Ekonomi

EKONOMİ , İktisat olarak da bilinir, servetin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini konu alan toplumsal bilim. İktisat veya ekonomi, üretim, dağıtım, ticaret, tüketim ve hizmet sektörlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Dünyada kaynakların sınırlı, insan ihtiyaçlarının sınırsız olması yüzünden, kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. İktisat, incelediği konulara ve kapsamlara göre dallara ayrılır:

EKONOMI (türkçe) anlamı

1. yun. İktisad. Tutum. Geliri gideri hesaplıyarak lüzumsuz masrafı bırakıp artırmağa çalışmak. Ölçülü ve idâreli harcamak. İnsanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkân ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için (sağlamak için) yapılan çalışma ve faaliyetler. Bu faaliyetlere hâkim olan kaideleri inceleyen ilim.İktisadî hâdiseler istihsal (üretim)
2. istihlâk (tüketim)
3. mübadele (değişim) ve tevzi (bölüşüm
4. dağıtım) olmak üzere dört çeşite ayrılır. İktisat ilmi bu hâdiselerin birbirleriyle olan ilişkileri
5. müvazeneleri (dengeleşimleri)
6. teşkilâtlanma ve idaresi bakımlarından şekillerini inceletmekte ve hâdiselerin matematikî olarak mümkün modellerini bulmaya çalışmaktadır. Günümüzde iktisat politikaları büyük bir ehemmiyet kazanmıştır. İktisadî politikalar
7. bugünkü dünyamızda iki ana sisteme ayrılmıştır. 1- Kapitalizm
8. 2- Sosyalizm. Bunlar arasında zikredilen karma ekonomi şekli esas itibariyle bunlardan birine dâhil edilmektedir. İslâm iktisat sistemi bunlardan esastan ayrılmaktadır. Bu iki sistem
9. dünya hayatını esas alan maddeci sistemlerdir.Kapitalist sistem
10. emeği ferdî sermayeye sosyalist sistem
11. emeği devlet tahakkümüne bağlar. Kapitalist sistemde sermaye sahipleri
12. sosyalist sistemde devlet ve toplum adına bir grup hakim olur. Her iki sistem istismar sömürme ve tahakküme dayandığı için cemiyet hayatında anarşiyi ve ihtilâlleri doğurmakta
13. insanlık
14. barış
15. huzur ve saadete ulaşamamaktadır.İslâmiyet ise kapitalizmin ferdin istismarını
16. sosyalizmin kollektif tahakküm ve istismarını ortadan kaldırır. Herkesin kazancı
17. emeğine göre olur.

EKONOMI (türkçe) anlamı

18. bu ilişkileri inceleyen bilim dalı
19. iktisat
20. aşırı harcamalardan sakınma
21. tutum
22. iktisat
23. insanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu eylemlerinden doğan ilişkilerin tümü
24. iktisat

EKONOMI (türkçe) ingilizcesi

1. n. economy,

EKONOMI (türkçe) fransızcası

1. économie [la]

EKONOMI (türkçe) almancası

1. n. Ökonomik
2. Wirtschaft
EKONOMİ , İktisat olarak da bilinir, servetin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini konu alan toplumsal bilim. İktisat veya ekonomi, üretim, dağıtım, ticaret, tüketim ve hizmet sektörlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Dünyada kaynakların sınırlı, insan ihtiyaçlarının sınırsız olması yüzünden, kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. İktisat, incelediği konulara ve kapsamlara göre dallara ayrılır:

Normatif İktisat - Bir durumu hedef olarak gören, ekonomik düzenin nasıl olmasına dair fikirler üreten iktisat dalıdır. Normatif iktisat belirlenen hedefler için neler yapılması gerektiğini araştırır. Sosyal adalet, üst düzey refah için neler yapılması gerektiğini araştırır.

Pozitif İktisat - Sadece ekonomik düzeni sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen, ekonomi içinde sürekli geçerli kanunları saptamaya çalışan iktisat dalıdır. "Talep artışı enflasyonu nasıl etkiler?" gibi sorulara cevap arar. "Enflasyon hangi düzeyde tutulmalı?" sorusu normatif ikstisatın inceleyeceği bir konudur.

Ekonomi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız: İktisat
TC Nur IpekNaz Kaya TC Nur IpekNaz Kaya ekonomi
2014-12-15T14:29:02+02:00
istek ve ihtiyaçlar
1 Yorum Yap
TC Nur IpekNaz Kaya anamı
2014-12-15T14:29:30+02:00 · 0
Önceki Paylaşımlar