Mezhepler

Kısaca: Bir dinin ayrıldığı başlıca kollardan her biri. Öbür dinlerde olduğu gibi İslâm dininde de çeşitli... ...devamı ☟

Mezhep (Arapça: مذهب mazhab, çoğ. مذاهب‎ mazāhib), bir dinin çeşitli görüş ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından herbirine verilen isimdir.

İslam dininde Sünni ve Şii olmak üzere 2 ana mezhep vardır. Bu mezhepler de çeşitli açılarından kendi içinde alt mezheplere sahiptir.

Sünniler günümüzde inanç açısından Maturidilik ve Eşarilik, fıkhi açıdan da sırayla Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine bağlıdırlar. Bu dört mezhepten ilki olan Hanefi mezhebi Maturidilik'e diğer üç mezhep ( Şafii, Maliki ve Hanbeli ) ise Eşarilik'e bağlıdır. Bu mezhepler dışında, Sünnilik'te icma-i ümmete, kıyasa ve reye başvurulmasını kabul etmeyen, her sorunun çözümünü Kur'an'da, sünnette, sahabe ve tabiunun görüş ve uygulamalarında arayan bir grup daha vardır; bunlar Selefiyye veya Selefiyyun ( geçmişe bağlılar ) olarak anılır. Bu düşünceye bağlı olanlar ortaya çıkan yeni sorunlara çözüm bulmakta yetersiz kaldıkları için fazla yandaş kazanamamışlardır. Hanbeli mezhebi Selefiyye anlayışına en yakın Sünni mezhep olarak tanınır.

Şiilerin günümüzde bağlı olduğu en büyük fırka ise İmamiye ( Caferiyye ) dir. Bunun dışında sayıları az olmakla birlikte Zeydiyye ve İsmailiyye fırkaları da günümüze ulaşmıştır.

İtikadi Açıdan Mezhepler İtikadi açıdan mezhepler iki tanedir.

   * Maturidi mezhebi; İmam Maturidi tarafından kurulmuştur.
   * Eş'ari mezhebi; İmam Eş'ari tarafından kurulmuştur.


Bu iki mezhep temelde birdir. Ancak teferruata ait kırka yakın konuda fikir ayrılığına düşmüşlerdir. Fikir ayrılığına düştükleri konular sadece ayrıntılardan ibarettir.

Ameli Açıdan Mezhepler Ehl-i Sünnet itikatında, ameli konularda dört mezhep vardır:

   * Hanefi mezhebi; İmamı Azam Ebu Hanefi tarafından kurulmuştur.
   * Şafii mezhebi; İmam-ı Şafii tarafından kurulmuştur.
   * Hanbeli mezhebi; İmam-ı Hanbeli tarafından kurulmuştur.
   * Maliki mezhebi; İmam-ı Malik tarafından kurulmuştur.


İlgiliBağlantılı

[1] [2]

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mezhep
3 yıl önce

farklılıklar arz edebilir. İslam dininde mezhepler Fıkhi mezhepler ve İtikadi mezhepler olarak iki ana gruba ayrılır. ^ "Mezhep nedir?". 18 Kasım 2015 tarihinde...

Mezhep, Din, Eşarilik, Hanbeli, Hanefi, Hristiyanlık, Katolik, Maliki, Maturidi, Ortodoks, Protestan
Sünnilik
3 yıl önce

mezhepler grubudur. Zaman zaman Sünnî İslam veya Sünnî mezhebi ifadesi de kullanılır. Sünnîlik, kendi içerisinde günümüzde yaşayan iki inanç mezhebi (Mâtürîdîlik...

Alevilik, Arapça, Caferiyye, Eşarilik, Fetva, Fıkıh, Hanbeli mezhebi, Hanefi mezhebi, Kur'an
Hristiyan Mezhepleri
3 yıl önce

Hristiyan mezhepleri, üçe ayrılmaktadır. Bunlar; Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık olarak bilinirler. Kiliselerin farklılıkları tarihi, imani ve amelidir...

Hıristiyan Mezhepleri, Amish, Apokrifa, Baba Tanrı, Diofizit, Ekümenik Konsil, Eski Ahit, Havari, Haç, Haçlı Seferleri, Hristiyan
Hanefilik
3 yıl önce

Hanefîlik ya da Hanefî Mezhebi, (Arapça: اَلْحَنَفِيَْة veya اَلْمَذْهَبُ الْحَنَفِيُ) İslam dininin Sünnî(fıkıh) mezheplerinden biri. Hanefilerin itikatta...

Hanefi mezhebi, 699, 767, Afganistan, Allah, Arapça, Aslí® deliller, Caferiyye, Din, Ebu Hanife, Ebí» Hanife
Zahirilik
3 yıl önce

sitesinde arşivlendi. Zahiriye mezhebi, Prof. Dr. Hayrettin Karaman Muhammed Ebu Zehra, "İslam'da İtikadî-Siyasî ve Fıkhî Mezhepler Tarihi", Şura Yayınları,...

Mutezile
3 yıl önce

"İslam'da İtikâdî, Siyasî ve Fıkhî Mezhepler Tarihi", Şûrâ Yayınları, Çeviren Sıbğatullah Kaya ^ a b c "İTİKADİ MEZHEPLER-2-Mu'tezile", Din Ahlak Eğitimi...

Mu'tezile, Abbasiler, Adalet, Ahiret, Ali, Allah, Arapça, Babilik, Bahailik, Büyük günah, Cebriyye
Zeydilik
3 yıl önce

kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ocak 2014.  ^ Muhammed Ebû Zehra: Mezhepler Tarihi, Sayfa 225, Düşün Yayıncılık, İstanbul, 2011. (Câ’bir, i’tikad...

Zeydilik, Ali ibn Abu Talib, Hasan ibn Ali, Muhammad, Ali ibn Husayn, Zayd ibn Ali, Husayn ibn Ali
Şiilik
3 yıl önce

kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Şubat 2011.  ^ Muhammed Ebû Zehra: Mezhepler Tarihi, Sayfa 225, Düşün Yayıncılık, İstanbul, 2011. (Câ’bir, i’tikad...

Şii, İslam Şia, 12 İmam, Hz. Ali, Hz. Muhammed, İslamiyet, Mezhep, Şafilik, Sünnilik, Mezhepler, Halife, İnanç, Fikir