Sahabe

Kısaca: Hz. Muhammed (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp ve müslüman olarak vefat eden insanlara denir. Sahabe, bir İslam dini terimi. Arapça kökenli bir sözcük olup, "yoldaşlar, arkadaşlar" anlamındadır. Çoğulu Ashab'dır.. ...devamı ☟

sahabe
Sahabe

Hz. Muhammed (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp ve müslüman olarak vefat eden insanlara denir. Sahabe, bir İslam dini terimi. Arapça kökenli bir sözcük olup, "yoldaşlar, arkadaşlar" anlamındadır. Çoğulu Ashab'dır..

İslam tarihçileri ve referans kaynaklarına göre son peygamberin Hz.Muhammed'in çevresindeki inanmış (müslüman) insanlara sahabe denir. Bu kişiler Muhammed ile birlikte yaşamış ve onu görmüş kişilerdir. İlk Sahabe kadınlardan Hz.Hatice, erkeklerden Hz.Ali ile Zeyd b.Harise'dir.

Ayrıca bakınız

*Tabiin

sahabe

Türkçe sahabe kelimesinin İngilizce karşılığı.
Singular of sahaba.

sahabe

1 . Hz. Muhammed'i görmüş, ve onun sohbetinde bulunmuş Müslümanlar, ashap.
2 . eski dilSahipler, sahip çıkanlar.

sahabe

Osmanlıca sahabe kelimesinin Türkçe karşılığı.
(Sahâbi) Sâhibler. Sâhib çıkanlar. * Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (A.S.M.) sağ iken mü'min olarak görmüş, mü'min olarak vefat etmiş erkek müslüman. (Bak: Ashab, Sohbet.)(Eğer desen : "Sahabeler de insandırlar, hatâdan, hilâftan hâli olmazlar. Halbuki, içtihadın ve ahkâm-ı şeriatın medarı, sahabelerin adaleti ve sıdkıdır ki, hattâ ümmet "Sahabeler umumen âdildirler, doğru söylerler. " diye, ittifak etmişler.Elcevab: Evet, sahabeler ekseriyet-i mutlaka itibariyle hakka âşık, sıdka müştak, adalete hâhişgerdirler. Çünki, yalanın ve kizbin çirkinliği, bütün çirkinliğiyle ve sıdkın ve doğruluğun güzelliği, bütün güzelliğiyle o asırda öyle bir tarzda gösterilmiş ki, ortalarındaki mesafe, Arş'tan Ferş'e kadar açılmış. Esfel-i sâfilîndeki Müseylime-i Kezzâb'ın derekesinden Alâ-yı İlliyyinde olan Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın derece-i sıdkı kadar bir ayrılık görülmüştür. Evet, Müseylime'yi esfel-i sâfilîne düşüren kizb olduğu gibi, Muhammed-ül Emin Aleyhissalâtü Vesselâm'ı âlâ-yı iliyyîne çıkaran sıdktır ve doğruluktur.İşte hissiyat-ı ulviyeyi taşıyan ve mehâsin-i ahlâkiyeye perestiş eden ve Şems-i Nübüvvet'in ziya-i sohbetiyle nurlanan sahabeler, o derece çirkin ve sukuta sebep ve Müseylime'nin maskara-âlud müzahrefat dükkânındaki kizbe, ihtiyariyle ellerini uzatmamak ve küfürden çekindikleri gibi, küfrün arkadaşı olan kizbden çekinmeleri ve o derece güzel ve medar-ı fahr ve mübahat ve mi'râc-ı suud ve terakki ve Fahr-i Risalet'in, hazine-i âliyesinden en revaçlı bulunan ve şa'şaa-i cemaliyle, içtimaat-ı insaniyyeyi nurlandıran sıdka ve doğruluğa ve hakka -ve bilhassa ahkâm-ı şer'iye rivayetinde ve tebliğinde- elbette ellerinden geldiği kadar talip ve muvafık ve âşık olmaları kat'idir, zaruridir, şüphesizdir. Halbuki şu zamanda, kizb ve sıdkın ortasındaki mesafe o kadar kısalmış ki, âdeta omuz omuza vermişler. Sıdktan yalana (geçmek) pek kolay gidiliyor. Hattâ siyaset propagandası vasıtasıyla yalancılık, doğruluğa tercih ediliyor. İşte, en çirkin şey, en güzel şeylerle beraber bir dükkânda, bir fiatla satılsa; elbette pek âli olan ve hakikat cevherine giden sıdk ve hak pırlantası o dükkâncının mârifetine ve sözüne itimad edip, körü körüne alınmaz. S.)(Ehl-i Sünnet Velcemaat, sahabeler zamanındaki fitnelerden bahis açmayı men'etmişler. Çünki Vâkıa-i Cemel'de Aşere-i Mübeşşere'den Zübeyr ve Talha ve Aişe-i Sıddıka (R.Anhüm) bulunmasıyla Ehl-i Sünnet Velcemaat, o harbi, içtihad neticesi deyip: Hazret-i Ali (R.A.) haklı, öteki taraf haksız; fakat içtihad neticesi olduğu cihetle afvedilir. Hem Vehhabîlik damarı, hem müfrit Râfızîlerin mezhebleri İslâmiyete zarar vermesin diye Sıffîn Harbindeki bâgilerden de bahis açmayı zararlı görüyorlar.Haccac-ı Zâlim, Yezid ve Velid gibi heriflere İlm-i Kelâm'ın büyük allâmesi olan Sa'deddin-i Taftazanî, "Yezid'e lânet câizdir" demiş; fakat "Lânet vâcibdir" dememiş. "Hayırdır ve sevabı vardır" dememiş. Çünki, hem Kur'anı, hem peygamberi, hem bütün sahabelerin kudsi sohbetlerini inkâr eden hadsizdir. Şimdi onlardan meydanda gezenler çoktur. Şer'an bir adam, hiç mel'unları hatıra getirmeyip lânet etmese, hiçbir zararı yok. Çünki zem ve lânet ise, medih ve muhabbet gibi değil; onlar, amel-i salihde dahil olamaz. Eğer zararı varsa daha fena... R.N.)(İmam-ı Ali (kerremallahü veche)nin şahsına ve hayatına ve adalet-i hakiki üzerine giden siyasetine ilişmek, darbe vurmak başkadır. Şahsiyet-i zâhirîsinden ve hayat-ı dünyeviyesinden ve siyaset-i içtimaiyesinden binler derece daha yüksek olan şahsiyet-i mânevîsine ve kemalât-ı ilmiyesine ve makamat-ı velâyetine ve varisliğine darbe gelmez ve gelmemiş ve gelemiyor. Kimin haddi var? Onun için, iki ciheti birleştirmek tevehhümüyle karşısında muarazaya çalışanların taarruzu pek dehşetli görünüyor. Ehl-i iman ortasında nasıl böyle vukuat olabilir? diye hayret veriyor. Halbuki Yezid ve Velid gibi habis herifler müstesna, ötekilerin kısm-ı azamı, İmam-ı Ali'nin (R.A.) hârika kemalâtına ve kerametlerine ve verasetine ilişmek değil; belki yalnız hayat-ı

