Nusayriler

Nusayri, Türkiye'de Adana, Mersin ve Hatay'da yerleşmiş yerli halkın ve Suriye yönetimindeki Esadların da mensub olduğu Aleviliğin bir koludur. Şu anda dünya genelinde yaşayan Nusayri'lerin büyük kısmı Türkiye (Çukurova bölgesi) ve Suriye' dedir. Suriye'de nüfusun %15' ini oluşturmaktadırlar. İslamiyet içerisinde bir mezhep olarak değerlendirilirlerse de, Nusayriler ve Nusayrilik, tarih boyunca Müslümanların kendileri tarafından dışlanmış ve farklı bir grup olara

Nusayriler ismini, kurucusu olan Muhammed b. Nusayr en-Nemiri'den (883) aldığı bilinmektedir. Nusayriler, Türkiye'de Adana, Mersin ve Hatay'da yerleşmiş yerli halkın ve Suriye yönetimindeki Esadların da mensup olduğu Aleviliğin bir koludur. Suriye'de nusayriler sayıca azınlık olmalarına rağmen iktidardadırlar.

Türkiye'de Nusayriler, Hatay il merkezi, Samandağ ve kısmen Adana, Mersin, Tarsus ve İskenderun'da yaşarlar. Nüfusları yaklaşık olarak 350.000'dir.

Nusayriliğin bir diğer adı da Arap Aleviliğidir. Nusayri halkı, kendisini adlandırma konusunda çeşitlilik gösterir. Türkiye'de yaşayan Nusayri halkı, genelde kendisini Alevi veya Arap Alevisi olarak tanımlar. Okumuş nusayri halkı ise kendisini "Arap Alevisi veya Nusayri" olarak tanımlar. Nusayri isminin, Hatay'ın hemen güneyinde bulunan ve Suriye'nin Akdeniz'e kıyısında dizilmiş sıraağlar olan An Nuşayra dağlarından geldiği mi, yoksa dağların adını bu halktan mı aldığı belli değildir.

Nusayriliğin kurucusu İbn Nusayr, Şii-İmamiyyenin onuncu imamı Ali en-Naki'nin hayatında onun tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu iddia ediyor; onun hakkında aşırı görüşler ileri sürerek tenasuhtan söz ediyordu. Onun ilahlığını söylüyor ve haramları helal kılıyordu. Bir rivayete göre de, İbn Nusayr, İmamiyye'nin onbirinci imamı Hasan el-Askeri'nin (873) "bab"ı olduğunu ileri sürmüş ve onun vefatıyla da oğlu Muhammed b. el-Hasan'ın mehdiliğini kabul etmiştir (E.Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslam Mezhebleri, s. 143, en-Nevbahti, Fırakuş-Şi'a, nşr. M.Sadık, Necef 1936, s. 193).

