Vilayet

Kısaca: Vilayet (Arapça ولاية wilayah) kavramından gelmekte olupil kavramının kadim kullanımıdır. Mülki yönetim biçimlerinden birisidir. Türkmence lehçesinde; "Welaýat" şeklinde yazılır. ...devamı ☟

Vilayet (Arapça ولاية wilayah) kavramından gelmekte olupil kavramının kadim kullanımıdır. Mülki yönetim biçimlerinden birisidir. Türkmence lehçesinde; "Welaýat" şeklinde yazılır.

İl, merkezi idarenin taşra birimlerinin en büyüğüdür; bir memleketin, bir vali tarafından idare edilen bölümlerinden her birine verilen addır. Merkezi idarede kanunların uygulanması, kamu düzeninin korunması ve kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerinden yönetim ilkesinin uygulanmasıdır.Kuruluş esasları kanunla belirtilen kamu tüzel kişisi. (anayasa)

Kuruluşu

Kamu hizmetlerinin durumuna, ekonomik şartlara ve coğrafi durumuna göre kurulan,

1982 Anayasasında İl

Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından; coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de kademe kademe bölümlere ayrılır (mad. 126).

İl İdaresinin Başı

İl genel idaresinin başı, validir.

Ademi Merkezi Yönetimde İllerde Kamu Kurumları

Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre illerde, lüzumu kadar teşkilat bulundurulur. Bu teşkilattan her birinin başında, il idare şube başkanları vardır. Bu şube başkanlarının emri altında çalışanlar, ilin ikinci derecede memurlarıdır. Başkanlıkları temsil eden şube başkanları valinin emri altında çalışırlar.

Temsil

Vali, ilde devletin ve hükumetin temsilcisi ve her bakanın ayrı ayrı her bakımdan mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır.(anayasa)

Sorumluluk

İlin genel idaresinden her bakana karşı ayrı ayrı sorumludur.(anayasa)

Valinin tayin ve tesbit ettiği işlerde, yeteri kadar vali muavini bulundurulur. Bunlar valinin olmadığı zamanlarda yerine vekalet ederler. İlin yazı işlerinin düzenlenip yürütülmesinden de sorumludurlar.

Tevsii Mezuniyet İller yetki genişliği esasına dayalı olarak yönetilir.

İl Özel İdaresi

Ana madde: İl Özel İdaresi

  • il özel idaresi kurulmuştur. İl özel idaresinin vazifeleri arasında, yol, köprü, geçit gibi yerlerin inşaat ve onarım işleri, elektrik, havagazı, su gibi kamu hizmetlerinin işletmeleri, özel sektöre ait fabrika ve tesislerin ruhsat müsaadesi işleri, tarım sektörünün geliştirilmesi gibi sosyal ve ekonomik mahiyetteki hizmetlerin millet faydasına geliştirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve araştırmak, ilköğretim, mesleki ve teknik okullarla, hastaneleri hizmete açmak, il mallarını kamu yararına kullanmak sayılabilir.

    İl özel idaresinin organları;

    *vali,
  • il genel meclisi ve
  • il daimi encümenidir.
İl genel meclisinin üyeleri, beş yılda bir yapılan seçimlerle vazife alırlar. Valilerin tayini merkezden yapılır. İl genel meclisi, yılda bir defa olmak üzere genel kurul toplantısı yapar. Olağanüstü genel kurul toplantısı yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığının izni gerekmektedir. Genel kurulun vazife ve yetkileri arasında, il bütçesini kabul etmek, kurum hizmetleri hakkında kararlar almak, hizmetler için gerekli finansman kaynaklarını tesbit etmek gibi hususlar sayılabilir.

