Bir dinin ayrıldığı başlıca kollardan her biri. Öbür dinlerde olduğu gibi İslâm dininde de çeşitli...

Mezhepler hakkında bilgiler

Mezhep (Arapça: مذهب mazhab, çoğ. مذاهب‎ mazāhib), bir dinin çeşitli görüş ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından herbirine verilen isimdir.

İslam dininde Sünni ve Şii olmak üzere 2 ana mezhep vardır. Bu mezhepler de çeşitli açılarından kendi içinde alt mezheplere sahiptir.

Sünniler günümüzde inanç açısından Maturidilik ve Eşarilik, fıkhi açıdan da sırayla Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine bağlıdırlar. Bu dört mezhepten ilki olan Hanefi mezhebi Maturidilik'e diğer üç mezhep ( Şafii, Maliki ve Hanbeli ) ise Eşarilik'e bağlıdır. Bu mezhepler dışında, Sünnilik'te icma-i ümmete, kıyasa ve reye başvurulmasını kabul etmeyen, her sorunun çözümünü Kur'an'da, sünnette, sahabe ve tabiunun görüş ve uygulamalarında arayan bir grup daha vardır; bunlar Selefiyye veya Selefiyyun ( geçmişe bağlılar ) olarak anılır. Bu düşünceye bağlı olanlar ortaya çıkan yeni sorunlara çözüm bulmakta yetersiz kaldıkları için fazla yandaş kazanamamışlardır. Hanbeli mezhebi Selefiyye anlayışına en yakın Sünni mezhep olarak tanınır.

Şiilerin günümüzde bağlı olduğu en büyük fırka ise İmamiye ( Caferiyye ) dir. Bunun dışında sayıları az olmakla birlikte Zeydiyye ve İsmailiyye fırkaları da günümüze ulaşmıştır.

İtikadi Açıdan Mezhepler İtikadi açıdan mezhepler iki tanedir.

* Maturidi mezhebi; İmam Maturidi tarafından kurulmuştur.
* Eş'ari mezhebi; İmam Eş'ari tarafından kurulmuştur.


Bu iki mezhep temelde birdir. Ancak teferruata ait kırka yakın konuda fikir ayrılığına düşmüşlerdir. Fikir ayrılığına düştükleri konular sadece ayrıntılardan ibarettir.

Ameli Açıdan Mezhepler Ehl-i Sünnet itikatında, ameli konularda dört mezhep vardır:

* Hanefi mezhebi; İmamı Azam Ebu Hanefi tarafından kurulmuştur.
* Şafii mezhebi; İmam-ı Şafii tarafından kurulmuştur.
* Hanbeli mezhebi; İmam-ı Hanbeli tarafından kurulmuştur.
* Maliki mezhebi; İmam-ı Malik tarafından kurulmuştur.


İlgiliBağlantılı

[1] [2]
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İslam'da Itikadi Mezhepler

İtikâdî mezhepler ya da İnanç mezhepleri; İnançla ilgili konular İslam'da başlangıçta bir fıkıh branşı kabul edilen kelâm, daha sonra ilm-i tevhid olarak adlandırılmıştır.

İslam Itikadi Mezhepler

İtikâdî mezhepler ya da İnanç mezhepleri; İnançla ilgili konular İslam'da başlangıçta bir fıkıh branşı kabul edilen kelâm, daha sonra ilm-i tevhid olarak adlandırılmıştır.

İtikadi Mezhepler

Başlangıç itibariyle fıkıh ilmi olarak kabul edilen kelam, daha sonra ilm-i tevhid olarak adlandırılmıştır. Fıkıh ameli meseleler üzerinde, kelam ise itikadi meseleler üzerinde yoğunlaşmıştır. Muhammed zamanında bütün meseleler kendisi tarafından çözüldüğü için problem ...

İslam'da Siyasi Mezhepler

İslâm`da siyasî mezhepler, İslâm tarihi boyunca, siyasi tartışmalar ve görüş farklılıkları sonucu ortaya çıkan mezheplerdir. En önemlilerinden biri ve ilk olarak şekilleneni, halifelik tartışmaları sonucu ortaya çıkan Şia`dır. Hariciler ve Vehhabilerde sayılabilir.

İtikadî Mezhepler

İtikâdî mezhepler ya da İnanç mezhepleri; İnançla ilgili konular İslam'da başlangıçta bir fıkıh branşı kabul edilen kelâm, daha sonra ''ilm-i tevhid'' olarak adlandırılmıştır. Daha sonraları Fıkıh, âmelî meseleler üzerinde, kelâm ise itîkâdî meseleler üzerinde ...

İtikâdî Mezhepler

İtikâdî mezhepler ya da İnanç mezhepleri, İnançla ilgili konular İslam'da başlangıçta bir fıkıh branşı kabul edilen kelâm, daha sonra ilm-i tevhid olarak adlandırılmıştır. Daha sonraları Fıkıh, âmelî meseleler üzerinde, kelâm ise itîkâdî meseleler üzerinde ...