Kazakistan

Kısaca: Kazakistan, Orta Asya ve Doğu Avrupa’daki bağımsız devlet. 2.727.300 km2 yüz ölçümü ile (Batı Avrupa'nın yüz ölçümü kadar) dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesidir. Müslüman ülkelerin ve Türk devletlerinin yüz ölçümü bakımından en büyüğü, doğal kaynaklar bakımından da en zenginidir. ...devamı ☟

Kazakistan
Kazakistan

Kazakistan HaritasıKazakistan bayrağı
Kazakistan bayrağı
Kazakistan Orta Asya’da yer alan bir Türki devletlerden biri. Kuzeyinde Rusya, Ural Dağları ve Güney Sibirya, doğusunda Moğolistan ve Doğu Türkistan, güneyinde Kırgızistan, Özbekistan, Aladağ, Tanrı Dağları ve Aral Gölü, batısında ise Hazar Denizi yer alır. Doğu ve batı sınırları arası 3000 km, kuzey ve güney sınırları arası ise 1500 km’dir. Yüzölçümü 2,717,300 km² (9. büyük ülke) olan ülkenin başkenti Astana resmi dili Kazakça ve Rusça'dır. Kazakistan'ın yönetim biçimi Cumhuriyettir. Ülke bağımsızlığına 16 Aralık 1991 yılında kavuşmuştur.

Toplam nüfusu 16,195,000 (61.) kişi olan ülkede etnik yapı çeşitlilik gösterir. Ülke nüfusunun %63'ünü Kazak Türkleri, %24'ünü Ruslar, %3'ünü Özbekler, %2'sini Ukraynalılar, %1,4'ünü Uygurlar, %1,3'ünü Tatarlar, %1,1'ini Almanlar ve %4,5'i diğer milletlerden oluştur.

TarihiKazakistan'ın konumu
Kazakistan'ın konumu
Kazakların tarih sahnesine çıkışları 15. asra rastlar. Şeybani Hükümdarı Ebü’l-Hayr zamanında bozkır bölgesinde yaşayan Türk kabileleri, aynı sülaleden Barak Hanın oğulları Canıbek ile Kerey’in idaresinde doğuya göç ederek ÇağatayHanlığı topraklarını kendilerine yurt edindiler. Buralarda yaşayan ve göçebe olan Türk kavimleri ile birlik olup iki yüz bin kişilik bir nüfusa ulaştılar. Bunlara daha sonra, Naymanlar, Celayirliler ve Duğlatlar da katılınca bir milyonluk bir Kazak topluluğu meydana geldi. Balkaş civarında yaşayanlara Canıbekoğlu Kasım Han, Urallara kadar olan bölgede yaşayanlara Kereyoğlu Burunduk Han hükümdarlık ediyordu. Kasım Han, amcasının oğlu Burunduk Hanı ortadan kaldırarak, Kazakların tamamını idaresi altına aldı ve üç yüz bin kişilik bir ordu kurdu. Kasım Handan sonra oğlu Aknazor Han (1520-1555), ondan sonra onun oğlu Şigay Han (1555-1570) Kazan hükümdarı oldu. Şigay Han zamanında bozkırların tamamı Kazak hakimiyeti altına girdi. Şigay Hanın yerine geçen Tevekkel Han (1570-1600) Taşkent’i ele geçirerek başşehir yaptı. Kazak topraklarını üç ayrı “orda”ya böldü. Bunlar batıdan doğuya sırasıyla Tien Shan’ın kuzeyindeki Semireciye bölgesini içine alan kısma BüyükOrda (Uluyüz), Aral Gölünün doğusundaki orta step bölgesini içine alan kısma OrtaOrda (Ortayüz) ve Aral Gölüyle Ural Irmağı arasında kalan kısma da Küçük Orda (Kiçiyüz) denildi. Tevekkel Hanın yerine geçen kardeşi İşim Han (1600-1623), Çungarya Kalmuklarına (Oryatlara) karşı devamlı harpler yaptı. Ondan sonra yerine geçen kardeşi Cihangir (1623-1655) Kalmukları 1626 yılında yendi. Cihangir Handan sonra yerine oğlu Tekva Han (1655-1678) geçti.

Tekva Handan sonra sultan olan Pulta Han (1678-1718) devrinde Çungarya Kalmukları, Türkistan’a kadar olan bölgeleri elegeçirdi. Kazakların birliği bozuldu. Ordalar birbirleri ile savaşmaya başladılar. Bu durumdan istifade eden Ruslar, önce Küçük Ordayı (1731), sonra Orta Ordayı (1743), daha sonra da Hokand Hanlığı idaresindeki Büyük Ordayı (1846) hakimiyetleri altına aldılar. Böylece bütün Kazak toprakları Çarlık Rusyasının eline geçmiş oldu. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kazak topraklarında yeni iskan merkezleri kurularak Ruslar yerleştirildi. 1916’da 19-43 yaş arası bütün erkek nüfusun askere çağrılması üzerine Kazaklar isyan etti. Fakat bu isyan Ruslar tarafından kanlı bir şekilde bastırıldı.

1917 devriminden sonra Alaş Orda adlı Kazak hükümeti kuruldu. Kızılordu 1920’de Kazakistan’ı işgal etti ve Oranburg’da muhtar bir Sovyet Cumhuriyeti kuruldu. Daha sonra Alma-Ata başşehir oldu. Göçebeler 1929’da yerleşik hayata geçmeye zorlandı. Çok sayıda Rus ve Ukraynalı Kırgızistan’a yerleştirildi. Buna karşı çıkan Kazaklar hunharca katledildiler. Kazak çocukları milli ve dini kültürden uzak, ateist olarak yetiştirilmeye çalışıldı ise de bunda muvaffak olunamadı. 1936’da yapılan yeni bir düzenleme ile Kazak Özerk bölgesi, Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti haline getirildi. Rusya’daki Glasnost hareketlerinden sonra ve 1991 Ağustosunda eski Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti.

Fiziki YapıBaşkent Astana'da yer alan Beyterek anıtı
Başkent Astana'da yer alan Beyterek anıtı
Ülke topraklarının beşte biri dağlarla kaplıdır. Diğer kısmı düzlükler tepelik ovalar ve platolardan meydana gelir. Batı ve güneybatı kesimlerine hakim olan HazarÇöküntüsünün güneyinde Ustyurt Yaylası, Mangışlak Yarımadasında ise Karadağ ve Akdağ uzanır. Hazar Çöküntüsünü Ural Platosu ve Mugodjar Tepeleri geniş Turan Ovasından ayırır. Kurumuş ırmakların önceleri taşıdığı kumlar güneyde Kızılkum Çölünü, orta kesimde Karakum Çölünü, kuzeyde Büyük ve Küçük Barsuki çöllerini meydana getirmiştir. Kuzeyde dağların yüksekliği 1500 metreye ulaşır. Ülke topraklarının batısında Uludağ, doğusunda iseCengizdağ olarak bilinen sıradağlar yer alır. Doğu ve güneydoğudaki yüksek dağ silsileleri vadilerle yarılmıştır. Çungarya Aladağları Balkaş Gölünün bulunduğu çöküntünün güneyinden, Tarbagatay Sıradağları güneyden, Altay dağ silsilesinin devamı olanListvyaga, Holzun ve Tigirek sıradağları ise doğudan Kazakistan topraklarına girer. Kırgızistan sınırındaTanrı Dağları, uzanır. Muyunkum Çölü Karadağ’ın içlerine kadar girer.

Kazakistan’da binlerce küçük akarsu vardır. Bu akarsuların büyük kesimi Hazar Denizi, Aral, Balkaş ve Tengiz göllerine dökülür. Kazakistan topraklarını baştan başa geçen ve Kuzey Buz Denizine dökülen nehirler ise Irtiş, İşim ve Tobul’dur. Akarsuların büyük kısmı yazın kurur. Başlıca ırmakları Ural ve Seyhun’dur. Seyhun üzerinde taşkınları önlemek ve sulama gayeli birçok baraj bulunur.

Ülke sınırları içinde su seviyesi genelde değişken olan ve bazıları belli aylarda kuruyan elli bine yakın göl vardır. Hazar Denizinin 2320 km’lik kıyısı Kazakistan sınırları içinde kalır. Diğer önemli gölleri Aral, Balkaş, Zaysan, Alakol, Tengiz ve Seletitengiz’dir.

