Demir

Kısaca: Demir, atom numarası 26 olan kimyasal element. Simgesi Fe dir (Lat. Ferrum dan). Demir, yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Bu gerçekten çok safrifik bir durum olmakla birlikte, demir birçok alanda kullanılmaktadır. ...devamı ☟

demir
Demir

Demir, dünyada oksijen, silisyum ve alüminyumdan sonra en bol bulunan element. Fe sembolü ile gösterilir. Ağır metallerin en önemlisidir. Yer kabuğunda % 4,2 nisbetinde bulunur.

Tarihi

Demir, uygarlığın vazgeçilmez bir unsuru olarak arkeolojik kronolojide bir çağa isim vermiştir. Avrupalı tarihçiler taş devrinden sonra gelen çağa demir devri demişlerdir. Onlara göre; demir devri dünyanın farklı bölgelerinde farklı zamanlarda başlamıştır. Demir, milattan 1200 yıl önce Yakındoğu’da Türkler tarafından bilinmekteydi. Hatta Türk milletinin demir dağı eriterek yeni yurtlara göçtüğü efsanesi de söylenmektedir.

Demir devri, Avrupa içlerinde milattan 900 yıl önce, İngiltere’de 600 yıl önce, Japonya’da ise 200 yıl önce başlamıştır. Bazı Avustralya ve Yeni Gine kabileleri İkinci Dünya Harbinden sonra taş devrinden demir devrine geçmişlerdir.

Osmanlıların harp sanayii, başka milletlere göre demircilik alanında üstün bir seviyeye ulaşmış bulunuyordu. Osmanlı İmparatorluğunda demir madenleri bulundukları yerlerde ahali tarafından işlenirdi. Ordu ve donanma toplarının yuvarlakları (karagülle) maden nazırı denetiminde yerinde yapılırdı ve gereken yerlere gönderilirdi.

Özellikleri

Periyodik sistemin VIII B grubunda bulunur. Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,85, özgül ağırlığı 7,86 g/cm3tür. Erime sıcaklığı 1535°C, kaynama sıcaklığı ise 2740 (3000) °C’dir. Brinel sertliği 6,7’dir. Dört tane kararlı izotopu vardır. Bunlar 54, 56, 57 ve 58 kütle numaralıdır. Elektron düzeni (Ar) 3d6 4s2, bileşiklerindeki değerliği 2+, 3+ ve az olarak da 4+’dır.

Saf demir, gümüş parlaklığında, gri renkte, dövülebilen, işlenebilen, kolayca tel ve levha haline getirilebilen orta sertlikte (kobalt ile nikel arasında) bir metaldir. Çekme direnci 20-25 kg/ mm2, uzama kabiliyeti % 40-50’dir. Isı ve elektrik akımını iyi iletirse de bakıra göre düşüktür. Nemli havalarda kolay paslanır. Üç tane allotropik kristal şekli gösterir. Kristal yapısı içmerkezli kübik olan delta demir, (ferrit d), yaklaşık 1400°C’nin üzerinde kararlıdır ve bu sıcaklığın altında gamma demire (ostenit) dönüşür. Gamma demir, yüzmerkezli kübik yapıdadır ve paramagnetikdir. Demir karbürle (Fe3C°, sementit) kolayca katı çözeltiler meydana getirebilme özelliği çelik yapımında önemlidir. 910°C’de, içmerkezli kübik yapıdaki alfa demire (ferrit) geçiş başlar. 768°C’de ise alfa demir, kristal yapısı sabit kalmak üzere, elektron yapısındaki bir değişimle ferromagnetik özellik kazanır. Yumuşak, sünek ve gri-beyaz renkte bir metal olan alfa demirin çekme direnci yüksektir.

Demirin allotropik özellikleri alaşımların meydana gelmesinde ve sıcak şekillendirmede çeliklerin ısıl işlemlere elverişlilik özelliklerinde önemli rol oynarlar. Demirin en belirli fiziksel özelliği, bir manyetik alan veya elektrik akımı tesiriyle manyetik olabilmesidir ki, bu özellik kobalt ve nikel gibi diğer metallere nazaran çok üstündür. Karbon, kobalt ve nikel gibi elementlerin mevcudiyeti, demirin manyetik olabilme gücünü arttırır.

