Alkanlar

Kısaca: Alkanlar (deiğer bir değişle Parafinler) sadece karbon (C) ve Hidrojen (H) elementlerinin bulunduğu ve bu elementlerin birbirleriyle tekli bağ yaptığı organik bileşiklerin genel ismidir. Alkanlar birbirlerini 1 karbon ve 2 hidrojen ile takip eden bir homolog seri oluştururlar. ...devamı ☟

Alkanlar
Alkanlar+Alkanlar | Formül
Metan >| CH4
Etan >| C2H6
Propan >| C3H8
Bütan >| C4H10
Pentan >| C5H12
Heksan >| C6H14
Heptan >| C7H16
Oktan >| C8H18
| C9H20
| C10H22
| C11H24
| C12H26
| C13H28
| C14H30
| C20H42
| C21H44
| C22H46
| C30H62
| C40H82


Alkanlar, karbonun bağlayabileceği maksimum hidrojenlere sahip anlamına gelen doymuş hidrokarbonlardır ve CnH2n+2 genel formülüne sahiptirler.

Özellikleri

Karbon sayısı beşten düşük olan alkanlar oda sıcaklığında gaz halindedir. Hekzandan daha büyük alkanların karbon sayısı çoğaldıkça erime ve kaynama noktaları da yükselir. Bunlar oda sıcaklığında sıvı, katı olabilirler. Alkanlar aktif değildirler yani reaksiyona girmek istemezler.

Üretimi

Alkanların en önemli ve ticari üretim kaynağı tabii gaz ve petrol kuyularıdır. Tabii gaz içinde en çok metan bulunur. Fakat etan, propan, bütan ve daha büyük moleküllü alkanlar da bulunabilir. ...

Alkanların adlandırılması

Alkan serisindeki bileşiklerin adlandırılması en uzun zincir içindeki karbon sayısına dayandırılır. En uzun zincir esas zincir olup, buna bağlı kısa zincirler vardır. Bu kısa zincirlere radikal veya alkil denir. Alkilin genel formülü CnH2n+1 şeklinde olup, türediği alkanın isminin sonundaki AN eki kaldırılıp İL eki getirilerek adlandırılır.

CH3 - Metil,
C2H5 - Etil,
C3H7 - Propil, ...


Bu alkiller esas zincire bağlı yan dallardır. Önce alkilin bağlı olduğu karbonun numarası, sonra alkilin sayısı latince söylenir ve esas zincirin adı ilave edilir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Alkanlar Resimleri

Alkan
2 yıl önce

moleküllere dallanmamış alkan denir. Dallanmamış alkanların yapısında sadece birincil ve ikincil karbon atomları bulunur. Dallanmamış alkanlar homolog bir sıra...

Hidrokarbon
2 yıl önce

zincirlerinden meydana gelmiştir. Bunlara alkanlar veya parafinler de denir. Genel formülü CnH2n+2'dir (n: karbon sayısı). Alkanlar bir homolog seri meydana getirir...

Hidrokarbon, Alkanlar, Asetilen, Benzen, Benzin, Bütan, Halojen, Hidrojen, Karbon, Kimya, Latince
Sikloalkan
3 yıl önce

bulunduran molekülleri kapsayan hidrokarbon bileşiklerinin genel adıdır. Alkanlar gibi moleküldeki her bir atom arasında yalnızca birer tane kimyasal bağ...

Alisiklik bileşik
3 yıl önce

sikloheptan, siklooktan ve diğerleri. Bisiklik alkanlar, bisikloundekan, dekalin ve housan. Polisiklik alkanlar arasında küban, bazketan ve tetrahedran bulunur...

Heptan
3 yıl önce

Heptan (C7H16), alkanlar sınıfından olan doymuş bir hidrokarbondur. Erime noktası −90,61 °C, kaynama noktası ise 98,42 °C'dir. Heptanın dokuz tane izomeri...

Hidrofobi
6 yıl önce

"islanabilirlik" leri çok az veya yoktur. Hidrofobik moleküllerin örnekleri arasında alkanlar ve yağlar sayılabilir. Hidrofobik nano partikuller16 Eylül 2020 tarihinde...

Florosülfürik asit
3 yıl önce

çözücülerde (örneğin nitrobenzen, asetik asit ve etil asetat) çözünür, ancak alkanlar gibi polar olmayan çözücülerde zayıf biçimde çözünür. Güçlü asitliğini...

Parafin
2 yıl önce

değişir. Erime noktası yüksek olan parafin mumu çoğunlukla 26-30 karbonlu alkanlardır. Sentetik parafin mumu, İkinci Dünya Savaşından sonra Fischer-Tropsch...

Parafin, Alkanlar, Demir, Eczacılık, Erime noktası, Hidrokarbonlar, Karbon, Karbon monoksit, Kömür, Latince, Molekül ağırlığı