Swing 1930`lu yıllarda ortaya çıkan caz akımı. 20. yüzyılın en popüler caz hareketlerinden biri. ...

SWING (inglizce) türkçe anlamı
1. f. savurmak
2. yumruk savurmak
3. fırlatmak
4. sallamak
5. sallandırmak
6. sarkıtmak
7. asmak
8. çark etmek
9. döndürmek
10. salınmak
11. başarmak
12. becermek
13. etkileyerek kandırmak
14. sapmak
15. dönmek
16. sallanmak
17. asılmak
18. asılarak idam edilmek
19. ipe çekilmek
20. yalpalamak
21. sendelemek
22. i. sallama
23. sallanma
24. salınma
25. salınım
26. ritim
27. tempo
28. ritm
29. sving
30. salıncak
31. esneklik
32. hareket alanı
33. dönme
34. dönüş
35. yön değiştirme
36. sapma
37. ünl. çabuk ol
38. defol
39. hızlan
40. yaylan
SWING (türkçe) anlamı
41. salıncakta sallamak
42. idare etmek
43. dili
44. işletmek
45. k
46. becer
47. eksen veya reze üzerinde dönmek
48. salıncakta sallanmak
49. sallanmak
50. sık sık up ile sallandırmak asmak
51. salınarak ilerlemek k
52. dili
53. asılmak darağacına asılmak.
54. 2. anlamı sallanmak. sallamak. aniden geriye dönmek. ani dönüş yapmak. salınarak yürümek. hoş bir ritmi olmak. hoş bir ritimle çalmak. sallanış. sallanma. sallandırma. salıncak. dikkat çeken değişiklik. göze batan değişiklik.
1.

Swing İngilizce anlamı ve tanımı

Swing anlamları
  (noun) To be hanged.(noun) Free course
2. unrestrained liberty or license
3. tendency.(v. t.) To cause to swing or vibrate
4. to cause to move backward and forward
5. or from one side to the other.(noun) Capacity of a turning lathe
6. as determined by the diameter of the largest object that can be turned in it.(v. t.) To give a circular movement to
7. to whirl
8. to brandish
9. as
10. to swing a sword
11. to swing a club
12. hence
13. colloquially
14. to manage
15. as
16. to swing a business.(noun) Influence of power of a body put in swaying motion.(v. i.) To move to and fro
17. as a body suspended in the air
18. to wave
19. to vibrate
20. to oscillate.(noun) Swaying motion from one side or direction to the other
21. as
22. some men walk with a swing.(v. i.) To use a swing
23. as
24. a boy swings for exercise or pleasure. See Swing
25. n
26. 3.(noun) To turn round by action of wind or tide when at anchor
27. as
28. a ship swings with the tide.(noun) The act of swinging
29. a waving
30. oscillating
31. or vibratory motion of a hanging or pivoted object
32. oscillation
33. as
34. the swing of a pendulum.(v. t.) To admit or turn (anything) for the purpose of shaping it
35. -- said of a lathe
36. as
37. the lathe can swing a pulley of 12 inches diameter.(noun) A line
38. cord
39. or other thing suspended and hanging loose
40. upon which anything may swing
41. especially
42. an apparatus for recreation by swinging
43. commonly consisting of a rope
44. the two ends of which are attached overhead
45. as to the bough of a tree
46. a seat being placed in the loop at the bottom
47. also
48. any contrivance by which a similar motion is produced for amusement or exercise.(v. i.) To sway or move from one side or direction to another
49. as
50. the door swung open.
Swing tanım:
Kelime: swing
51. Söyleniş: 'swi[ng]
52. İşlev: verb
53. Türleri: swung /'sw&
54. [ng]/
55. swing·ing /'swi[ng]-i[ng]/
56. Kökeni: Middle English
57. to beat
58. fling
59. hurl
60. rush
61. from Old English swingan to beat
62. fling oneself
63. rush
64. akin to Old High German swingan to fling
65. rush
66. transitive senses
67. 1 a : to cause to move vigorously through a wide arc or circle swing an ax b : to cause to sway to and fro c (1) : to cause to turn on an axis (2) : to cause to face or move in another direction swing the car into a side road
68. 2 : to suspend so as to permit swaying or turning
69. 3 : to convey by suspension cranes swinging cargo into the ship's hold
70. 4 a (1) : to influence decisively swing a lot of votes (2) : to bring around by influence b : to handle successfully : MANAGE wasn't able to swing a new car on his income swing a deal
71. 5 : to play or sing (as a melody) in the style of swing music
72. intransitive senses
73. 1 : to move freely to and fro especially in suspension from an overhead support
74. 2 a : to die by hanging b : to hang freely from a support
75. 3 : to move in or describe a circle or arc: a : to turn on a hinge or pivot b : to turn in place c : to convey oneself by grasping a fixed support swing aboard the train
76. 4 a : to have a steady pulsing rhythm b : to play or sing with a lively compelling rhythm
77. specifically : to play swing music
78. 5 : to shift or fluctuate from one condition
79. form
80. position
81. or object of attention or favor to another swing constantly from optimism to pessimism and back -- Sinclair Lewis
82. 6 a : to move along rhythmically b : to start up in a smooth vigorous manner ready to swing into action
83. 7 : to hit or aim at something with a sweeping arm movement
84. 8 a : to be lively and up-to-date b : to engage freely in sex
85. synonyms SWING
86. WAVE
87. FLOURISH
88. BRANDISH
89. THRASH mean to wield or cause to move to and fro or up and down. SWING implies regular or uniform movement swing the rope back and forth . WAVE usually implies smooth or continuous motion waving the flag . FLOURISH suggests vigorous
90. ostentatious
91. graceful movement flourished the winning lottery ticket . BRANDISH implies threatening or menacing motion brandishing a knife . THRASH suggests vigorous
92. abrupt
93. violent movement an infant thrashing his arms about .
94. synonyms SWING
95. SWAY
96. OSCILLATE
97. VIBRATE
98. FLUCTUATE
99. WAVER
100. UNDULATE mean to move from one direction to its opposite. SWING implies a movement of something attached at one end or one side the door suddenly swung open . SWAY implies a slow swinging or teetering movement trees swaying in the breeze . OSCILLATE stresses a usually regular alternation of direction an oscillating fan . VIBRATE suggests the rapid oscillation of an elastic body under stress or impact the vibrating strings of a piano . FLUCTUATE suggests constant irregular changes of level
101. intensity
102. or value fluctuating interest rates . WAVER stresses irregular motion suggestive of reeling or tottering the exhausted runner wavered before collapsing . UNDULATE suggests a gentle wavelike motion an undulating sea of grass .
103.
Swing ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Cut
104. Dangle
105. Drop
106. Lilt
107. Sway
108. Sweep
109. Swinging
110. Vacillation
111. ,n. act of swinging
112. back and forth movement
113. sweeping motion made by the arm
114. swaying movement of the body
115. suspended seat on which one sits and sways to and fro
116. rhythm
117. change
118. 1930's dance music
119. v. move back and forth
120. strike with a sweeping movement of the arm
121. turn
122. alter one's opinion or interest
123. ride on a swing
124. successfully arrange (Slang)
125. play rhythmically (Music)
126. be hanged (Slang)
127. n. swing music
type of jazz music that is based on orchestral music from the 30's,
Swing (almanca) ingilizcesi
128. n. swing
jive,
Swing (fransızca) ingilizcesi
129. (m) n. swing,
Swing (ingilizce) fransızcası
1. n. balancement
2. oscillation
3. va-et-vient
4. balançoire
5. élan
6. amplitude
7. tournant
8. virage
9. volte-face
10. v. se balancer
11. osciller
12. tourner
13. pivoter
Swing (fransızca) almancası
1. n. schwinger
Swing (fransızca) italyancası
1. (musique) swing {invariable}
Swing (fransızca) ispanyolcası
1. (musique) ritmo (m)
Swing (fransızca) portekizcesi
1. (musique) swing (m)
Swing (fransızca) flemenkcesi
1. (musique) swingmuziek (f)
2. swing (m)

