Cezayir

Cezayir (Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti), Kuzey Afrika'da bulunan, Afrika'nın coğrafi açıdan en büyük ülkesidir. Cezayir'in komşuları kuzeydoğuda Tunus, doğuda Libya, güneydoğuda Nijer, güneybatıda Moritanya veMali, batıda Fas ve Batı Sahra'dır. Etnik açıdan bir İslami, Arap ve Berberi ülkesidir. Ülke ismi Arapçada (El Jazair) adalar anlamındadır.

Cezayir

Cezayir (Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti), Kuzey Afrika'da bulunan, Afrika'nın Sudan'dan sonra ikinci büyük ülkesidir. Cezayir'in komşuları kuzeydoğuda Tunus, doğuda Libya, güneydoğuda Nijer, güneybatıda Moritanya veMali, batıda Fas ve Batı Sahra'dır. Etnik açıdan bir İslami, Arap ve Berberi ülkesidir. Ülke ismi Arapçada (El Jazair) adalar anlamındadır. Kuzeyinde Akdeniz, kuzeydoğusunda Tunus, doğusunda Libya, güneyinde Nijer ve Mali, güneybatıda Moritanya, batıda Fas ile çevrili olan 2.381.741 km2 yüzölçümüyle Sudan’dan sonra Afrika’nın ikinci büyük ülkesi. Kuzeybatı Afrika’da yer alan Cezayir’in Akdeniz’de 1025 km uzunluğunda kıyısı vardır.

Tarihi

Cezayir çok eski tarihlerde bir yerleşim merkeziydi. Bilinen en eski halk Berberilerdir. Cezayir kıyılarına önce Fenikeliler gelmiştir.M.Ö. 814-813 yıllarında Kartacalıların eline geçen ülke, gelişerek bilhassa kıyı ticaretinin önemli bir merkezi olmuştur. Daha sonra Romalılar ve Bizanslılar tarafından işgal edilmiş olan Cezayir’de halk, bu zamanlarda Hıristiyanlığı kabul etmişlerdir. İslamiyeti yaymak için dünyanın her tarafına dağılan Müslümanlar 7. asırda buralara gelmişlerdir. Abdullah bin Ebu Serh tarafından burası fethedilmiştir. Cezayir halkı İslamiyeti kabul etmiş, İslam devletinin hakim olduğu zamanlarda İslamiyetin sayesinde ilerlemiş, benimsedikleri İslam kültür, medeniyet ve adetlerini ve Arapça lisanını günümüze kadar muhafaza etmişlerdir.

On altıncı asırda Oruç Reis ve Hızır Reis (Barbaros Hayrettin Paşa) reisler tarafından fethedilen Cezayir, Akdeniz’i yağma, talan ve barbarlıklarıyla kan gölü haline getiren Avrupalı korsanlara karşı mücadele eden Müslüman leventlerin üssü haline gelmiştir. Barbaros Hayreddin Paşa daha sonra burayı Osmanlı Devletinin bir beylerbeyliği haline getirmiştir. Üç asır Osmanlı idaresinde kalan Cezayir’de o devre ait eserler ve gelenekler canlılığını hala korumaktadır.