İklim

Kazakistan’ın vadi ve ovalarında çok sert bir kara iklimi hakimdir. Sıcaklık bölgelere göre çok farklılık gösterir. Güneyde -5°C ile -1,4°C arasında değişen kış ortalama sıcaklığı, orta kısımlarda -16°C ile -19°C’ye kadar düşer. Yazın ortalama sıcaklık kuzeyde 20°C güneyde ise 29°C’dir. Senelik ortalama yağış miktarı kuzey ve orta kısımlarda 200-300 mm, güneyde 400-500 mm, yüksek sıradağlarda ise 600-1000 mm arasında değişir. Vadilerde sık sık kasırga şiddetine varan rüzgarlar eser.

Doğal Kaynaklar

Madenler: Kazakistan yeraltı kaynakları bakımından zengindir.Karaganda bölgesinde zengin kömür yatakları, Ural-Enba Havzasında petrol yatakları vardır. Ayrıca bakır, kurşun (Altay, Kara-Tav, Ala-Tav, Tekeli’de), çinko (Alma-Ata), demir (Karkaralı, Balhaç, Cez-Kazgon, Ata-Su), manganez, kalay, volfram, molibden, antimuan çıkarılmaktadır.

Bitki örtüsü ve hayvanlar: Ülke topraklarının büyük bölümünü kaplayan çöllerde pelin otu ve ılgın yetişir. Altay ve Tanrı dağları ormanlarla kaplıdır. Ormanlarda ve çöllerde çok sayıda av hayvanı yaşar. Bunlardan bazıları; antilop, sığın, kurt, ayı, kakum, samurdur. Irmak ve göllerde sazan, turna, som balığı, alabalık ve tatlısu levreği Hazar Denizinde ise mersinbalığı, ringa çamçak avlanır.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Kazakistan’ın nüfusu 16.000.000 civarındadır Başkenti Alma-Ata olup nüfusu 1.200.000’dir. Nüfusun % 39.7’si Kazak, % 37.8’i Rus, % 5.8’iAlman, % 5.4’ü Ukraynalı, % 4’ü Tatar ve Özbek, % 7.3’ü diğer milletlere mensuptur. Başlıca şehirleri Uralsk, Ahtubinsk, Guryev, Bişkek, Karaganda, Aralsk’dır.

Kazakistan’da büyük yerleşim bölgeleri dışında hala eski göçebe özelliği sürdürülmektedir. Halkın çoğu geçimini hayvancılıkla sağladığı için yazın “çaylav” dedikleri yaylalara gitmek, kışın da “kıştav” dedikleri kışlaklarında barınmaktadırlar. Böylece göçebe hayatlarını devam ettirirler.

Eğitim: Halkın çoğu 1917 komünist ihtilalinden önce göçebe hayatı yaşadığından, Kazaklarda eğitim faaliyetleri fazla gelişmemişti. Yerleşme merkezlerinde çok sayıda medrese vardı. İhtilalden sonra bölgede Rus eğitim sistemi uygulanmaya başlandı. İlk ve orta öğretim Kazakça yapılmasına rağmen, anaokullarında ve yüksek okullarda Rusça eğitim yapılması Kazak gençlerini Rusça öğrenmeye mecbur bıraktı.

Kazakistan’da eğitim 7-17 yaş arasında mecburi ve parasızdır. Okullarda Rusça ve Kazakça eğitim yapılır. Ayrıca azınlık dillerinde de öğretim yapan okullar vardır. Nüfusun az olduğu bölgelerde ortaokul çocukları için yatılı okullar bulunur. Mesleki eğitim veren okulların sayısı oldukça fazladır. Ülke çapında 8689 ortaokul, 243 teknik lise, vardır.

Kazakistan’da ilk üniversite 1934’te Kirov’da kuruldu. 1948’de Kazak İlimler Akademisi teşkil edildi. Bu akademiye bağlı 35’ten fazla enstitü vardır. Ayrıca 40 civarında yüksek okul mevcuttur.

Siyasi Hayat

Rus hükumeti, Kazakların milli şuurunu kaybetmesi için çeşitli çalışmalar yaptı. Stalin döneminde Kazakçadan Arapça ve Farsça kelimeler çıkarılarak bunların yerine Rusça kelimeler konuldu. Günümüzde Kazakçada bulunan bazı kelimeler için Rusça kelimeler kullanılmaktadır. Böylece Kazakça kısa zamanda Rusçanın tesiri altında kalmıştır. Buna sebep, kendi dilini iyi bir şekilde öğrenmeyen Kazak aydınlarının şuurlu veya şuursuzca yazılarında Rusça kullanmaları olmuştur.

