Katoliklik; katolik dogmalarını, çağdaş bilimle uyuşturmaya çalışan felsefe akımıdır. Katoliklik Hıristiyanlıkta papayı başkan tanıyan mezhebi dile getirir. Katolik ise Katoliklik mezhebini benimsemiş olanlara denir.

KATOLIK (türkçe) anlamı
1. Fr: Hıristiyanlardan bazılarınca Hz. İsa'nın (A.S.) vekili telâkki ettikleri papanın reisliği altında Hıristiyanlıkta bir mezheb ve bu mezhabe bağlı olanlar.(Ehl-i bid'a
2. dinsizliklerine ve ilhadlarına şöyle bir bahane buluyorlar. Diyorlar ki: Alem-i insaniyetin müteselsil hadisâtına sebep olan Fransız ihtilâl-i kebirinde
3. papazlara ve rüesa-yı ruhaniyeye ve onların mezheb-i hassı olan Katolik mezhebine hücum edildi ve tahrib edildi. Sonra çoklar tarafından tasvib edildi. Frenkler dahi
4. ondan sonra daha ziyade terakki ettiler?..Elcevap: Bu kıyasın dahi
5. evvelki kıyaslar gibi farkı zâhirdir. Çünkü: Fransızlarda
6. havas ve hükümet adamları elinde çok zaman din-i hıristiyani
7. bahusus Katolik mezhebi bir vasıta-i tahakküm ve istibdat olmuştu. Havas
8. o vasıta ile nüfuzlarını avam üzerinde idame ediyorlardı. Ve serseri tabir ettikleri avam tabakasında intibaha gelen hamiyet-perverlerini ve havas zalimlerin istibdadına karşı hücum eden hürriyet-perverlerin mütefekkir kısımlarını ezmeye vasıta olduğundan ve dörtyüz seneye yakın Frengistanda ihtilâller ile istirahat-ı beşeriyeyi bozmağa ve hayat-ı içtimaiyeyi zir ü zeber etmeğe bir sebep telâkki edildiğinden
9. o mezhebe
10. dinsizlik namına değil
11. belki Hristiyanlığın diğer bir mezhebi namına hücum edildi. Ve tabaka-i avamda ve feylesoflarda bir küsmek
12. bir adavet hasıl olmuştu ki
13. mâlum hâdise-i tarihiye vukua gelmiştir. Halbuki: Din-i Muhammedi (A.S.M.) ve Şeriat-ı İslâmiyeye karşı
14. hiçbir mazlumun
15. hiçbir mütefekkirin hakkı yoktur ki
16. ondan şekva etsin. Çünkü onları küstürmüyor
17. onları himaye ediyor. Tarih-i İslâm meydandadır. İslâmlar içinde bir iki vukuattan başka dahili muharebe-i diniye olmamış. Katolik mezhebi ise
18. dörtyüz sene ihtilâlât-ı dâhiliyeye sebep olmuş. M.)
KATOLIK (türkçe) anlamı
19. 1 . Roma kilisesinin kendine verdiği ad.
20. 2 . Hristiyanlığın mezheplerinden biri.
21. 3 . Katolik mezhebinden olan kimse.
KATOLIK (türkçe) anlamı
22. roma kilisesinin kendine verdiği ad.katoliklik mezhebinden olan (kimse).
KATOLIK (türkçe) ingilizcesi
1. adj. Catholic
2. popish
3. papistic
4. papistical
5. Roman Catholic
6. of or pertaining to the Roman Catholic Churchn. romanist
7. Roman
8. Catholic
9. Roman Catholic
10. papalist
11. papist
KATOLIK (türkçe) fransızcası
1. catholique
KATOLIK (türkçe) almancası
1. n. Katholikadj. katholisch

Katolik hakkında detaylı bilgi

Katoliklik; katolik dogmalarını, çağdaş bilimle uyuşturmaya çalışan felsefe akımıdır. Katoliklik Hıristiyanlıkta papayı başkan tanıyan mezhebi dile getirir. Katolik ise Katoliklik mezhebini benimsemiş olanlara denir.

Detaylı bilgi için Katoliklik başlığını inceleyebilirisniz.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Katolik Kilisesi

Ruhani başkanının Papa olduğu, diğer adı Roma Katolik Kilisesi olan bir Hristiyan mezhebi. Katoliklik de Ortodoksluk gibi 4. Ekümenik konsil olan Kadıköy Konsili'nin kararlarını tanıyan bir kilisedir ancak. Ortodoks kilisesi sadece ilk 7 konsili tanımış bundan sonra yapılanları ...

Katolik Mezhebi

→Kilise sözcüğünün diğer anlamları için Kilise (anlam ayrımı) sayfasına bakınız

Katolik Yortusu

Corpus Christi (okunuşu ''korpus kristi'', ) veya Corpus Domini, Katolik Kilisesi'nin Efkaristiya âyininde İsa'nın "gerçek" et ve kanı yenilerek kutlanılan önemli bir yortusudur. Litürjide yortuya ''İsa'nın eti ve kanı yortusu'' denilir, bâzı yörelerde ''Prangertag'' veya ...

St. Antuan Katolik Kilisesi

St. Antoine Katolik Kilisesi İstanbul'un en büyük ve cemaatı en geniş Katolik Kilisesi'dir.

Katolik Haber Ajansı

Katolik Haber Ajansı (KNA), Alman Katolik Kiliseleri Birliği çatısı altında faaliyet gösteren haber ajansı. 1952 yılında kurulan ajansın merkezi Bonn`da bulunmaktadır. Kurum, radyo-TV ve yazılı basın için haber üretiminde bulunmaktadır.

Arnavutluk Katolik Kilisesi

Arnavutluk Katolik Kilisesi, Papa`nın ruhanî önderliğindeki ve Vatikan merkezli ekumenik Dünya Katolik Kilisesi`nin en eski alt bölümlerinden birisidir.

Doğu Katolik Kiliseleri

Hıristiyanlıkta kendi ayin biçimlerini, dillerini koruyan ama Papa'nın otoritesini kabul eden Ortodoks ve Doğu Ortodoks kiliselerine Doğu Katolik Kiliseleri (veya Uniat Kiliseler) denir.== Özellikleri ==Bu kiliseler, kendi inanç biçimlerini, ibadet biçimlerini ve ibadet dillerini korurlar ...

Ermeni Katolik Kilisesi

Ermeni Katolik Kilisesi (ermen. Õ€Õ¡Õµ Ô¿Õ¡ÕéÕ¸Õ²Õ«Õ¯Õ¥ Եկեղեցի), Vatikan'da bulunan Papa'ya bağlı, kendi içlerinde bağımsız uniat kiliselerden birdir. Tarihsel olarak Ermeni Apostolik Kilisesi'nden ayrılmıştır. Ermeni Katolik Kilisesi ...

Bomonti Gürcü Katolik Kilisesi

Bomonti Gürcü Katolik Kilisesi ya da Notre Dame de Lourdes Gürcü Katolik Kilisesi, İstanbul'un Şişli ilçesinde yer alan bir Gürcü Katolik kilisesidir. Bomonti semtinde bulunan kilise, dünyadaki az sayıda Gürcü Katolik kilisesinden biridir. 1861 yılında Katolik Gürcü papaz Petre ...