1830 senesinde Fransızlar, çok büyük deniz ve kara kuvvetleri ile uzun savaşlardan sonra ülkeyi ele geçirdiler. Bir sömürge idaresi kuran Fransızları halk hiçbir zaman kabul etmedi, devamlı ayaklanma teşebbüsleri içerisinde bulundu (Bkz. Abdülkadir-i Cezayiri). Fransa İkinci Dünya Savaşında (1942) Cezayir’i mukavemet merkezi olarak kullandı. Savaş bittikten sonra Cezayirliler gösterdikleri fedakarlığa karşılık bağımsızlık veya Fransızlarla aynı haklara sahib olmak istediler. Bu istek Fransızlar tarafından büyük bir tepki ile karşılandı ve halk katledilmeye başlandı. 1789 Fransız İhtilali ile her türlü hürriyetlerin yayıldığı ülke olduğu yıllarca söylenen Fransa, Cezayir’deki insanlara bu hürriyeti tanımıyordu. İçindeki Haçlı ruhunu Cezayirde’de göstermiş, kitle katliamı yapmıştır. Günümüzde, o zamandan kalma toplu mezarlar çıkmaktadır. 1948’de Fransa buranın sömürge değil, Fransa toprakları olduğunu ilan etti. Dış dünyaya karşı yapılan bu ilana rağmen burayı bir sömürge olarak idare etmeye çalışmışlar ve asla Cezayir halkına Fransızlarla eşit haklar tanımamışlardır. 1950 senesinden sonra Fransa’ya karşı mücadelede teşkilatlanmaya başlayan halk, muntazam bir ordu kurmayı başardı. 1954 senesinde bilfiil başlayan silahlı mücadele, 1956 senesinde bağımsızlığa kavuşan Fas ve Tunus’un da desteğini sağladı. Mücadele 1962’de “Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti” adıyla bağımsızlığını ilan etmesiyle neticelendi.

Fransa’nın itirazlarına ramen 10 devlet tarafından bağımsızlığını ilan etmesinin hemen ardından tanınan Cezayir, 1963 senesinde ilk anayasasını halk oyu ile kabul etmiştir. Bu anayasaya göre beş yıl için halk tarafından seçilen meclis yine beş yıl için Cumhurbaşkanını seçiyordu. Yürütme organı, Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu tarafından meydana gelmektedir. Bu ilk anayasa mucibince seçilen ilk Cumhurbaşkanı Ahmed bin Bella 16 Haziran 1965’te Albay Huari Bumedyen tarafından bir darbe ile devrildi. Kurulan ihtilal konseyi tarafından 1978’e kadar idare edilen ülke aynı sene kabul edilen yeni bir anayasa ile idare edilmeye başlamıştır. 7 Şubat 1979’da Şadli bin Cedid devlet başkanı oldu. 1989’da Sosyalizme ilişkin bütün ifadelerden temizlenen, siyasal çoğunluk ilkesini kabul eden ve grev hakkı tanıyan yeni anayasa halk oylamasıyla kabul edildi. 26 Aralık 1991’de yapılan seçimlerin ilk turunda oyların % 85’ini alan İslami Selamet Cephesi 288 milletvekili kazandı. Bunun üzerine seçimler iptal edildi. 16 Ocak 1992’de sürgünden dönen Budiyaf, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanı oldu. 9 Şubat 1992’de 12 ay süreli sıkıyönetim ilan edildi. 4 Mart 1992’de İslami Selamet Cephesi yasa dışı ilan edildi. Siyasi faaliyetleri yasaklayan ve birçok kişiyi idam ettiren Budiyaf 29 Haziran 1992’de bir suikast neticesinde öldürüldü. Cezayir’de iç karışıklıklar hala devam etmektedir (Aralık 1992).

Fiziki Yapı

Akdeniz’e paralel olan iki sıra halindeki Atlas Sıradağları ülkeyi birbirinden farklı üç coğrafi bölgeye ayırır. Büyük ve Küçük Atlaslar ismini alan sıradağlardan kuzeyde olan Küçük Atlaslar, pekçok vadi ile sık sık parçalandığı için tepe manasına gelen “Tell” ismini alırlar. Bu sıradağlar ile Akdeniz kıyıları arasında kalan bölge ülkenin en bereketli topraklarının bulunduğu ovalık bir arazidir. Kıyı bölgesinde doğudan batıya doğru gidildikçe Chliff (Şelif) Vadisi yer alır. Bu vadi diğer kıyı kesimlerine nazaran oldukça kıraç olup, daha sonra tekrar verimli toprakların başladığı “Oran Sahili” ismindeki bölge uzanır. Tell Dağları batıdan doğuya doğru gittikçe yükselmektedir. En yüksek yeri Djurdjura Tepesi olup, yüksekliği 2308 metredir. Güneydeki İkinci Atlas Sıradağları Büyük Atlas Sıradağları ismini alır. Bu dağ silsilesi ülke topraklarının büyük bir kısmını teşkil eden Büyük Sahra Çölü ile kıyı bölgesi arasında set vazifesi görür.

