Fatih

Kısaca: Fatih İstanbul'un ilçelerinden biri. İstanbul'un ilk büyük cami ve imaretinin çevresinde oluşan ve şehri 'fetheden sultanın lakabını taşıyan semt, Türk döneminin en ünlü ve simgesel nitelikli yerleşim alanlarından biridir. ...devamı ☟

Fatih Haritası

Fatih İstanbul'un ilçelerinden biri. İstanbul'un ilk büyük cami ve imaretinin çevresinde oluşan ve şehri 'fetheden sultanın lakabını taşıyan semt, Türk döneminin en ünlü ve simgesel nitelikli yerleşim alanlarından biridir. İkincil nitelikteki semtler sayılmazsa, Fatih, güneybatıda Bayrampaşa vadisine inen yamaçlarla Atikali ve Yeni Odalar (yeniçeri kışlaları) önündeki Etmeydanı ve Horhor Semtleri ile Aksaray'a bağlanır. Doğuda Saraçhane başı'ndan Şehzadebaşı ve Haliç'e doğru, Zeyrek, Çarşamba ve Yavuzselim, Edirnekapı yönünde de Karagümrük gibi semtlerle sınırIanır. Constantinus Suru Fatih Külliyesinin hemen batısından geçer. Haliç' e inen vadiler arasında, "dördüncü tepe' denen bu yüksek plato, sınırları kesin oImasa da eski şehrin XI. Bölgesine tekabüI eder. Semtin bulunduğu bölge, şehrin kuruluşundan bu yana dinsel simge statüsünü korumuştur. Constantinus'un (hd 324-337) anıt mezarı ve martirion'u daha sonra onun yerine yapılan İustinianos'un Havariyun Kilisesi, fetihten sonra da Fatih Sultan Mehmed'in büyük külliyesi ile taçlanmış ve şehir tarihinde, her zaman büyük imparator ve sultanların anılarıyla bütünleşmiştir.

Constantinus'un martirion'unun burada bulunması, şehirin kurulduğu dönemde bu bölgeye özel bir önem kazandırmıştır. Constantinus döneminde şehrin ana ulaşım çizgisi Aksaray üzerinden Yedikule'ye uzandığı için, Osmanlı dönemine göre, şehir içinde ikincil bir statüde olmasına karşın, Bozdoğan Kemeri'nin su sağlama işlevi hem önemlidir - hem Haliç'i ve hem de Marmara'yı gören bir yerleşme alanı olması nedeniyle- Constantinus döneminin ve sonrasının önemli sarayları bu bölgede yoğunlaşmıştır. Flasillia ve Augusta Pulheria’nın sarayları, Arkadius ve Modestus'un büyük sarnıçları, Bozdoğan Kemeri, Markianos Sütunu bu bölgenin sınırları içindeydi. 1. İustinianos döneminin (527-565) en büyük kiliselerinden biri olan Aziz Polieuktos Kilisesi de Bozdoğan Kemeri'nin güneybatısında platonun Marmara yamaçlarındaydı. Bugüne kadar yaşamış olan Bizans dönemi yapıları içinde kuzeyde Pantepoptes Manastırı (Eski imaret Camii) ve kuzeydoğuda Pantolcratar Manastırı Kilisesi de (Zeyrek Kilise Camii) ortaçağ Bizans'ının bu bölgedeki önemli yapılarıdır.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedip şehre girdiğinde, kendisini İstanbul'un sayılı kişileri ve bu arada Papa Yanadosta karşılamıştı. Büyük Türk Hakanı Fatih, Yanados'u çağırarak bir süre onunla konuşmuş, İstanbul'da bulunan Rumların dinlerine dokunmayıp dinlerini yaşamalarının temin edileceğini bildirmişti. Aynı zamanda bu Türk padişahı Yanados'u şehirdeki Rum kiliselerinin başına getirmiş, O'na Patrik ünvanını vemişti. Yanados kendisine verilen Havariyun kilisesine giderek durumu papazlarına bildirmişti.