Büyük kısmı Müslüman olan Kazaklarda dindarlık derecesi bölgelere göre değişmektedir. Kazakların çoğunlukta bulunduğu bölgelerde dini inanç daha güçlü olup, Kazakların azınlık durumuna düştüğü bölgelerde ise dini inanç zayıftır. Müslümanların çoğunlukta bulunduğu bölgelerde İslami ve milli adet ve örfler hala canlı olarak muhafaza edilmektedir. Bağımsızlığını kazanmadan önce din aleyhtarı propaganda çok güçlü yürütülmekteydi. Kazakistan’da 1948’den bu yana Kazakça 150’ye yakın din aleyhtarı kitap yayınlanmıştır. Kazaklar, Müslüman topluluklar arasında, dillerinde din aleyhtarı kitaplar neşredilen üçüncü ülke durumundadır.

Ekonomi

Ülke ekonomisi tarım, hayvancılık ve madenciliğe dayalıdır. Toprakların büyük bölümü çöl ve dağlarla kaplı olduğu için tarıma elverişli arazi azdır. Bu arazinin büyük kısmı mer’adır. Kazakistan’da tarım dört bölgede mütalaa edilebilir: 1)Yerleşik zirai bölge: Bölgede özellikle buğday, darı, ayçiçeği ve büyükbaş hayvanlar yetiştirilir. 2) Geçiş bölgesi: Bu bölgede darı yetiştirilir ve koyun beslenir. 3)Hayvan besleme bölgesi:Buralarda koyun beslenir. Aktübe’de ayrıca at ve deve de yetiştirilir. 4)Sun’i sulama yapılan bölge: Bu bölgede ise sanayide kullanılan pamuk, pancar, tütün, kendir, yağlı tohumlar ve pirinç yetiştirilir.

Kazakistan sanayii madenciliğe bağlı olarak gelişmiştir. Sovyetler Birliğinden ayrılmadan önce, bu ülkenin hammadde ihtiyacının büyük kısmını karşılıyordu. Başlıca sanayi kuruluşları demir, çelik, çimento, gübre, şeker, un, konserve, ilaç, sentetik iplik, röntgen aletleri fabrikalarıdır. Sanayide çalışan işgücünün büyük kısmı kömür madenleri, petrol tesislerinde çalışmaktadır.

Ulaşım: Kazakistan’da ulaşım kara, demir ve hava yoluyla sağlanır. Demiryolu ağı 21.400.000 km uzunlukta olup, ülkeyi ağ gibi örmüştür. Karayollarının uzunluğu ise 189.000 km’dir. Birçok şehirde hava alanı vardır.

Kazakistan

İtalyanca Kazakistan kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Republic of Kazakstan, independent from Soviet Union since 1991

Kazakistan

Türkçe Kazakistan kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Kazakistan (m) ] n. Republic of Kazakstan, independent from Soviet Union since 1991 n. Kazakstan, country in northwest central Asia, former republic of the Soviet Union (1936 to 1991) n. Kazakhistan

Kazakistan

Türkçe Kazakistan kelimesinin Fransızca karşılığı.
Kazakhstan [le]

Kazakistan

Türkçe Kazakistan kelimesinin Almanca karşılığı.
npr. Kasachstan

misafir - 8 yıl önce
kazak türkleri doğu türkistan türklerine niçin yardım etmiyor çinlilerden çok mu korku yorsunuz

misafir - 8 yıl önce
Alga.turk kardecler.biz birge.bolu kerekpiz.Yasasin buyik Turkistan.Yasasin turkitildes halktardin kardectigi!!!

misafir - 8 yıl önce
Türkçe kardeşler anlayın, biz ise 1 milyar Çin nüfusunun, hayvan millionov.Senlerge kardeşler, Çin ile bordered değil söylemek kolay, Uygurca, ancak bize küçük Kazakistan, Kazakhs, 68 yüzde 16 milyon nüfusun, yardım Kazakhs! Türkçe benim için üzgünüm.