Atlas Sıradağları arasında geniş ve yüksek havzalar vardır. Dağlardan çıkıp bu havzalardan geçen sular yine bu bölgede bulunan tuz göllerine dökülür. Bu göllerden en önemlileri Sctottech Chargui, Z.Chargui’dir. Platonun batı bölgesi yaklaşık 900 m yüksekliğe sahipken, doğu bölgesi 300 m civarında bir yüksekliktedir. Geniş çayırlıklara sahib olan yaylanın güneyindeki Büyük Atlas (Sahra Atlasları) Sıradağlarının en yüksek yeri 2328 m ile Cebel Chelia Tepesidir. Sahra Atlaslarının hemen güneyinde Büyük Sahra Çölü başlar. Yüzölçümü yaklaşık 1.995.000 km2 olan Cezayir Sahrası yüksekliği birkaç yüz metreyi geçmeyen düzlük şeklindedir. Güneyinde ise 3000 metreyi bulan volkanik dağlar mevcuttur. Buradaki Haggar (Ahaggar) Dağlarındaki Tahat Tepesi, yaklaşık 2918 m ile bölgenin en yüksek yeri olup, dorukları kışın karlarla kaplıdır. Sahra yüzey şekilleri olarak iki kısımdır. Birincisi “erg” adı verilen kumlarla kaplı kısmı, diğeri ise “hammada” denilen çakıl taşlarıyla örtülü kısımdır. Kumlu olan bölgedeki kumlar tepeler halide sahrayı kaplar. Bu kum tepeleri rüzgar ve fırtınaların tesiriyle sık sık yer değiştirirler. Büyük sahrada yeraltı sularının çıktığı sulanabilen yerlerde vahalar bulunur. Dağlardan çıkan akarsular genellikle tuzlu göllere dökülürken bazıları da sahranın kuzey kısmında bir müddet sonra kaybolurlar. Pek fazla büyük akarsuyu yoktur.

İklim

Cezayir üç farklı iklime sahiptir. Tell Dağları ile Akdeniz sahilleri arasında kalan kıyı bölgesinde tipik Akdeniz iklimi hüküm sürerken iki dağ silsilesi arasında daha sert bir iklim hakimdir. Sahra Atlaslarının güneyinden itibaren yer alan çölde ise çöl ikliminin en belirgin özellikleri görülür. Yazların sıcak ve kurak, kışların ise ılık ve yağışlı geçtiği kıyı bölgesinde senelik yağış miktarı ortalama 500 mm civarındadır. Senelik sıcaklık ortalaması ise yazın 25°C, kışın ise 10°C civarındadır. Yazların çok sıcak ve kurak, kışların ise çok soğuk olduğu yayla bölgesinde kara iklimine benzer bir iklim hakimdir. Senelik yağış 250-400 mm arasında değişir, sahrada yazın gündüz 50°C’ye varan sıcaklık gece 10°C’ye kadar düşer. Gece ile gündüz arasındaki bu sıcaklık farkı kışın daha da artar. Kış mevsiminde gece sıcaklığın 0°C’nin altına düştüğü vakidir. Şiddetli kum fırtınalarının estiği, senelerce bir damla yağmur yağmadığı sahrada bazan sağnak halinde yağmurlar da görülür.

