Ksilem

Kısaca: Ksilem, ``Odun boruları`` olarak da bilinir, bitkilerde inorganik maddelerin (su, mineraller vb.) taşınmasını sağlayan yapı (borular). Cansız hücrelerden oluşurlar. Bölünür doku hücreleri üst üste gelerek zamanla çekirdek ve sitoplazmalarını kaybeder. Hücreler arasındaki enine zarlar eriyerek kaybolur. Böylece, ince bir boru şeklindeki odun boruları oluşur. Ksilem demetler halinde bulunur. Ksilemde taşınma, aşağıdan yukarıya doğru tek yönlüdür. ...devamı ☟

Ksilem, Odun boruları`` olarak da bilinir, bitkilerde inorganik maddelerin (su, mineraller vb.) taşınmasını sağlayan yapı (borular). Cansız hücrelerden oluşurlar. Bölünür doku hücreleri üst üste gelerek zamanla çekirdek ve sitoplazmalarını kaybeder. Hücreler arasındaki enine zarlar eriyerek kaybolur. Böylece, ince bir boru şeklindeki odun boruları oluşur. Ksilem demetler halinde bulunur. Ksilemde taşınma, aşağıdan yukarıya doğru tek yönlüdür.

Etimolojisi

Ksilem kelimesi Yunanca ``xúlon``, yani "odun, kereste", kelimesinden türemiştir.

Yapısı

Ksilem su iletimine uyarlanmış ince, uzun ve içi boş hücreleri kapsar, ve dört farklı hücre tipinden meydana gelen birleşik bir dokudur. Bu hücreler: trake, trakeid, ksilem parankiması, ksilem sklerankiması.

Trake: Uzunluğuna çeperlerinde lignin bulunan ve enine çeperleri kaybolmuş ölü hücrelerin üst üste gelmesinden oluşan silindir veya tüpler şeklindedir. Topraktan alınan suyu organlara hareketini sağlar.

Trakeid: Trakeler gibi su iletimini sağlarlar. Çapları genellikle daha dar olup enine çeperleri mevcuttur. Hücre uçları sivri prizma veya silindir şeklinde bağımsız ölü hücrelerdir. Yan çeperleri trakelerdeki gibi odunlaşmıştır. Geçitleri trakelere oranla büyük ve kenarlıdır. Trakeidlerin bir kısmı destek dokusunun işinide görür. Gymnosperm`lerde (Açıktohumlular) yalnız trakeidler mevcuttur.

Ksilem parankiması: Canlı hücrelerde meydana gelmiştir. Çeperleri selüloz ve lignindir. Görevleri, iletim dokusu içinde besin maddesi depo etmek ve kısa mesafelere iletim yapmaktır.

Ksilem sklerankiması: Çeperleri tamamen odunlaşmış uzun hücrelerdir. İletim dokusunda destek işini görürler.Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ksilen
2 yıl önce

Ksilen, benzene iki adet metil grubu bağlanmasıyla olusan bileşik. Disubstitue benzen olduğundan adlandırılması da benzerdir. Orto ksilen, meta ksilen...

Damar
2 yıl önce

duvarlı, vücutta lenfi taşıyan kanallar. Bitkilerdeki vasküler doku, örneğin ksilem (odun boru) ve floem (soymuk boru). Maden damarı, tabaka halinde duran,...

Damar, Akciğer, Anatomi, Anevrizma, Aort, Arter, Arteriyol, Arteriyoller, Arterler, Atardamarlar, Diyabet
Yaprak
2 yıl önce

alış verişinde görev alan doku çeşididir. Ksilem (odun borusu) ve floem (soymuk borusu) diye ikiye ayrılır. Ksilem inorganik maddelerin (su ve mineraller...

Yaprak, Atmosfer, Bitki, Floem, Fotosentez, Karbondioksit, Klorofil, Ksilem, Mineral, Oksijen, Organik
Gutasyon
2 yıl önce

basıncının arttığı zamanlarda yapraklarda hidadot denilen özel yapılardan ksilem özsuyunun damlalar halinde dışarıya çıkması. Çiy ile karıştırılmamalıdır...

Doku
2 yıl önce

floem'dir. Ksilem aşağıdan yukarı, floem yukarıdan aşağı doğru iletimin vukua geldiği dokulardır. Ksilem su ileten borular, ksilem (lif) leri ve ksilem parankimasından...

Hücre, Gen, Hücre Çeperi
Zsm-5
6 yıl önce

Normalde p-ksilen zeolit gözenekleri içine kolayca diffüzlenebilecek şekle sahiptir ve m-ksilen ile kıyaslandığında bu özellik p-ksilen için bir farklılık...

Açık tohumlular
6 yıl önce

şeritsi ya da tüysü tipte yapraklı olanları da vardır. Odun boruları (ksilem) ve soymuk boruları (floem) yapılarından oluşan vasküler sisteme sahiptirler...

Açıktohumlular, Ağaç, Embriyon, Kozalak, Mikrospor, Polen, Rüzgar, Yaprak, Arkegonyum
Kütle akışı
6 yıl önce

akan akışkan olabilir. Örneğin canlıların dolaşım sisteminde ve bitkilerin ksilem ve soymuk borusundaki suyun taşınmasında kütle akışı olur. Bu durum su moleküllerinin...