EKONOMİ , İktisat olarak da bilinir, servetin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini konu alan toplumsal bilim. İktisat veya ekonomi, üretim, dağıtım, ticaret, tüketim ve hizmet sektörlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Dünyada kaynakların sınırlı, insan ihtiyaçlarının sınırsız olması yüzünden, kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. İktisat, incelediği konulara ve kapsamlara göre dallara ayrılır:...

EKONOMI (türkçe) anlamı
1. yun. İktisad. Tutum. Geliri gideri hesaplıyarak lüzumsuz masrafı bırakıp artırmağa çalışmak. Ölçülü ve idâreli harcamak. İnsanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkân ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için (sağlamak için) yapılan çalışma ve faaliyetler. Bu faaliyetlere hâkim olan kaideleri inceleyen ilim.İktisadî hâdiseler istihsal (üretim)
2. istihlâk (tüketim)
3. mübadele (değişim) ve tevzi (bölüşüm
4. dağıtım) olmak üzere dört çeşite ayrılır. İktisat ilmi bu hâdiselerin birbirleriyle olan ilişkileri
5. müvazeneleri (dengeleşimleri)
6. teşkilâtlanma ve idaresi bakımlarından şekillerini inceletmekte ve hâdiselerin matematikî olarak mümkün modellerini bulmaya çalışmaktadır. Günümüzde iktisat politikaları büyük bir ehemmiyet kazanmıştır. İktisadî politikalar
7. bugünkü dünyamızda iki ana sisteme ayrılmıştır. 1- Kapitalizm
8. 2- Sosyalizm. Bunlar arasında zikredilen karma ekonomi şekli esas itibariyle bunlardan birine dâhil edilmektedir. İslâm iktisat sistemi bunlardan esastan ayrılmaktadır. Bu iki sistem
9. dünya hayatını esas alan maddeci sistemlerdir.Kapitalist sistem
10. emeği ferdî sermayeye sosyalist sistem
11. emeği devlet tahakkümüne bağlar. Kapitalist sistemde sermaye sahipleri
12. sosyalist sistemde devlet ve toplum adına bir grup hakim olur. Her iki sistem istismar sömürme ve tahakküme dayandığı için cemiyet hayatında anarşiyi ve ihtilâlleri doğurmakta
13. insanlık
14. barış
15. huzur ve saadete ulaşamamaktadır.İslâmiyet ise kapitalizmin ferdin istismarını
16. sosyalizmin kollektif tahakküm ve istismarını ortadan kaldırır. Herkesin kazancı
17. emeğine göre olur.
EKONOMI (türkçe) anlamı
18. bu ilişkileri inceleyen bilim dalı
19. iktisat
20. aşırı harcamalardan sakınma
21. tutum
22. iktisat
23. insanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu eylemlerinden doğan ilişkilerin tümü
24. iktisat
EKONOMI (türkçe) ingilizcesi
1. n. economy,
EKONOMI (türkçe) fransızcası
1. économie [la]
EKONOMI (türkçe) almancası
1. n. Ökonomik
2. Wirtschaft

Ekonomi hakkında detaylı bilgi

EKONOMİ , İktisat olarak da bilinir, servetin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini konu alan toplumsal bilim. İktisat veya ekonomi, üretim, dağıtım, ticaret, tüketim ve hizmet sektörlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Dünyada kaynakların sınırlı, insan ihtiyaçlarının sınırsız olması yüzünden, kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. İktisat, incelediği konulara ve kapsamlara göre dallara ayrılır:

Normatif İktisat - Bir durumu hedef olarak gören, ekonomik düzenin nasıl olmasına dair fikirler üreten iktisat dalıdır. Normatif iktisat belirlenen hedefler için neler yapılması gerektiğini araştırır. Sosyal adalet, üst düzey refah için neler yapılması gerektiğini araştırır.

Pozitif İktisat - Sadece ekonomik düzeni sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen, ekonomi içinde sürekli geçerli kanunları saptamaya çalışan iktisat dalıdır. "Talep artışı enflasyonu nasıl etkiler?" gibi sorulara cevap arar. "Enflasyon hangi düzeyde tutulmalı?" sorusu normatif ikstisatın inceleyeceği bir konudur.

Ekonomi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız: İktisat
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kayıt Dışı Ekonomi

Kayıt dışı ekonomi, devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen/geçirilemeyen ve bu sebeple denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanabilir. Enformel ekonomi, yasa dışı ekonomi, gayri resmi ekonomi, gizli ekonomi diye de adlandırılır.

