karbon

Atom numarası: 6 Simge: C Kütle numarası: 12.0112 Kaynama Noktası (C): 4830 Erime Noktası (C): 3727 Yoğunluk: 2.26 Buharlaşma Isısı: 171.7 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: -- Elektriksel iletkenlik: 0.0007 Isıl iletkenlik: 0.057 Özgül Isı Kapasitesi: .165...

KARBON (almanca) türkçe anlamı
1. i. karbon (n)
KARBON (türkçe) anlamı
2. Lât. Basit olup kömürleşmiş hâlde bulunan bir temel unsur. Kömür. Billurlaşmış halde kömürleşmiş cisim.
KARBON (türkçe) anlamı
3. atom numarası 6
4. atom ağırlığı 12,01 olan
5. doğada elmas
6. grafit gibi billurlaşmış ya da madenkömürü
7. linyit
8. antrasit gibi tekilsiz olarak bulunan element
9. simgesi c.
KARBON (türkçe) ingilizcesi
adj. carbonaceousn. carbon,
karbon (almanca) ingilizcesi
1. n. carbon,
KARBON (türkçe) fransızcası
1. carbone [le]
KARBON (türkçe) almancası
1. n. Karbon
2. Kohlenstoffadj. karbonisch

Karbon hakkında bilgiler

Sembolü C, bileşikleri tabiatta çok geniş alana dağılmış olan metalik olmayan kimyasal bir element.

Özellikleri: Karbon, element halinde kömür, grafit ve elmas olarak üç şekilde bulunur. Bunlara karbonun allotropları denir. Bunlardan elmas, saf karbon olup kristal yapıya sahiptir. Diğer ikisi safsızlık ihtiva edip amorf yapıdadır. Mesela, kömürün menşei bitkilerdir. Bu yüzden kömürde bitkiden gelen maddeler bulunmaktadır. Karbonun atom numarası altıdır. Değerlik elektronu dörttür. En dış yörüngesinde bulunan 4 elektrondan ikisi, 2s2 orbitalinde, diğer ikisi de 2p2 orbitalindedir. Diğer elementlerle bağ yaparken 2s orbitalinde bulunan bir elektron boş olan 2p orbitaline geçercesine hareket eder. Böylece aynı özellikte dört tane çiftleşmemiş elektron meydana gelir.

Bunların enerji seviyeleri aynıdır. Bu davranış Sp3 hibridizasyonu olarak adlandırılır.

3500°C’de sublime olmaya başlayan karbon, 3550°C’de erir ve 4827°C’de kaynar. Grafit halindeki karbonun yoğunluğu 2, 26 g/cm3tür. Oda sıcaklığında kolay kolay reaksiyona girmez ve suda hemen hiç çözünmez. Gerekli sıcaklığa geldiği zaman hava oksijeni ile okside olarak (yanarak) karbondioksid verir. Grafit ve elmasın yanması kömürün yanmasından daha yüksek sıcaklıkta olur.

Karbonun, kütle numaraları 10 ila 16 arasında olan altı tane izotopu vardır. 12C ve 13C izotopları kararlıdır. Tabiatta bulunan karbonun % 98, 89’u 12C ve % 1.11 de 13C izotopudur. 14C radyoaktif izotopu da kararlılığa çok yakındır. Çünkü yarılanma müddeti 3770 yıldır. Arkeolojik araştırmalarda bu izotoptan yararlanılır. 12C izotopu elementlerin atom ağırlıklarının hesaplanmasında bir temel kabul edilmiştir.

Bulunuşu: Tabiatta karbon çok çeşitli olarak her yerde bulunur. Elementer olarak, kömür ve grafit yataklarında ve çeşitli bileşikler halinde petrol yataklarında bulunur. İnsan, hayvan ve bitki gibi bütün canlıların büyük bir kısmı karbon bileşiklerinden meydana gelmiştir. Organik bileşiklerin temel maddesi karbondur. Anorganik bileşiklerden en çok karbonat bileşiklerinde bulunur. Mermer, dolomit ve kireç taşları birer karbonat bileşikleridir.

Karbon bileşikleri: Karbon atomu elektron almaya veya vermeye, yani iyonik bileşik yapmaya yatkın değildir. Bu yüzden iyonik bileşikleri pek kararlı değildir. Bazı reaksiyonlarda ortaya çıksalar bile hemen aksi yüklü iyonlarla bağ meydana getirirler. Karbon atomları oktede varmak için bağ yapmayı tercih ederler. Bu bağlar diğer atomların yaptığı bağlara nispetle daha sağlamdırlar. Bu yüzden uzun zincirler meydana getirmektedirler.

İşte bu sebeptendir ki karbon bileşiklerinin sayısı diğer bütün elementlerin meydana getirdiği bileşiklerin on misli kadardır. Karbon bileşiklerinin sayısı üç milyona ulaşmış olup, gün geçtikçe de çoğalmaktadır.