Genellikle Suriye bölgesinde yayılmış bulunan Nusayriler, Karmatilerin 291 (903) yılında Suriye'yi ele geçirmesi üzerine, bir kısmı Suriye'de kalırken bir diğer kısmı ise, Antakya civarına çekildiler. Özellikle Nusayrilik Hamdanilerin Suriye'ye egemen olmasıyla bu dönemde büyük bir güç kazandılar. Zira Hamdani emirleri bu mezhebe girmiş ve yaygınlaşması için uğraşmışlardır. Selçuklular döneminde Malazgirt savaşını (463/1071) takiben de Nusayriler Antakya'yı ele geçirmişlerdi. Frankların 492 (1098) yılında bölgeyi işgal etmeleri üzerine bir süre onların hakimiyetleri altında kaldılar. Haçlı seferleri esnasında Haçlı ordularına yardım etmiş ve müslümanların aleyhinde Hristiyanlara destek olmuşlardı. Bundan dolayı Selahaddin Eyyubi tarafından cezalandırılmışlardır. Aynı şekilde Memluklular aleyhinde Moğollara yardım ettikleri için Memluklu Sultanı Baybars'tan da baskı gönnüşlerdi. Nusayriler, bölgede sırasıyla hüküm süren, Selahaddin Eyyubi, Haçlılar, İsmaililer ve Moğollar'dan sonra Yavuz Sultan Selim'in 1516 yılındaki Mercidabık Zaferi ile Suriye'yi ele geçirmesi ile daha sonraki devirlerde de aynı bölgede varlıklarını sürdürürler. Nusayrilerin hemen hemen her devirde ve özellikle Osmanlı döneminde varlıklarını sürdürmelerindeki en önemli faktör, Osmanlı Devletinin, hükmü altındaki bölgelerde her inanç ve ırktan olan kavimlere gösterdiği müsamaha anlayışı ve tavrı gösterilmektedir. Zira, Osmanlı Devleti, bu tavrını devletin bağlayıcı ve birleştirici bir felsefesi olarak telakki etmekte idi. Zaman zaman Osmanlılara karşı isyan etmelerine rağmen II. Abdülhamid onları resmen bir mezheb olarak kabul etmişti.

Bugün Suriye'de çeşitli bölgelerde, Hatay, Tarsus, Adana, Fırat boyları ve Lübnan'da yaygın olarak yerleşmiş bulunan Nusayrilerin sayısı bir kısım araştırmacılara göre yaklaşık 325-400 bin kişi civarındadır (L.Massignon, "Nusayriler" Maddesi, İ.A.) Bir kısım araştırmacılara göre ise, yalnız Hatay Bölgesi'nde yaklaşık yüz kırk dokuz bin Nusayri bulunmaktadır (Ahmet Turan, Les Nusayris de Turquie dans la Religion d'Hatay, Doctorat de III e cylcle Paris 1973, s. 21).

DinNusayriler, alevilerle birçok ortak inanışa sahiptir. Alevi felsefesinin özü aynıdır. Dini ibadetin hangi şekilde olursa olsun, Allah için kılındığında geçerli olduğu genel inanıştır. Bu yüzden genelde sünni camilerine gitmeseler de, gittikleri ve sünni namazı kıldıkları takdirde de ibadetin yerine getirildiği inancı vardır.

Suriye'de ve Türkiye'nin nadir yerlerinde Alevi camileri bulunmaktadır. Alevi camisi nusayrilere özgü olmasa da, genel olarak Suriye'de bu camilere rastlanması, böyle algılanmasına sebep olmuştur. Alevi camisinin görünüşte en temel farkı, ezanın değişik olmasıdır. Selavat getirilirken, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden resulullah sünni selavatına ek olarak ve aliyyen veliyullah okunur.

Dinin şekillendiricisi olarak İslam din bilgini Selman-i Farisi görülür. Din, temelinin ne zaman ortaya çıktığı belli olmayan bir sır üzerine şekillenir. Arap alfabesindeki üç harfle simgelenen sır, genel halk tarafından dahi bilinmez. Bu sırrı bilmek için ermek, eve giden yola gitmek gerekir. Bu sırrın yanısıra, ibadet de gizlilik içinde yapılır. Bu gizliliğin kaynağı olarak da, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'den itibaren başlayan ve günümüze kadar süren katliamlar gösterilir. Bu nedenle -günümüzde bu yasak delinse de- kişi, nusayri olduğunu gizler.

Nusayriler, namazı gün içinde gerekli duaların okunması suretiyle kılabilir. Namazın en belirgin özelliği hiçbir şekil içermemesidir. Yürünürken dahi kılınabilir. Yeter ki temizlik şartı -hem ortam hem de kişinin temizliği- ve namazın Allah için kılınma şartı yerine getirilsin. Ayrıca nusayriler, önemli günlerinde veya herhangi birinin namaz yapması durumunda bir camiide toplanırlar. Türkçemizdeki sembolik anlamının aksine, nusayriler için camii Arapça orjinal anlamını korumaktadır. Cami, ibadet amacıyla toplanılan yerdir. Burası, günümüz anlamıyla bir camii de olabilir, bir türbe de, hatta birinin evi dahi olabilir.