İl daimi encümeni

, il genel meclisinin içinden seçilen dört üyeden meydana gelir. Vazife süreleri bir yıldıra İl bütçe tasarısını inceleyerek müzakere etmek, gider cetvellerinin bütçeye uygun olması halinde tasdik etmek, bütçedeki artırma ve eksiltmeleri müzakere etmek, bütçede tesbit edilen finansman kaynakları arasında aktarma yapmak, olağan dışı giderlerin kullanma durumlarını tesbit etmek, il idaresinin hizmetleri ile ilgili mütalaalarını genel meclise bildirmek gibi hususlar, il daimi encümeninin vazifeleri arasında yer almaktadır.

İl idare kuruluvali veya vali muavininin başkanlığı altında hukuk işleri müdürü, defterdar, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, tarım, veteriner ile milli eğitim ve kültür müdürlüklerinden meydana gelir. İdari ve istişari nitelikte kararlar almağa yetkili kuruldur.

Osmanlı idari teşkilatı

Sultan İkinci Mahmud Han devrinde vilayet, kaza, nahiye olarak hiyerarşik bir yapı şeklinde değiştirilmiş, Cumhuriyet döneminde de aynı esas kabul edilmiştir. Bugün Türkiye'de il idari teşkilatı 81 ile, iller de kaza ve nahiyelere bölünmüştür.

Bölge İdareleri

Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri, kanunla düzenlenir.

Vilayet

1. anlamı vilayet.

Vilayet

Vilayet tanım:

Kelime: vilayet

vilayetVilayet

İngilizce Vilayet kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. vilaiete

Vilayet

Türkçe Vilayet kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Wilayah] n. eparchy
n. county, province

Vilayet

valilik, valinin çalıştığı yer.
il.

Vilayet

Türkçe Vilayet kelimesinin Fransızca karşılığı.
province [la]; préfecture [la]

Vilayet

Türkçe Vilayet kelimesinin Almanca karşılığı.
Bezirk, Provinz

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kabes Vilayeti
6 yıl önce

Kabes Vilayeti (Arapça: ولاية قابس) Tunus'un orta kesiminde yer alan bir vilayet. 3.685 km2 yüzölçümündeki il nüfusu 346.000 kişidir. Vilayet merkezi...

Halep Vilayeti
3 yıl önce

Halep Vilayeti, 1867 yılında kurulmuş Osmanlı Devleti vilayeti. Vilayet merkezi Halep'tir. Halep Vilayeti 1864 yılında kabul edilen Teşkil-i Vilâyet Nizamnâmesi...

Adana Vilayeti
6 yıl önce

Adana Vilayeti, Osmanlı Devleti vilayetidir. 1869 yılında kurulmuştur. 1869 yılında Adana, Halep Vilayeti'nden ayrılarak müstakil bir vilayet olmuştur...

Mediye Vilayeti
6 yıl önce

Mediye Vilayeti, Cezayir'in kuzeyinde yer alan bir vilayet. 8.330 km² yüzölçümündeki vilayetin nüfusu 733.000'dir. Vilayetin merkezi Mediye şehridir....

Basra Vilayeti
5 yıl önce

Basra Vilayeti 1884 yılında kurulan Osmanlı Devleti vilayeti. Vilayetin merkezi Basra'ydı. 1884 yılında Bağdat Vilayeti'ne bağlı bir sancak iken Basra...

Bağdat Vilayeti
6 yıl önce

kurulan Osmanlı Devleti vilayetidir. Vilayetin merkezi Bağdat'tır. 1864'te kurulan vilayet, yaklaşık 55 sene Osmanlı vilayeti olduktan sonra I. Dünya...

Adrar Vilayeti
6 yıl önce

Adrar Vilayeti Cezayir'in güneybatısında yer alan Mali ve Moritanya ile sınırı olan bir vilayet 443.782 km2 yüzölçümündeki vilayetin nüfusu 380.000'dir...

Karesi Vilayeti
3 yıl önce

düzenleme ile Karesi, Hüdavendigâr Vilayeti'nden ayrılarak bir vilayet hâline gelmiştir. Vilayetin merkezi Karesi'dir. Vilayetin valisi ise Hamdi Paşazade Reşat...