Tabii Kaynaklar

Bitki örtüsü bakımından oldukça fakir bir ülke olan Cezayir’in kıyı bölgesinde Akdeniz bitki örtüsü olan sert yapraklı bodur maki topluluğu görülür. Tell Dağlarına doğru çıktıkça yağışlı bölgelerde meşe, mantar meşesi ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık bölge yer alır. Çayırlarla kaplı olan yayladan sonra Sahra Atlaslarının tepelerinden itibaren başlayan sahrada yer yer çöl bitki örtüsü hakimdir. Sahradaki vahalarda palmiye ağaçları bulunur. Yabani hayvanlar bakımından da pek önemli bir özelliği olmayan Cezayir maden bakımından çok zengindir. Tell bölgesinde demir, Tunus yakınlarında fosfat, magnezyum, volfram, kalay, altın ve elmas madenleri önemli miktarlarda olmasına karşılık kömür madenleri oldukça azdır. Petrol ve tabii gaz yeraltı kaynaklarının en mühimleridir. Tabii gaz rezervinde dünyanın en zengin ülkesidir. Sahra’da çırakılan petrol ve tabii gaz Hassi Messaoud ve Libya sınırındaki Ejdele bölgelerinde bol bulunmaktadır.

Nüfus ve Sosyal Hayat

25.866.000 civarında olan nüfusu, Berberiler ve Araplar meydana getirmektedir. Fransa sömürgesi olduğu senelerde buraya yerleşmiş bulunan Avrupalıların pekçoğu bağımsızlıktan sonra ülkelerine dönmüşlerse de halen önemli miktarda Avrupalı vardır. Ülkenin asıl yerlileri olan Berberilerin bir kısmı göçebe hayatı yaşar. Halkının hemen hemen tamamının Müslüman olmasına ve Arapça konuşmasına rağmen ulaşılması zor olan kuytu yerlerde yaşayan Berberiler çok eski çağlardan beri gelen gelenekleriyle Fenike menşeli bir alfabeye sahip dillerini devam ettirmektedir. Konuşulan diğer diller arasında Fransızca Berbericeden sonra gelir. Osmanlı eserleri ve kültürünün hakim olduğu Cezayir’de halkın dörtte üçü Akdeniz kıyı şeridinde yaşar. Kuzeyde km2ye 470 kişi olan yoğunluk, sahrada 3.5 km2ye bir kişi şeklinde çok büyük bir farklılık gösterir. Nüfus artışının % 32 olduğu ülkede halkın % 52’si şehirlerde geri kalanı ise köylerde, vahalarda ve göçebe olarak yaşar.

Okur-yazar oranının % 42 olduğu Cezayir’de sekiz yıllık ilk öğretim parasız ve mecburidir. Ülkede okul ve öğretmen yetersizliği, bu yönde yapılan çalışmaların hızının nüfus artışına göre düşük olması mecburi öğretimin tatbik edilmesini engellemektedir. Cezayir, Oran ve Kostantin Üniversiteleri olmak üzere toplam üç üniversitesi vardır. Ülkenin kültür merkezi durumundaki şehri aynı zamanda başşehri olan Cezayir’dir.

Siyasi Hayat

1965’te Ahmed bin Bella’yı deviren Albay Bumedyen kurduğu bir devrim komitesi ile ülkeyi yönetmiştir. 1976 senesinde halk oyuna sunulan bir anayasa kabul etmiştir. 27 Aralık 1978’de Bumedyen’in ölümü üzerine yapılan milli özgürlük cephesinin (Şubat 1979) kongesinde Albay Şadli Bin Cedid devlet başkanı seçilmiştir. 18 yaşını dolduran her Cezayirlinin oy kullanma hakkına sahib olduğu ülke, Birleşmiş Milletler, Arap Birliği Teşkilatı ve Bloksuz Ülkeler Teşkilatına bağlıdır.

Ekonomi

Cezayir’in ekonomisi tarıma ve petrola dayanmaktadır. Bağımsızlığını kazanmasından sonra bir ara ekonomik buhran geçiren ülke, hazırlanan kalkınma planları çerçevesinde bu sıkıntıları her geçen gün bertaraf etmektedir.

