Hakim (Hukuk)

Kısaca: Hâkim günümüzde mahkemelerde davaları karara bağlayan, adalet dağıtan kişi, yargıç. ...devamı ☟

Günümüzde mahkemelerde davaları karara bağlayan, adalet dağıtan kişi, yargıç. Adli ve idari yargı olmak üzere iki ana kola ayrılan hakimlik mesleği, adli yargı bakımından sadece 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakültesi mezunları arasından Adalet Bakanlığı`nca ihtiyaca göre açılan sınavlarla seçilirler. İdari yargı hakimleri ise, başta Hukuk Fakültesi olmak üzere programlarında hukuk bilgisine yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları arasından sınavla seçilmektedir.

Türkiye'de hakimlikAdli ve idari yargı olmak üzere iki ana kola ayrılan hakimlik mesleği, adli yargı bakımından sadece 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakültesi mezunları arasından Adalet Bakanlığı'nca ihtiyaca göre açılan sınavlarla seçilirler. İdari yargı hakimleri ise, başta Hukuk Fakültesi olmak üzere programlarında hukuk bilgisine yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları arasından sınavla seçilmektedir. Yüksek mahkemeler olan Yargıtay, Danıştay üyeleri kendi aralarında gizli oyla seçimle genel kurulunca seçilmektedir. Sayıştay da kendi araların da gizli oyla seçilirler. Anayasa Mahkemesi'nin hakim üyeleri ise Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki yedek üyeyi Yargıtay, iki asıl ve bir yedek üyeyi Danıştay, birer asil üyeyi Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay genel kurullarınca kendi Başkan ve üyeler arasında üye tam sayılarının salt çoğunluğu ile her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; bir asil üyeyi ise Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan Yükseköğretim Kurumları öğretim üyeleri içinden göstereceği üç aday arasından; üç asil ve bir yedek üyeyi üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından seçer. Buna göre, Anayasa Mahkemesi üyelerini Anayasa Mahkemesi üyelerini her halükarda Cumhurbaşkanı seçmektedir. Ancak, 11 üyeden 8’i için birtakım makamlar (Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Sayıştay, Yükseköğretim Kurulu) Cumhurbaşkanına üçer aday göstermekte, Cumhurbaşkanı da bu adaylardan birisini Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atamaktadır. Burada aday gösterme yetkisinin çok önemli bir yetki olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Cumhurbaşkanı, 11 üyeden 3’ünü ise belli şartları taşıyan kimseler arasından doğrudan doğruya kendisi seçmektedir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hâkim (hukuk)
4 yıl önce

veren Hukuk Fakültesi mezunları arasından Adalet Bakanlığınca ihtiyaca göre açılan sınavlarla seçilirler. İdari yargı hakimleri ise, başta Hukuk Fakültesi...

İnsan Hakları
6 ay önce

hukuk tarihi için ayrı bir önemi olduğu kadar günümüzde uluslararası hukuk ve anayasa hukuku için de önemi büyüktür. Modern insan hakları hukukunun büyük...

Medeni hukuk
5 ay önce

ve özüyle uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim, örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural...

Medeni hukuk, Borç, Doğruluk, Fiil, Hakim, Hukuk, Kamu hukuku, Taslak, Tüzel kişi, í–zel hukuk, Kişisel haklar
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
6 ay önce

sigorta hukuku genel kamu hukuku, hukuk felsefesi ve sosyolojisi, hukuk tarihi, idare hukuku, insan hakları hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, karşılaştırmalı...

Doğal hukuk
5 ay önce

Doğal Hukuk ile ilgilidir. İngiltere kolonilerinin yasal sistemi için Ortak hukuk sayfasına bakınız. Doğal hukuk kuramı, doğal hukuk veya doğa hukuku (Latince:...

Doğal hukuk kuramı, Aristoteles, Felsefe, Hukuk, Katolik Kilisesi, Latince, Taslak, Thomas Aquinas
özel hukuk
6 ay önce

eşit haklara sahip üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanı: Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku ve Borçlar Hukuku. Türkiye'de...

í–zel hukuk, Avukat, Borçlar Kanunu, Ceza hukuku, Delil (hukuk), Gelenek (hukuk), Hakim (hukuk), Hukuk, Hukuk alanlarının listesi, Hukuk felsefesi, Hukuki gerçekçilik
Hukuk felsefesi
6 ay önce

alanları; hukukun kaynağı, amacı, adalet, mevcut hukuk düzenlerinin (pozitif hukuk) meşruiyeti gibi ortaya konabilir. Ancak pozitivist yahut realist hukuk teorileri...

Hukuk felsefesi, A priori, Adalet, Ahlİ¢k, Akım, Avukat, Ceza hukuku, Delil (hukuk), Etik, Felsefe, Hakim (hukuk)
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
6 ay önce

reddedilmiştir. Osmanlı Devleti'nde hakim-savcı yetiştiren Mekteb-i Kuzzat'ın varlığına son verilmesinin ardından, hakim, müddeiumumi (savcı), icra memuru...

Ankara İœniversitesi Hukuk Fakültesi, 1925, 1928, Ankara, Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk