Alkoller

Kısaca: ALKOLLER Alm. Alkohol (m.), Fr. Alcool, İng. Alcohols. Karbon atomuna doğrudan doğruya -OH grubunun bağlı olduğu organik bileşikler. -OH grubunun bağlı olduğu karbon atomuna C veya H atomları bağlı olabilir. Alkollerin sınıflandırılması ve adlandırılmaları: 1. Alifatik alkoller, düz zincirli alkollerdir. İki sınıfta incelenebilir: Mono alkoller: Bileşiğin yapısında bir tek hidroksil (-OH) grubu vardır. Poli alkoller: Bileşiğin yapısında birden ...devamı ☟

Alkoller
Alkoller

Alm. Alkohol (m.), Fr. Alcool, İng. Alcohols. Karbon atomuna doğrudan doğruya -OH grubunun bağlı olduğu organik bileşikler. -OH grubunun bağlı olduğu karbon atomuna C veya H atomları bağlı olabilir.

Alkollerin sınıflandırılması ve adlandırılmaları:

1. Alifatik alkoller, düz zincirli alkollerdir. İki sınıfta incelenebilir:

Mono alkoller: Bileşiğin yapısında bir tek hidroksil (-OH) grubu vardır.

Poli alkoller: Bileşiğin yapısında birden fazla -OH grubu vardır. Bu -OH gruplarının herbiri farklı karbona bağlıdır.

A. Mono alkoller: Doymuş hidrokarbonlardan türemiş olanların genel formülü CnH2n+1-OH (R-OH) şeklindedir. Bir alkil (R) grubuna bir -OH grubunun bağlanmasıyla teşekkül etmektedirler. Mono alkoller üç ayrı sınıfta toplanır:

a) Primer (birincil) alkoller: -OH grubu bir uçtaki karbona bağlı olup bu karbona en az iki H atomu bağlı olur. CH3 -CH2-OH gibi.

b) Sekonder (ikincil) alkoller: -OH grubu aradaki herhangi bir karbona bağlı olan alkollerdir. -OH grubunun bağlı olduğu karbona bir H atomu bağlı olur. CH3-CHOH-CH3 gibi.

c)Tersiyer (üçüncül) alkoller: -OH grubu H’sı olmayan karbona bağlıdır. (CH3)3COH gibi.

Mono alkollerin adlandırılması:

Türediği parafinin sonuna ol - eki veya alkilin isminden sonra “alkol” kelimesi getirilerek adlandırılırlar:

CH3-OH metanol (metilalkol)

C2H5-OH etanol (etil alkol)

C3H7-OH propanol (propil alkol)

C4H9-OH bütanol (butil alkol)

Dört karbonlu bir alkol primer, sekonder veya tersiyer olabilir. Farkı belirtebilmek için ol-ekinden önce -OH grubunun bağlı olduğu karbonun numarası söylenmelidir:

CH3-CH2-CH2-CH2-OH Butan-l-ol (primer)

CH3-CH2-CHOH-CH3 Butan-2-ol (sekonder)

Önemli mono alkoller:

a) Metil alkol (metanol, karbinol): CH3OH

Elde edilişi:

Metanol ilk defa 1661’de odunun kuru kuruya damıtılmasıyla elde edildi. Damıtma ürününde % 1,5-3 metanol, % 10 asetik asit, % 0,5 aseton ve başkaları bulunmaktadır.

Endüstride, karbonmonoksit ile hidrojenin reaksiyonundan elde edilir.

Bu metodla saf metanol elde edilirse de sıcaklığın 30-40 derece yükselmesi halinde n- propanol ve izobutanol teşekkül edebilir.

Özellikleri : Saf metanol 64,6 derecede kaynayan akışkan bir sıvı olup, parlak olmayan mavimsi bir alevle yanar. Bütün organik çözücülerde her oranda çözünür. Fraksiyonlu destilasyonla sulu çözeltisinden % 99’luk bir saflıkta elde edilir. Susuz (mutlak) metanol elde etmek için Mg kullanılır:

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Alkol
5 ay önce

bileşiklere verilen genel ad. Genel formulü CnH2n+1OH olan mono alkoller, alkollerin önemli bir sınıfıdır. Bunlardan etanol (C2H5OH), alkollü içeceklerde...

Fenol
5 ay önce

suda asit özelliği gösterirken, alkoller göstermezler. Buna karşılık fenoller ester oluşturmaları açısından alkollerle benzerler. Birçok fenol, özellikle...

Eter
5 ay önce

olabilirler. Eterler, aynı karbon sayılı alkoller ile izomerdir. Bütün eterlerin alkol izomeri olmasına karşın bütün alkollerin eter izomeri yoktur. Bunun nedeni...

Primer (Kimya)
3 yıl önce

Burada organik kısımlar alkil, aril, alkil aril, vb… olabilirler. Primer alkoller merkez atom olarak karbon atomu (merkez atom = Karbon ] ), primer aminler...

Sekunder (Kimya)
3 yıl önce

Burada organik kısımlar alkil, aril, alkil-aril, vb… olabilirler. Sekunder alkoller merkez atom olarak karbon atomu (merkez atom = Karbon ), sekunder aminler...

Çoğul eki
5 ay önce

yeterlidir: aletler bayiler boncuklar okullar üzümler Son seslisi ince okunan bazı sözcükler bu kurala uymazlar: alkoller, protokoller, Memlûkler, saatler, vs....

Türkçe, Türkçe'de ekler, Yapım eki, Çekim eki
Tersiyer (Kimya)
4 ay önce

Burada organik kısımlar alkil, aril, alkil-aril, vb… olabilirler. Tersiyer alkoller merkez atom olarak karbon atomu (merkez atom = Karbon ), tersiyer aminler...

Antiseptik
5 ay önce

öldürülmesine değil, bakterilerin istilasına karşı koru(n)maya dayanır. Alkoller: en sık kullanılan etanol (%60-90), 1-propanol (%60-70) ve 2-propanol/isopropanol...

Antiseptik, Antibiyotik, Bakteri, Dezenfektan, Farmakoloji, Louis Pasteur, Mantar, Mikrop, Tıp, Virüs, Madde taslağı