İşte, Havariyun kilisesi günümüzdeki Fatih ilçesinin ilk kurulduğu yer olmuştu Havariyun kilisesi harap hale gelince Fatih Sultan Mehmet burayı ilk inşaat yeri olarak seçmiş, kiliseyi yıktırarak Fatih Camiini yaptırmıştı. Zamanla Fatih Camii çevresinde yeni yeni binalar kurulmuş, böylece ilçenin çekirdeği meydana gelmiştir. İlçe, Fatih Camiinin bittiği tarihten sonra Fatih adı ile anılmaya başlanmıştır.

Batı kaynaklarına göre, Bizanslılar zamanında ilçenin kurulduğu yerde on iki Havariyun Kilisesi ile Bizans İmparatorlarına ait mezarlar vardı. 1204 yılında yapılan 4. Haçlı Seferi sırasında İstanbul Latinler tarafından kuşatılmıştı. Bu kuşatmada, kilise yakılıp yıkılmıştı. Daha sonraki tarihlerde depremden zarar gören kilise daha, çok harap olmuştu. Nitekim, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman Fatih ve yöresindeki kilise ve mezarlar bir harabe yığını halindeydi.

Fatih, İstanbul'u alınca şehrin hemen imar ve onarımına girişmişti. Bu arada Fatih Sultan Mehmet'in yanında bulunan Akşemsettin, Molla Güranı, Molla Hüsrev ve Molla Zeyrek O'na başvurarak daha önce Ayasofya ve civarı ile Pantokrator'a (Zeyrek) yerleştirilen öğrenciler için bir medrese kurulmasını istemişlerdi. Fatih, ilim adamlarının isteğini kırmayarak büyük bir cami ile onun yanına Sahn-ı Semen (Sekizli medrese diye anılan binalar topluluğunun yapılmasını emretmişti. 17 yıl sonra tamamlanan bu eserler ilçenin gelişmesinde en önemli rolü oynamıştı.

Fetihten sonra, Eyüp İmareti inşaatını izleyerek büyük bir sosyal ve kültürel etkinlik merkezi olan Fatih Külliyesi 'nin kurulması (1463-1470) saraçların ve demircilerin çalıştığı büyük Saraçhane Çarşısı ve Şehzadebaşı'ndaki yeniçeri odalarının yapımı bu bölgede yeni mahallelerin gelişmesine neden olmuştur. Fatih Külliyesi İstanbul'a Türk döneminin karakteristik görünümünü kazandıran büyük külliyeler dizisinin ilk halkasıdır. Bine yakın çalışanı ve çevresindeki çarşılarla, bu külliye şehrin bundan sonraki gelişmesinde etkili olan yeni bir ağırlık merkezi yaratmıştır. İstanbul'un Trakya çıkışı, Bizans döneminden farklı olarak Edirnekapı'ya gelince, fetihten sonra şehirde yapılan dini ve sosyal işlevli yapılar da Haliç yamaçlarında yoğunlaşmış ve suriçinin üçte bir nüfusu Edirnekapı, Sultanselim, Fatih üçgeninde yerleşmiştir. O dönemde Fatih Külliyesi, Edirnekapı yolunun tam ortasında bulunuyordu. Caminin dış avlusunun kuzeybatıya çıkan Boyacı ve Börekçi (ya da Çörekçi) kapılan çevresinde bir çarşı daha oluşmuştu. 15. yy'ın sonunda ya da 16. yy'ın başında Edirnekapı yolu üzerinde Atik Ali Paşa Camii yapılmıştır. Edirnekapı içinde Mihrimah Sultan Külliyesi'nin inşası sırasında, cami avlusunun altında dükkanlar yapılması, Saraçhane' den Edirnekapı'ya kadar sürekli bir alışveriş ekseninin de bu yol üzerinde geliştiğini kanıtlar niteliktedir. 16. yy'da İstanbul'da yapılan mescit ve camilerin üçte biri bu bölgededir. Yine 16.yy'da, Edirne yolunun suriçindeki bölümünde Fatih ile Edirnekapı arasında kara gümrüğü kurulmuştur. Süleymaniye gibi Fatih'te de cami çevresinde devlet büyüklerinin, özellikle ulemanın konakları vardı. Nitekim Nicolay, Fatih Külliyesi'ne ilişkin gözlemlerinde caminin çevresinde imam ve ulemanın oturduğunu ve her millet ve dine mensup misafirler için 200 adet kubbeli ev olduğunu yazmaktadır. (Burada külliye çevresindeki medreseleri, tabhaneyi ve kervansarayı kast etmiş olmalıdır). Ancak, Nicolay külliyenin dışında da 150 ev olduğundan söz eder. Bunların imaretten her gün aş alanların barınakları olduğu söylenebilir. İngiliz gezgin, bu odaların birçoğunun boş olduğunu da eklemektedir. Külliyenin geniş bir sosyal program olduğu Fatih'in vakfiyesinden bilinmektedir. Sanderson bu külliyeye tahsis edilen yıllık gelirin 16. yy'ın sonunda 200.000 düka altını olduğunu kaydeder. İmaretin bu zenginliği, Fatih bölgesinde ilk 200 yılın yoğun yerleşmesinin nedenlerinden birini açıklamaktadır.

