Ateizm

Kısaca: Ateizm kelimesi Yunanca da "Tanrı" anlamına gelen "Theos"tan türemiştir. Bu kelimeden de "Tanrı inancına sahip olmak" ya da "Tanrı'ya inanmak" anlamına gelen theism anlayışı ortaya çıkmıştır. Ateizm kelimesi de İngilizce "theism" kelimesinin başına "a" ön takısının eklenmiş hali olup Türkçe’de "tanrı tanımazlık" anlamına gelmektedir. İnançsızlık denilince hemen akla ateizm gelmemelidir. Mesela insanların çoğu inanç sahibi ve bir dine mensup olmasına rağmen diğer dinleri reddetmektedirle ...devamı ☟

Ateizm
Ateizm

Ateizm kelimesi Yunanca da "Tanrı" anlamına gelen "Theos"tan türemiştir. Bu kelimeden de "Tanrı inancına sahip olmak" ya da "Tanrı'ya inanmak" anlamına gelen theism anlayışı ortaya çıkmıştır. Ateizm kelimesi de İngilizce "theism" kelimesinin başına "a" ön takısının eklenmiş hali olup Türkçe’de "tanrı tanımazlık" anlamına gelmektedir.

İnançsızlık denilince hemen akla ateizm gelmemelidir. Mesela insanların çoğu inanç sahibi ve bir dine mensup olmasına rağmen diğer dinleri reddetmektedirler. Diğerleri de aynı şekilde davranmakta, sadece kendi anlayışlarını savunarak karşısındaki inanışları yanlışlamaya çalışmaktadırlar.

Felsefe tarihinde dindar olmadığı halde Tanrı inancına sahip olan düşünürler de bulunmaktadır. Buna karşın günümüzde çok sık rastlandığı gibi özellikle Batı dünyasında görünüşte dindar olduğu halde gerçekte Tanrı’ya inanmayan pek çok kişi vardır. Bu durum gerek teizmin ve gerekse ateizmin tanımlanmasında birtakım güçlüklerin bulunduğunu göstermektedir.

Tanrı'nın varlığına inanan ve bu inancını da ifade eden kişiye mümin denmektedir. Böyle bir Tanrı kavramına inanmayan kişiye ise ateist denmektedir. Yani bir anlamda ateist, ilahi dinlerin ifade ettiği biçimde, varlığının öncesi veya sonrası bulunmayan, evreni yaratan ve yasalarını belirleyen, irade ve kişilik sahibi olan, her şeyi yapma, bilme ve görme kudretinde bulunan, insanlara hayatı bahşeden bir varlığa inanmayan kişidir.

Diğer bir deyişle ateist, hem düşünce seviyesinde hem de günlük yaşantısında söz konusu Tanrı’nın varlığını reddeden bununla birlikte peygamberi ve ahiret inançlarını da kabul etmeyen kişidir.

Ateizmin Çeşitleri

Tanrı inancını kabul etmeyen ateistler de dindarlar gibi kendi aralarında farklı gruplara ayrılmışlar ya da en azından aynı sonuca varsalar da ateizmi farklı yorumlamışlardır. Dolayısıyla bir tek ateizm tanımından söz etmek de doğru olmayacaktır.

Mutlak Ateizm

Bazı ateistlere göre "ateizm" Tanrı’yı reddetmekten öte, zihinde Tanrı fikrine sahip olmamak demektir. Bu anlayışa göre İnsan doğuştan Tanrı kavramına sahip olmadığı için reddedecek bir şeyi de bulunmamaktadır. Bu tür bir ateizm, mutlak ateizm olarak tanımlanmış ve taraftarlarına da mutlak ateist denmiştir. Bu anlayışı savunanların arasında Baron D’Holbach (1723-1789) ve Charles Bradlaugh gibi düşünürler bulunmaktadır.

Teorik Ateizm

Ateizmin birinci yaklaşımından biraz farklı olarak "Tanrı'nın varlığını reddetmek" şeklinde de tanımlanmıştır. Aslında ateizm denilince akla bu tanım gelmektedir. Felsefede önemli olan ve Tanrı inancına ağır eleştiriler yönelten ateizm biçimi de budur. Yani düşünerek tartışarak zihni bir çabayla Tanrı’nın varlığını reddetmek ve ilgili iddiaları çürütmeye çalışmaktır.