Swing hakkında detaylı bilgi

Swing 1930`lu yıllarda ortaya çıkan caz akımı. 20. yüzyılın en popüler caz hareketlerinden biri.

Yüzyılımızda heyecan araynların eşlerini birbirleriyle paylaşması.Swing DönemiSwing, 1920`li yılların sonlarına doğru gelişmeye başlamış ve 40`ların ortalarına kadar da etkisini sürdürmüştür. Bu dönem müzisyenleri müziklerine rahatlık hissi ve çok sıkı olmayan bir ritim anlayışı katmış, sekizlik nota kalıbını kullanmışlardır. Bütün bunlar da `swing hissi` ni karakterize eden önemli unsurlardır. Dönemin eserlerinin çoğu orkestralar tarafından icra edildiğinden swing dönemi aynı zamanda caz orkestralarının `altın çağı` olarak da düşünülebilir. Ritmik yapısından ötürü bu müzik pek çok dansçıyı da kendine çekmiştir.

Dönemin ÖzellikleriSwing döneminin erken dönem cazına göre faklılıkları :

 • Tercih edilen yapı küçük gruplar yerine büyük orkestralardır. Yazılı aranjmanlar daha çok kullanılmıştır.
 • Saksafon swing`te daha sık kendini gösterir.
 • Bas viyola daha sık görünür.
 • Davulda high-hat zilinin kullanımı artmıştır.
 • Kollektif doğaçlama pek görülmez.
 • Ritmik anlayış genel olarak daha gevşek ve yumuşaktır.
 • Swing müzisyenleri erken dönem caz müzisyenlerine göre enstrümanlarına daha hakimdirler ve yetkinlikleri daha fazladır.


Caz Orkestralarının Enstrüman Açısından YapılanışıCaz orkestraları on ya da daha fazla müzisyenden oluşmaktaydı ve müzisyenler de üç ana kategori altında toplanırdı : ritim, bakır sazlar ve saksofon grubu.

Ritim kısmı piyano, gitar, bas / bas viyola ve davulu kapsardı. Bakır sazlardan oluşan kısım ise kendi için ikiye ayrılırdı : Trompet ve trombon grubu.

Orkestradaki saksofon grubu (ham madde olarak bakır sazlarla aynı olsa da) bakır sazlardan ayrı bir gruptu. Burada şunu belirtmekte fayda var; saksofon gelişimi itibariyle tahta üflemeli (woodwind) sınıfına girer çünkü klarinet, flüt ve obua gibi tahta üflemeli enstrümanlar saksofonun atası sayılmaktadır. Saksofon kısmı aynı zamanda "kamışlı saz" (reed instrument) grubu olarak da adlandırılır. Bunun nedeni saksofoncuların yeri geldiğinde klarinet de çalması ve adı geçen iki enstürmanın da kamışlı saz olmasıdır.

Alto ve tenor, saksofon ailesinin orkestralarda en çok kullanılan üyeleri olmuştur. 30`ların sonuna doğru bu gruba bariton da dahil olmuştur. Soprano ve bas saksofon ise yaygınlaşamamıştır. Saksofon kısmında müzisyen sayısı üç ile beş arasında değişir. 40`ların sonuna doğru 2 alto 2 tenor 1 bariton standart yapılanma olarak karşımıza çıkar. Bu kısımdaki sanatçılar genelde tek enstrüman çalmazar. Saksofonculardan kendi enstürmanları dışında klarinet ve saksofon ailesinin diğer üyelerini çalmaları beklenir.

Trompet kısmı da üç ile beş müzisyen arasında değişmektedir. 30`ların sonu 40`ların başında standart sayı üçtür. Trombon kısmı ise bir ile beş arasında değişir. İki veya üç tromboncu genelde standart olarak kabul edilmiştir.

Orkestra AranjmanlarıCaz orkestralarının artmasıyla beraber yazılı aranjmanların kullanımı da artmıştır. Az sayıda müzisyenden oluşan küçük gruplar için yazılı aranjman gerekli görülmüyordu. Ancak gruptaki eleman sayısı artıp büyüdükçe müzisyenlerin ellerinde yazılı bir aranjman olmadan doğaçlama yapmaları git gide zorlaştı. Öyle ki, bir müzisyen yazılı aranjmanlar kullanmayan bir gruba katıldığında çok zor adapte oluyordu. Aynı zamanda, müzisyenlerin iyi bir repertuara sahip olabilmeleri için nota okuyup yazabilmeleri şart olmuştu.

Aranjmanların çoğunda kompozisyonal yapı basitti. Melodiler bütün grup tarafından birlik ve uyum içinde çalınırdı. Bunu doğaçlama takip eder, doğaçlamalar ritim kısmının eşliği ve geri kalanların çaldığı figürler eşliğinde sürerdi. Melodiler ve eşlik sırasındaki müzikal figürler orkestra içindeki kısımlar arasında dönüşümlü çalınırdı. Bakır sazların çaldığını bir süre sonra saksafon kısmı alır, bakır sazlar da ritim kısmının çaldıklarını üstlenirdi. Bu da orkestra içinde müzikal bir çevrimdi.

Kimi zaman aranjmanlar çalınan müzikal temanın varyasyonlarına dayanmaktaydı. İlginçtir ki, bazen bunların doğaçlamadan daha güzel bir hava yarattığını gözleriz.

Kısa - karmaşık olmayan ve melodinin bir kısmını içeren yapılara "riff" denir. Riff`ler orkestraların stillerini yansıtmakta kullandığı önemli unsurlardan biridir. Farklı riff`ler farklı orkestra kısımları tarafından karşılıklı olarak çalınır. Hatta zaman zaman aranjmanların riff`ler üzerine inşa edildiği de görülür.

Dönemin Önde Gelen İsimleriOrkestra Liderleri<div class="floatleft"></div>Swing orkestraları arasında en iyileri Fletcher Henderson, Count Basie, Duke Ellington, Jimmie Lunceford ve Benny Goodman`ın liderlik ettikleri orkestralardır.

