Kamu, bütün, hep, cümle, halk anlamlarına gelir.

KAMU (türkçe) anlamı
1. (Kamuğ) t. Hep
2. bütün
3. tamamen
KAMU (türkçe) anlamı
4. hep
5. bütün
6. bir ülkedeki halkın bütünü
7. halk
amme.
KAMU (türkçe) anlamı
8. 1 . Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.
9. 2 . Bir ülkedeki halkın bütünü
10. halk
11. amme
12. Çevre koruması sorunları İsveç kamusunun bilincine ve hatta bilinçaltına sinmiş.- H. Taner.
13. 3 . sıfat
14. eski dilHep
15. bütün
16. Biz kimseye kin tutmayız / Kamu âlem birdir bize.- Yunus Emre.
KAMU (türkçe) ingilizcesi
1. [KAMU-TV]n. public,
KAMU (türkçe) fransızcası
1. communauté [la]
2. public [le]
KAMU (türkçe) almancası
1. n. Gemeinwesen

Kamu hakkında bilgiler

kamu ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Halk

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kamu Hukuku

Kamu hukuku, devlet ve yurttaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Özel hukuktan ayrılması sırf teorik bir ayırım değil, başvurulacak mahkemenin belirlenmesi açısından önemlidir. Kamu hukukunun konusu olan devlet ve yurttaş ...

Kamu Ekonomisi

Kamu iktisadı, KİT'lerin ve İDT gibi kamusal mal hizmet üretenlerin üretim için yaptıkları harcamalar, transfer harcamaları, yatırım harcamaları ve bunun yanı sıra gönüllü veya mecburi elde edilen gelirler arasındaki ilişkiyi ele alan iktisadın bir yardımcı dalıdır. Kamu ...

Kamu Malı

Kamu malı (İngilizce: Public Domain) kavramının herkes tarafından kabul edilmiş veya hukuksal olarak garanti altına alınmış bir tanımı olmamasına rağmen, bu kavramın yaygın kullanım biçimi hukuksal hakları belirli bir kişiye veya kuruma ait olmayan ve bu yüzden kamuya ait ...

Kemalettin Kamu

Kemalettin Kamu 15 Eylül 1901'de Bayburt'ta doğdu. İstanbul Erkek Öğretmen Okulu'ndayken Anadolu'ya geçti. Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi'nde (bugünkü adıyla Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü) çalıştı. Okulunu bitirdikten sonra Anadolu Ajansı'nda ...

Türkiye'de Kamu Maliyesi

Türkiye’de il sayısı 81’dir ve günümüzde uygulanan il siste-minin yasal dayanağı, 1949 tarihli “İl İdaresi Kanunu” dur. Bu kanunda, 1924 Anayasası’na uygun olarak merkezi idarenin taşrada teşkilatlandırılması il sistemine göre yapıl-mış ve illerin yetki genişliği ...

Çift Kutuplu Kamu-Tanrıcılık

PAN-ENTEİZM (Çift kutuplu Kamu-Tanrıcılık ya da Diyalektik Tanrıcılık )Spinoza ağırlıklı Panteizm algılayışına göre, Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı’dır. Tanrı-Evren-İnsan ayırımı yoktur, böyle bir ayrım aklın yanılsamasıdır. tanrıbilimsel olarak Tanrı, ...

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sermayesinin yarısından fazlası devlete veya İktisadi Devlet Teşekküllerine ait olup, ekonomik alanda faaliyet gösteren, tüzel kişiliğe sahip ve faaliyetlerinde özerk olan müesseseler.