Demir yüzeyinde, oksitlenmeyle, alüminyumda olduğu gibi koruyucu tabaka teşekkülü söz konusu olmadığından, korrozyona karşı dayanıksızdır. Korrozyondan korumak için, yüzeyleri geçirgen olmayan bir boya ile veya nikel, krom gibi elementlerle kaplama yapılır.

Bulunuşu

Metalik halde tabiatta pek az rastlanır. Daha çok oksijenli ve kükürtlü bileşikleri halinde bulunur. Demir ihtiva eden minerallerin sayısı yüzlere vardığı gibi birçok topraklar da az veya çok demir ihtiva ederler. Demir ihtiva eden mineraller; oksitler, karbonatlar, silikatlar ve sülfürler halinde bulunur. Bunların başlıcaları şunlardır:

Manyetit (Fe3O4): Magnetik özelliği vardır. Siyah ve koyu esmer renktedir.

Hematit (Fe2O3): Kırmızı renkli olduğu için kırmızı demir taşı da denir. Hematit filizlerinin fosforu ve kükürdü az olduğundan demir elde edilmesinde en çok tercih edilen filizlerden biridir.

Limonit (Fe2O3 x H2O): Oksitlenmiş demir rengindedir. İçinde fazla miktarda kireç bulunduğundan üretim sırasında katkı maddesi olarak kireç gerektirmez.

Siderit (FeCO3): Demir spatı adı da verilir. Bileşiminde fazla miktarda manganez de bulunduğundan kıymetli bir cevherdir. Yüksek fırına verilmeden önce kavrularak CO2 çıkarılır.

Pirit (FeS2): Altın sarısı renkte olup daha çok sülfürik asit üretiminde kullanılır. Kükürt miktarı çok fazla olduğundan demir üretimi için uygun değildir. Çünkü çok az miktardaki kükürt dahi demirin kırılganlığını arttırmaktadır. Bir demir filizinin işlenebilmesi için demir oranının % 30’dan fazla olması gerekir.

Bileşikleri

Demir II bileşikleri, mat yeşil renkte Fe2+ iyonu veya karmaşık iyonlar ihtiva eder. Demirin +3 değerli olduğu bileşiklerde ise, rengi sarıdan turuncuya ve kahverengiye doğru değişen Fe3+ iyonu veya karmaşık iyonlar bulunur.

Oksijen ile demir üç bileşik meydana getirirler: Demir II oksit (FeO), demir III oksit (Fe2O3) ve her iki demir iyonunu da ihtiva eden Fe3O4. Yeşilimsiden siyaha doğru değişen çeşitli renklerde bulunan demir II oksit tozu, cam yapımında pigment olarak kullanılır.

Demir III oksit, sarıdan, kırmızıya doğru değişen renklerdeki pigmentler grubunun esas maddesidir. İnce öğütülmüş kırmızı toz halinde, kıymetli metallerin ve elmasların parlatılmasında ve kozmetik yapımında kullanılır.

Demir II sülfatın amonyum sülfatla meydana getirdiği (NH4)2 SO4 FeSO4 6H2O bileşimindeki “mohr tuzu”, mürekkep yapımında, deri ve yünleri siyaha boyamada, tarlalardaki parazitlerin öldürülmesinde kullanılır. Demir III klorür (FeCl3)den endüstride organik boya sentezinde, deri ve basma boyacılığında istifade edilir.

Bazı demir bileşiklerinden tedavi maksadıyla da faydalanılır. Demir II glikonat H11 O7). 2H2O ve demir III pirofosfat O7).x H2O, kansızlık tedavisinde sık kullanılan bileşikler arasındadır. Pıhtılaştırma tesiri olan çeşitli demir III tuzları da yaralara tatbik edilir.

Demirin biyolojik önemi: Demir hayati açıdan da önemli bir elementtir. Kanda oksijen taşıyıcısı olan hemoglobin yapısında demir bulunur. Dolayısıyla demir iyonlarının insan ve hayvan organizmasında, solunum olaylarında çok önemli bir görevi vardır. Bunların dışında demir, kasların myoglobininde, sitokrom, peroksidaz ve katalaz enzim sistemlerinde yer almasından dolayı da hayati bir mineraldir. Bütün insan vücudundaki total demir miktarı ancak 4-5 gr arasında olmasına rağmen bunun 700 mg kadarı karaciğerdedir. Hayvansal organizma büyük kısmıyla alyuvarlarda yer alan demir muhtevasını tekrar tekrar kullanma kabiliyetindedir. Bu sebeple günlük demir ihtiyacı oldukça azdır. Çocuklar için 10-15 mg arasında değişir. Büyüklerin demir ihtiyacı da cinsiyete ve yaşa göre farklılık gösterir. İnsanlar yedikleri her türlü et besinleri ile yeteri miktarda demir alırlar. Ayrıca sebzelerde başta ıspanak olmak üzere, fasülyede, kuşkonmazda, incirde, hurmada ve diğerlerinde demir bulunur.

