Epistemoloji

Kısaca: Felsefenin, bilişsel süreçlerin oluşumlarından ziyade, bilgiyi genel olarak ele alan, bilgiyle ilgili problemleri araştıran, bilginin kaynağını, doğasını, doğruluğunu, sınırlarını inceleyen dalı. ...devamı ☟

epistemoloji
Epistemoloji

Epistemoloji bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen felsefe dalıdır. Bilgi felsefesi olarak da adlandırılmaktadır.

Felsefenin, bilişsel süreçlerin oluşumlarından ziyade, bilgiyi genel olarak ele alan, bilgiyle ilgili problemleri araştıran, bilginin kaynağını, doğasını, doğruluğunu, sınırlarını inceleyen dalı.

İnsan bilgisinin yapısını ve geçerliliğini inceleyen felsefe dalı.

Bilgi felsefesi ile mantık arasında temel bir ayrım vardır. Mantık, geçerli usavurmanın biçimsel yapısını inceler ve geçerli çıkarımın ilkelerini ortaya koyar. Epistemoloji ise her türlü bilme ediminin yapısıyla ilgilenir. Epistemoloji, etik, toplumbilim ve din felsefesi gibi disiplinlerle sürekli iletişim halindedir.

Genellikle bilen bir özne ile, bilinen bir özne arasındaki ilişki olarak incelenen bilgi sürecinin bu iki öğesine farklı anlam ve ağırlıkların verilmesi tarih boyunca farklı bilgi felsefesi anlayışlarını doğurmuştur. Daha çok nesneye ağırlık veren anlayışlar gerçekçi (realist) özneye ağırlık verenler ise idealist olarak nitelenir. Gerçekçi yaklaşım bilginin, nesnesinin dış dünyada gerçekten var olduğunu, idealist yaklaşım ise bilginin, ağırlıklı olarak öznenin kurduğu ve gerçekte var olmayan nesnelere yöneldiğini savunur. Bilgi felsefesinin, bu karşıtlık içinde, ortaya çıkan temel sorunu, dış dünyanın gerçekliğidir; bu çerçevede bilgi felsefesi metafizikle yakın ilişki içindedir. Bilginin nesnesinin, gerçek olup olmadığı, bilgi içeriğinin dış gerçeklikte bir karşılığının bulunup bulunmadığı, bilmen dünya ile kendi başına, bilgiden bağımsız var olan dünyanın birbirlerine ne, ölçüde uyduğu, aynı temel sorun çerçevesinde irdelenen öteki sorunlardır.

epistemoloji

Bilgi kuramı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Epistemoloji
3 yıl önce

Epistemoloji ya da bilgi felsefesi, bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen felsefe dalıdır. İlk çağlarda Thales gibi filozoflar metafizik ile...

Epistemoloji, Akılcılık, Bilgi, Deneycilik, Felsefe, Felsefe Portalı, Taslak, İdealizm, DOĞRU BİLGİNİN İMKANSIZLIĞINI SAVUNANLAR, Olgu, DOĞRU BİLGİNİN MİœMKİœN OLDUĞUNU SAVUNANLAR
Episteme
3 yıl önce

disiplerinden biri olan epistemoloji'de episteme kavramından gelir. Episteme ve logos terimlerinin birleşiminden ortaya çıkar epistemoloji. Episteme bilgi anlamına...

Episteme, A priori, Arkeoloji, Bilgi, Bilgi rejimleri, Bilimsel bilgi, Dizge, Epistemoloji, Felsefe tarihi, Foucault, Kant
Bilim felsefesi
3 yıl önce

Bilim felsefesi, epistemoloji, ontoloji, etik ve estetik gibi felsefenin temel alt bölümlerinden birisidir. Bilim felsefesi, bilimin ne olduğunu, bilimsel...

Bilim felsefesi, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 1960, 20. yüzyıl felsefesi, Ampirizm, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aristotales, Aydınlanma Çağı
Görecilik
3 yıl önce

gündemde yer almış olan bir yönelim biçimidir. Felsefenin alt bölümlerinden epistemoloji ve etik alanlarında göreceli yaklaşımlar özellikle etkili olmuştur. Bilgi...

Görecilik, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bedia Akarsu
Konstrüktivizm
3 yıl önce

kanıtlamalarının görünümü Konstrüktivizm (mimarlık): Mimarlık akımı Konstrüktivizm (öğrenme teorisi) Konstrüktivist Epistemoloji : Psikolojik görünümü...

Yapılandırmacılık, Konstrüktvizm (Sanat), Konstrüktvizm (í–ğrenme Teorisi), Konstrüktvist Epistemoloji, Konstrüktvizm (Matematik), Anlam ayrım
Gerçek
3 yıl önce

tasarımların parçası olarak değerlendirilen eğilimler de vardır. Ontoloji ve epistemoloji alanında, bazen bu alanları birbiriyle ilişkilendiren bazen ayrıştıran...

Batı felsefesi
3 yıl önce

problemleri ve bunların temellendirilebilecegi kuramsal ilkeleri inceler Epistemoloji: Bilginin doğası, kaynağı ve geçerliligi ile ilgili felsefe alanı. Felsefe...

Batı felsefesi, Batı felsefesi
Biyoloji felsefesi
6 yıl önce

Biyoloji felsefesi biyoloji ve biyomedikal bilimlerle ilgili epistemoloji, metafizik ve etik sorularını inceleyen felsefe alanıdır. Bilim felsefesi çerçevesinde...