Ülkede tarımın önemi büyüktür. Çalışan nüfusun % 50’sinin tarımla uğraşmasına rağmen, tarıma müsait arazilerin az olması ve tarımın modern usullerle yapılmaması sebebiyle yetiştirdikleri besin maddeleri ülke ihtiyacını karşılayacak seviyede değildir. Yetiştirdiği ürünlerin başında buğday, üzüm, arpa, hurma ve sebze gelmektedir. Tarım daha ziyade ülkenin kuzeyinde ve Akdeniz kıyılarında yapılır. Akdeniz kıyılarında narenciye, bilhassa üzüm-zeytin ve tütün üretimi önemlidir. Halkın bir kısmı özelikle göçebe yaşayanlar havancılıkla uğraşır. İlkel usullerle yapılan hayvancılıkta en çok küçük baş hayvanlar yetiştirilir. Koyun, keçi, sığır, deve ve eşek en çok beslenen hayvanlardır. Ülke, ekonomisinin açığını madenleriyle kapatmaya çalışmaktadır. 1956 senesinde bulunan petrol ve tabii gaz yatakları dünyanın en zengin yatakları arasındadır. Özellikle Doğu Sahra’daki Hassı Messaoud civarında çıkarılan petrol ile Batı Sahra’daki Hassi-R’Mel yataklarından çıkarılan tabii gaz ihraç ürünlerinin başında gelir. Demir, fosfat, kurşun, çinko, kükürt, civa ve kömür madenlerinin de işletildiği Cezayir’de petrol, tabii gaz ve diğer madenlerden elde edilen gelir sanayi ve tarıma sermaye olarak kullanılmaktadır.

Petrol sanayiinin süratle geliştiği Cezayir’de gübre, plastik ve kimyevi maddeler üretilir. Annaba’daki demir-çelik tesisleri ülke ihtiyacını karşılayacak seviyededir. Sanayi, gelişmesini bütün sorumluluğu elinde tutmak şartıyla yabancı sermaye yardımıyla sürdürmektedir. Montaj sanayiinin bulunduğu Cezayir yavaş yavaş imalat sanayiine geçme çabaları içerisindedir.

1974’e kadar ticaretini sadece Fransa’yla yapmaktaydı. 1974-79 seneleri arasında Fransa’nın ticaret tekelinden kurtularak Amerika Birleşik Devletleri ağırlıklı bir ticaret politikası takip etmiştir. Genellikle ABD ve Avrupa ülkeleriyle yaptığı ticaretinde petrol, tabii gaz, naranciye ve hurma ihraç ederken, makina, motorlu vasıta, besin maddeleri, ilaç, elektronik aletler ithal eder. Limanları her tonajda geminin yanaşabilmesine müsait olan Cezayir kendi deniz filosunu yeterli seviyede kuramamıştır.

Ulaşım: Cezayir’de gelişmiş bir kara yolu ağı vardır. Karayollarının uzunluğu 72.091 kilometreden fazladır. Tunus sınırından Fas sınırına kadar uzanan ana demiryolu hattı, ara yollarla limanlara bağlanır. Önemli limanları Cezayir, Oran, Annaba, Arzev ve Bicaye’dir. Cezayir Darü’l-Beyda milletlerarası hava alanıdır.

Cezayir

Türkçe Cezayir kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Algeria, People's Democratic Republic of Algeria, country in north Africa on the Mediterranean Sea (between Morocco and Tunisia) adj. Algerian, of or pertaining to Algeria

Cezayir

Türkçe Cezayir kelimesinin Fransızca karşılığı.
l'Algérie

Cezayir

Türkçe Cezayir kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. algerisch npr. Algerien
firansizlar dunyada en buyuk soykirimcidir cezayir halkini hunharca soykirimina ugratmislar vede afrikanin diger yerlerinde ornegin rugandada mitarandin zamaninda

Cezayir (Bolu Yöresi Türküleri) sözleri

Bolu Yöresi Türküleri tarafından albümünde söylenen Cezayir adlı şarkının sözleri.

