Redoks

Kısaca: Redoks (oksidoredüksiyon) ingilizce ``reduction`` (indirgenme) ve ``oxidation`` (yükseltgenme) kelimelerinin kısaltılmasından elde edilmiş bir kelime olup elektron alış-verişinin olduğu kimyasal tepkimeleri belirtmek için kullanılır. ...devamı ☟

Redoks (oksidoredüksiyon) ingilizce ``reduction`` (indirgenme) ve ``oxidation`` (yükseltgenme) kelimelerinin kısaltılmasından elde edilmiş bir kelime olup elektron alış-verişinin olduğu kimyasal tepkimeleri belirtmek için kullanılır.

Yükseltgen bir maddenin indirgen bir madde üzerine yaptığı kimyasal etki; bu etki, hem indirgenin yükseltgenmesi, hem de yükseltgenin indirgenmesi şeklinde or­taya çıkar. Redoks çifti, nötür bir atom ile iyonlaşmış aynı atomdan veya aynı atomu kapsayan biri indirgen öbürü yük­seltgen iki iyondan meydana gelen atom veya iyon çifti; bu atomlar veya iyonlar, elektron alışverişiyle tersinir olarak birbir­lerine dönüşürler.

Yükseltgenlerin ve indir­genlerin gücü. Belli bir yükseltgen, genel olarak bütün indirgenleri yükseltgeyemez: çözelti halindeki brom, bir iyodürü iyot halinde yükseltger, fakat bir klorürü klor halinde yükseltgeme gücü yoktur; tam ter­sine burada klor bromürlerden brom açığa çıkarır; klor, iyottan ve bromdan daha güçlü bir yükseltgendir; buna karşılık me­sela I iyonu, CI – iyonundan daha güçlü bir indirgendir. Tepkimelerin sonuçlarını önceden bilmek için, yükseltgenleri ve in­dirgenleri güçlerine göre sınıflandırmak ge­rekir, bunun için de redoks çiftleri’ni ele almak faydalıdır: böylece, elektronların işe karıştığı yarı-tepkimelerle gösterilen sis­temleri belirtmek ve bunlar arasındaki re­doks tepkimelerini ayırt etmek mümkün olur; mesela, çözelti halindeki

2 Fe3+ + Sn2 + -> 2 Fe2 + + Sn4 + tepkimesi, 2 Fe3+ + 2 e -> 2 Fe2 + ile Sn2+ -> Sn4+ + 2e-

tepkimelerinin sonucu olarak düşünülebi­lir ve bu redoks sistemlerini genellikle den­geli kabul ederek, tepkimeye tekabül eden redoks çiftleri

Fe2+ > < Fe3+ + e- ‘ve Sn2+ > < Sn4 + + 2e- şeklinde, yani, indirgeme > < yükseltgeme + n e – şeklinde yazılabilir; çünkü, demir III iyonu kalay II iyonuyle indirgenirse, demir II iyonu da, mesela, klor (CI > < CI + e-) ile yükseltgenebilir. Yükseltgenleri ve indirgenleri güçlerine gö­re sınıflandırmakla redoks çiftlerinin dü­zenli bir listesi en basit şekilde hazırlan­mış olur. Bu liste, tamamıyle kimyasal verilere göre düzenlenebilir, fakat aslında elektrot potansiyeli kavramına dayanarak redoks çiftlerinin nicel bir sınıflandırmasını veren piller teorisine başvurmak çok daha uygun olur. Elektrokimyasal piller, redoks tepkimele­riyle çalışan akım üreteçleridir. Mesela, Daniell pilini ele alalım: Zn / ZnSO4 // CuSO4/Cu; pil akım üretmeğe başladığı zaman elektron­lar, pilin dışında, çinkodan bakıra doğru yol alır; öyleyse elektronların pilin içinde de bakırdan çinkoya doğru akmaları gerekir; bu eletkron akışı, iyonlarla ve elektrotların uçlarındaki alışverişle sağlanır: pozitif elekt­rot (Cu), bir Cu2+ iyonuna iki elektron ve­rerek bu iyonu Cu atomuna dönüştürür; bu bakır atomu da elektrot üzerine çökelir: Cu2 + + 2e- -> Cu; aynı anda negatif elekt­rot (Zn), bir Zn atomunun Zn2+ iyonuna dönüşmesinden arta kalan iki elektronu alır ve çinko atomu çözelti haline geçer: Zn -> Zn2+ +2e-

Redoks

Bir atom veya molekülden ötekine bir veya daha çok elektronun geçişi olayı.

Redoks

Türkçe Redoks kelimesinin İngilizce karşılığı.
redox

Redoks

bir atom ya da molekülden ötekine bir ya da daha çok elektronların geçişi olayı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Redoks Resimleri

İndirgenme
3 yıl önce

atomun yükseltgenmesine bağlıdır. Bu iki kimyasal tepkimenin birleşmesine redoks tepkimesi denir. A → A + + e − {\displaystyle \mathrm {A\rightarrow A^{+}+e^{-}}...

Manganometri
6 yıl önce

permanganatla yapılan redoks titrasyonlarına verilen ad. Volumetrik (hacimsel) bir kimyasal analiz yöntemidir. Potasyum permanganat redoks titrasyonlarında...

Manganometri, Hacim, Kimya, Kimyasal analiz, Redoks, Taslak, Volumetri, İndikatör, Potasyum permanganat
Anot
3 yıl önce

Anot, redoks tepkimelerinde yükseltgenmenin gerçekleştiği elektrottur. Katot'un tersi olarak tanımlanabilecek, artılığı ve eksiliği duruma göre değişen...

Anot, Elektroliz, Katot, Kimya, Pil, Reaksiyon, Taslak, Redoks, Elektrot, Elektrolit
Yanma
6 yıl önce

gerçekleşen ve sonucunda oksitlenmiş ürün oluşan yüksek sıcaklıklı ekzotermik redoks tepkimeleridir. Yanma olayları sonucunda ısı ortaya çıkar. Yanma tepkimeleri...

Metabolizma
3 yıl önce

reaksiyonları: Hidroliz reaksiyonları Kondensasyon reaksiyonları Oksidoredüksiyon (redoks) reaksiyonları Fosforilasyon reaksiyonları Transaminasyon reaksiyonları...

Metabolizma, Biyoloji, Katabolizma, Taslak, Anabolizma
Sitokrom
3 yıl önce

hemoproteinlerdir. Sitokromlar, monomerik proteinler (örneğin; sitokrom c) veya redoks reaksiyonlarını katalize eden büyük enzimatik komplekslerin protein altbirimleri...

Serimetri
6 yıl önce

Redoks titrasyonlarından biri kullanılarak yapılan bir volumetrik analiz yöntemi. Kuvvetli bir yükseltgen olan seryum sülfat, asidik ortamda yapılan titrasyonlarda...

Serimetri, Asit, Işık, Kimya, Redoks titrasyonları, Taslak, Volumetrik analiz, Çözelti, Seryum sülfat
Disproporsiyonlaşma
6 yıl önce

Disproporsiyonlaşma, redoks reaksiyonunun bir çeşitidir. Eğer elektron alan ve veren aynı atom ise; ortalama bir oksidasyon basamağında bulunan element...

Disproporsiyonlaşma, Atom, Civa, Elektron, Element, Kimya, Klor, Redoks, Taslak, İyon, Oksidasyon basamağı