--}}

Trabzon

Trabzon Karadeniz bölgesinin doğusunda yer alan il. İl toprakları 40° 33’ ve 41° 07’ kuzey enlemleriyle 37° 07’ ve 40° 30’ doğu boylamları arasında yer alır. Batıdan Giresun, güneyden Gümüşhane ve Bayburt, doğudan Rize illeri, kuzeyden ise Karadeniz ile çevrilidir. Trafik numarası (61)dir

Trabzon'un konumu
Trabzon'un konumu
Trabzon, Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan merkezii bir şehirdir.Trabzon Karadeniz bölgesinin doğusunda yer alan il. İl toprakları 40° 33’ ve 41° 07’ kuzey enlemleriyle 37° 07’ ve 40° 30’ doğu boylamları arasında yer alır. Batıdan Giresun, güneyden Gümüşhane ve Bayburt, doğudan Rize illeri, kuzeyden ise Karadeniz ile çevrilidir. Trafik numarası (61)dir.

İl MerkeziMerkez nüfusu:231.027'dir.Karadeniz sahili ile Zigana dağları arasında yer almakta olup yüzüölçümü açısından az bir alan kaplamasına karşın nüfus ve ekonomi açısından Karadeniz Bölgesi'nin önde gelen şehirlerinden biridir. Batısında Giresun'a bağlı Eynesil ilçesi, güneyinde Gümüşhane'ye bağlı Torul ilçesi, doğusunda da Rize'ye bağlı İkizdere ve Kalkandere ilçeleri, kuzeyi Karadeniz ile çevrili antik çağ'dan beri varlığı bilinen il ve il merkezinin adıdır. Trabzon un genel nüfusu 2009 yılına göre 748.983'tur. 1927'de 24.634 olan merkez nüfusu 1950 de 33.990 na 1960 ta 53.039 a 1965 te 65.516 1970 te 80.795 e 1975 te 97.210 a 1980 de 108.403 e 1985 te 155.960 a1990'da 161.886'ya, 2000'de 214.949'a, 2007'de 328.826'e 2009 da 431.027 ye çıkmıştır.

İlçeleri

Merkez, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir, Yomra

Karadeniz sahili ile Zigana Dağları arasında yer almakta olup yüzüölçümü açısından az bir alan kaplar.Batısında Giresun'a bağlı Eynesil ilçesi, güneyinde Gümüşhane'ye bağlı Torul ilçesi ve Bayburt, doğusunda da Rize'ye bağlı İkizdere ve Kalkandere ilçeleri, kuzeyi Karadeniz ile çevrili antik çağ'dan beri varlığı bilinen il ve il merkezinin adıdır. Şehrin merkez nüfusu 2009 yılında göre 765.127'tur.1935'te 30.000 olan nüfusu 1990'da 361.886'ya, 2000'de 975.137'ye çıkmıştır. 2007'de 740.569'e düşmüştür.

Dar bir sahil şeridinin ardında denize dikey uzanan dağlık bir araziye sahip olan ilin merkezi Boztepe (antik Minthrion tepesi) üzerine kurulmuştur. İl topraklarının % 22,4 yayla, % 77,6 si ise tepelerden oluşmaktadır.

Nüfus

Toplam nüfusu 765.127'dur. Bu nüfusun yaklaşık %54'ü şehir ve ilçe gibi merkezlerde,%46'sı ise kırsal kesimlerde yani köylerde yaşamaktadır.

Tarihçe

;Antik çağ: Eusebius'a göre şehrin kuruluş tarihini MÖ 756 olmakla birlikte bu iddia Trabzon'u İstanbul, Roma hatta, genel kanıya göre Trabzon ve diğer Doğu Karadeniz kolonizasyonunu geçekleştiren Sinop'tan daha eski bir kent yapmaktadır. Bu durum gerçekse Sinoplular varolan bir kenti MÖ 630 tarihinden sonra yeniden kolonize etmiş olmalıdırlar. Anabasis'te geçen "Pontos Euksenios kıyısındaki bu şehir Sinope’nin Kolhis ülkesindeki kolonisidir"ifadesi daha sonra Arrian ve Peripleus tarafından da onaylanmıştır. Merkezinde Yunanlıların çevre köylerinde bugünkü Lazların ataları olan Kolhislilerin ve Tsanlar'ın yaşadığı Trabzon, Antik çağ ve sonrasında Zigana geçidi üzerinden Ermenistan ve Euphrates civarında üretilen ticari malların takas edildiği ticaret merkezi ve dış ülkelere satıldığı bir ihraç limanı özelliğindeydi. Pontus İmparatoru Mithridates'in Roma İmparatorluğu ile giriştiği bir dizi savaşı kaybetmesinin ardından Anadolu topraklarının yanı sıra Trabzon'da Roma hakimiyetine girmiştir.