İki sınıf karbon bileşiği vardır:

a) Organik bileşikleri: Bu bileşikler kovalent bileşikler olup elementleri bir arada tutan kuvvet elektron bağlarıdır. Karbon dört bağ yapar. Bu bağlar karbonlar ve diğer elementler arasında olabilir. Organik bileşikler düz zincir, dallanmış veya halkalı şekilde olabilirler. Düz ve dallanmış zincirler halinde olan organik bileşiklere alifatik bileşikler denir. Bunlardan da yalnız karbon ve hidrojenden meydana gelmiş olanlarına hidrokarbonlar denir. Bunların en basidi metandır. Metan, karbonun dış yörüngesinde bulunan dört çiftleşmemiş elektronun, hidrojen atomlarının elektronları ile bağlanmasından meydana gelmiştir. Burada kurulan bağların arasındaki açı 109°28’dir.

Eten (Etilen) (C2H4) doymamış hidrokarbonların en basiti olup karbonlar arasında çift bağ vardır. Bu çift bağlardan biri esas bağ olup sigma bağı da denir ve iki karbon atomunu bir arada tutmaya yarar. Diğer bağa, sekonder veya pi bağı denir ve kimyasal etkilemelere karşı hassastır. Bu bağdan dolayı doymamış hidrokarbonlar kimyasal olarak aktiftir.

Etende (asetilen) (HC=CH), karbonlar birbirlerine üç bağla bağlı olup, her bir karbonda birbirinden 180° ayrı olan birer hidrojen atomu bağlıdır. Karbonlar arasındaki üç bağdan biri sigma, ikisi pi bağıdır. İki pi bağından dolayı kimyasal etkilemelere karşı gayet duyarlıdır.

Atom numarası: 6 Simge: C Kütle numarası: 12.0112 Kaynama Noktası (C): 4830 Erime Noktası (C): 3727 Yoğunluk: 2.26 Buharlaşma Isısı: 171.7 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: -- Elektriksel iletkenlik: 0.0007 Isıl iletkenlik: 0.057 Özgül Isı Kapasitesi: .165
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Karbon çevrimi

Karbon Çevrimi Karbon elementinin yeryüzünde canlılar ile cansızlar arasındaki akışı. Bu çevrim hayatın devamının esaslarındandır. Karbon kullanımı: Canlıların kullandığı karbonun esas kaynağı karbon dioksittir. CO2 suda (çözünmüş olarak), kayalarda ve atmosferde ...

Karbon-14 Yas Tayini

Karbon-14 Yas TayiniHem dogal olarak kendiliginden sürekli biçimde olusan ve hem de yapay olarak üretilebilen bir radyoizotoptur.Willard Frank Libby paleontolojik devirlerden veya tarihin derinliklerinden arda kalan kalintilarin yaslarinin tayininde yeni ve sasmaz bir yöntem olarak ...

Karbon 14

Karbon 14 radyoaktif olan, yani zaman içinde yavaş yavaş parçalanarak yok olan bir karbon izotopudur. Bütün canlılarda çok az miktarda karbon 14 bulunur. Canlı ölünce bu element yavaş yavaş parçalanır ve beslenme yoluyla yeniden alınmadığı için oranı durmadan azalır. Bu ...

Karbon Dioksit Retansiyonu

Oksijen terapisi, şiddetli anfizem ve astmatik durumla ilgilidir. Arteryel CO2 basıncı 120 mm Hg 'ye varırsa, psikiyatrik semptomlar görülür. Baş ağrısı, adale seyirmeleri, konfüzyon, oryantasyon bozukluğu ve hallüsinasyonlu bir bilinç bulutlanması, komaya yol açar.

Karbon 14 Ile Tarihleme

Karbon 14 ile tarihleme Arkeolojik nesnelerin yaşını tesbit etmede kullanılan bir teknik. Radyokarbon ile yaş belirleme de denir. Karbon-14 izotopu atmosferde Azot-14’ün kozmik ışınlarla bombardımanı ile meydana gelir. Atmosferde oksitlenmeyle karbondioksit haline gelen C-14 önce ...

Karbon Siyahı

Karbon Siyahı gaz ve sıvı haldeki hidrokarbonların eksik yanmasıyla elde edilen çok ince tanecikli elementer karbon. Bu taneciklerin çapı 25 ila 400 milimikrondur. Karbon siyahının çoğu, tabii gazların veya rafineri sıvı yağların tam yanmaması ile özel fırınlarda yan ürün ...

Karbon Tetraklorür

Karbon Tetraklorür Kimyada formülü CCl4 olup, yoğun, renksiz, alev almayan, iletken olmayan bir sıvı. Kesif bir buhar veren karbon tetraklorürün kendisine has bir kokusu vardır. -23°C’de katılaşır ve 77°C’de kaynar. Yoğunluğu, 1,585 g/cm3tür. Molekül yapısı düzgün ...

Karbon Dioksit

Bir atom karbonla iki oksijenin birleşmesinden meydana gelen gaz. Kömürün yanmasından, üzüm suyunun mayalanmasından,...