Henderson ve Ellington orkestraları erken dönem caz ile swing arasında köprü olmuş ve aradaki boşluğu doldurmuştur. Her ikisi de 1920`lerin başlarında ortaya çıkmış ve zamanla büyüyüp gelişerek 30`ların sonunda `ihtişamlı` bir yapıya kavuşmuştur.

Fletcher Henderson Erken dönem cazındaki pek çok büyük isim ve swing döneminin doğaçlama yapabilen önemli müzisyenleri 1920`lerin başından 1930`ların sonuna kadar Fletcher Henderson ile çalışmıştır. Bundan ötürü Henderson orkestrası bir `yıldızlar topluluğu` orkestrası olarak da nitelendirilebilir. Henderson`ın stili caz orkestraları içinde temel akım / anlayışlardan biridir. Ellington`ınki ise bir diğeridir. Aranjmanlarında saksofonlarla bakır sazları adeta `kapıştıran` Henderson, `block voice` tekniğini de mükemmelleştirmiştir. Burada melodik ses akor dizileri içindeki en üstteki sestir ve akordaki her nota başka bir enstrüman ya da enstrüman grubu tarafından çalınır. Hat armonize değilse kalın / yoğun bir ses elde edilmiş olur.

Henderson`ın aranjmanlarının meşhur olmasının nedenlerinden biri de bunların aynı zamanda Benny Goodman tarafından kendi orkestrasında kullanılmasıdır.

Jimmie Lunceford, swing hissini çok iyi yansıtabilen ve müzisyenlerin örnek bir displin yansıttığı mükemmel bir orkestranın liderliğini yapmıştır. Bu orkestranın swing`i aktarmasındaki başarı ve olduşturduğu pürüzsüz havanın nedeni orkestradaki kısımlar arasındaki tutarlılık ve sürekliliktir. Lunceford`un orkestrası dönemin çok iyi doğaçlama yapabilen müzisyenlerine de sahip olmuştur.

Benny Goodman Benny Gooodman 1930`lar ve 40`lar boyunca en çok popüleriteyi elde etmiş olan caz orkestrasının lideri olmuştur. Pek çok zor parçanın üstesinden gelen orkestra, liderinin sahip olduğu kusursuz swing`i dinleyiciye aktarmıştır. Benny Goodman`ın lakabının "King of the Swing" olduğu düşünülürse böyle bir liderin orkestrasının da swing konusundaki başarısı hiç şüphesiz daha iyi anlaşılacaktır.

Benny Goodman kendisinden sonra gelmiş geçmiş tüm klarinetçileri etkilemiştir. Goodman öyle bir popülerite kazanmıştır ki 1890 ile 1954 arasındaki plak satışlarında ilk 5`e girmiştir! Goodman sadece caz için değil genel anlamda müzik endüstrisi için de en önemli isimlerden biri olmuştur. Yapılan araştırmalara göre bugün Louis Armstrong ve Dave Brubeck ile birlikte en çok tanınan müzisyenler arasındadır.

Goodman caz dünyasında sadece klarinetteki yetkinliğinden dolayı değil, aynı zamanda gruplarında yer verdiği müzisyenlerden dolayı da önemlidir. Bu müzisyenler arasında Teddy Wilson, Charlie Christian ve Lionel Hampton sayılabilir.Ritim KısmıRitim kısmı genelde piyano, gitar, bas / bas viyola ve davulu kapsardı. Bascılar genel olarak parçada zamanı tutma görevine atanmışlardı. Bascının çaldıkları ya her dört vuruştan bir ve üçüncüsünde duyulurdu (ki buna two-beat style denir) ya da her vuruşta kendini gösterirdi (walking style).

BasBascılar görsel olarak arka planda kalmanın yanı sıra swing döneminde müzikal anlamda da arka planda kalmışlardır. Basın özelliklerinin adam akıllı ortaya konması ve bu enstrümanın müziğe ağırlığını koyabilmesi 50`lere değin ender olarak gerçekleşebilen bir durumdur (Duke Ellington`un basçısı Jimmy Blanton bu `ender` durumları yaratabilmiş basçılardan biridir). İlginç olan noktalardan biri de şudur : Grupta kötü bir basçı varsa (ya da basçı yoksa) dansçılar ve de iyi dinleyiciler müziğin ritmik yapısındaki bu eksikliği hissederler. Ancak bu hissedenlerin çok azı eksikliğin / yanlışlığın neden kaynaklandığını farkedebilmiştir...

Bu dönemde Jimmy Blanton`un yanı sıra üç önemli basçı daha ön plandadır : Walter Page, Slam Stewart ve Milt Hinton.

Milt Hinton
Milt Hinton tanınmışlığı 1930`lardaki Cab Calloway orkestrasındaki çalışıyla elde etmiş, bununla beraber 90`lara kadar da caz dünyasından kopmamış ve farklı caz akımlarında da adından bahsettirmiştir. Kendinden emin şaşmaz temposu ve kocaman tonuyla kendisine `Yargıç` ismi takılmıştır. Sebebi de parçanın temposunu belirlemesi ve bu temponun da parça boyunca hiç değişmemesidir.

Slam Stewart zamanlaması iyi olan ve sorumluluk sahibi bir eşlikçi olarak Art Tatum`la çalarken kendini göstermiş bir basçıdır. Bununla beraber asıl yaratıcı solo yapabilme özelliğiyle göze batar. Bu bakımdan çalış stili basın sadece `zaman tutma` işlevi olan bir enstrüman olarak algılanmasına karşı önemli bir yer tutar.

DavulSwing davulcularının çoğu, dinleyicilere ve dansçılara gerekli vuruşları sağlamakla yetinmiştir. Swing havasını dinleyiciye aktarmakta üstlerine düşen neyse onu yapmak davulcuların önemli bir kısmı için yeterliydi. Swing davulcularının öncelikleri bu saydıklarımızdır; erken dönem caz davulcularında gördüğümüz nefesli sazların melodik yapısına paralel ve onunla örtüşebilecek ritmik aktivite tutumu swing davulcuları için listenin alt sıralarında yer alır. Cymbal zili ve gong`un kattığı efektleri saymazsak, pek çok orkestra davulcusu bas davulda ilgili ritmi hissettirip vurgulamak ve zamanlama görevini üstlenmek dışında fazla bir şey yapmamıştır. Nefesli sazların arkasında yeni, üretken, kışkırtıcı ritimler çalmaktan kaçınmışlardır. Fakat bu durumdan ötürü sadece davulcuları suçlamak da doğru bir değerlendirme olmaz çünkü riff tabanlı orkestra müziği swing davulcularını kısıtlamaktaydı : çalacakları karmaşık ritmik kalıplar nefesli sazlar için yazılmış olan melodik ritimlerle çakışabiliyordu... Aynı zamanda dönemin müzik anlayışı içerisinde bir nevi orkestra içi metronom olarak algılanıyorlardı. Bundan dolayı 30`ların swing davul stili gayet tutucuydu. Ana melodinin arkasında gelişen ritmik bir hat, doğaçlamada davulcuyla iletişim halinde olacak ve birbirinden beslenecek solist - davulcu ilişkisini görmek dinleyicilere ancak 40`lardan başlayarak gelişen modern cazın ve davulun gelişimiyle nasip olacaktı.