;Roma ve Bizans: Pompey'e karşı mücadelesinde Mithridates'e destek vermeyen Trabzon Roma döneminde ödüllendirilmiş serbest şehir statüsü kazandırılmıştır. Bizzat kente gelen Arrian, Trapezus’un Roma döneminde güney Karadenizdeki en önemli liman kenti olduğunu belirtmiştir. Roma İmparatoru Hadrian döneminde restore edilen kente, Trajan döneminde Pontus Kapadokyası eyaletinin başkenti olmuş ve yeni bir liman inşa edilmiştir. Gallianus döneminde bir Germen kabilesi olan Gotlar tarafından yağmalanmış, Justinian döneminde tekarar onarılarak eski konumunu kaznamıştır. İstanbul’un Latinler tarafından işgali üzerine Komnenos ailesi,Trabzon'a sığınarak 1461 tarihine Osmanlı fethine dek sürecek bağımsız bir krallık (Trabzon İmparatorluğu) kuracaklar, kendilerini Roma İmparatoru ilan edeceklerdi.

;Trabzon İmparatorluğu: Komnenos hanedanından VII. Michael Latin işgali nedeniyle Trabzon'a gelerek teyzesi Gürcü kraliçesi Tamar'nın da desteğiyle kendini Roma İmparatoru ilan etmişse de Batı özellikle Vatikan Trabzon İmparatorunu küçümseyerek "Laz hükümdarı" olarak tanımlamıştır . Trabzon imparatorları başlangıçta diğer Bizans (Doğu Roma) imparatorları gibi çift başlı (aetos) figürünü sembol olarak kullanmışlarsa da Latin işgalinin sona ermesi ve Konstantinapolis'de yeniden yasal yönetimin iktidarı ele geçirmesiyle, bir çatışmaya sebebiyet vermemek için bugün Trabzon Ayasofya müzesinin giriş kapısının üzerinde rölyefi bulunan tek başlı kartal sembolü tercih etmişlerdir. Cenevizliler ile Venedikliler, Moğollar ile Osmanlılar hatta çeşitli Türkmen (Akkoyunlu kabile federasyonuna mensup) klanları ile denge politikası sürdürerek, varlığını sürdürebilen bu zengin liman kenti, İstanbul'un fethinden sekiz yıl sonra (1461) Fatih Sultan Mehmet tarafından Karadeniz'deki çeşitli beylikler, İtalyan kolonileri ve Kırım'la birlikte ele geçirilerek İpek yolunun stratejik anahtarının Osmanlı hakimiyetine girmesi sağlanmıştır.