Önemli günlerde veya birinin namaz yaptığı durumlarda, namaza katılanlar belirlenmiş olan yerde toplanırlar. Namaz, aynı zamanda kurban anlamına gelmektedir. Namazı yapan kişi kurban keser, genellikle namaza katılan ve durumu müsait olan kişiler de namaza kurban keserler. Kesilen kurbanlardan, genellikle, hrisi adı verilen yemek yapılır. Bu yemek, etin kemikten kendiliğinden ayrılıncaya kadar kaynamasından sonra, dövmeyle beraber kaynatılmasından yapılır. Eksiksiz, namaza gelen veya oradan geçmekte olan herkese bu yemekten dağıtılır. Görüldüğü üzere namaz yapmak, aynı zamanda nusayrilerin toplumsal dayanışmasını sağlar.

Din, erkek çocuğa, birinci ve ikinci dereceden akrabası dışında biri olan ve çocuğun kendi seçeceği bir amca tarafından öğretilir. "Amca" karısı bir nevi annesi, çocukları da kardeşi sayılır. Kız çocuklara ise, Yavuz Sultan Selim dönemine rastlayan bir dönemden itibaren namaz öğretilmemiş, sır verilmemiştir.

BayramlarNusayrilerin dini bayramları; sünnilerle aynı olan ramazan bayramı, Muhammed'in veda hutbesini okuduğu gün olan id-il gadir (bayramların en büyüğü) bayramı ve eski takvimde yeni yıl olduğu söylenen, 14 Temmuz'daki temmuz-ul evvel bayramıdır. Bu bayramlardan sadece Temmuz-ul evvel'de namaz yapılmaz, o gün herkes alanda toplanır, en güzel kıyafetlerini giyer ve eğlenir. Bu bayramlardan biri, Şellale filminde resmedilmiştir.

Kaynaklar

Vikipedi Rehber ansiklopedisi

İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  teşekkür ediorum üstü kapalı bir şekilde bizleri tarif ettiğiniz için.

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  Nusayriler, insana değer veren, yobazlığa ve İslam dininin asıl özü ile yaşanması ve Hz.Muhammed ve Hz.Ali zamanındaki gibi yaşanmasını ister ve yaşarlar.

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  nusayrilik bir hayat biçimi başlıbaşına bir felsefedir onu anlamak için önce içinin temiz ve insanları seviyor olman şartı var insanı insan olarak görmek din dil ırk ve rengine bakmadan sadece insan oldugu için kendinle eşit görmektir o zaman nusayriliği az biraz anlamıs olur azda olsa.

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  Birkaç yanlışı düzeltmek isterim ; Bizler Eti türküyüz(hitit)(Horasan Türkmeni de denilebilir),zamanında Irak ve Mısır'dan Suriye ve Anadoluya gelmişiz...Bu göç Abbasi dönemlerinde farklı düşüncelere bakış açısından kaynaklanmıştır...Yüreğiroğlu Ramazan Bey döneminde Çukurovadan toprak satın almış ve o günden beri içiçe yaşamışız...Son dönemlere kadar kapalı bir topluluk olarak yaşamış,kız alıp,vermemişiz...Benim yazdıklarım arasından yanıldıklarım olabilir ancak bir gerçek şu ki; Vatansever,Atatürkçü ve Türkiye için canını vermekten çekinmeyecek bir millet olmuşuzdur.Kuvay-i Milliye kayıtları araştırılırsa bu gerçeklere zaten rastlanacaktır.

