Soyut aşağıdaki anlamlara gelebilir:...

SOYUT (türkçe) anlamı
1. soyutlama ile elde edilen
2. varlığı ancak eşyada gerçekleşen
3. mücerret
4. abstre
5. somut karşıtı.
6. anlaşılması
kavranılması güç.
SOYUT (türkçe) anlamı
7. 1 . Soyutlama ile elde edilen
8. varlığı duyularla algılanamayan
9. mücerret
10. somut karşıtı
11. abstre
12. En soyut konuları çok çarpıcı somut örneklerle herkesin anlayacağı bir yalınlığa getirirdi.- H. Taner.
13. 2 . mecazAnlaşılması
14. kavranılması güç.
SOYUT (türkçe) ingilizcesi
1. adj. abstract
2. intangible
3. discrete
4. notional
5. transcendental,
SOYUT (türkçe) fransızcası
1. abstrait/e
SOYUT (türkçe) almancası
1. adj. abstrakt
2. begrifflich
3. gegenstandslos

Soyut hakkında bilgiler

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Soyut Ad

Soyut isim, soyut ad veya mana ismi; varlığı düşünce yoluyla kabul edilen, söylendiğinde zihinde belli bir görüntü veya tasavvur uyandırmayan bir kavramın adı: soy, ün, korku, söz, bilgi, gönül, kötülük, güzellik, doğruluk vb. Soyut olmayan, yani fiziksel varlıklara verilen ...

Soyut Isim

Soyut isim, soyut ad veya mana ismi; varlığı düşünce yoluyla kabul edilen, söylendiğinde zihinde belli bir görüntü veya tasavvur uyandırmayan bir kavramın adı: soy, ün, korku, söz, bilgi, gönül, kötülük, güzellik, doğruluk vb. Soyut olmayan, yani fiziksel varlıklara verilen ...

Soyut Ekspresyonizm

Soyut dışavurumculuk (soyut ekspresyonizm), veya eleştirmen Clement Greenberg'in tabiriyle resimsel soyutlama, 1940'ların ortalarında New York'ta ortaya çıkan, ressamların gerçek nesnelerin temsiline yer vermeden kendilerini sadece renk ve şekillerle ifade ettikleri bir tür soyut ...

Soyut Cebir

Soyut cebir veya soyut matematik, matematiğin bir alanı olup, cebir, vektör uzayı, modüller, alanlar, halkalar gibi cebirsel yapılar üzerinde çalışır. Bazı yazarlar günümüzde, "soyut cebir" yerine "cebir" terimini kullanmaktadır.

Soyut Resim

Resim, herhangi bir yüzey üzerine çizgi ve renklerle yapılan, hatta günümüzde kavramsal bir boyutta ele alınması açısından hemen her tür malzemenin de kullanılabileceği bir anlatım tekniğidir.

Soyut Sanat

Soyut sanat, genel anlamıyla doğada varolan gerçek nesneleri betimlemek yerine, biçimler ve renklerin, temsili olmayan veya öznel kullanımı ile yapılan sanata denir. Nonfigüratif sanat terimi ile değişmeli olarak kullanılır.

Soyut Yapı

Soyut yapı, fiziksel nesnelerden bağımsız olarak tanımlanan kurallar, özellikler ve ilişkiler kümesidir. Soyut yapılar felsefe, bilişim bilimi ve matematikte incelenir.

Model (Soyut)

Bir soyut model (veya kavramsal model), değişken bir takımın veya aralarındaki niceliksel veya mantıksal ilişkinin bir takımı ve değişken bir takım ile birşeyi sunan zihinde oluşturulan kavram. Modellerin içindeki bina edilmiş duyumların bilimsel teroilerin önemli parçası ve ...