Teorik ateizm de denen bu anlayış doğrultusunda dindarların iddiaları ve Tanrı'nın varlığı lehinde getirdikleri kanıtlar eleştiri konusu olmuş, bu süreçte Tanrı'nın varlığını çürütmeye yönelik karşı tezler ileri sürülmüştür.

Teorik ateizmde Tanrı'nın varlığı inkar edilmekle kalınmamış, bu kavramla ilgili olarak gündeme gelen mucize, vahiy, peygamberlik, kutsal kitap, ölümsüzlük ve ahiret hayatı gibi inançlar da eleştirilmiş ve reddedilmiştir. Ayrıca bu tür bir ateizmde sadece teistik Tanrı kavramı hedef alınmamış, bunun yanı sıra mistik, mitolojik, transandantal (aşkın) veya antropomorfik anlayışlarla, panteizm ve deizm gibi, bir şekilde Tanrı inancına yer veren diğer ekoller de reddedilmiştir.

Pratik Ateizm

"Sanki Tanrı yokmuş gibi yaşamak" veya "Tanrı'yı günlük yaşama sokmamak" biçiminde tanımlanmıştır. Bu tür bir ateizmde kişi daha ziyade günlük yaşamındaki tavır ve davranışlarıyla, hayat tarzı, ilke ve alışkanlıklarıyla, Tanrı'sız bir dünya ve Tanrı'sız bir yaşam kurmayı istemektedir. Bunun yanında Tanrı’yla alakalı olarak en ufak bir şey düşünmemekte, kendini dinden, ibadetlerden ve bunlarla ilgili törenlerden de uzak tutmaya çalışmaktadır. Pratik ateizm anlayışında Tanrı'nın teorik tartışmalarla reddedilmesi ikinci planda kalmaktadır.

Felsefede ki temsilcileri arasında L. A. Feuerbach (1804-1872), F. Nietzsche (1844-1900), S. Freud (1856-1940) ve K. Marx (1818-1883) gibi ünlü düşünürler de bulunmaktadır.

İlgisizlerin Ateizmi

Bir kısım düşünürler, Tanrı'nın varlığını veya yokluğunu tartışma konusu yapmadan, bu konulara uzak durmayı tercih etmişlerdir. Bu tür ateistlere göre insan, sadece varolanla yetinmeli, görünen alemin ötesine ilgi duymamalıdır. Dolayısıyla dünyanın ötesindeki herhangi bir varlık hakkında olumlu ya da olumsuz bir yargıda bulunmaya ya da konuşmaya çalışmak anlamsız bir iş yapmak olacaktır.

İdeolojik (Materyalist) Ateizm

Özünde felsefi bir problem olan ateizm bazen de ideolojik bir ilke olarak savunulmuş ve politik bir kabul haline gelmiştir. Özellikle Karl Marx, F. Engels (1820-1895) ve V. I. Lenin’in (1870-1924) görüşlerinden hareketle kurulan sosyalist yönetimlerde ateizm, komünist partilerin propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Eski Sovyetler Birliği’nde ve hala bazı ülkelerde ateizm Marxist ve Leninist dünya görüşünün ayrılmaz bir parçası olarak görülmüş ve "ilmi ateizm" adıyla takdim edilmiştir.

Ateizm

Tanrıtanımazlık.

Ateizm

Türkçe Ateizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. atheism, belief that God does not exist

Ateizm

tanrıtanımazlık.