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  selamlar arkadaşlar birbirimizi yargılamayalım dogru şeyleri bulalım biz herzaman insancıl olduk tüm mehzeplerde anlaştık görüşümüz her zaman evrenseldir nusayriler hiçbirzaman ayrım yapmadı gizlikten dolayı bizi yannış yorum ladılar elhamdullah müslümanız misafir perverliyimiz ve esnaflıgımız genel kültür sevyemiz atalardan gelme çifçi felah deyimi türkiye için çalışan toplumuz bizi tanıyan başka mesepler bizi beminsemiş ve dost olmuşlardır biz her zaman çalışan vatana millete atatürkün kinkavekinkilaplarına her zaman uyan bir toplumuz ne oldugumuzu kim oldugumu bilelim kedimi iyi ifade edelim ...adana .arap alevisiyim...

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  hiçbir zaman osmanlıya isyan etmedik,bayragımız ve vatanımız için kan döktük ve can verdik,bende nusayriyim,onur duyuyorum

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  mrblar benim dikkatimi çeken nden sultan selimden sonra bayanlarımıza dın ögretilmediğini merak ettim bilen varsa bilgisine ortak olmak istiyorum tskler hepiinizi seviyorum sevgili kardeşlerim sağlıcakla .

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  nusayrilik nusayrilik veya arap aleviliği ve aynı zamanda bu toplulukların kendi içlerinde farklı kullandıkları bir tür isimleri olup.Bu müslümanların dini öğretileri bütünlüğüyle BATİN'dir. Ve herkes iyi bilsin ki alevilik bir mezhep değildir.Bu insanlar İslamdır dinleri gizli saklıdır eminimki aleviler için (bunlar neden bu kadar Hz ALİ'yi aşırı seviyorlar diyorlardır)bunun cevabı kıyamet günü sahiplerine ulaşacaktır fazla kafalarına takmasınlar ve kim arap alevilerinin batın dinini araştıracaksa önce EVLİYA yahut ERMİŞ olmalı vesselam.

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  Herkese selam! özgürlük kardeşlik temelinde insanları ötekileştirmeden birbirimizi itham etmeden ve taciz etmeden(yobaz,dinci,dinsiz, mezhepsiz, Allahsız vs...) birarada barış içinde Türkiye'de yaşamaya devam edebilmeliyiz diye düşünüyorum. Önyargılarımız yerine, empatik davranıp insan-müslim ya da değil bireylerle iletişimi koparmamalıyız. Şiddet ve silahın çatışmanın olmadığı bir Türkiye hepimiz ve Dünya için evladır. Yurtta sulh Cihanda sulh deyişi doğru uygulaması ile özünde barış taşıyan islamın temel şiarlarındandır. Barış kardeşlik deyip yasa ve her türlü norm namına insanlara şiddet ve ceza uygulamak bırakın egemenlerin malı olsun sonuçta bir din günü var ve adalet hesabı yapacak insanlığın tek rabbi var!. Nusayri kardeşlerimize hanefi kardeşinizden bir selam yollanıyor, sağlıkla esen kalınız...

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  merhaba ben tarsuslu bir nusayriyim. okuduğum metinde gerçek bilgiler var ama gerçeği yansıtmayan bilgiler de vardır. ceylan derisine yazılmış nusayri kitaplarında daha açık ve net bilgiler vardır. bu kitaplar hz. ali döneminden kaldığı için sırdır söylenilemez başkasına verilemez. heekesin amacı allaha ulaşmaktır. o yüzden herkes ortak bir noktadır,bırakalım herkes kendı inancını yaşasın kendi müslümanlığını seçsin.allah inancı,kuran-ı kerim kalp temizliği ve vijdanı olan herkes allah katında mükafatlandırılacaktır.