Fatih Camii 'nin, medreseler arasında bulunan Fatih Meydanı olarak anılan, çeşitli etkinliklere açık ve bütün kenarları düzenli bir mimari ile çevrili, dört hektar büyüklüğündeki dış avlusu Atmeydanı'ndan sonraki en büyük şehir alanıdır. Burada medreselerde okuyan 300 öğrenciden başka, Evliya çelebi'nin dediği gibi, "hal sahibi ve ehli dil olanlar da eksik değildi.” Çevresinde bulunan çarşılar, namaz vakitlerinde camiyi dolduran müminlerin çalıştığı yerlerdi. Cami avlusunda zengin bir sosyal alışveriş olduğu, şehirlinin yaşamını renklendiren birçok olayın bu avluda geçtiği açıktır. Evliya Çelebi, dış avluda Boyacı Kapısı'nın yanında, her katı minare yüksekliğinde kat kat kulübeler kuran Sultan Budala Hasan Dede'den de söz eder.

16. yy'da yapılan İskender Paşa Camii, Edirnekapı'ya doğru Bayrampaşa vadisi yamaçlarındaki Mesih Mehmed Paşa Camii, Çarşamba'daki Nişancı Mehmed Paşa Camii gibi yapılar semtin anıtsal çevresini zenginleştirmiştir. Bunlara 17. yy'da yapılan Saraçhane'deki Ankaravi Mehmed Efendi Medresesi, Bozdoğan Kemeri yanındaki Gazanfer Ağa Medresesi, yine Saraçhane' deki Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi, Fatih Külliyesi'nin karşı köşesindeki Feyzullah Efendi Medresesi gibi öğretim yapıları da eklenmiş, böylece Fatih 18. yy'a kadar başşehrin sosyal ve kültürel yaşamındaki önemli statüsünü korumuştur.

Bugün ilçemizi süsleyen Fatih Camii, daha sonraki tarihlerde yıkılmaya yüz tutan caminin yerine yeniden padişah III. Mustafa tarafından inşa ettirilmiştir.

Fatih'in yaptırdığı eserler kümesi (külliye) içinde cami, medrese, hastahane, misafirhane, imaret, hamam, kervansaray, okul, kütüphane ve türbeler (Fatih Sultan Mehmet Türbesi, Gülbahar Hatun Türbesi, Nakşıdil Valide Sultan Türbesi) vardı.

Zamanla Anadolu ve Rumeli'nin çeşitli yerlerinden getirilen halk İstanbul'a yerleştirilmişti.