(amaney) Cezayirinin harmanları savrulur
Savrulur da sol yanına devrülür devrülür
Sarı saman buğdayından ayrılır
Sokakları mermer daşlı güzelleri hilal gaşlı
Ördekleri yeşil başlı cezayiri cezayiri sefa yiri

(amaney) Daha neler gelir benim başıma
Mevla�m ayrılık vermesin gullarının başına başına
Varmayınca musallanın taşına
Ölmeyince gönül yardan ayrılmaz ayrılmaz
Cezayiri cezayiri sefa yiri

(amaney) Cezayirinin sokakları bükülür
Siyah saçlar ince bele dökülür dökülür
Yaz gelince hem sefası çekilir
Sokakları mermer daşlı güzelleri hilal gaşlı
Ördekleri yeşil başlı cezayiri cezayiri sefa yiri

Cezayir (Ankaralı Turgut) sözleri

Ankaralı Turgut tarafından albümünde söylenen Cezayir adlı şarkının sözleri.

Cezayer'in harmanları savrulur
Sağ yanına arpa buğday devrülür

Güzelleri hilal kaşlı
Esmerleri samur saçlı
Cezayer Cezayer Cezayer

Cezayer'in sokakları ufak taşlıdır
Cezayer'in güzelleri hilal kaşlıdır

Güzelleri hilal kaşlı
Esmerleri samur saçlı
Cezayer Cezayer Cezayer

Cezayer'in ufak ufak evleri
İçindedir ağaları beyleri

Güzelleri hilal kaşlı
Esmerleri samur saçlı
Cezayer Cezayer Cezayer

Yeşil camileri vardır topa dayanmaz
Koçyiğitler gafletten uyanmaz
Gözelleri dökme donlu bilinmez
Sokakları al kırmızı Cezayer

Güzelleri hilal kaşlı
Esmerleri samur saçlı
Cezayer Cezayer Cezayer

Bir yanımız derya denizdir geçilmez
Bir yanımız kara dağdır kaçılmaz
Mevla'm izin vermeyince uçulmaz
Otları mis kokulu Cezayer

Güzelleri hilal kaşlı
Esmerleri samur saçlı
Cezayer Cezayer Cezayer

Cezayer'in gemileri vardır yeşil direkli
Üç yüz altmış altı oturaklı doksan dokuz gümürekli
Yiğitleri vardır arslan yürekli
Güzelleri hilal kaşlı Cezayer

Güzelleri hilal kaşlı
Esmerleri samur saçlı
Cezayer Cezayer Cezayer

Kahpe kafir dört yanımıza dizildi
Göğdemizde can kalmadı süzüldü
Sokakları al kırmızı Cezayer

Güzelleri hilal kaşlı
Esmerleri samur saçlı
Cezayer Cezayer Cezayer

Kahpe kafir dört yanımızı kuşattı
Camileri kilise deye döşetti
Evlileri erken deye boşattı
Sokakları al kırmızı Cezayer

Güzelleri hilal kaşlı
Esmerleri samur saçlı
Cezayer Cezayer Cezayer

Yaz gelince Cezayer'in gemileri yağlanır
Güz gelince iskeleye bağlanır
Koçyiğitler Cezayer'de eylenir

Güzelleri hilal kaşlı
Yiğitleri emir başlı
Cezayer Cezayer Cezayer

Hettin beni gurbet ele gönderdi
Bir gümenim sende kaldı Cezayer
Ardımızdan sorup sual olursa
Varsın benim haberciğim Cezayer

Güzelleri hilal kaşlı
Esmerleri samur saçlı
Cezayer Cezayer Cezayer

Cezayir (Konya Yöresi Türküleri) sözleri

Konya Yöresi Türküleri tarafından albümünde söylenen Cezayir adlı şarkının sözleri.