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  Selam Aleyküm ben Adanalıyım ve Nusayriyim ve arkadaşımızın dediğine katılıyorum ''Nusayriler, insana değer veren, yobazlığa ve İslam dininin asıl özü ile yaşanması ve Hz.Muhammed ve Hz.Ali zamanındaki gibi yaşanmasını ister ve yaşarlar.'' Ben camiye, cuma namazlarına gidiyorum. ve 5 vakit namaz kılıyorum kadınların ibadet etmemesini yanlış buluyorum. ibadet aklı yerinde olan her insan için farzdır ve hadislerle ayetlerle sabittir. eskiden dışlanmış olan bir topluluk olabiliriz ama bu bizim Peygamber Efendimizin(S.A.V.) ve ashabının yolundan gitmemize engel değildir. sakın yanlış anlamayın herhangi bir mezhebi savunmuyorum yolumuz bellidir. Allah yolu. Kılavuzumuz Kuran-ı Kerim ve Peygamber efendimizin sünnetidir. Bizi var ve kendine yar eden Allah'a emanet kalın

 • misafir Avatar
  misafir - 3 yıl önce
  Selamlar arkadaslar benburadaki bilgilerin ozelliklede dini bilgilerin bir kisminin dogru olduguna katilmiyorum ve bende bir arap alevisiyim ve diyorumki bizi arastirmasinlar cunku arastirmalar yanlis olacaktir ozelliklede dini olarak diyorum cunku bu sirra bizden yani arap alevilerinden baska kimse eremez bizim mezhebimiz bunun uzerine kuruludur aslini ve mezhebini merak eden din kardelerimde lutfen bunu kendi iclerinde ve bilgin agizlarlardan alarak arastirabilirler bunu bu platformda zaten bulamasiniz.herkese saygi ve sevgiler

 • misafir Avatar
  misafir - 3 yıl önce
  nusayriligi ilk defa duydum biraz araştırma ihtiyacı hissettim.belliki nusayriligi bilmeyenlerin kafalarını bulandırmak için yine kendilerinden başkalarına yaşam hakkı tanımayan bazı yobazların yazılarını okudum.bu ülkede tek tip leştirme çabasında olanlar diger farklı inançlara ön yargılı oldukları gibi nusayriligede aynı şekilde yaklaşım içine girmişlerdir

 • misafir Avatar
  misafir - 3 yıl önce
  eti türküyüz diyen arkadas: yüzyillardir adana, mersin, hatay ve büyük cogunluk lazkiyede yasayan nusayrilerin eti türkü diye tasavvur etmesi asimilasyonun en büyük örnegidir. cünkü resmi tarih nusayrileri yillar boyunca eti türkü lanse etmitir. aslinda bunun tam tersidir. kültürleri ve yasam tarzlari bakimindan arap kültüründendirler. yavuz sultan selim 40.000 nusayriyi eti türkü oldugu icin katletmemis, tam tersi arap ve alevi olduklari icin lazkiyede katletmistir. diger bir yanlista, etiler dedigimiz hititlerden baskasi degildi. m.ö. 500 yilarinda orta anadolu yasayan hititler türkmüydü? bunu söylemek tarihi carpitmaktir. yillar boyu arapca konustuklari ve alevi olduklari icin isalm-sünni-hanefilerin yönettigi devlet ve toplumu tarafindan dislanan nusayriler nasil etitürkü oluyor. bunu( etitürkünün) yaratacilardan biride türkcü ve ittihak-terakkici zihniyet ayni zamanda kemalist asimilasyon politikalarini yürütenlerdir. daha öncede kürtlerde dag türkü idi .yakin zamana kadar devam etti bu tez. ama öyle olmadigini simdi sagir sultan bile biliyor