Gene Krupa
Peki bu tip oturmuş kurallara karşı çıkan alışılmadık davulcular yetiştirmemiş midir swing dönemi? Tabii ki yetiştirmiştir. Var olan standartlaşmış çalışa karşı kendi stilini ortaya koyan davulcuların başında Gene Krupa gelir. Çalış stilinin yanında tavırlarıyla da oldukça ilgi çekip popüler olan Krupa, adeta davulun gelecekte üstleneceği rol ile ilgili bazı sinyalleri aktarmıştır dinleyiciye. Önündeki melodik hattı bozmadan müziğe heyecan katmayı başarmış bir davulcudur. Kimi zaman eşlik olarak çaldığı bölümler başlı başına soloyu andırır. Bu açıdan erken caz dönemimdeki davulcu özelliklerini de taşımakta ve tipik swing anlayışı içinde sıkışıp kalmamaktadır.

1930`ların sonuna doğru Krupa`nın tam tersi bir davul yaklaşımı Count Basie`nin davulcusu Jo Jones tarafından sergilenmiştir. Krupa`nın "gürültülü", her vuruşta bas davul kullanan çalış tarzına karşın Jones genelde bas davul kullanmaktan kaçınmıştır. Jones`un high-hat zili üzerinde çalışı Krupa`ya göre çok daha esnektir. Belki de bundan dolayı, Jones`un çalışında süreklilik duygusu hakimdir. Jones`un çalışı aynı zamanda basçıyla da yüksek bir koordinasyon kurabilmesini sağlamış bu da ritim kısmının diğer orkestralardakine göre daha akıcı olmasını sağlamıştır.

TrombonErken döenm caz tromboncuları aynı zamanda swing döneminin önemli tromboncuları arasında yer almıştır. Bu sanatçıların stilleri rafineleşmiş ve caz orkestralarında Dixieland gruplarına göre kendilerini daha çok gösterme fırsatı bulmuşlardır. Jack Teagarden ve Tommy Dorsey de buna dahildir.

Tommy Dorsey 30`lar, 40`lar ve 50`ler boyunca çok popüler olmuş olan dans orkestralarına liderlik etmiştir. Bunun yanı sıra saksofoncu kardeşi Jimmy Dorsey ile birlikte pek çok grubun liderliğini paylaşmıştır.

Tommy Dorsey müzisyenler arasında çok iyi bilinen bir isimdir çünkü trombondan temiz ve yumuşak bir ton elde etmek için geliştirmiş olduğu bir tekniğe sahiptir. Aletindeki ustalık, sahip olduğu parlak ton ve tiz perdelerdeki çalışı Dorsey`in diğer tromboncular taradından örnek alınmasının sebeplerindendir. Lawrence Brown bu anlamda bir diğer önemli isimdir.

Erken caz döneminde bilinmeyip swing`in caza kazandırmış olduğu isimlerden biri Bill Harris`tir. Harris, 40`larda Woody Herman orkestrasının bakır saz kısmındaki en orijinal ve etkileyici solistti. Kendisi aynı zamanda J.J. Johnson`dan önce modern caz trombonunun gelişmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Alışıldık soloların yanı sıra staccato`lu ve didikleyici yapıda figürler de kullanmıştır. Dönemine göre geniş bir ses aralığına sahip olan Harris`in tonu kalın ve geniştir.

TrompetRoy Eldridge


Trompetçi Roy Eldridge swing döneminin en ileri seviye doğaçlamacısıydı. O, swing ile modern caz arasında bir köprüdür adeta. Dizzy Gillespie kendi çalışının Roy Eldridge sayesinde şekillendiği söylemiş, Miles Davis de Eldridge`e olan hayranlığını dile getirmiştir.

Roy Eldrige`in coşku dolu agresif bir stili ve eşine az raslanan bir teknik ustalığı vardır. Nota seçimindeki orijinalite ve saksofon tarzı müzikal cümleleriyle Louis Armstrong stili ile Dizzy Gillespie`nın öncülük ettiği modern yaklaşım arasındaki boşluğu doldurmuştur. Eldrige`in tonu kimi zaman temiz ve sıcak kimi zaman ise sert ve keskindir. Tiz perdelerde notaları kıvırırcasına çalmıştır. Roy Eldrige trompette uzun ve kuvvetli müzikal cümlelerin çalınabilmesinin mümkün olduğunu göstermiştir. Bu söylediğimiz saksofonda yapılması çok zor olmayan ancak mekaniği nedeniyle trompette uygulanması zor olan bir şeydir.

Eldrige`in etkisiyle trompetçiler aletlerindeki ustalığı geliştirmek ve daha özgün doğaçlamalar yapabilmek için çaba harcadılar. Aynı zamanda bu, trompetin parça içinde doğaçlama süresinin de uzamasına imkan sağlamıştır.

Eldrige`in etkisi 1950`lere kadar uzanır çünkü Gillespie kendi modern yaklaşımını Eldrige`in tiz perdelerdeki çalışı, geleneksel olmayan nota seçimi ve saksofon tarzı cümleleri üzerine inşa etmiştir.

Swing alanının en meşhur trompetçilerinden biri de Bunny Berigan`dır. Berigan`ın stili Louis Armstrong üzerine kuruludur. Pürüzsüz tonu ve artikülasyonu ile oldukça usta bir trompetçidir. 1937`de "I Can`t Get Started" parçasındaki solosu o kadar sevilmiş ve tutmuştur ki adı geçen parça trompetçilerin repertuarında vazgeçilmezlerden biri olmuştur. Tommy Dorsey Orkestrası`nın `Marie` kaydındaki etkileyici doğaçlaması da farklı aranjmanlarla diğer pek çok orkestra tarafından çalınmıştır.

SaksofonColeman Hawkins


Caz tarihine bakıldığında ilk önemli tenor saksofoncunun Coleman Hawkins olduğu görülür. 1920`lerde caz arenasına dahil olmaya başladığında saksofon müzik için sadece bir `yenilik` ya da biraz fazlası olarak algılanıyordu. Ancak Hawkins`in çalışıyla birlikte saksofon nefesli ailesi içinde `ün` ve `prestij` elde etti. Onun enstrümanına olan hakimiyeti ile geniş, derin, kuvvetli tonu diğer saksofonculara örnek teşkil etti. Bugün saksofon cazın en popüler enstrümanlarından biri (kimileri için ise cazın ta kendisi!) haline geldiyse bunun için teşekkür edileceklerin başında Coleman Hawkins gelir.

Kendinden önceki saksofonculara kıyasla Hawkins akor ilerleyişine/değişimine (chord progression) büyük önem vermiştir. "Body and Soul" parçasındaki gibi komplike akor kullanım stili Hawkins`i betimlemekte önemlidir. Onun için melodik gelişme daha arka planda kalmaktadır. Bundan ötürü de dinleyicilerinden bir kısmı onu melodik değil armonik doğaçlamacı olarak gördüklerini belirtmiştir.