Bu arada Yenişehir'den getirilenler Yenikapı'ya, Konya Aksarayı'ndan getirilenler Aksaray'a, Arnavutluktan getirilenler Silivrikapı’ya, Ermeniler Langa'ya, Kumkapı’ya, Eğriden getirilenler Eğrikapı'ya, Karaman'dan getirilenler Karaman'a, Tiri'den getirilenler Vefa'ya, Üsküp'ten getirilenler Cibali'ye, Bursalılar çoğunlukla Eyüp'e, Kastamonulular Kazancı'ya, Trabzon'dan özel olarak seçilip getirilen gençler Fener'e, Akka, Gazze ve Remle. Arapları Tahtakale'ye, Karamanlı Hıristiyan Türkler Yedikule civarına, Gelibolulular Tersane civarına, İzmirliler Büyükgalata Mahallesi'ne, Karamanlı Müslüman Türkler Büyükkaraman'a, Konyalılar Küçükkaraman'a, Sinop ve Samsun göçmenleri Tophane'ye, Manisalılar Macuncu Mahallesi'ne, Çarşamba'dan getirilenler Çarşamba'ya yerleştirilmişlerdi.

Böylece ilçeye bağlı olan ünlü semt ve mahalleler yavaş yavaş oluşmaya ve şenlenmeye başlamıştı.

Fatih bu arada ünlü bilginlerden Şeyh Ebü'l Vefa için bugünkü Vefa Lisesi'nin arkasındaki yere büyük bir külliye yaptırmıştı.

Külliye, Konya'da doğan Mevlana Celaleddin soyundan olan Şeyh Ebü'l Vefa için kurdurulmuştu. İstanbul'a geldikten sonra ünü daha çok artan bu bilgine Fatih 'in aşırı bir sevgisi vardı. .

Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Osmanlı Devleti'nin başına geçen padişahlarla onların sadrazam ya da paşaları ilçemize yaptırdıkları cami, medrese, hamam ve çeşmelerle ün kazanmışlardı. Fatih semtinin kısa zamanda gelişmesi, şenlenmesi bunlar zamanında ve bu kişilerin yaptırdıkları eserler sayesinde olmuştur.

Fatih'in paşalarından Has Murat Paşa'nın kurdurduğu cami ve çevresi bugün Murat Paşa mahallesi olarak bilinir. Bunu Koca Mustafa Paşa, Küçük Mustafa Paşa, İskender Paşa ve Atik Ali Paşaların yaptırdığı külliyeler izlemiştir. Külliye yapılan yerde yerleşme daha çabuk olmuş ve Fatih semtinin çehresi daha çabuk değişmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye ve Çarşamba'daki Selimiye Camilerini yaptırmıştır. Zamanla ünlü kişiler de ilçeye büyük eserler bırakmışlardı. Bu arada Mimar Sinan, Mihrimah Sultan, Davut Paşa, Fatma Sultan, Hacı Evhattin, Abdi çelebi, Katip Muslıhıddin ve diğerleri de ilçemize ünlü eserler bırakan ve semt ve mahallelerin oluşmasını sağlayan kişilerdir. İlçe, şehremanetinin bir ara merkezliğini yapmış ve o zaman Şehremini semti meydana gelmiştir.