;Osmanlı İmparatorluğu:I. Bayezid’in 1398 de Samsun yöresini almasından sonra Trabzon Komnenos Krallığı Osmanlı Devletine yıllık vergi ödemek zorunda bırakılmıştır. David Komnenos, iktidarı döneminde (1458-1461) vergi ödemeyi durdurarak, önceden ödediklerini de Akkoyunlu Devleti Sultanı Uzun Hasan aracılığıyla geri istemiş, Osmanlılara karşı Avrupa’daki büyük devletlere ittifak önerisinde bulunmuştur. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet’in öncülüğündeki Osmanlı Kuvvetleri Bölgeyi kuşatarak, 1461 yılında Trabzon’u ele geçirmiş ve Komnenosların egemenliğine son vermiştir. Trabzon, Osmanlı Döneminde önce eyalet ve sancak olarak şehzade ve mutasarrıflar tarafından idare edilmiştir. İlk sancak beyi Hızır Bey’dir. 1470 yılında sancak beyliği küçük yaşta Şehzade Abdullah’a verilmiş; Abdullah, annesi Şirin Hatunla birlikte 1479 yılına kadar Trabzon’da yaşamıştır. Yavuz Sultan Selim de şehzadeliği sırasında (1491-1512) Trabzon’da Sancak Beyi olarak bulunmuş, sonradan Kanuni ünvanı alacak olan oğlu Sultan Süleyman burada doğmuştur. Trabzon 16. yüzyılda, merkezi Batum olan Lazistan Sancağı ile birleştirilerek eyalete dönüştürülmüş ve bu yeni idari birimin merkezi olmuştur. 1859-1864 yılları arasında Kuzey Kafkasya'da süregelen Kafkas-Rus savaşı, Çerkes ve Abaza halkının yenilgisi ile sonuçlanmış ve şehre sayıları 360.binin üzerinde göçmenin yığılmasına yolaçmıştır. Doğal olarak büyük bir afete dönüşen göç, salgın hastalıklar, açlık ve toplum içinde kaynaşmalara yolaçmıştır. Çok kısa bir zaman içinde Trabzon ve Akçakale limanları ve çevresinde ki yerleşim yereleri adeta rezervasyonlara dönüşmüştür. Bu dönem sırasında salgın hastlıklardan korakarak kaçan yerel halk yaylalara geçmiş ve şehirde yeni göçmenlerle, devlet görevlilerinden başka sadece kaçamayacak durumda olanlar kalmıştır. 1867 yılında Trabzon’da büyük bir yangın çıkmış, bir çok kamu binası da bu sırada yanmış ve kent daha sonra yeniden düzenlenmiştir. 1868 yılında vilayet olmuş, merkez sancağı dışında Lazistan, Gümüşhane, Canik Sancakları da buraya bağlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında, Ruslar Trabzon’a saldırır (14 Nisan 1916). Trabzonlulardan oluşan vurucu güçler (Milis), bu saldırı sırasında gerilla savaşı verirler. Bu sıralarda, cepheye gönderilmek üzere Hamidiye Zırhlısının desteğinde Trabzon Limanına gelen cephane Trabzonlu gençlerce büyük bir heyecan içinde boşaltılıp Maçka’ya taşınır. Çaykara’da Sultan Murat Yaylasında (10 Haziran 1916), Of’ta Baltacı, Arsin’de Yanbolu Derelerinde Ruslara karşı başarılı savaşlar verilmiş, ancak o yıllardaki koşullar altında düşmanın Trabzon’a girmesine engel olunamaz ve Ruslar 14 Nisan l916 yılında Trabzon’a girer. Rusların Trabzon’da kaldığı bir yıl, on ay, on günlük süre içinde özellikle Rumlar ve Ermeniler, yerli halka büyük işkenceler yaparlar; sayısız insan öldürürler. 1917′de Rusya’da “Bolşevik Devrimi” olur, Çarlık Yönetimi yıkılır. Bunun üzerine Rus ordusunda büyük bir panik başlar. Bu Rusların Trabzon’dan çekilmesine de yol açar. Öte yandan, batıdan doğuya doğru kayan ve Karadağ’da toplanan Türk Çeteleri, Akçaabat’a inerek Yüzbaşı Kahraman Bey’in komutasında üç koldan Trabzon’a doğru yürürler ve 24 Şubat 1918 tarihinde Trabzon’a girer.

;Türkiye Cumhuriyeti: Osmanlı imparatorluğunun yıkılmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları yeni Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini kurmuşlar ve Trabzonda yeni ülkenin yeni idari yapısında altmışbir (61) nolu il olarak yerini almıştır. İlin Cumhuriyet dönemindeki sınırları kültürel ve tarihsel bir düşünceyle değil tamamen idari yapı ve merkezlere uzaklıklar baz alınarak çizilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 ilinden biri olan Trabzon, Doğu Karadeniz bölgesinde yer almakta ve 4.685 km2'lik yüzölçümüyle ülke topraklarının % 0,6'sını oluşturmaktadır. Cumhuriyetin ilanından sonra Trabzonda çeşitli fabrikalar kurulmuştur. Ulu Önder Atatürk, Cumhuriyet döneminde Trabzon’a üç kez gelir; 1924, 1930 ve 1937 yıllarında, ilk geldikleri 15 Eylül 1924 günü, Trabzonlularca “ATATÜRK GÜNÜ” olarak kabul edilir ve bu kendisine bir telle bildirilir.

