bayrak

Devletleri temsil eden, renk ve şekli özelleştirilmiş olan dikdörtgen biçimindeki kumaş, milli alamet.

BAYRAK (türkçe) anlamı
BAYRAK (türkçe) anlamı
1. Devletin belirli alâmetlerini hâvi ve belirli renklerde kare veya dikdörtgen şeklinde yapılmış olan bez. Sancak
2. alem.
BAYRAK (türkçe) anlamı
3. bir ulusun simgesi olarak kullanılan
4. renk ve biçimle özelleştirilmiş
5. genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş
6. öncü
7. çığır açan.
8. vatanın ve ordunun simgesi
9. simge
10. sembol
11. belli bir topluluğun
örgütün simgesi.
BAYRAK (türkçe) anlamı
12. 1 . Bir milletin
13. belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan
14. renk ve biçimle özelleştirilmiş
15. genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş
16. sancak
17. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır / Toprak
18. eğer uğrunda ölen varsa vatandır.- M. C. Kuntay.
19. 2 . mecaziÖncü:
20. Yeni bir sanat kuşağının bayrağıydı o.- Y. Z. Ortaç.
21. 3 . mecaziSimge
22. sembol
23. Kız
24. Sinekli Bakkal'ın erkek dünyasına meydan okuyan bir bayrak gibiydi.- H. E. Adıvar.
25. 4 . botanikBaklagil çiçeklerinde diğerlerinden daha üstte bulunan
26. daha büyük olan ve çoğunlukla başka bir renkte ve yuvarlakça olan taç yaprağı.
27. 5 . eski dilGerektiğinde indirilip kaldırılan
28. açılıp kapatılan kol:
29. Yoldan
30. bayrağı açık bir taksi çevirdiler.- M. Yesari.
31. Atasözü
32. deyim ve birleşik fiiller
33. bayrağı yarıya indirmek
34. bayrak açmak
35. bayrak çekmek (veya asmak)
36. bayrak dikmek
37. bayrak gibi
bayrakları açmak
38. Ülke bayraklarına sitemizin bayraklar bölümünden ulaşabilirsiniz.
BAYRAK (türkçe) ingilizcesi
1. [Bayrak]n. flag
2. ensign
3. standard
4. colors
5. banner
6. oriflamme
7. pennon
BAYRAK (türkçe) fransızcası
1. drapeau [le]
2. bannière [la]
3. étendard [le]
4. pavillon [le]
BAYRAK (türkçe) almancası
1. n. Fahne
2. Flagge
3. Nationalflagge

Bayrak hakkında detaylı bilgiTürk Bayrağı
Türk Bayrağı
Bayrak, bir milletin varlığının timsali, tarihinin hatırasıdır. Bayrağın değeri pamuktan, atlastan, ipekten olmasına bağlı değildir. Onun kıymeti temsil ettiği milletin kıymeti ile ölçülür. Bayrak, devletin hakimiyetini, bağımsızlığını ve şerefini temsil eder ve bu sebepten saygı gösterilir.

Çok eski zamanlarda kurulan devletler, kavimler, bayrak veya bayrağa benzeyen semboller kullandılar. Eski Mısırlıların, Asurluların, İranlıların kendilerine has özellikleri olan bayrakları vardı. Hititler devrinde harp meydanlarına dikilen bayrak adı verilen sembollerin ise ayrı bir önemi vardı. Kullanılan sembol yere düşünce, savaşı kaybedip bozguna uğradığı anlaşılırdı. Çin’de, Hindistan’da, Roma İmparatorluğunda da bezler üzerine çeşitli minyatürlerin yer aldığı sembol bayraklar kullanılırdı. İslam devletlerinde de hicretin birinci yılından itibaren bayrak kullanılmaya başlanmıştır. Muhammed aleyhisselam hicretin birinci senesinde Şam’dan dönmekte olan Kureyş kafilelerinin üstüne gönderdiği hazret-i Hamza komutasındaki 30 kişilik kuvvete, kendi elleriyle bir mızrağın ucuna beyaz bir bez bağlayarak, hazret-i Ebu Mürsed’in eline vermişti. “Livau’l-Beyza” ismiyle anılan bu bayrak, Müslümanların ilk bayrağı, Ebu Mürsed de ilk bayraktarı olmuştur. Hayber Gazasına kadar İslam askeri kuvvetlerinin bayrağı bu bayrak olmuştur. Hayber’den sonra “Raye” denilen siyah bayrak kabul edilmiştir. Dört Büyük Halife Devrinde bayrak ve sancakların çeşitleri çoğalmıştır. Abbasi halifeleri de önceleri siyah, daha sonra beyaz bayrak kullanmışlardır. Halife Me’mun ise yeşil bayrağı kabul etmiştir.

