Temmuz
Alman felsefesi
2 yıl önce

gerçekleşmesi söz konusu oldu; Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Habermas gibi isimler yetişti. Kant, eleştirel felsefenin öncü ismi...

Alman felsefesi, 18. yüzyıl, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl, Alman, Arthur Schopenhauer, Bertrand Russell, David Hume, Dil felsefesi, Edmund Husserl, Epistemoloji