Toplum ve Kültür

;Halk: Trabzon halkı adet , yaşam tarzı , gelenek ve görenek bakımından kendine ve yöreye özgü özellikler taşımaktadır. Trabzonda çok çeşitli türkmen boyları yaşamaktadır. Çepniler ise bölgede Şalpazarı ve Beşikdüzü ilçesinin Şalpazarına yakın köylerinde 29 kadar köyde yaşamakta olup en eski Türkmen geleneklerini hala sürdürmektedirler. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde; "Fatih Sultan Mehmed Han Gazi toprağı mis kokulu ve mekanı cennet olsun hazretleri bu kaleyi feth ettiğinde dört tarafında bulunan bölgelerden çeşitli insanları sürerek Trabzon’a nakl ettirip iskan ettirdi. Öyle imar oldu ki sanki insan deryası oldu. Halkının çoğunluğu Lazlardan oluşan insanlar topluluğudur." demektedir.

Trabzon halkının fiziki özelliklerinden söz ederken de, "Beşinci iklimde bulunduğu için suyu ve havasının tatlılığından bütün halkı gezip eğlenmeye hevesli ve zevk ehli olup içmeye ve eğlenmeye düşkünlerdir. Gamsız ve aldırışsız zarif dostlar ve aşık kimseler olduklarından yüzlerinin renkleri kırmızımsıdır. Kadınlar kısmı Abaza, Gürcü ve Çerkes güzelleri olduklarından güzel erkek ve kız çocukları olur ki sanki her biri birer ay parçası ve güneş pençesidirler." diye tarif etmektedir.

;Dil: Trabzonda kesintisiz altı asırdan fazla süredir Türkçe konuşulmaktadır. Pontus Rumcası Lazca, Gürcüce, Rusça, Ermenice ve Farsça'dan çok sayıda ödünç kelime içeren Trabzon ağzı Özellikle alışılmadık ünsüz değişimleri ile Anadolu Türkçesi'nden derin farklılıklar içermektedir.
 • / b / > / p / baluk > paluk
 • / d / > / t / dere > tere
 • / k / > / g / katuk > gatuk
 • / g / > / c / gelin > celun (Batı Trabzon)
 • / c / > / ç / came > çame
 • / k / > / ç / > öküz > öçüz (Merkez Çömlekçi mahallesi, Doğu Trabzon)


Trabzon'un yöresel dilinin, Giresun çepni yöresel dilinden farkı daha sert ve ağza geldiği gibi okunmasıdır. Örneğin, Giresun dilinde gitmek fiilinin çekimi Gidim, gidin, gidiyuk, gidiyusunuz şeklinde yapılır.

Köprübaşı, Çaykara, Maçka, Tonya, Of, Dernekpazarı yerleşimlerinde Rumcanın arkaik ögeler taşıyan yerel bir dialekti günümüzde de Müslümanlar tarafından 50 civarında köyde 5,000 ile 80,000 kadar kişi tarafından konuşulmaya devam etmektedir.

;Giyim-kuşam: Osmanlı döneminde Samsun ile Batum arasında(sahil) geleneksel giyim (Laz kıyafeti olarak da bilinir) şöyledir:
 • Erkek: Başta iki ucu üzerinden sarık gibi dolanarak uzun kulaklı bir düğümle bağlanan ve kukula adı verilen siyah başlık. Üstte beyaz mintan ve üzerine siyah aba yelek. Altta bacak arası körüklü bacak kısmı dar zipka adı verilen siyah şalvar.
 • Kadın (köylü): İçte kamis adı verilen yakasız Trabzon bezinden gömlek, başta keşan peştemal, alltta etek veya üçetek elbise (zibun)bele bağlanan ve rengi yöreden yöreye değişen peştemal (fota. Üstte fermene veya kadife adı verilen yelek.
 • Kadın (şehirli, kasabalı): Başta tepelik, Tapla, Koursi, hotoz adı verilen gümüş ya da altın sırmalı yuvarlak tepelik. İçte kamis, üzerine zibun (üçetek) belde peştemal, lahor veya trablus.
Köylü ya da şehirli olsun Trabzon kadını (Rize ve Artvin sahilinde yaşayan Lazlar gibi) kesinlikle şalvar giymemektedir. Tek istisna Şalpazarı bölgesinde olup Çepni kadınları şalvar giymekte ve ucu püsküllü kırmızı ya da pembe belbağı takmaktadır.