Türklerin Müslüman olmalarından önce kurdukları devletlerde kullandıkları bayraklar hakkında çeşitli rivayetler vardır. Bunlardan İran ve Çin kaynakları siyahtan kırmızıya kadar, mavi, sarı, yeşil, beyaz çok çeşitli bayraklardan bahsetmektedir. Eski Türkler bir mızrağın ucuna bağlanarak elde tutulan ve genellikle ipekten mamul bu alametleri “batrak, badruk, bayrak” gibi isimlerle anmışlardır. Kesinleşmiş bilgiler olmamasına rağmen, Göktürklerin kurtbaşlı gök bayrak, Kırgızların kırmızı ve yeşil, Uygurların insan resimli, Büyük Hun İmparatorluğunun ejderha resimli koyu sarı, Avrupa Hunlarının kuş resimli beyaz, Akhunların üç yıldızlı beyaz bayraklar kullandıklarında tarihçilerin ittifakı vardır.

Türkler 9. asırda İslamiyeti kabul ettikten sonra da bayraklarında İslami motif ve unsurlar ön plana geçti. Bunun yanısıra milli motif ve semboller de bu bayraklarda yer almaya devam etti. İlk Müslüman Türk devletlerinden Gaznelilerin bayraklarında yeşil zemin üstüne beyaz hilal ve hüma resimleri vardı. Bundan başka siyah renkli özel bir devlet bayrağı da kullanmışlardır. Karahanlıların ise üzerinde “9 Tuğ” resmi bulunan turuncu renkli bayrakları vardı. Diğer Müslüman Türk devletlerinden, Harezmşahlar siyah, Babür İmparatorluğu kırmızı-sarı bayraklara sahib olmuşlardır. Büyük Timur İmparatorluğunun bayrağında mavi zemin üstüne üçgen şeklinde dizilmiş üç dolunay resmi vardı. Altınordu Devleti beyaz zeminli bayrağını ağzı yukarıya bakan “Kırmızı hilalle” süslemişti. Büyük Selçuklu İmparatorluğunun ilk yıllarında mavi zemin üstüne beyaz çift kartal sembolü ve siyah çizgili gerilmiş halde yay ve ok resimleri varken, daha sonra siyah renkli bayrak kullanılmıştır. Bu bayrak, Anadolu Selçukluları tarafından da benimsenmiştir. Ayrıca ileri gelen devlet adamlarının da çeşitli renk ve şekillerde bayrakları vardı. Bu müslüman Türk devletinde sefere çıkan komutanlara üzerine ejderha resmi işlenmiş ipek bayraklar verilirdi. Bunlar üstünde ayrıca o zamanın hükümdarlarının ismi de bulunurdu. Bu bayrakların tepelerinde alem olarak madeni hilal şekli yer alırdı.

Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gaziye Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Mes’ud’un gönderdiği bayrak beyazdı. Bu bayrak Osmanlıların ilk bayrağı olmuştur. Osmanlılar 15. yüzyılda donanmada kırmızı, orduda beyaz bayrak kullandılar. Bu arada ordu içinde yeniçerilere ak, sipahilere kırmızı, orta ve aşağı bölüklere alaca, silahdarlara sarı bayrak verilmişti. Bunları bu gün de çeşitli ordu birliklerinde kullanılan “sancak” manasında almak daha doğru olur. Çünkü Osman Gaziden itibaren Kanuni devri de dahil olmak üzere hükümdarlara mahsus bayrak beyaz renkliydi. Kanuni devrinde beyaz, alaca, kırmızı ve sarı bayraklar arasına; siyah ve yeşil renkliler de ilave edildi.

Bunlardan beyaz ve kırmızı renkli olanlar hakimiyet alametidir. Çaldıran ve Mısır seferlerinde Yavuz Sultan Selim Hanın otağı önüne bu bayraklar dikilmiştir. Ayrıca Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlılara geçen Peygamber efendimizin bayraklarından “Sancak-ı şerif” çok büyük hürmet ve ihtimam gösterilerek asırlar boyu saklanmıştır. Bu sancak bugün Topkapı Sarayında mukaddes emanetler kısmında muhafaza edilmektedir.