Hawkins Fletcher Henderson Orkestrası`nda 1923`ten 1934`e kadar baş solist olarak yer almış daha sonra küçük gruplarla çalışmalarını sürdürmüştür. Her ne kadar swing dönemiyle bütünleşmiş olsa da, 1940`larda da yerini korumuştur. Teknik açıdan sağlam bir altyapıya sahip olduğundan yeni gelişen akımlara da ayak uydurabilmiştir.

Caz tarihindeki en tutarlı ve ciddi solistler arasında yer alan Hawkins, sadece kendi dönemindekileri etkilemekle kalmamış, Sonny Rollins ve John Coltrane gibi saksofoncular tarafından da örnek alınmıştır. Hawkins, Coltrane ve Lester Young cazın en etkileyici tenorlarıdır.

Don Byas


Don Byas, çağdaşı olan diğer swing saksofoncuların çoğundan daha ileri bir seviyedeydi. Bundan ötürü de 40`ların modern müzisyenleri arasında da yer alır. Byas, ateşli çalışı, enstrümanındaki imrenilecek kontrol kabiliyeti ile armonik olgunluk ve melodik bir atılganlığa sahipti. Sebare çalmayı ve akordaki notaların altından girip üstünden çıkmayı seven bir saksofoncuydu aynı zamanda. Parçaların özgün yapısına yeni akorlar ekleyerek doğaçlamalarında her ikisinden de faydalanıyordu. Bu konuda piyanist Art Tatum`dan esinlenmiştir. Geniş ve kuvvetli çalışında Hawkins etkisi görülür, ancak Byas`ın çalışında swing`i yakalamak daha kolaydır. Bunun nedeni belki de Byas`ın geliştirdiği fikirlerin ritmik bazda daha az çeşitlilik göstermesidir. Byas`ın stili kendinden sonra gelen pek çok meslektaşı tarafından takdir edilmiştir. Onu kendisine örnek alan iki isim ise gerçekten öenmlidir: Lucky Thompson ve Benny Golson.

Benny Carter ve Johnny Hodges swing döneminin en önemli alto saksofoncularıdır. Carter`ın çalışında dinleyicileri ilk olarak etkileyen özellikler sanatçının aletindeki rahatlığı ve sıcak - parlak tonudur. Carter`ın zengin ve `lüks` bir tonu vardır. Soloları akıcı ve hafiftir. Aynı zamanda iyi bir trompetçi, klarinetçi ve aranjördür de.

PiyanoArt Tatum


Art Tatum caz tarihinin en çok takdir edilen piyanistleri arasında yer almıştır. 1940`lardan sonra ortaya çıkan üstün teknikli piyanistlerle kıyaslandığında bile yine de üst sıralarda yer almıştır. Doğaçlamalarıyla ve popüler melodileri parçaya monte ediş biçimiyle Tatum ne yapacağı tahmin edilemez bir müzisyendir. Müzik sürüp giderken aklına gelen fikirle cümlelerin yönünü aniden değiştirip yeni fikri doğrultusunda çalması Tatum`da görülen bir özelliktir. Tatum`un çalışı oldukça süslü, uzun ve bir o kadar da hızlıdır. Popüler melodileri çalarken aniden akor ekleme / değiştirme konusunda uzmandır (ki buna chord substition denir). Modern caz müzisyenleri Tatum`un akorlarla yaptıklarını kendi aletlerine adapte edip çalmak için uğraşmışlardır.

Art Tatum`un caz tarihindeki etkisi muazzamdır. Klavyeye olan hakimiyeti diğer piyansitler için çıkış noktası olmuş, sololarındaki akor kullanım şekli tenor saksofoncu Don Byas ve altocu Charlie Parker tarafından adeta absorbe edilmiştir. Aynı zamanda modern cazın ilk günlerinde çok önemli yeri olan iki piyanisti de etkilemiştir : Bud Powell ve Lennie Tristano. Bu iki piyanistin vasıtasıyla Tatum`un etkisi dolaylı da olsa 50`lerde de görülmüştür.

Teddy Wilson da dönemin sivrilen piyanistleri arasındadır. Erken caz döneminde görülen ağır piyona sesini yumuşatmıştır. Bu vurgulu ağırlığın yerine akıcı ve yumuşak bir çalış stilini yerleştirmiştir. Wilson`ın sololarında sergilediği zerafet ve intizam dinleyicileri etkileyen unsurların başında yer alır.

Dönemin üç büyük ismi olan Art Tatum, Earl Hines ve Teddy Wilson`dan Hines`ın etkileri 40`ların başındaki Nat Cole ve Errol Garner da kendini belli eder. Nat "King" Cole, nefesli sazların müzikal cümlelerini piyanoya taşıyanların başında yer alır. 1939 yılında Cole; piyano, gitar ve bastan oluşan bir trio kurmuş, bu trionun "hit" kayıtlatı ise 1943-49 yılları arasında olmuştur. Nat Cole`un caza etkisi pek çok insanın düşündüğünden fazladır : Oscar Peterson, Bill Evans ve Horace Silver gibi modern piyansitler kendi müzikal ifadelerini oluştururken Nat Cole`dan etkilendiklerini belirtmişlerdir.

Peterson, Cole`un kendi piyano stilindeki ana etken olduğunu söylemiş ve Cole gibi piyano, bas, gitardan oluşan bir trio kurmuştur. Evans ise Cole`un melodik fikri alıp geliştirmesi ve sonra bunu doğaçlamalarının içine monte edişinden etkilenmiştir.

Cole sesiyle popüler olup bir yıldız haline gelince piyano stili ve piyanoya olan yaklaşımı gittikçe daha az önemsenir olmuştur. Bu yüzde Nat Cole`un piyansitliği pek çok kişi tarafında maalesef `es` geçilmiştir.

Erroll Garner


Erroll Garner caz piyanosunda başlı başına farklı bir yerde durmaktadır. Garner kendine özgü, ana akımlardan farklı bir stil geliştirmiş; bundan ötürü tam olarak ne swing ne de bop dönemine dahil edilmesi mümkündür. Garner`ın tanınmaya başladığı yıllarda swing zaten zirvedeydi ve modern caz yaklaşımları da kendini göstermeye başlamıştı. Garner, izlenmesi kolay swing`i yansıtan bir stile sahiptir. Popüler şarkıları yorumlayan piyano triosu ile geniş ölçüde tanınmışlık elde etmiştir. Diğer porçaları yorumlamanın yanında kendi bestelerini de çalan Garner`ın "Misty" isimli bestesi kendisini 50`ler boyunca en çok tanınan cazcılar arasına sokmuştur. Çalışının kökleri 30`lardaki swing döneminden gelse de popüleritesini 50`lerde kazanan Garner, Charlie Parker gibi modern cazın sembol isimlerinden biriyle de kayıt gerçekleştirmiştir.

Garner`ın sağ eliyle çaldığı cümleler Earl Hines`ı hatırlatır. Ancak Garner`ın melodik anlayışı Hines`ınkine göre daha basittir. Hines`ı karakterize eden ritmik sürpriz yaratma anlayışı pek görülmez. Dikkati çeken bir diğer nokta da yıllar geçtikçe Garner`ın stilinin evrimleşip gelişmesidir.