;Müzik ve Halk oyunları: Trabzon bölgesinin geleneksel çalgıları şimşir kaval, kemençe, davul-zurna ve yörede zimpona, dankiyo adlarıyla da bilinen tulumdur. Sayısız çeşidi olup kadın ve erkekler tarafından toplu oynanılan geleneksel dansların adı ise horondur. Ayrıca Türkmenler saz çalarlar ve saz eşliğinde çeşitli oyunlar oynarlar, bunlardankolbastı oyunu 1930 yılında Trabzon'un Faroz mahallesinde başlamıştır. Farozlu balıkçıların kendi aralarında oynadığı bir oyundur.

;Kültürel Yaşam: } Trabzon ilinde tiyatro etkinlikleri Trabzon Belediye Tiyatrosu ve Trabzon Devlet Tiyatrosu tarafından yürütülmektedir.Halk eğitim merkezlerinde amatörce tiyatro, müzik ve halk oyunları çalışmaları yapılmaktadır. Müzik alanında çalışmalar yapan Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu'nun yanı sıra karikatür ve resim çalışmaları Belediye Sergi Salonu'nda sergilenmektedir.

;Eğitim: Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Trabzon'da eğitim kuruluşu olarak sekiz medrese, eğitim süresi dört yıl olan beş adet ilkokul, bir adet sanat yurdu, bir adet askeri rüştiye, bir adet idadi ve bir adet Darülmuallimin bulunmaktaydı. Günümüde Trabzon ilinde 815 ilköğretim okulu, 86 lise ve dengi okul ve 2 Aralık 1963 tarihinde öğretime açılan Karadeniz Teknik Üniversitesi bulunmaktadır.

;Mutfak: Samsun Batum arasında yeralan bölge mutfağının ayırıcı temel besinleri karalahana, mısır ve hamsi olup, bu üçlünün çorbasından ekmeğine dek sayısız kombinasyonu bulunmaktadır. Bölgeye özgü yemeklerden en karakteristik olanları şunlardır:* Mısır unundan:Kuymak (Rize'de muhlama,Vakfıkebir ve Şalpazarında yağlaş), haçapur, hamsili ekmek, lamesli ekmek
 • Karalahanadan: Çorba, sarma
 • Tatlı olarak: Kabak tatlısı, kabak pilavı (bölgede pilav ve makarna şekerli olarak tüketilir)
 • Hamsiden: Buğulama, hoholli hamsi, hamsili ekmek, kaygana
 • Fasülyeden (lobya): turşu kavurma
 • Mısırdan: Korkot (mısır çorbası)


Tarihi-Turistik YerlerSümela Manastırı
Sümela Manastırı
Roma İmparatorluğu ve Osmanlı döneminde eyalet merkezi olmuş, Ortaçağ'da bir Rum imparatorluğuna başkentlik yapmış kent doğal güzelliklerinin yanı sıra pek çok tarihi yapıyı barındırmaktadır. Bunların en önemlileri:

;Dereler: Değirmendere (Piksidis), Yanbolu, Fol, Ağasar, İskefiye, Kalenima, Karadere (Araklı), Küçükdere, Koha, Sürmene (Manahos), Solaklı, Baltacı deresi, Sera Deresi...

.