İlk defa Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Seferinde kullanılan yeşil renkli bayrak, bu devirden sonra hemen her zaman sık sık kullanılmıştır. Barbaros Hayreddin Paşa ve Uluç Ali Reis de donanmalarına yeşil renkli bayrak asmışlardır.

Birinci Mahmud devrinde donanmada yeşil bayrak kabul edilmiş, Üçüncü Selim zamanında, bu renk kırmızıya çevrilerek hilal şeklinin yanına 8 köşeli bir yıldız ilave edilmiştir. Gene Üçüncü Selim’in Nizam-ı Cedid ordusu için kabul ettiği bayraklarda kırmızı renk ve biri ortada, diğerleri 4 köşede 5 tane sarı renkli hilal vardı. İkinci Mahmud devrinde her tarafa kırmızı zemin üzerinde ay yıldızlı bayraklar çekilmiştir. Bu devirde kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusuna ise ortasına Kelime-i Şehadet veya fetih ayetleri işlenmiş siyah bayraklar verilmiş, sancak ismiyle anılmıştır. Bunlar İkinci Meşrutiyet devrine kadar alay sancağı olarak kullanılmış, renkleri kırmızıya dönmüş sırma saçaklı ve bir yüzlerine hükümdar arması işlenmiştir.

Kırmızı zemin üzerine hilal ve yıldız bulunan bayrak, Osmanlılarda ilk defa 1793 yılında devletin resmi bayrağı olarak kabul edildi. Ancak bu bayraktaki yıldız 8 köşeliydi. 1842 yılında Abdülmecid Han zamanında yıldızın 5 köşeli olması kararlaştırılarak Osmanlı bayrağının şekli kesinleşti.

1 Kasım 1922’de saltanatın ilgası üzerine yalnız milli bayrak ve hilafet bayrağı bırakılmış, hükümdarlık bayrağı kaldırılmıştır.

Cumhuriyet devri

Cumhuriyet devrinde ilk defa olarak 29 Mayıs 1936 tarihli ve 2994 sayılı kanunla Türk bayrağının şekli ve nisbetleri kesin olarak tesbit edilmiş, 28 Temmuz 1937 tarihli ve 2/7175 sayılı kararnameye ilişik 45 maddelik bir tüzük “Türk Bayrağı Nizamnamesi” ile de Türk bayrağının kullanılış şekli nizam altına alınmıştır.

Diğer taraftan bayrak, asırlar boyunca pekçok özel maksatlarla da kullanılmıştır. Mesela sarı bayrak bütün dünyada bulaşıcı hastalık işaretidir. Bir gemide bulaşıcı hastalık (sarı humma, kolera vb.) çıkınca sarı bayrak çekilir ve gemi karantinadan çıkıncaya kadar indirilmezdi. Donanma savaşı esnasında taraflardan birinin bayrağını indirmesi teslim olduğu manasına geliyordu. Spor faaliyetlerinde bir ülkenin bayrağı diğer ülkenin bayrağından yukarıya asılmışsa, o ülke başarı kazanmış demektir. Bu sebeple sulh zamanlarında iki dost ülkeden birinin bayrağını öbürünün bayrağından yukarı asması hakaret sayılır. Seyir halindeki gemilerin birbirleriyle karşılaştıklarında bayraklarını hafifçe indirip, tekrar yükseltmeleri selamlaşma işaretidir. Nitekim askeri törenlerde birlikler bir devlet başkanının veya denetleme subayının önünden geçerken alay filamalarını (bayraklarını) indirerek onu selamlarlar. Bir geminin bayrağını ters çevirip asması, tehlikede olduğunu göstermektedir. Gönderde yarıya kadar indirilmiş bayrak ise yas ifadesidir.

Türk Bayrağının ölçüleri

G. Genişlik.

A. Dış ay merkezinin uçkurluktan mesafesi (1/2G)

B. Ayın dış dairesi kutru (1/2 G)

C. Ayın iç, dış merkezleri arası (0, 625 G)

D. Ayın iç dairesinin kutru (0, 4 G)

E. Yıldız dairesinin ayın iç dairesinden olan mesafesi (1/3 G)

F. Yıldız dairesinin kutru (1/4 G)

L. Boy (1 tam 1/2 G)

M. Uçkurluk genişliği (1/30 G)

İlgili başlıklarLinkler

http://bayrak.turkcebilgi.com Ülkelerin bayrakları
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Bayrak Bayramı

Azerbaycan Cumhuriyeti Bayrak Günü veya Bayrak Bayramı, Azerbaycan'da her yıl kasım ayının dokuzunda kutlanan milli bayram.

