rumeli

1. Osmanlı İmparatorluğu'nun Güneydoğu Avrupa'daki topraklarının tümü. 2. Osmanlıların Balkanlar'da kurdukları eyâletin adı. 16.yüzyıla gelindiğinde Rumeli eyâletinin kapsadığı saha günümüz Bulgaristan'ı, güney Sırbistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, ve Tesalya (orta Yunanistan) bölgelerini içermekteydi. ...

RUMELI (türkçe) anlamı
1. Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa Kıt'asındaki kısmı.
RUMELI (türkçe) ingilizcesi
1. 1 
2. european turkey. rumelia. rumelian.
3. 2 
4. Rumelia
5. Rumelian. hist.
6. 3 
7. Rumelia (that part of the Ottoman Empire which was in Europe).
8. 4 
9. Rumelian
10. of Rumelia.
11. 5 
12. Rumelia that part of the Ottoman Empire which was in Europe.,

Rumeli hakkında bilgiler

  • Osmanlı İmparatorluğu'nun Güneydoğu Avrupa'daki topraklarının tümü.
  • Osmanlıların Balkanlar'da kurdukları eyaletin adı. 16.yüzyıla gelindiğinde Rumeli eyaletinin kapsadığı saha günümüz Bulgaristan'ı, güney Sırbistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, ve Tesalya (orta Yunanistan) bölgelerini içermekteydi. 17.yüzyıldan başlayarak kurulan yeni eyaletler sonucunda Rumeli eyaletinin sahası giderek daralmış, ve 1864'e gelindiğinde sadece Arnavutluk ve batı Makedonya mıntıkalarından ibaret olmuştur. 1864'ten sonra yürürlüğe giren Vilayat-ı Umumiye Nizamnamesi ile birlikte Rumeli eyaleti ilga edilmiştir.

    Kaynakça

    Andreas Birken : Die Provinzen des Osmanischen Reiches. Beihefte zum TAVO (Wiesbaden: Ludwig Reichert, 1976).


Halil İnalcık : The Ottoman Empire. The Classical Age. Çevirenler: N.Itzkowitz ve C.Imber (New York: Aristide D. Caratzas, 1989).
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Rumeli Eyaleti

Osmanlı Devletinin Avrupa topraklarındaki en büyük idârî birimi. Osmanlılar Rumeli’de ilk fetihlerini yaparken (1353-1359), Süleyman Paşa, bu kuvvetlerin başkumandanı sıfatı ile beylerbeyi durumunda idi. Daha sonra Sultan Birinci Murâd Han döneminde, Edirne merkez olmak üzere, ...

Anadolu Ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Mondros Mütarekesinden sonra Anadolunun ve Rumelinin çeşitli şehirlerinde, işgallere karşı kurulan milli cemiyetlerin Sivas Kongresinde birleştirilmesinden sonra oluşan yeni cemiyete verilen isim (07 Eylül 1919).

Anadolu Ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti

İstiklal Savaşımızda ve millî mücadele dâvalarında kuvvetli bir dayanak vazifesi görmüş olan millî teşkilatımızın adı.4 Eylül 1919 da toplanan Sivas Kongresinde bütün yurdun maddî ve manevî kuvvetlerine dayanan bir millî teşkilât kurulması kabul edilmiştir.Şarkî Anadolu ...

Rumeli Beylerbeyliği

Rumeli Beylerbeyliği, Osmanlı Devleti`ne bağlı 1363 yılında kurulan eyalet.

Rumeli Eyâleti

Rumeli Eyaleti veya Rumeli Beylerbeyliği, 1362 yılında I. Murad zamanında kurulan Osmanlı Devleti eyaleti.

Rumeli Feneri

Rumeli Feneri, İstanbul`un Avrupa yakasında İstanbul Boğazı`nın Karadeniz`le birleştiği kuzey ucunda yer alan deniz feneridir. Karşısındaki Anadolu Feneri`nden 2 deniz mili uzaktadır. Bu iki feneri birleştiren çizgi İstanbul Limanı`nın kuzey sınırını oluşturmaktadır Fenerin ...

Rumeli Türkleri

Rumeli Türkleri Rumeli`de yaşayan Türklerdir. Rumeli Türkleri, Edirne`deki Meriç Nehri`nin batı tarafında yaşayan Türklere verilen addır. Çoğunlukla Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Arnavutluk`ta yaşarlar.