Linkler

 • http://www.trabzon.gov.tr/ - Valilik
 • http://www.trabzon.bel.tr/ - Belediye

  Kaynaklar

  Vikipedi
  Liste - Türkiye'nin illeri

  Adana | Adıyaman | Afyon | Ağrı | Amasya | Ankara | Antalya | Artvin | Aydın | Balıkesir | Bilecik | Bingöl | Bitlis | Bolu | Burdur | Bursa | Çanakkale | Çankırı | Çorum | Denizli | Diyarbakır | Edirne | Elazığ | Erzincan | Erzurum | Eskişehir | Gaziantep | Giresun | Gümüşhane | Hakkari | Hatay | Isparta | Mersin | İstanbul | İzmir | Kars | Kastamonu | Kayseri| Kırklareli | Kırşehir | Kocaeli | Konya | Kütahya | Malatya | Manisa | Kahramanmaraş | Mardin | Muğla | Muş | Nevşehir | Niğde | Ordu | Rize | Sakarya | Samsun | Siirt | Sinop | Sivas | Tekirdağ | Tokat | Trabzon | Tunceli | Şanlıurfa | Uşak | Van | Yozgat | Zonguldak | Aksaray | Bayburt | Karaman | Kırıkkale | Batman | Şırnak | Bartın | Ardahan | Iğdır | Yalova | Karabük | Kilis | Osmaniye | Düzce • Haritası

  Trabzon koordinatları: 41.00639471606897, 39.71660614013672

  Diğer anlamları

  Trabzon

  Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

  Trabzon

  Türkçe Trabzon kelimesinin İngilizce karşılığı.
  1. trabzon.
  2. Trebizond.

  İlgili konuları ara


  Görüşler

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   kesinlikle görülmesi gereken bir yer giderseniz eğer ki böyle bir imkanınız varsa mutlaka gitmelisiniz Uzun gölü ve sümela manastırını görmeden yaylalarına çıkmadan Trabzondan ayrılmayın.TRABZON YALANCI DÜNYANIN YALAN CENNETİ GİBİİ........DAHA NE OLSUN ........GİTMEYE DEĞMEZMİ??????

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   birbaşkadır trabzon trabzonspor horon hA BİDE GOL BASTI UIIIIYYYYYYYYYY KESILEYUM SAAA:))

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   turkiyenin en güzel ili yeşiliyle doğasiyla Ancak RİZE OLUR

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   tam 10sene oldu trabzona gitmedim.cok özledim trabzonu meydani,ataparki,encok ise sahilde yürüyüp deniz havasinin icime cekmeyi.karadenizli olmak ise cok bambaska seyda grurduyorum trabzonunla .

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   AYRICA İZMİR GÜZEL OLABILIR AMA BATI YA ÖZENMEYİ BIRAKIN BATI DA SEVİLİR YERİ GELİR UYGULANIR GİDİLİR GÖRÜLÜR ÖZ DEĞERLERİNİZİ KAYBETMEYEN NAPSIN ŞİVEYİMİ DEĞİŞSİN... SEN DEĞİŞ OZAMAN ÇARPIK Bİ TÜRKÇE KONUŞ DOĞDUĞUN YERİ UNUT ŞİVENİ UNUT ÖYLE KONUŞANLARI HOR GÖR.. SAÇMALIK BU .. NE TÜRKLÜĞE NE İNSANLIĞA SIĞAR TRABZONLULUKTAN ZİYADE TÜRK OLMANIN KIYMATİNİ BİL .. İZMİR TURİSTLERLE DOLMUŞ NERESİ GÜZEL DOĞASI GÜZELSE İNSANI YOK...ADAM OLMAYAN MEMLEKETTEDEE CENNET OLSA YASANMAZ

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   valla bende malatyada yaşıyorum Trabzon gib şehrimiz yok herşeyiyle bir bütün üniversitesi trabzonsporu doğası insanı yemekleri aklınızaa gelen tüm güzellikler ne arıyorsanız Trabzon da gezilecek görülecek ve çok zaman kaybedilmeyip hemen yasanmaya başlnacak yer ...