 • misafir Avatar
  misafir - 3 yıl önce
  Merhaba ben Hataylı bir Nusayriyim.Söylenenlerin bazılarına katılmakla beraber bazılarını eksik bazılarını da yanlış buluyorum.Şöyle söylemeliyim ki sevgi doğruluk alçak gönüllülük inançlara özgürlük gibi şeylerin doğru bulunup vurgulanması elbette çok güzel şeyler fakat bunlar biz nusayrilelere yetmemeli her zaman ilim peşinde olup Allah´ın rızasını onun yüce makamlarını istemeliyiz.İşte benim asıl vurgulamak istediğim bu.Mesela kadınlarımızın namaz kılmamasının yanlış bulunduğu söylenmiş fakat dini hükümlerle ilgili bilgileri araştırmadan bunlarla ilgili böyle söz söylenmesi Allah katında doğru olmaz.Bunu bir şeyhe sormak en güzel davranışlardan olacaktır. Toparlarsak şunu demek isterim:her zaman büyük bir istekle Kuran´a sarılıp Ehl-i Beyt´in yolundan gitmek için bizler gerçek İslam olan Nusayriliğ´i iyi bilelim ve uygulayalım o zaman göreceksiniz her şeyin güzelliğine daha bir güzellik mutluluğumuza daha bir mutluluk katılacaktır.Sevgilerimle

 • misafir Avatar
  misafir - 3 yıl önce
  hiç kimse bize isim yakıştırmaya çalışmasın biz arap alevisiyiz H.Z.Muhammet peygamberimiz kuranı kerim kitabımızdır.H.Z. ALİ yi sever inanırız ve H.Z muhammetin ölümüyle islamiyetin siyasallaştığını düşünürüz.o yüzden cok katledildik gizliliğimizin bir kısmı bu yüzdendir.

 • misafir Avatar
  misafir - 3 yıl önce
  Ben de Tarsuslu bir Nusayriyim. Ben bizim gercek Islam yorumumuzun aslinda su ankinden cok daha farkli oldugunua inaniyorum ve giderek sunnilestigimizi gorerek uzuluyorum. tabii ki Kılavuzumuz Kuran-ı Kerim ama nasil okundugu cok nemli.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Nusayriler ilgili konular

 • Hatay

  Hatay Türkiye'nin güneyinde yer alan il. 35°52' ve 37°04' kuzey enlemleri ile 35°40' ve 36°35' doğu boylamları arasında yer alır. İl toprak
 • Nusayriler

  Nusayri, Türkiye'de Adana, Mersin ve Hatay'da yerleşmiş yerli halkın ve Suriye yönetimindeki Esadların da mensub olduğu Aleviliğin bir koludur
 • Lazkiye

  Lazkiye, Hatay sınırının 40 km. kadar güneyinde bulunan Suriye`nin önemli liman kentlerinden biri. Yarım milyonluk nüfusun çoğunu Türkler v
 • Yayladağı, Hatay

  Yayladağı, Hatay'a bağlı ilçedir ve Türkiye'nin coğrafi olarak en güneydeki ilçesidir. 36°- 42° paralelleri arasındaki Türkiye'nin 36'nc
 • Alaviler (anlam ayrımı)

  * Alavi, Çoğunlukla Suriye'de ve azınlık olarak ta Türkiye'nin güney kesimlerinde yaşayan, Arap Alevileri'ni tanımlamakta kullanılan ortak t
 • Hatay'ın posta pulları

  ==Özgeçmiş==İlk pullar Suriye, 1919Kurlar/ Tedavül *1938, 100 santim = 1 piastre*1939, 100 santim = 40 para = 1 kuruşBirinci Dünya Savaşı'nda
 • Fransız Alevi Devleti

  Fransız Alavi Devleti ya da Alavi Özerk Bölgesi; (Arapça: العلويين) Fransızlar tarafından Alaouites ''(Alaviler)'' diye de bilinen Nusay
 • Halep Eyaleti

  Halep Eyaleti veya Halep Beylerbeyliği, 1534 yılında Şam Eyaletinden ayrılıp kurulan Osmanlı eyaleti.
 • Türk semenderi

  Türk semenderi ya da Ortadoğu lekeli semenderi (''Salamandra infraimmaculata''), Salamandridae familyasından, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail Ir
 • Türkiye Arapları

  العرب في تركيا
Nusayriler
Nusayriler