misafir - 8 yıl önce
ormanbay arkadaş doğru söylüyor.kazakistan önce kendini kurtarsın.kazak arkadaşlar kazaklar size sylüyorum kurtulun şu rusların etkisinden biraz kendinizi aşın bilimsel olarak eğitim olarak geliştirin kendinizi ya!! çok geridesiniz türkiye ile güzel ilişkiler kurmaya bakın bizde size yardım edelim...

misafir - 8 yıl önce
Kazakistanin bashindan gecenler nerdeyse tum Tuk devletlerinin bashindan qecdi. Bu sovetlerin yurutdugu politikaydi. Ama shimdi cok shukur Kazakistan da bashka Turk devletleri gibi ozgurlugune kavushdu

misafir - 8 yıl önce
Kazakistan çok güzel,benim babam 26 ağustosta gitti daha öncede çok gitti. Rusya'ya,bulgaristan'a,arabistan'a her seferinde ağladım lütfen arkadaşlar dua edermisiniz bende bol bol ediyorum

misafir - 8 yıl önce
Sevgili Serkan,yazım tarzın ve imlan "türkçe"ye ne kadar uygun.Ne yazık güzelim türkçemiz işte böyle elden gidiyor.

misafir - 8 yıl önce
Kazakistan'ın eski başkenti Almaata'da 3 yıl çalıştım. Almaata'daki evim 4-5 kez soyuldu ama çok şükür dayak yemeden, bıçaklanmadan, tecavüze uğramadan güzel Türkiye'me geri dönmeyi, işten eve, evden işe metodunu uygulayarak başardım.

misafir - 8 yıl önce
merhaba kazakistanın ALMA ATAsehrini görmek istiyorum vize gerekli mi. uygun ve güvenli otellerin kalma fiatları nelerdir para birimi nedir hangi paraya eşdegerdedir. orardan neler alınabilir ne kadar süre kalınabilir türkçe konuşup anlaşılabilirmi yada ingilizce konuşma imkanı varmı TÜRKİYE ile ticari ilişkiler varmı nelerdir . bu konuları ögrenebileceimiz bir site varmı bilgilendirilmem ricasıyla teşekkürler

misafir - 8 yıl önce
Kazakistan Atyrau şehrinde 6 ay çalıştım,gördüğüm kadarıyla Kazaklar,kominist sovyetlerin sömürgesinde çok uzun süre kalmanın etkisi ile kendi benliklerini kaybetmişler,içki,kumar,fuhuş,hırsızlık,rüşvet,almış başını gidiyor,Yabancılardan,özellikle Türk lerden nefret ediyorlar,birde para karşılığı yapmıcakları şey yok malesef,Can güvenliğiniz sıfır olan bir ülke.Gitmeyi düşünenler var ise çok dikkatlş olsunlar ve gece sokakta olmasınlar.Saygılarımla

misafir - 8 yıl önce
Türkiye egemenliği alalı asrı geçti,Kazakistan yeni emeklemeye başladı.Dısardan atıp tutmak kolay herşey vakit gelir düzene girer.Kazakistan çok hızlı gelişiyor.hepinize selam...

misafir - 8 yıl önce
Kazakistan hakkında bişeyler bilmek istyorsanız koylerine gidip kalacaksınız,şehirde tabiki durumlar farklı,ama köylerde eski örf ve kültüre bağlılıgı görürsünüz,ve bana kalırsa kazaklar çok iyi insanlar,bazen çıkkıyo aralarında terbiyesizler,her millete vardır böyle durum,şuan yavaş yavaş doğru yolda ileriyo,ilerde gülü bi ülke olcağına inanyorum(ben eskide 5sene kaldım öretmenlik yaptım)

misafir - 8 yıl önce
Kazakistan daha 20 senelik yeni bir ülke. Gün geçtikçe gelişiyor.Tabi 200 sene Rus Çarlık ve SSCB'nin hükümetinin altında kaldığı için bazı adetler unutulmuş ama emin olun bizden daha çok değil. İlerde dünyada önde gelen ülkelerden olacaktır, şimdilik gitmek istiyorsanız uyanık olun gece tek başınıza dolaşmayın,polis gördünmü hiç konuşmamaya çalış polisten yardım bile istemeyin. Türklerden nefret etmelerinin en başlı sebebi Hepimiz Türküz cümlesidir yani Kazakistanda Türk deyince ilk akla Türkiye geldiği için kimse Türküz demiyor Göktürküz diyorlar. daha ne yazim bilemedim.