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   Elinizi sol yanınıza götürün
   İnceden bir tulum sesi,
   Bir kemençe sesi yükseliyorsa
   Bir kıpırtı oluyorsa bedeninizde
   Bu sese doğru
   Ve yeşil bakıp
   Mavi düşünebiliyorsanız
   Toksa sesiniz
   Ve ahhlarınız bile nağmeli yükseliyorsa
   Sönmüyorsa gözlerinizde ışık
   Yanağınızın bi kenarındaysa o samimi tebessüm
   Siz karadenizlisiniz
   Karadeniz sizin yüreğinizdedir
   Sizin olduğunuz her yer karadenizdir

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   Trabzon bir başka ya karadenizim en güzel yerinden biri zaten Karadeniz gibi güzel bir yer var mı ben trabzonluyum ama izmirde yaşıyorum izmirle trabzon hiçbir şekilde kıyasalanamaz buranın insanlarıyla karadenizin insanları karşılaştrılamaz izmirliler karadeniz insanı gibi sıcakkanlı değil kurban olayım trabzonumun insanınına havasına suyuna karalahanasına kuymağına beee:)

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   Trabzon gibi yer Türkiyeyi gezdim ama bulamadım süper bir yer doğa deniz yeşillik kentsel yapı harika inşallah ileriki zamanlarda Trabzonumuz büyük kent dangasınıda alarak yatırımlar ile Türkiyenin göz bebeği olucaktır

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   trabzonluyum demenın havası yeter beeeeee.ınsanlar tırsss oluyoya en cok onu sevıyorum.ben trabzonluyum ama ısım nedenıyle sehırdısındayım hep.ama trabzonlu olmanın ayrıcalıgını hep yasarım

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   slm tüm trabzonu yazan ve yorumlayan insanlar trabzonu yorum lamanın özeti trabzon buğdayın veya üzümün vs harmanlandığı yer olmadığı ama yığıdın harmanlandığı yerdır aksı ispatlanamadığı sürece tüm insanlar bunu böyle biliyo caykaralı m nurı yazıcı izmir

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   BİZE YENERİZ DİYE HAVALANIYODUNUZ O ZAMAN ADAM GİBİ KARŞIMIZA GEEÇİN MAÇ YAPALIM HAYDİ TS GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOLLLLLLLLLLLLLLLLLL

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   izmirli neyiniz meşhur utanma söyle kızlarınızmı bizim delikanlılarımız meşhur

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   izmirli vatandaş TRABZON GİBİ MELEKETMİ VARDA YORUM YAPAYUSUN SEN BİR TRABZONDA YAŞA GÖR İKİ GUN GELİ GÖRMEYLE TADAMASSIN BENDE TRABZONLUYUM HER ZAMANDA YÜZÜM AK SÖYLERİM KİMSEDE Bİ LAF DİYEMEZ TRABZON MERKEZ

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   trabzonlu olup tarbzonda yaşamama rağmen trabzonu ve şivesini hiç beğenmiyorum.çok geri kalmış bi şehir türkiyede yaşanılacak tek yer var oda İZMİRRRRRRRRRRRRRRRRRR

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   gittim gördüm gerçekten harika bir yer insanlarıda çok mükemmel izmirliyim sahsen trabzonu çok beğendim

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   tıabzon güzel yer diyorlar orda çok alem varmıış

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   trabzon çok güzel bir yer gördüm.herkezin görmesini isterim

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   bazıları trabzonu sevmeye bilir geri kalmış diye bilir asıl geri kalmış olan onların beynleridir.TRABZONtuym ve gurur da duyuyorm.burda geri kalmış beynlilere yer yok izmir seni bekliyor bence hiç durmaaa.burdaki insanlar ordakilere benzemyo tabi geri kaldlar çünkü zengn zübbesi degiller. sizn gibler olunca daha coook geri kalırz.

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   TRABZONUM TÜRKİYENİN TÜM DENGELERİNİ DEGİSTİREN YERLERDEN BİRİDİR CAKMA TRABZONLU SÖZÜM SANA AYIK OL AKILLI OL TRABZONUMA LAF ETME DENGENİ DEGİSTİRMEYELİM SENİN TÜM TRABZONLU KARDESLERİME SAYGILAR