18. yy, İstanbul'un eski şehri bırakarak kıyılar boyunca surlar dışında büyümesine tanık olur. Nitekim, Fatih semti de 18. yy"dan sonra fazla bir gelişme göstermemiştir; 18. yy'da meydana gelen yangınlar bu eski mahalleleri yer yer yok ettiği gibi, 1766'daki büyük depremde Fatih Külliyesi de büyük ölçüde tahrip olmuş, cami tümüyle yıkılmıştır. III. Mustafa (hd 1757-1774) tarafından yeniden yaptırılan cami 1771 'de tekrar hizmete açılmış. Fatih'in ve Gülbahar Hatun'un türbeleri de ancak 1. Abdülhamit döneminde (1774-1789) bitmiştir. Caminin arkasındaki kitaplık binası da 18.yy’da yapılmıştır.Külliyenin bir parçası olan darüşşifanın yerinde bugün, İstanbul’un en güzel barok yapılarından biri olan Nakşıdil Sultan Türbesi ve Sebili vardır. Sonradan arsasına bir askeri rüştiye yapılan kervansarayda aynı depremde yıkılmış olmalıdır. Fatih Külliyesinin hamamı olan ve camiden önce yapılmış olan Irgadlar ( ya da Karaman) Hamamı 1. Dünya savaşı sırasında yanmıştır. Külliyenin bazı yapılarının depremden sonra tekrar yapılmamış olmaları, bölgenin yerleşim alanı olarak öneminin 18. yy’ın sonunda azaldığına işaret eder. Fakat Sultan Abdülmecit’in 1851’de, Hz.Peygamber (sav)’in ikinci hırkası için yaptırdığı Hırka_i Şerif Camii bölgenin dini statüsünü koruduğunu gösterir. Hırka-i Şerif giderek halkın dini yaşamında özel bir yer tutmuş ve çevresine bir semt kimliği kazandırmıştır.

Fatih 1908’deki Çırçır yangınında büyük ölçüde tahrip olmuş, 31 Mayıs 1918’deki Cibali yangınında ise yöredeki binlerce bina yok olmuştur. 1. Dünya savaşından önce ortogonal ( birbirini dik açılarla kesen ) sistemde bir yol dokusuyla planlanan semtte ahşap yapılar giderek küçük ölçekli iki-üç katlı apartman ve evlerle yer değiştirmiş; günümüzde hala kullanılan Kaymakamlık binası yapılmış, önüne de Filistin’de şehit olan İlk Türk havacılarının anıtı dikilmiş ve çevresine bir park yapılmıştır. Yine de saraçhane’den geçen Atatürk Bulvarı ve Fatih Medreselerinin temellerini ortaya çıkararak Edirnekapı’ya uzanan büyük bulvar (Macar Kardeşler ve Fevzi Paşa caddeleri) açılana kadar, yangın yerleri dışında, Fatih'te eski sokak dokusunu ve ahşap yapılarını koruyan mahalleler vardı. Menderes'in imar hareketleri döneminde (1954- 1 960) yapı yoğunluğu artmaya başlayınca çok katlı beton apartmanlar giderek çoğalmış, semtin eski sakinleri yeni nüfus karşısında azınlıkta kalmış, çoğu aile' Fatih'i terk etmiştir. Böylece Fatih'in tarihi dokusu ve sivil mimarisinin hemen hemen hiçbir izi kalmadığı gibi, sosyal dokusu da tümüyle değişmiştir. 1960'ta hizmete giren Belediye Sarayı'nın da etkisiyle, artan nüfus yoğunluğu alt ticaret bölgelerinin gelişmesini teşvik etmiş ve Fevzi Paşa Caddesi boyunca, konut alanlarını işgal eden bir ticaret ekseni ortaya çıkmıştır. Bu eksen üzerinde eski Fatih Kervansarayı, bazı değişikliklerle, ticari amaçlı işlevlerle restore edilmiştir.

Fatih İlçesi uzun yıllar ilimiz İstanbul’un merkez ilçesi olmuştu. 1928 yılında alınan bir kararla ilçemiz Fatih ve Eminönü olarak ikiye ayrılmıştı. Gene bu tarihte Fatih ilçesi ayrı bir ilçe yapılmıştı.

28.6.1967 tarihli ve 5366 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilçemizdeki bütün bucaklar kaldırılmıştı.

