Darwinizm

Kısaca: Ünlü İngiliz biyolog ve doğabilimcisi Charles Darwin’in doğal ayıklanma, türlerin kökeni ve insanın türeyi­şiyle ilgili evrimci görüşünü, onun insan da içinde olmak üzere, tüm canlı varlık türlerinin doğuşunu ve gelişmesini yaşama savaşı ile açıklayan araştırmalarını ve görüşlerini ta­nımlayan genel terimi ...devamı ☟

Darwinizm
Darwinizm

Ünlü İngiliz biyolog ve doğabilimcisi Charles Darwin’in doğal ayıklanma, türlerin kökeni ve insanın türeyi­şiyle ilgili evrimci görüşünü, onun insan da içinde olmak üzere, tüm canlı varlık türlerinin doğuşunu ve gelişmesini yaşama savaşı ile açıklayan araştırmalarını ve görüşlerini ta­nımlayan genel terim.

Darwin’in, organik değişimleri açıklamak amacıyla geliştirdiği biyolojik evrim teorisini temele alan yaklaşım; insanı da içine alan canlı doğanın evrimle oluştuğunu, bu evri­min itici gücünün, yaşama kavgası ve bunun sonucu olarak da, doğal ayıklanma olduğu­nu, doğal türlerin yaratılmayıp, doğal etken­lerle, birbirlerinden çıkarak oluşmuş olduğu­nu öne süren öğreti olarak Darwinizm, Darwin’in, evrimin üç ilke ya da etkenin etki­leşimine dayandığı anlayışını tanımlar. Bu üç ilke ya da etken sırasıyla değişiklik, kalıtım ve varolma savaşıdır. Bunlardan değişiklik, bütün canlılarda söz konusu olan serbestleşti­rici etken; kalıtım, benzer organik formların bir kuşaktan başka bir kuşağa aktarılmasını sağlayan tutucu etken; varolma savaşı ise, belli bir ortamda üstünlük sağlayacak deği­şiklikleri belirleyen, böylece de seçici bir üreme hızı aracılığıyla türlerin değişime Uğ­ramasını sağlayan etkene karşılık gelir.

Nusret Alperen - 5 yıl önce

Sayın
Sitenizde yayınladığınız bazı yazıları kaynak göstererek MEDENİYET VE PEDAGOJİ TARİHİ adlı kitabıma almak istediğimi daha önce de bildirmiştim.
Bu defa da Darwinizm ile ilgili yazıları almak istiyorum.
İzin verip vermeyeceğiniz hususunu mail adresime bildirmenizi rica ederim. Saygılarımla.
Dr. Nusret Alperen
[email protected]


Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sosyal Darwinizm
3 yıl önce

Sosyal Darwinizm, Charles Darwin'in toplumbilim alanındaki fikirleri ve evrim teorisi gibi düşüncelerinin sosyolojik alandaki etkilerinden bahsedilirken...

Darwin
3 yıl önce

ve doğa tarihçisi Charles Darwin (1809-1882)'in bitki bilim mahlası. Darwinizm, Charles Darwin'in evrim teorisi için kullanılan terim. Darwin, Kuzey...

Charles Darwin, 12 Şubat, 1809, 1831, 1858, 1859, 1871, 1882, 19 Nisan, 26 Nisan, Agnostizm
Modern Evrimsel Sentez
3 yıl önce

Modern evrimsel sentez (kısaca modern sentez, Yeni Darwincilik veya Neo-Darwinizm), Darwin'in Evrim Kuramı ile Mendel'in kalıtım kuramını modern moleküler...

Modern evrimsel sentez, Biyolojik Evrim, Doğal seçilim, Evrim Kuramı, Gen, Gen havuzu, Gregor Mendel, Moleküler biyoloji, Mutasyon, Rekombinasyon, Genetik kayma
Elitizm
3 yıl önce

da demokratik politikada etkili olmalarına fırsat sağlayabileceğini savunur. Aristokrasi Meritokrasi Narsisizm Oligarşi Sağ popülizm Sosyal darwinizm...

Elitizm, Aristokrasi, Demokratik, Meritokrasi, Platon, Rekabetçi, Plüralist, Modern elitizm, Robert Michels, Normatif elitizm, Klasik elitizm
Evrimsel biyoloji maddeler dizini
6 yıl önce

Chetverikov Charles Darwin - Darwin isponozları - Darwin çıkıntısı - Darwinizm - Richard Dawkins - Theodosius Dobzhansky - Doğal seçilim - Duplikasyon...

T4 operasyonu
6 yıl önce

temsil etmektedir. Irksal hijyen fikirler Nasyonel Sosyalist Parti hareketine uzaktı. Sosyal Darwinizm fikirleri ve düşünceleri 20. yüzyılda tüm Batı ülkelerinde yaygın olan...

Irkçılık
3 yıl önce

Holokost Kölelik Ku Klux Klan Mevâlî Nasyonel Sosyalist Partizm Neo-Nasyonel Sosyalist Partizm Pogrom Sosyal Darwinizm Soykırım Üstün ırk Zenofobi ^ Garner, Steve (2009). Racisms: An Introduction...

Ernst Haeckel
3 yıl önce

teorisi" ile ilgili kuramını geliştirdi. Yazıları ve konuşmaları ile Darwinizm'in Almanca konuşulan coğrafyada da tanınmasına büyük katkısı oldu. Hocası...

Ernst Haeckel, 16 ޞubat, 1834, 1919, 9 Ağustos, Alman, Almanya, Biyoloji, Darwin, Ekoloji, Evrim