Garner`ın çalışı kimi zaman da zengin orkestral bir hava taşır. Armonik açıdan Fransız İzlenimcilik (Impressionistic) akımı temsilcilerinden Claude Debussy ve Maurice Ravel`i andırır. Garner parçalarını armonik yapıya dayandırmış, doğrudan melodiyi çalmamıştır. Bu da kendisinden sonra gelen piyanistlerin akora dayalı çalma yönünde Garner`ı incelemelerini sağlamıştır. Garner`dan etkilenen piyanistler arasında George Shearing ve Ahmed Jamal sayılabilir.

Milt Buckner kilitli el tekniği stiliyle (locked-hands style) 40`ların piyanistlerini etkilemiş bir şahıstır. Bu, akoru seslendirme biçimlerinden biri olup tepedeki nota melodi notası haline gelir. Bir elin melodik hattı diğer elin ise genellikle akorları çaldığı durumun tersidir. 40`ların sonu 50`lerin başında Lennie Tristano, George Shearing, Ahmed Jamal, Oscar Peterson bu tekniği kullanmıştır.

GitarSwing döneminde gitar, daha yeni yeni `metronom` görevi dışında başka görevleri de üstlenebilecek bir enstrüman olarak algılanmaya başlanmıştı. Django Reinhardt ortaya çıkana dek pek çok caz gitaristi düz, akora dayalı ve piyano ile nefesli sazlara kıyasla gayet sönük bir biçimde çalıyordu. Bu durum Charlie Christian ve Django Reinhardt ile birlikte değişti.

Charlie Christian


Charlie Christian o zamana kadar keşfedilmemiş bir dünya olan `elektrik gitar` alanında ustalığını sergilemiş bir müzisyendir. Uzun, swing içeren soloları gitarı nefeslilerin hegemonyasından kurtardı. Christian`ın kimi pasajları kendisine örnek aldığı saksofoncu Lester Young`dan esintiler taşır. Jazz-rock döneminden önce yetişmiş bütün caz gitaristlerinde şu ya da bu şekilde Charlie Christian etkisini görmek mümkündür. Hatta 60`ların en önemli caz gitaristi olan Wes Montgomery de temelde Charlie Christian etkisi taşıdığından, Christian`ın etkisi dolaylı biçimde 90`lara kadar uzanır.

Django Reinhardt


Django Reinhardt, Fransa`da yaşamış olan bir Belçika çingenesidir. Çoğunlukla Avrupa`da çalmış, Amerika`ya sadece bir defa gitmiştir. Bununla beraber kayıtlarına Amerika`da ulaşılabiliyordu ve özellikle swing dönemi boyunca Reinhardt Amerikalı caz gitaristlerin en çok tuttuğu kişilerden biri olmuştur. Reinhardt`ın aletine olan hakimiyeti had safhadadır. Hız konusunda, teknik açıdan çalınması daha kolay enstrümanlarla yarıştığı bile söylenmektedir. Süslü - şatafatlı bir çalışı ve oldukça belirgin bir vibratosu vardır. Çingene müzik ruhu ile caz anlayışını bir potada eritmeyi başarmıştır.

Bu iki gitaristi daha iyi tetkik etmek için yaklaşımlarını ve bu yaklaşımlardaki farklılıkları gözden geçirelim.

 • Christian`ın soloları genelde süreklilik gösteren bir düzen içindedir, Reinhardt ise sıradışı ve aniden ortaya attığı melodik fikirlerle sürprizlerle doludur.
 • Christian`ın cümleleri nefeslileri andırır, Reinhardt`ınkiler ise piyanoyu.
 • Christian kayıtlarının hemen hepsinde amfi kullanmıştır, Reinhardt için böyle bir durum söz konusu değildir.
 • Christian`ın tonu yumuşak ve yuvarlaktır. Reinhardt`ın tonu ise keskin ve metaliktir.
 • Christian`ın kökeninde blues geleneği vardır. Reinhardt`a Çingene müziği temel oluşturmuş, Fransız izlenimcileri Maurice Ravel ve Claude Debussy`nin stilini oluşturmasında önemli rolü olmuştur.
 • Christian çok az vibratolu çalmıştır buna karşın Reinhardt`ın vibratolu çalışı kendisini karakterize eden özelliklerin başında yer alır.


ŞarkıcılarBillie Holiday


Billie Holiday 30`ların başlarından itibaren caz arenasında etkisi en büyük olan şarkıcıdır. Pek çok vokal kariyerine Holiday`i taklit ederek başlamıştır. Pek çoğu da çıkardığı albümü ona adamıştır. Caz müzisyenlerine "ıssız bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız kayıtlar hangileridir" diye sorulduğunda pek çoğu yanıtlarına Billi Holiday`i de dahil etmiştir. Caz müzisyenleri tarafından enstrümantal müziğin hemen her zaman vokale tercih edildiği de göz önünde bulundurulsa bu cevabın önemi daha iyi anlaşılır.

Holiday`in sesi Bessie Smith kadar güçlü, Sarah Vaughan kadar zengin değildi. Ella Fitzgerald`in sahip olduğu ses aralığına ve hıza da sahip değildi. Buna rağmen Holiday`in bu kadar takdir edilmesinin sebebi neydi peki ? Öncelikle orijinal ve taze bir sesi vardı. Şarkı sözleri gerçeğe dönüşürdü adeta ve doğrudan dinleyiciyle konuşuyor havasını oluştururdu. Hüzünlü şarkılarda yansıttığı keder ve ıstırap dinleyiciyi ağlatabilecek seviyedeydi. Bununla beraber 30`ların sonundaki bazı kayıtlarında çağdaşlarında raslanmayan umarsız bir neşe de görülür.

Holiday`i bu kadar önemli yapan nedenlerden biri de sunduğu `caz tadı` idi. Gerçek anlamda bir blues şarkıcısı olmadığından Holiday`in sesi ve yaklaşımı nefeslileri andırırdı. Caz enstrümantalistleri gibi şarkıyı doğrudan sunmaktan kaçınmış, ritimleriyle oynayarak şarkıları farklı şekillerde yorumlamıştır.

Holiday; Artie Shaw, Benny Goodman ve Count Basie gibi kendi döneminin dev müzisyenleriyle turnelere çıkmış, kayıtlar yapmıştır. 1938 yılında Teddy Wilson, Lester Young ve Basie Orkestrası`ndan bazı müzisyenlerle birlikte yaptığı kayıtlar dönemin sivrilmiş çalışmaları arasındadır. 1937 kaydı "Carelessly" listelerde birinciliğe yükselmiş, 1945` kadar da toplam 35 kaydı ilk 20`de kendine yer bulmuştur. Kimi dinleyiciler Holiday`in 30`lar boyunca yaptığı kayıtların en iyileri olduğunu savunurken, diğer bir kısım dinleyici ise 50`lerde yaptığı kayıtların duygusal anlamda daha vurucu olduğunu belirtmektedir.