GÜNÜMÜZDE FATİH

Haliç' in batı kıyısına Marmara kıyısındaki deniz surları büyük ölçüde tahrip olduğundan önemli bir bölümü günümüze ulaşmamıştır. Atatürk Köprüsü'nün güneybatısından başlayan Atatürk Bulvarı ve daha güneydeki Mustafa Kemal Caddesi Fatih ve Eminönü İlçeleri arasında sınır oluşturur, İstanbul şehir içi ulaşım bağlantılarından bazıları Fatih İlçesi'nden geçer, Bunlardan başlıcaları Saraçhanebaşı 'ndan Edirnekapı'ya uzanan Macar Kardeşler ve Fevzi Paşa caddeleri, Aksaray'ı Topkapı-Edirnekapı Caddesi'ne bağlayan Vatan Caddesi (Adnan Menderes Bulvarı) ile yine Aksaray'ı Topkapı'ya bağlayan Millet (Turgut Özal) Caddesi'dir. Haliç kıyısı boyunca Ayvansaray, Demirhisar, Balat Vapur iskelesi ve Abdülezel Paşa caddeleri uzanır. Bu caddelerle Haliç arasında yeşil alanlar yer alır. İlçenin Marmara kıyısından Sirkeci'yi Bakırköy'e bağlayan ve "sahil yolu" da denilen Kennedy Caddesi geçer. Fatih İlçesi'nin Marmara Denizi kıyısı yeşil alanlar halinde düzenlenmiştir, İstanbul'u Avrupa ülkelerine bağlayan ve şehrin batı yakasındaki banliyö ulaşımını sağlayan çift hatlı demiryolu da yer yer sahil yoluna paralel olarak uzanır. Fatih ilçesi "Çağdaş Tramvay ve Hızlı Tramvay" adıyla anılan raylı ulaşım sistemlerinden de yararlanır. Haliç kıyısında da suyolu ulaşımı yapılan bazı iskeleler vardır.

Şehrin en eski yerleşim alanlarından bazılarının bulunduğu Fatih ilçesi, tarihsel yapılar açısından oldukça zengindir. Bunlardan başlıcaları Bozdoğan Kemeri, Yedikule Zindanı, Blahemai Sarayı, Fethullah Camii, Kariye Camii ve Fatih Külliyesi' dir.

İstanbul şehrindeki önemli eğitim sağlık kurumlarından bir bölümü Fatih ilçesi'nin sınırları içindedir. Bunlardan başlıca ortaöğrenim kurumları Darüşşafaka Lisesi, Fatih Kız Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Fatih Ticaret Lisesi, Sultanselim Kız Meslek Lisesi, Fatih İmam-Hatip Lisesi, Ömer Eresin Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Sahakyan Nunyan Ermeni Lisesi, Özel Fener Rum Erkek Lisesi, Özel Yuva kimy Rum Kız Lisesi'dir. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Cerrahpaşa ve İstanbul Çapa Tıp Fakülteleri de Fatih İlçesi'ndedir.

Fatih'in önemli alışveriş merkezleri Aksaray, Fatih ve Fındıkzade semtlerinde odaklaşmış durumdadır. Bunlardan en düzenli olanı Aksaray'daki yeraltı çarşısıdır. Önemli konaklama tesisleri daha çok Millet Caddesi kenarında, başlıca eğlence yerleriyle lokantalar ise genellikle sahil yol çevresindeki semtlerde yer alır.

Kırsal nüfusu olmayan Fatih ilçesinin 69 mahallesi bulunmaktadır.

Linkler

* http://www.fatih.gov.tr/ * http://www.fatih.bel.tr/

İlgili Başlıklar

* Fatih Sultan Mehmed * Fatih Camii * İstanbul * İstanbul ilçeleri

Fatih

Türkçe Fatih kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Fatih] n. conqueror, victor

Fatih

utku kazanan, fetheden (kimse).
islam devletlerinde bir ülkeyi ya da bir kenti savaşarak alan hükümdar ve komutanlara verilen san.

Fatih

Türkçe Fatih kelimesinin Fransızca karşılığı.
conquérant/e [le][la]

Fatih

Türkçe Fatih kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Eroberer, Konquistador

Fatih

1 . Zafer kazanan, fetheden (kimse):
"Milletler tarihte fatihlerden fazla adillere bağlıdırlar."- F. R. Atay.
2 . mecaziBüyük ve önemli bir iş bitiren (kimse):
"Gazinoya bir fatih olarak giriyorum."- R. H. Karay.
3 . isim, tarihİslam devletlerinde bir ülkeyi veya bir şehri savaşarak alan hükümdar ve komutanlara verilen unvan:
"Bizans fatihi kartal burunlu II. Mehmet ve Mısır fatihi yıldırım bakışlı Selim, birer dar çukura nasıl sığdılar?"- Y. K. Karaosmanoğlu.