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   İZMİRLİ SANA UYUZ OLDUM SEN TRABZONDA DOGMUSSUN AMA TRABZONLU OLAMAZSIN BU SEHİR YETERİNCE KARALANDI AMA YIKAMAZSINIZ BİRLİGİZ BERABERİZ OFUNDAN SÜRMENESİNE CAYKARASINDAN BESİKDÜZÜNE TONYASINA ARAKLISINA YOMRASINA ARSİNİNE SALPAZARINA AKCABATINA DÜZKÖYÜNE HAYRATINA DERNEKPAZARINA KAADAR BÜTÜN TRABZON KENETLENDİK TRABZONUM İNSANLIGIYLA SAYGISIYLA SEVGİSIYLE ÖRFÜ VE ADETIYLE GEZILECEK TARİHİ VE DOGAL GÜZELLIKLERIYLE YESILIN HER TONUNU DENİZIN BÜTÜN GÜZELLIKLIRINİ YAYLACILIK KÜLTÜRÜYLE TAM BİR ACIK HAVA MÜZESİDİR AYRICA SON BES YIL İCİNDE KONAKLAMA VE TURİZM ACISINDAN ÖNEMLİ ASAMALAR KAYDETMİSTİR YERLİ VE YABANCI BÜTÜN TURİSTLERİN MUTLAKA ÖMRÜ BOYUNCA EN AZINDAN BİR KERE GÖRMESİ GEREKEN BİR YER TRABZONLU VE TÜM TRABZONU SEVEN DOSTLARA SAYGILAR OFLULAR

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   slm gençlik ben trabzonlu olmama ramen gebzede dogdum büyüdüm ama asla karadenizli oldugumdan taviz vermedim ve trabzonu kötüleyen yavşaklar var okudum insan olun ve o güzel cennet yeri inasan lara kötüleyerek turizm anlayoışını insanlara kaybettirme ok ben sürmeneliyimmmmmmmm bunu herkes bilsin herkese byyyy

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   TRABZON OFLUYUM gururluyum mutluyum sehrimizde gayet güzel sivemizde örfümüzde adetimizde yerli yabancı her turist trabzonu görmeli bence imkanı olan hic durmasın gitsin

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   allah aşkına izmirin nesi var anlayamadım ben izmirli arkadaşlar yıllarca kordon kordon dedi gittim hayal kırıklığıyla döndüm. türkiyenin birçok yerini dolaştım engüzel illeri karadeniz illeri(ordu,rize,giresun,samsun) bunlardan en özeli ise trabzon. kim ne derse desin. izmiri gördükten sonra trabzonumla gurur duydum.........

  • misafir Avatar
   misafir - 4 yıl önce
   bende trabzonluyum ve bende gurur duyuyorum bence önce herkes kendi iline baksın sonra yorum yapsım ::ÖLÜMÜNE TRABZON::

  • misafir Avatar
   misafir - 4 yıl önce
   Trabzon bir dünya markası bence , okadar ülke şehir gezdim, Trabzon gibisi yok olamazda...

  • misafir Avatar
   misafir - 4 yıl önce
   TRABZON AKOLUK MERKEZ MAHAALLESİ VE TRABZONUN EN IYI KOYU DUR DIGER TRBZONLU KARDESLERIM ALIN MAYIN SAKIN TRABZON BASTAN ASSAGI SUPER BE

  • misafir Avatar
   misafir - 4 yıl önce
   trabzonluyum ve trabzonluluğumla hep gurur duydum havası güzellikleri beğenmeyenler gidebilir zaten o beğinler yüzünden örfümüz adetimiz değişiyor gençlerimiz özenti oluyor biz buyuz KARADENİZLİYİZ:)

  • misafir Avatar
   misafir - 4 yıl önce
   trabzona birkere bile gitmiş degilim ama ismine dogal güzelliklerine insanına hayranım ALLAH inş yakın zamnda nasıp eder hayalimin sehrine gitmeyi

  • misafir Avatar
   misafir - 4 yıl önce
   Bir yöre karadeniz,bir tekne Taka,bir yemek karalahana,bir tarih sümele ve bütün bu güzellikleri bağrinda saklayan kültür ve sanat ambari Trabzon merhaba...

  • gfvahvao Avatar
   gfvahvao - 10 ay önce
   20

  Gürüş/yorum alanı gerekli.
  Markdown kodları kullanılabilir.

  Trabzon
  Trabzon