Cezayir�in harmanları savrulur
Savrulur da sağ yanına devrilir
Eller annem der de başım çevrilir

Çelenleri mermer taşlı Cezayir
Güzelleri hilal kaşlı Cezayir

Cezayir�in menekşesi top biter
Arasında eğlim eğlim ot biter
Bu ayrılık annem bize çok gider

Çelenleri mermer taşlı Cezayir
Güzelleri hilal kaşlı Cezayir

Cezayir�in yüksek olur evleri
İçindedir ağaları beyleri
Türkçe bilmez Arapçadır dilleri

Çelenleri mermer taşlı Cezayir
Güzelleri hilal kaşlı Cezayir

Cezayir�in gemileri yağlanır
Yağlanır da iskeleye bağlanır
Eller annem der yüreğim dağlanır

Çelenleri mermer taşlı Cezayir
Güzelleri hilal kaşlı Cezayir

Cezayir (Mustafa Salman) sözleri

Mustafa Salman tarafından albümünde söylenen Cezayir adlı şarkının sözleri.

Cezayer'in harmanları savrulur
Sağ yanına arpa buğday devrülür

Güzelleri hilal kaşlı
Esmerleri samur saçlı
Cezayer Cezayer Cezayer

Cezayer'in sokakları ufak taşlıdır
Cezayer'in güzelleri hilal kaşlıdır

Güzelleri hilal kaşlı
Esmerleri samur saçlı
Cezayer Cezayer Cezayer

Cezayer'in ufak ufak evleri
İçindedir ağaları beyleri

Güzelleri hilal kaşlı
Esmerleri samur saçlı
Cezayer Cezayer Cezayer

Yeşil camileri vardır topa dayanmaz
Koçyiğitler gafletten uyanmaz
Gözelleri dökme donlu bilinmez
Sokakları al kırmızı Cezayer

Güzelleri hilal kaşlı
Esmerleri samur saçlı
Cezayer Cezayer Cezayer

Bir yanımız derya denizdir geçilmez
Bir yanımız kara dağdır kaçılmaz
Mevla'm izin vermeyince uçulmaz
Otları mis kokulu Cezayer

Güzelleri hilal kaşlı
Esmerleri samur saçlı
Cezayer Cezayer Cezayer

Cezayer'in gemileri vardır yeşil direkli
Üç yüz altmış altı oturaklı doksan dokuz gümürekli
Yiğitleri vardır arslan yürekli
Güzelleri hilal kaşlı Cezayer

Güzelleri hilal kaşlı
Esmerleri samur saçlı
Cezayer Cezayer Cezayer

Kahpe kafir dört yanımıza dizildi
Göğdemizde can kalmadı süzüldü
Sokakları al kırmızı Cezayer

Güzelleri hilal kaşlı
Esmerleri samur saçlı
Cezayer Cezayer Cezayer

Kahpe kafir dört yanımızı kuşattı
Camileri kilise deye döşetti
Evlileri erken deye boşattı
Sokakları al kırmızı Cezayer

Güzelleri hilal kaşlı
Esmerleri samur saçlı
Cezayer Cezayer Cezayer

Yaz gelince Cezayer'in gemileri yağlanır
Güz gelince iskeleye bağlanır
Koçyiğitler Cezayer'de eylenir

Güzelleri hilal kaşlı
Yiğitleri emir başlı
Cezayer Cezayer Cezayer

Hettin beni gurbet ele gönderdi
Bir gümenim sende kaldı Cezayer
Ardımızdan sorup sual olursa
Varsın benim haberciğim Cezayer

Güzelleri hilal kaşlı
Esmerleri samur saçlı
Cezayer Cezayer Cezayer

Cezayir (Ankaralı Namık) sözleri

Ankaralı Namık tarafından albümünde söylenen Cezayir adlı şarkının sözleri.

EeeeehCezayir'in harmanları savrulur.

Savrulur da sağ yanına devrilir.

Cezayir,canım Cezayir.

Sokakları mermer taşlı,
Güzelleri kalem kaşlı Cezayir,
Cezayir,canım Cezayir.
Hop.Cezayir'in harmanları esiyor.

Yavaş.

Esiyor da bu bağrımı deşiyor.

Cezayir,canım Cezayir.


Sokakları mermer taşlı,
Güzelleri kalem kaşlı Cezayir,
Cezayir,canım Cezayir.

İlgili konuları ara

Yanıtlar