Fatih

(Arapça) Erkek ismi 1. Fetheden, açan. 2. Bir ülkeyi, şehri veya kaleyi zapteden kimse. 3. Hüküm veren anlamında, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından biridir. A'raf suresi 89. ayet. - İstanbul'u fetheden yedinci Osmanlı padişahı Sultan Mehmet Han'a bu fethinden ötürü ve

misafir - 8 yıl önce
sakız agacı mahallesi kopanacı ekrem sokak no:46

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fatih Camii
3 yıl önce

Fatih Camii ve Külliyesi, İstanbul'un Fatih ilçesinde II. Mehmed tarafından yaptırılmış olan cami ve külliyedir. Külliye içinde 16 adet medrese, darüşşifa...

İstanbul Fatih Camii, 1467, 1470, 1766, 1767, 1771, 1825, Arapça, Barok, Bizans, Cami
Fatih Üniversitesi
3 yıl önce

Fatih Üniversitesi, Büyükçekmece, İstanbul'da yerleşik vakıf üniversitesiydi. Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı tarafından 18 Ocak 1996'da kuruldu. Açılışını...

Fatih İœniversitesi, Bahçeşehir İœniversitesi, Boğaziçi İœniversitesi, Büyükçekmece, Galatasaray İœniversitesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haliç İœniversitesi, Işık İœniversitesi, Koç İœniversitesi, Maltepe İœniversitesi, Marmara İœniversitesi
Fatih Akyel
3 yıl önce

Fatih Akyel (d. 26 Aralık 1977, Karagümrük, İstanbul), Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör. Futbola Karagümrük semtinin takımı Altınay'da başladı...

Fatih Akyel, 1977, 2002 FIFA Dünya Kupası, 26 Aralık, Abdullah Ercan, Ahmet Şahin, Alpay í–zalan, Arda Turan, Arif Erdem, Ayman Abdelaziz, Bülent Korkmaz
Fatih Tekke
3 yıl önce

Fatih Tekke (d. 9 Eylül 1977; Köprübaşı, Trabzon), Forvet mevkinde forma giymiş, eski millî futbolcudur. 16 yaşında Trabzonspor A takımına yükselen; Hami...

Fatih Tekke, 1977, 9 Eylül, Altay (spor kulübü), Altay Spor Kulübü, Arda Turan, Can Arat, Ergün Penbe, Fatih Terim, G.Antepspor, Gaziantepspor
Fatih Uraz
3 yıl önce

Fatih Uraz (d. 30 Aralık 1960, Adana), Türk eski millî kaleci (eski), antrenör, köşe yazarı. Samsunspor taraftarınca seçilen Samsunspor Tarihinin En İyi...

Fatih Karagümrük SK
3 yıl önce

Karagümrük Spor Kulübü, adını İstanbul ilinin Fatih ilçesine bağlı olan Karagümrük semtinden alan spor kulübü. 2020-21 sezonunda maçlarını 76.092 koltuk...

Fatih Erkoç
3 yıl önce

Fatih Erkoç (d. 7 Nisan 1953; Fatih, İstanbul), Türk müzisyen. Müziğe ilk ilgisi, babasının ud sanatçısı olmasından dolayı, üç yaşında kendisine hediye...

Fatih Terim
3 yıl önce

Fatih Terim (d. 4 Eylül 1953; Ceyhan, Adana) Türk teknik direktör ve Libero mevkisinde oynamış eski millî futbolcudur. İmparator lakabı ile bilinir. Süper...

Teknik Direktör, 14 Eylül, Galatasaray, 1974, 1976, 1982, 1985, 1987, 1989, 1990, 1993