1972 yılında yapılmış olan "Lady Sings The Blues" filminin esin kaynağı olan Billie Holiday`in albümleri ölümünden yaklaşık 40 sene geçmesine karşın hala pek çok müzik severe hitap etmekte, alıcı bulmaktadır.

Ella Fitzgerald


Ella Fitzgerald 20. yy`ın opera sanatçısı olmayan en etkileyici ve olağanüstü şarkıcısıdır. Adeta kusursuz bir tekniği vardır. Kıvraklığı ile dinleyiciyi etkiler. Swing`i yansıtmadaki başarısı ve senkoplardaki zamanlaması ile orkestra içindeki nefesli sazlardan biri gibidir (hem de en iyilerinden biri). Dönemin pek çok trompet ve saksofoncusu müzikal ifade açısından onun ulaşmış olduğu seviyeye ulaşamamıştır. 30`ların ortalarında şöhret kazanmaya başlayan Fitzgerald, 1938 yılında Chick Webb`in grubuyla yaptığı "A-Tisket-A-Tasket" icrasıyla 1 numaraya yerleşmiştir. Bu grupla sonra daha pek çok kayıt gerçekleştirip turnelere çıkmış, Webb`in ölümünden sonra da yıllarca liderliğini üstlenmiştir.

Ella Fitzgerald`ın tonu berrak ve esnektir. Ses aralığı ise 3 oktavdır ki buna pek rastlanmaz. Hangi tonda ve tempoda olursa olsun şarkılarında hep rahattır. Yaklaşımı genel olarak huzur ve sıcaklık duygusu taşır. Pek çok şarkıcının meyilli olduğu melodramik yaklaşımın aksine Fitzgerald neşeli ve coşkulu bir hava taşır. Pek çokları onun zirvede olduğu dönemin 50`ler ve 60`lar olduğunu söyler. Bununla beraber 70`li 80`li yıllarda da oldukça etkileyici performans sergilemiştir.

Kendisi icat etmemiş olsa da "scat" tarzının en bilinen temsilcisidir. Ondan sonraki diğer tüm modern scat şarkıcıları kendilerini ilk etkileyen kişinin Fitzgerald olduğunu söyler. Scat tarzındaki bu etkisi onun sadece caz dinleyicileri tarafından sevildiği izlenimi uynadırmasın; şarkılara kattığı ruh ve gerçeklikten ötürü pek çok pop müzik dinleyicisi de Ella Fitzgerald`ı dinlemiş ve etkilenmiştir.

PopülariteSwing dönemindeki caz müzisyenleri bugünkü rock starlarına benzetilebilir. Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington 30`lar ve 40`lar boyunca herkesin bildiği isimlerdi. Halk onları caz müzisyeni olarak değil, dans orkestralarının liderleri olarak görüyordu. Bu müzisyenleri sahip oldukları ün daha sonra çok az caz müziyenine nasip olmuştur.

O dönemde orkestralarının (meşhur ya da değil) fazlalığı müzisyen ihtiyacına neden olmuş bu da caz müzisyenleri için iş olanaklarının artmasını sağlamıştır. Fakat pek çok orkestra doğaçlamaya önem vermediğinden müzisyenlerin bu orkestralarda kendilerini ne kadar geliştirebildikleri tartışılır.

50`lerdeki rock gruplarında olduğu gibi, swing gruplarının 30`lar ve 40`lardaki en önemli işlevi insanlara dans müziği sunmalarıydı. Popüler rock gruplarıyla swing orkestralarının bir diğer benzerliği de özenle hazırlanmış kıyafetler ve sahne şovlarıdır. Sergilenen performansın görselliği önemli sayıdaki dinleyici için başlı başına bir çekim oluşturmuştur. Bu yüzden swing döneminin popüleritesi kulağın yanı sıra göze de hitap etmesinden kaynaklanır.

Peki bu popüleriteyi elde etmiş olan swing dönemi caz müziğinin zirvelerinden biri midir ? Bu soruya cevap vermeden önce cazı nasıl tanımlayacağımız önem kazanıyor. Eğer swing`e `caz geleneğine ve bütünlüğüne olan bağlılığı` açısından yaklaşırsak, evet, gerçekten de swing cazın zirvelerinden biridir. Ama daha katı bir tanım kullanıp, cazın doğaçlama içermesi gerektiği ve doğaçlamanın cazın olmazsa olmazlardan biri olduğunu söylersek swing için bir önceki cümledeki yargı geçerliliğini kaybeder. Çünkü dönemin dans orkestralarına göre caz kategorisine çok daha yakın olan orkestralarda dahi öncelikli amaç doğaçlama değildi.

Kaynakwww.cazcı.comBu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Swing maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Şarkı Sözleri

Zebrahead tarafından Waste Of Mind albümünde söylenen Swing adlı şarkının sözleri.


here i come
force like a vector, radar detector,
abandon you cause i'm a defector
loyalty reflective, crooked lie objective,
never trust you cause you are deceptive
base burned sample, lyrics are ample,
don't step to me cause you i will trample
mainstream averted, tracker inserted,
found something pure, but it was perverted

if i ever got a chance, should i swing
step to the side, swallow your pride,
ignorance breeds more laws to abide
ideal in your mind, expectation defined,
picture distorted and you claim what is mine
battle like war, chaos in store,
money and power always glorify gore
needless tradition, chose my position,
sprang like a lion to meet opposition

third verse and i'm gonna burst a new topic
don't come to front cause you know i'll say stop it
money you're a liar, printed on a flyer
turned my back on you and you said fire
all shapes on the wall fall to form one quote
check out the note that i wrote
and the hip hop hordes that have always been born on the street
degenerate me

here comes my chance should i swing

Tabithas Secret tarafından söylenen Swing adlı şarkının sözleri.

still don't mean nothin
written on the concrete
words were on my tongue
cuz we don't talk about it
no day or no evening
no fashion no superman
just little war people
with little black minds
well i wasn't sure just what to think
said the lights went out
somebody somebody swing
don't wanna don't wanna talk anymore
somebody swing
don't wanna talk no more
what if we're tainted
open and lied to
what if we're dying as usual
walk around it
well i wasn't sure just what to think
said the lights went out
somebody somebody swing
don't wanna don't wanna talk anymore
bring boy can you bring me down
can you swing
don't wanna talk any more
shoot your balance keep your head down watch your anger boy
realize you're getting old
this is balance look for reason this don't have to make sense to anybody
ever
then everybody watch you swing
still don't mean nothin'
than what's written all over the concrete
all over the concrete
and the race gets you out so you swing
don't wanna don't wanna talk anymore
bring boy can you bring me down
can you swing
don't wanna talk any more

Yello tarafından söylenen Swing adlı şarkının sözleri.

the one desire is to dance the swing
could catch it all night long
and when i’m riding on that wing
and just for you i’m in the swing

and when i’m riding on that wing
my heart does start to sing

fu:r dich allein tanz’ ich den swing [ u: is a deutsche y ]
ich hoff’ du bleibst noch hier
vielleicht geh’ ich nach zu dir hin
und dann tanzst du mit mir

and when i’m dancing
i’ve got to give it all
cause it’s the only thing
and when i’m waiting
until last call
i do it for the swing

and when i’m riding on that wing
my heart does start to sing

and when i’m riding on that wing
my heart does start to sing

Wang Chung tarafından söylenen Swing adlı şarkının sözleri.