sahabe

(Arapça) Erkek ismi 1. Sahipler, sahip çıkanlar, tutanlar. 2. Asr-ı saadet döneminde yaşamış ve Hz. Muhammed'i görmüş mü'min kimse.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sahabe
3 yıl önce

Sahabe veya çoğulu Ashab (Arapça: الصحابة), bir İslam terimi. İslam peygamberi Muhammed'i görmüş, onunla konuşmuş, arkadaşlık etmiş ve ona inanmış Müslümanlara...

Sahabe, Arapça, Ashab, Hulefa-i Raşidin, Hz.Ali, Hz.Hatice, Muhammed, Peygamber, Tabiin, Taslak, İslam
Enes bin Mâlik
6 yıl önce

Mekke'den Medine'ye göç ettikten sonra sahabeler ona hediyeler veriyordu. Ümmü Süleym ismindeki bir kadın sahabe de çok fakir olduğu için verecek bir hediye...

656
3 yıl önce

Yeman, sahabe Selman-ı Farisî, İslamiyet'i kabul eden İran asıllı ilk sahabe (d. 568) Talha bin Ubeydullah, sahabe (d. 598) Zübeyr bin Avvâm, sahabe (d....

656, 6. yüzyıl, 651, 652, 653, 654, 655, 657, 658, 659, 660
Işıklı, Ereğli
6 yıl önce

peygamberi Muhammed'in zamanında Müslüman olanlara "Eshap" (sahabe) denirdi. Rivayete göre bu sahabelerden birkaçı, Işıklı (Eshaplar) Köyü' nde konakladıklarından...

Işıklı, Ereğli, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Abdi, Ereğli, Akkaya, Ereğli
652
6 yıl önce

Abdülmuttalib, sahabe (d. 566) Abdurrahman bin Avf, sahabe (d. y. 580) Ebu Süfyan, Mekke'nin fethi sırasında Müslüman olmuş olan sahabe (d. 565) Ebu Zer...

652, 6. yüzyıl, 647, 648, 649, 650, 651, 653, 654, 655, 656
654
6 yıl önce

596) tarihi bilinmeyen Arfaja al-Bariqi, sahabe (d. 598) Ubade bin Samit, sahabe (d. 583) Ubeyy bin Kâb, sahabe ve ilk dönem müfessir, muhaddis ve fakihlerinden...

654, 6. yüzyıl, 649, 650, 651, 652, 653, 655, 656, 657, 658
600
6 yıl önce

Kolkhis (Kolkheti) Devletinin Sonu. (M.Ö 150 - 600) Bera bin Azib, sahabe (ö. 690) Mugire bin Şu'be, sahabe, vahiy katibi ve Emevi devlet adamı (ö. 670)...

600, 5. yüzyıl, 595, 596, 597, 598, 599, 6. yüzyıl, 601, 602, 603
625
3 yıl önce

bin Abdülmuttalib, İslam peygamberi Muhammed'in amcası, ilk Müslümanlardan (d. 568) Mus'ab bin Umeyr, sahabe (d. 585) Şemmas bin Osman, sahabe (d. 591)...

625, 6. yüzyıl, 620, 621, 622, 623, 624, 626, 627, 628, 629