Ham demir üretimi

Demir elde edilmesinde daha ziyade oksitli demir cevherleri kullanılır. Oksitli olmayan cevherler de oksidine çevrilerek kullanılabilir. Topraktan çıkarılan oksidli cevherler mekanik olarak temizlendikten sonra yüksek fırın adı verilen özel fırında kok kömürüyle indirgenir. Burada indirgeme işlemini kömürün yetersiz oksijenle yanmasından meydana gelen karbon monoksit gazı yapmaktadır.

Yüksek fırın 25-60 m yüksekliğinde, 450-5000 m3 hacimdedir. Yüksek fırında demir cevheri,sinter,pelet gibi demir ihtiva eden demirli malzemelerle birlikte cevherdeki istenmeyen empüriteleri curufla dışarı almak için curuf yapıcı kireçtaşı,kuvarsit,dolomit ve redükleyici CO gazını oluşturmak için ise kok kömürü üst kısımdan yüklenerek şarj edilir. Bir yandan bu maddeler yukarıdan yüklenirken diğer yandan oluşan ham demir ve curuf aşağıdan alınır.

Ham demir sıvı pik demir olarak adlandırılır.İçerisinde %93-94 Fe, sementit adı verilen demir karbür (Fe3C) bileşiğişeklindedir. Ayrıca, silisyum, kükürt, fosfor ve mangan da bulunur.

Yüksek fırının haznesinde, ergimiş ham demir ve üstünde de yoğunluğu daha az olan ergimiş dışık (cüruf) bulunur. Curuf, sıvı pik içerisinde bulunan kükürdün bir kısmını kendi bünyesine alarak elde edilen sıvı pike vereceği zararı azaltır, ayrıca cevherdeki alkalileri bünyesine alarak Yüksek fırın refrakterine zarar vermesini azaltır. Ergimiş dışık da zaman zaman dışarı alınır. Bu dışık, demir-portland ve yüksek fırın çimentolarının elde edilmesinde kullanılır.

Ham demirden düşük karbonlu demir elde etmek için karbon, kükürt, fosfor yabancı maddelerin uzaklaştırılması gerekir. Bu maddelerin uzaklaştırılması sonucu ele geçen ürüne çelik adı verilir. (bkz. Çelik)

Dökme demir

Yüksek fırında elde edilen pik demir, kupol ocağında ergitilerek dökme demir elde edilmektedir. Kupol ocağında ham demirin bileşimi pek az değişmektedir. Genel olarak Si ve Mn miktarları azalmakta S ise artmaktadır. Kupol ocağı dikey, hemen hemen silindir şeklinde ve ateşe dayanıklı tuğlalarla örülmüş küçük bir yüksek fırına benzer.

Dökme demir kum kalıplara veya kokil kalıplara dökülerek, istenilen makina parçası ve benzeri parçalar elde edilir. Dökme demir içindeki karbon, Fe3C bileşiği halinde bağlı bulunursa, kırıldığı zaman kesidi beyaz olur. Dökme demirin bu cinsine “beyaz döküm” adı verilir. Bu demir çok sert ve kırılgan bir yapıda olup, aşınmaya karşı çok dayanıklıdır.

Dökme demir, içindeki karbonun bir kısmı veya tamamı grafit şeklinde serbest halde bulunursa, kırılma kesidi gri yahut kızıl kahverengi olur. Bu türlü dökme demire “kır döküm” adı verilir. Kır dökümün sertliği daha düşüktür; işlenmesi de kolaydır.

Türkiye’de birçok yerde demir ve çelik işletmeleri kurulmuş olup, bunların başlıcaları; Karabük Demir ve Çelik İşletmesi, Ereğli Demir ve Çelik İşletmesi, Kırıkkale Çelik Fabrikasıdır. Türkiye’nin yıldan yıla artmakta olan demir cevheri üretimi 1992 yılında 4.650.000 tona ulaşmıştır.