Hasan - 5 yıl önce

Bishkek kirgizistan baskenti burada kazakistan sehri ola4ak verilmis ayrica baskent almaty degil astanadir


Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kazakistan Resimleri

Kazakistan Haritaları

dunya uzerinde kazakistan nerede.png
dunya uzerinde kazakistan nerede.png
harita kazakistan.png
harita kazakistan.png
kazakistan bayrak harita.png
kazakistan bayrak harita.png
kazakistan bolgeler harita.png
kazakistan bolgeler harita.png
kazakistan kengir camp.jpg
kazakistan kengir camp.jpg
kazakistan ru.png
kazakistan ru.png
kazakistan siyasi harita 2000.jpg
kazakistan siyasi harita 2000.jpg
kazakistan topografik harita.jpg
kazakistan topografik harita.jpg
konum kazakistan.png
konum kazakistan.png

Kazakistan Bayrağı
3 yıl önce

Kazakistan bayrağı (Kazakça: Қазақстан туы, Qazaqstan týy), Kazakistan Cumhuriyeti’nin ulusal ve resmî bayrağıdır. Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında...

Kazakistan Bayrağı, Afganistan Bayrağı, Azerbaycan Bayrağı, Bahreyn Bayrağı, Bangladeş Bayrağı, Bayrak, Birleşik Arap Emirlikleri Bayrağı, Bruney Bayrağı, Butan Bayrağı, Doğu Timor Bayrağı, Endonezya Bayrağı
Kazakistan-Türkiye ilişkileri
3 yıl önce

Kazakistan-Türkiye ilişkileri, Kazakistan ve Türkiye arasında süren uluslararası politikaları içerir. Türkiye, 1991'de Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan...

Kazakistan Millî Futbol Takımı
3 yıl önce

oldular. Kazakistan, 1991'de Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasına kadar Sovyetler Birliği futbolunun bir parçası olarak kaldı. Kazakistan millî...

Kazakistan Millí® Futbol Takımı, 11 Haziran, 1930 FIFA Dünya Kupası, 1992, 1994 FIFA Dünya Kupası, 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası, 1997, 1998 FIFA Dünya Kupası, 1 Haziran, 2002, 2005
Batı Kazakistan Eyaleti
6 yıl önce

içinden akarak Hazar Denizi'ne dökülür. Batı Kazakistan kısmen Avrupa'da kısmen Asya'da yer alır. Batı Kazakistan Eyaleti Resmi Sitesi11 Eylül 2008 tarihinde...

Kazakistan Futbol Federasyonu
3 yıl önce

Futbol ligi, Premyer-Liga, ve Kazakistan millî futbol takımını organize eden kurumun merkezi Almatı'dadır. Kazakistan Futbol Federasyonu'nun Resmi Ağ...

Kazakistan Futbol Federasyonu, 1914, 1994, 2002, Afrika Futbol Konfederasyonu, Afrika Uluslar Kupası, Almanya Futbol Federasyonu, Almatı, Asya Futbol Konfederasyonu, Asya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası
Kazakistan'ın idari yapılanması
6 yıl önce

Ayrıca Kazakistan 5 tane coğrafi bölgeye ayrılır.   Merkez Kazakistan   Kuzey Kazakistan   Güney Kazakistan   Doğu Kazakistan   Batı Kazakistan (bölge)...

Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
6 yıl önce

üzerinde kurulan Kazakistan Cumhuriyeti'dir. Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Kazakistan Komünist Partisi tarafından yönetilirdi. Kazakistan Sovyet Sosyalist...

Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, 16 Aralık, 1920, 1922, 1936, 1989, 1991, 26 Ağustos, 30 Aralık, Abhazya SSC, Almatı
Doğu Kazakistan Eyaleti
3 yıl önce

Doğu Kazakistan Eyaleti (Kazakça: Шығыс Қазақстан облысы / Şığıs Qazaqstan oblısı), Kazakistan'ın bir eyaletidir. Başkenti Öskemen (Kazakça: Өскемен, eski...

Doğu Kazakistan Eyaleti, Kazakistan, í–skemen