Ateizm

Türkçe Ateizm kelimesinin Fransızca karşılığı.
athéisme [le]

Ateizm

Türkçe Ateizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Gottlosigkeit

misafir - 8 yıl önce
Ateizm;Kişinin kendi varlığının erkini hissetmesidir.ve ondan korkmamasıdır,korku araya girdiğianda kişinin kendine sayğınlığını sorgulamasıyla'başlayan ve kişinin kendi gücüne karşı kullanmak istediği ve tarifini kendi gücünün önüne koyduğu tanrı tarifini yapmaktadır.Böylece dinler kavramı kendini hissettirmeye başlamıştır.

misafir - 8 yıl önce
Kişinin içinde, tanrı inancı ihtiyacı olduğu araştırmalarla ortaya konmuş; inanma geni var deniyor insanda. öte yandan, insanda kendini bağımsız bilme, kendine hükmeden bir gücü reddetme, bağımsızlık isteği vardır. Kendini güçlü ve bağımsız olmak ister. Dğer yandan aklı vb insana kendini inceletir. İnsan da bakar ki, insan güçlü değil! Güç, yalnız vehimden ibaret, bir duygu yalnızca. inanma gereksinimi de eklenince insan inanır. Bir başka açıdan bakıldığıunda, ,insanda, aslını (kendinin ve evrenin) merak etme yeteneği de var. Bu sorunun cevabını arayanların da bulacağı cevaplardan en makulü Tanrı'nın yarattığı fikridir. Yoksa, evren hem hakim hem mahkum,hem yaratıcı hem yaratan olma döngüsüyle bizi yüz yüze bırakır. Varlıktaki ilim,sanat ve güce bakıldığında bu özelliklerin o varlıkta görülmediği açıktır. Öyleyse bu varlıkların cinsdinden olmayan (madde üstü ama ateistlerin dediğpi gibi düşünce demek değil) bir varlık devreye girer. insan aklen buna mahkumdur. vb... Ateizmi benimseme ise hep felsefi arayışlardan çıkmaz. Bazen dinsel hayat yaşadığı sanılanların yanlışları, öyle kişilerden görülen dışlanma da kişilerin ateist olmalarına neden olabilmektedir. bir diğer konu ise, insanın başına gelen sıkıntıları verdiği düşüncesiyle tanrıya düşmanlık duyma şeklinde görülen bir tavırdır ateizm. Kısaca ateizm bir izah değildir, sadece bilmemeye ve reddetmeye dayanır; müspet bir yargı olamaz. Olumsuzlamadır.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ateizm Resimleri

Ateizm Ve Din
6 yıl önce

En geniş tanımıyla ateizm; teizmin, yani belirli bir dine ait bir tanrı veya tanrılara olan inancın yokluğudur. Bir kişinin ateist sayılabilmesi, aynı...

Agnostik Ateizm
5 yıl önce

Agnostik ateizm ya da diğer tanımıyla ateist agnostisizm, hem ateizmi ve hem de agnostisizmi içine alan bir felsefi görüştür. Agnostik ateistler, herhangi...

Ateizm demografisi
6 yıl önce

zordur. Pek çok insan "ateizm" ve onunla alakalı olan terimleri yorumlama konusunda ayrıma düşmektedir. Bunun yanında ateizm, din karşıtı inançlar ve...

Nonteizm
3 yıl önce

inanmamak demektir. Tanrı'nın varlığı fikrini kesinlikle reddettiği için ateizm, Tanrı'nın var olup olmadığının bilinemeyeceğini öne sürdüğü için agnostisizm...

Agnostisizm
3 yıl önce

agnostisizm ifade eden ilk Yunan filozofu. Agnostisizm, ateizm ile aynı şey değildir. Ateizm, tanrının var olmadığını veya var olamayacağını savunur....

Agnostisizm, Agnostikler listesi, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Dogma, Ezoterizm, Felsefe, Gnostisizm
Devlet Ateizmi
6 yıl önce

Marksist ideolojiyi kabul eden bazı devletler tarafından Marksist-Leninist ateizm olarak uygulanmıştır ve hâlen uygulanmaktadır. Ama yine de Marksizm dinleri...

Dışarı Çıkma Kampanyası
6 yıl önce

Dışarı çıkma kampanyası, halkı ateizm hakkında bilinçlendirme girişimidir. Ateizmin öncülerinden sayılan Richard Dawkins tarafından desteklenmektedir....

Uluslararası Ateist Birliği
6 yıl önce

Birliği (UAB) (İngilizce: Atheist Alliance International, AAI), kamuoyunu ateizm, sekülerizm ve benzer konularda eğitmeyi amaçlayan çeşitli örgütlerin ve...