Bayrak Gemisi

Bayrak gemisi, bir gemi grubunun komutanı tarafından gemi grubunu kontrol etmek için kullanılan, genellikle komutanın forsunun çekildiği gemidir. Daha geniş anlamda bir donanmanın ilk, en büyük, en hızlı, en iyi silahlandırılmış veya en iyi bilinen gemisi olarak da kullanılır.

Bayrak Yarışı

Bayrak koşuları: İçi boş genellikle alüminyumdan yapılmış 30 cm uzunluğunda 2.5 cm çapında "stafet" denilen bayrak sopasının elden ele 4 atlet tarafından koşturulması şeklinde tarif edebileceğimiz bayrak yarışları, bayanlarda ve erkeklerde 4x100 m., 4x400 m. ...

Orhan Bayrak

M. Orhan Bayrak 1926 yılında Denizli’de doğdu.Emekli Kd. Albay (1977), Harita Mühendisi, Harita Genel Müdürlüğü Komptrolörü(1972-1977), İstanbul Belediyesi Harita Müdürü (1981-1982), yazar. Eserlerinden bazıları:İstanbul’un Tarihi Yerler Kılavuzu, Türkiye Tarihi Yerler ...

Şiir - Bayrak

Bayrak Ey bir muharebe meydanında Avuçları kanımla dolu, Kafası gövdemin altında, Bacağı kolumun üstünde, Cansız uyanan insan kardeşim! Ne adını biliyorum, Ne günahını. İhtimal aynı ordunun neferleriyiz, İhtimal düşman. Belki de tanırsın beni.

BAYRAK KANUNU

29 Mayıs 1936 tarihli ve 2994 sayılı Türk bayrağının şekli ve nizamlarım kesin olarak tespit eden kanun.

Bayrak Formasyonları

Bayrak Formasyonları Bayrak ve flama formasyonları piyasalarda oldukça sık görülür. Her ikisi çoğunlukla birlikte ele alınır çünkü her ikisinin de ortaya çıkışları birbirinin oldukça benzeridir, her ikisi de trendin yaklaşık aynı aşamasında görünme eğilimindedirler ve ...

Bayrak Radyo Televizyon

Bayrak Radyo Televizyon, BRT Kıbrısta yayın yapmakta olan devlet televizyonudur. Genel adı "Bayrak Radyo Televizyon Kurumudur". İki frekanstan yayın vermektedir . BRT 1 ve BRT 2 .

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT), KKTC'de kamu yayıncılığı yapmakla görevli kuruluşudur. BRT yayın hayatına 1963 yılında, yayın için gerekli elektrik enerjisinin bir kaç araba aküsünden sağlandığı bir garajda, 2 mücahit tarafından yapılan Bayrak Radyosu'nun yayını ile ...

Güngör Bayrak

Güngör Bayrak (27 Şubat 1954) Türk şarkıcı ve oyuncusu. Asıl adı Şerife Bayrak`tır. "Konyalı Şerife" ve "Leydi" lakapları ile de bilinmektedir.

Kızıl Bayrak Nişanı

Kızıl Bayrak Nişanı (Rusça: Орден Крaсного Знамени Orden Krasnogo Znameni) Sovyetler Birliği'nin 16 Ekim 1918 yılında İç savaş yıllarında yürürlüğe soktuğu nişanıdır. İlk olarak 28 Ekim 1918'de Vasiliy Blyukher'e verilmiştir.

4 X 100 Metre Bayrak Yarışı

4 x 100 metre bayrak yarışı, bayraklı sürat koşularının en kısasıdır.

Bayrak, Çermik

Bayrak, Diyarbakır ilinin Çermik ilçesine bağlı bir köydür.

Kızıl Bayrak İşçi Nişanı

Kızıl Bayrak İşçi Nişanı (Rusça: Орден Трудового Красного Знамени, Orden Trudovogo Krasnogo Znameni), kamu hizmetlerinde gösterilen başarılar için Sovyetler Birliği tarafından verilen nişandır.

Mavi Bayrak

Mavi Bayrak, 44 ülkede faaliyet yürüten Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın (FEE), belli kriterlere sahip plaj ve marinalara verdiği ödül.