Atom numarası: 26 Simge: Fe Kütle numarası: 55.847 Kaynama Noktası (C): 3000 Erime Noktası (C): 1536 Yoğunluk: 7.86 Buharlaşma Isısı: 84.6 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 3.67 Elektriksel iletkenlik: .1 Isıl iletkenlik: .18 Özgül Isı Kapasitesi: .11

demir

1 . Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe).
2 . sıfatBu elementten yapılmış:
"Hemşiresiyle rıhtımın kenarındaki demir kanepeye oturdular."- P. Safa.
3 . Bu elementten yapılmış parça:
"Ocak demiri. Kapı demiri. Pencere demiri."-
4 . Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça.
5 . sıfat, mecazGüçlü, kuvvetli, sert:
"O kadar çabuk uyanmıştı ki kalbinin demir bir elle sıkıldığını duydu."- S. F. Abasıyanık.
6 . denizcilikÇapa (II).
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
demir almak , demir atmak , (birini) demire vurmak , demir gibi , demir taramak , demir tavında dövülür , demir üzerinde

demir

Türkçe demir kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. iron, ferrous, ferruginous; (Chemistry) ferric
n. iron; cleat; anchor
pref. ferr

demir

Türkçe demir kelimesinin Fransızca karşılığı.
fer [le]

demir

Türkçe demir kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Eisen

demir

(Türkçe) Erkek ismi - Dayanıklı ve kullanış sahası geniş, mavimsi esmer renkli bir maden.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

demir Resimleri

Demir
3 yıl önce

Demir, simgesi Fe (Latince Ferrum'dan) ve atom numarası 26 olan kimyasal element. Demir, dünya yüzeyinde en yaygın dördüncü mineral ve yerkabuğunda en...

Çelik, Maden, Madencilik, 18. yüzyıl, Aktinyum, Alaşım, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Anadolu, Antimon
Demir çağı
3 yıl önce

Demir Çağı, demirin çeşitli alet ve silah yapımında esas malzeme olarak kullanıldığı bir arkeolojik devirdir. Bu tür malzemenin kullanımı, zaman içinde...

Demir Çağı, Bakır, Demir, Frigler, Lidyalılar, Likyalılar, Tarih, Taslak, Ticaret, Tunç, Urartular
Neslihan Demir
3 yıl önce

Neslihan Demir (d. 9 Aralık 1983, Eskişehir), Türk eski milli voleybolcudur. Günümüzde voleybolculuk döneminde 6 sezon formasını giydiği VakıfBank'ta...

Neslihan Demir Darnel, 1983, 9 Aralık, Eskişehir, MVP, Spor Portalı, Türkiye, Vakıfbank Güneş Sigorta, İspanya, Tenerife Marshall, Yeşilyurt Spor Kulübü
Demir Kapı
3 yıl önce

Demir Kapı (Makedonca: Демир Капија, Demir Kapija) Makedonya’nın güneydoğusunda yer alan bir kasaba ve belediye merkezidir. Makedonya’nın güneydoğusunda...

Demir Kapı, Makedonya, Makedonya Cumhuriyeti
Demir Demirkan
3 yıl önce

Demir Demirkan (d. 12 Ağustos 1972, Adana), Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve yapımcı. Demir Demirkan 12 Ağustos 1972 tarihinde Adana'da doğdu. Liseyi İzmir...

Demir Demirkan, 12 Ağustos, 1972, 1992, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, Adana
Muhammet Demir
3 yıl önce

Muhammet Demir (d. 10 Ocak 1992; Araklı) Türk futbolcudur. Gaziantep FK'da oynamaktadır. Demir, futbola küçük yaşlarda başladı. Okul takımda gösterdiği...

Demir Hisar
6 yıl önce

Demir Hisar (Makedonca: Демир Хисар) Makedonya’nın güneyinde yer alan bir kasaba ve belediye merkezidir. Demir Hisar'da orman ve tütün endüstrisi gelişmiştir...

Demir Hisar, Arnavut, Boşnak, Makedonca, Makedonlar, Makedonya, Makedonya Cumhuriyeti, Rumen, Sırp, Türk, Ulah
Aykut Demir
6 yıl önce

Muhammet Aykut Demir (d. 22 Ekim 1988, Bergen op Zoom, Hollanda), Hollanda doğumlu Türk futbolcudur. 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da oynamaktadır. Kariyerine...