(nick feldman)

baby ben really likes to swing
baby ben really feels like a king
as the wail of the horns make his body sway
peggy sue likes to rock and roll
peggy sue gonna lose control
as electric guitars play all her fears away

chorus:
you gotta swing down tonight
swing it real tight
swing with your baby tonight
you gotta swing down tonight
it’s gotta feel right
swing with your baby tonight
swing tight with your baby tonight
swing downswing down tonightswing!

baby ben knows just where it’s at
baby ben wears a pork pie hat
feeling so coolhe draws his baby in
peggy sue don’t care for no rules
’coz peggy sue is his queen of cool
locked in the groove they surrender to the swing

repeat chorus
swingswingswingswing

whether it’s rock or it’s swing
the groove is the thing
gather the night around you
’coz the world belongs to you

swing with your baby tonight - swing tight
with your baby tonight

Jesus Mary Chain tarafından söylenen Swing adlı şarkının sözleri.

i wish that you and me would be
inside of a rubber dream
i wish we'd walk and i wish we'd swing
down to the sunshine thing
i got you and i want my head
i look like i come in death
i don't doubt your word
i don't doubt your word
and it had to be inside my rubber holy dream
it means, it's good.
and it seems that i should go on
back to where i've been it seems i've gone
i wish i'd seen it all
inside my covered hole
i think i seen my head
i think i seen my head
i wish i'd seen the time
i wish i could walk in time
i'm making sense in my own way
and i dragged you all the way

Yankee Grey tarafından söylenen Swing adlı şarkının sözleri.

the one desire is to dance the swing
could catch it all night long
and when i'm riding on that wing
and just for you i'm in the swing

and when i'm riding on that wing
my heart does start to sing

fu:r dich allein tanz' ich den swing [ u: is a deutsche "y" ]
ich hoff' du bleibst noch hier
vielleicht geh' ich noch zu dir hin
und dann tanzst du mit mir

and when i'm dancing
i've got to give it all
cause it's the only thing
and when i'm waiting
until last call
i do it for the swing

and when i'm riding on tha

Matchbox 20 tarafından söylenen Swing adlı şarkının sözleri.

i thought about
leaving but i couldn't even get outta bed
i'm hangin' cause i couldn't get a ride outta town
now anyone who really wanted me to be down
come 'round

thought about
singin' but i couldn't remember all of the words
breakin' but i couldn't get the pieces apart
laughin' never knowing what the joke was about

now i'm down
and i wonder how i never got the burn
and if i'm ever gonna learn
how lonely people make a life
one strain at a time

forgot about
İlgili Konu Başlıkları Tümü

New Jack Swing

1980`lerin başlarında görülmeye başlanan, günümüz Hip Hop motiflerine öncülük eden bir türdür. Bu tür albümlerde elektronik, ritimsel, ve soul tarzları işlenir. Bu tazda hazırlanan en çok satış elde etmiş albüm ise 1991 çıkışlı Michael Jackson-Dangerous albümüdür.

Kaptan Swing

1966 Temmuzunda Stüdyo EsseGesse tarafından yazılıp çizilmeye başlanan Kaptan Swing, her biri 64 sayfa olmak üzere 280 serüveni yayınlanmıştır. Çok çeşitli senaryolar ve cep kitabı boyutlarında yayınlanan bir dergi olmasına rağmen çok detaylı çizilmiştir. Kaptan Swing`e ...

Swing Kids (film)

''Swing Kids'', Robert Sean Leonard ve Christian Bale başrollerini paylaştığı, Nazi Almanyasını ve bu dönemde ortamdan soyutlanıp Amerikalılara özenerek ''Swing dansını'' hayat felsefesi haline getiren bir grup genci konu alan filmdir. Alman gençlerinin gözünden yansıtan bu filmde ...

Swing When You're Winning

''Swing When You're Winning'' İngiliz pop şarkıcısı Robbie Williams'ın 2001'de çıkardığı jazz albümüdür. Great American Songbook ("Büyük Amerikan Şarkı Kitabı"; 1920-1960 döneminin meşhur Amerikan müzikallerinden ezgiler) 'taki rock müzik öncesi pop klasiklerinin ...

Strawberry Swing

Strawberry Swing", İngiliz alternatif rock grubu Coldplay tarafından ''Viva la Vida or Death and All His Friends'' adlı albüm için yazılan ve kaydedilen şarkıdır. Albümün beşinci single'ı olarak yayımlandı.

Jive

Jive, "salon dansı" olarak da bilinen bir Latin Amerikan dans türüdür. 1940'lı yıllarda Afro-Amerikalılar tarafından ortaya çıkarılmış, II.

INXS

Sidney, Avustralya'da 1977 yılında Farriss Kardeşler ve arkadaşlarının biraraya gelmesiyle kurulan INXS dönemin pop müziğinde yoğun bir zirve hayatı yaşamıştır. INXS, gitarda Tim (doğumu 16 Ağustos 1957), davulda Jon (d. 18 Ağustos 1961) ve klavyede Andrew (d.

AFI's 100 Years... 100 Movies

AFI`s 100 Years...100 Movies Amerikan Film Enstitüsü`nün orjinalini 1998`de yayınladığı, 10 yıl sonra 2007`de ise tekrar düzenlediği, tüm zamanların en iyi 100 amerikan filminin yer aldığı liste.

Keith Sweat

Keith Sweat (d. 22 Temmuz 1961) ABD'li şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısı. Sanatçı, 1980'lerin sonunda ve 1990'ların başında birçok ünlü grubun ve müzisyenin keşfedilmesinde rol oynamıştır.

La Det Swinge

"La det swinge" (Türkçe: ''"Sallansın"''), Bobbysocks! adlı pop grubu tarafından seslendirilen Norveççe şarkıdır. Şarkı, 1985 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Norveç'e ilk birinciliğini kazandırmıştır.

Swingbeat

New jack swing, Amerika Birleşik Devletleri'nde günümüz rap müziğin türünün atası olarak 1980'lerin sonlarında beliren bir soul türüdür. Bu tür müziklerde genellikle T-808 türü vurmalılar ve metalik çalgılar kullanılır.

Sway

Sway, Meksikalı besteci Pablo Beltrán Ruiz'in 1953 yılında bestelediği mambo tarzındaki parça olan ¿Quién será? 'nın İngilizce versiyonudur.

Windows XP Püfleri

İlk defa Windows XP kuran veya XP yüklü bir bilgisayar alanların ilk karşılaştığı sorunlardan biri, XP'nin Java'yı desteklememesidir. Web sohbet odaları veya bankacılık ve e-ticaret sitelerinde genellikle Java kullanılmaktadır. Fakat Microsoft, Sun ile olan rekabetinden dolayı ...