Ekonomi Tarihi

Ekonomi tarihi veya iktisat tarihi, geçmişte yaşanan ekonomik olguların nasıl geliştiği konusunda çalışan bilim dalı. Ekonomi tarihinin analizi; tarihsel durumlara ekonomik teorilerin uygulanması, tarihsel yöntemler ve istatistiksel yöntemlerin bir kombinasyonu kullanılarak ele ...

Makro Ekonomi

Makro Ekonomi Makro ekonomiyle, geniş boyutlu ekonomi vurgulanır. Ekonominin bir bütün olarak işleyişiyle ilgilidir. Makro ekonomi, toplam büyüklüklerin çözümlemesi ile ilgilenir ve ulusal gelir, toplam talep ve arz, fiyat değişim oranı, büyüme, işsizlik ve parayla beraber ...

Politik Ekonomi

Politik ekonomi, üretim çalışmasının, alım ve satım işlerinin ve bunların yasalar, gümrükler ve hükümetlerle ilişkileri, esas terimidir. 18. yüzyıl`da devletlerin ekonomik çalışmalarını ifade etmek için geliştirildi.

Libidinal Ekonomi

Jean François Lyotard’ın insan varlığındaki, aklın ve mantığın işleyişine karşı koyup, direnç gösteren itkiler için kullandığı terim. Lyotard’a göre, bu itki ve dürtülerin, Freud gibi psikanalistler tarafından ortaya konan bilinçaltı yaşantı, itki ve dürtülerin ...

TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

TOBB, Ankara’da bir üniversitenin kuruluşuna öncülük etmektedir. 1 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak hukuki kuruluşunu tamamlayan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2004-2005 öğretim yılında faaliyete geçecektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve ...

İzmir Ekonomi Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Ticaret Odasının girişimi ile İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 4633 sayılı kanunla, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak 14 Nisan 2001 tarihinde kurulmuştur.2001-2002 akademik yılında lisans kademesine öğrenci alarak öğretime açılan ...

Elastikiyet (Ekonomi)

Elastikiyet, ekonomide iki değişkenli bir model içindeki değişkenlerden birinde meydana gelen oransal değişimin, diğer değişken üzerindeki oransal değişime etkisine verilen isimdir.

Doğal Ekonomi

Üretim faaliyeti sonunda ortaya çıkan ürünün, değişim konusu yapılmadan, doğrudan üretime katılanlar arasında paylaşıldığı ekonomik düzendir. Derebeylik düzeninin toprağı işleyen köleleri elde ettikleri ürünün bir kısmını toprak sahibine verir, kalanı da kendi ...

Neo-Keynesçi Ekonomi

İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nde merkez kurmuş ve dünyanın çeşitli yerlerinde taraftarları olan küçük, fakat etkili bir Keynes sonrası grubun doktrinlerine denir. Neo-Keynes'çiler John Maynard Keynes'in temel fikirlerini, özellikle 1936 yılında yayınlamış olduğu General ...

Neo-Klasik Ekonomi

İngiltere'de Alfred Marshall, Fransa'da Léon Walras ve Avusturya'da Carl Menger etrafında oluşan okulları içine alan bir genel düşünce çerçevesidir. Neo-klasik ekonominin en önemli özelliği piyasa olaylarıyla ilgili geniş kategorileri kişisel düşüncelere indirgemesi, ekonomi ...

Mikro Ekonomi

Mikro Ekonomi Mikro ekonomiyle dar boyutlu ekonomi vurgulanır. Mikro ekonomi kuramı; klasik ekonomistlerin geliştirdikleri bir yöntem olup, hane halkı ve firmalar gibi ayrı ayrı ekonomik birimlerin davranışlarındaki ayrıntılar üzerinde durur ve neler üretileceği, üretimin nasıl ...

Türk Ekonomi Bankası

1927 yılında Kocaeli'nde mahalli bir banka olarak "Kocaeli Halk Bankası T.A.Ş." ünvanıyla kurulmuş, 1961'deki statü değişikliğinden sonra ünvanı...

Osilatör(ekonomi)

Osilatör(ekonomi) Bkz. Osilatörler Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Avrasya Ekonomi Topluluğu

Avrasya Ekonomi Topluluğu (İngilizce: Eurasian Economic Community, Rusça: Eвразийское Экономическое Сообщество, ЕврАзЭС) Avrasya Ekonomi Topluluğu'nun kurulma süreci 6 Ocak 1995'te Rusya ile Belarus arasında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması ile ...