Makedonya

Makedonya Cumhuriyeti (Resmi adı Kuzey Makedonya) Balkan Yarımadasında yer alan bir devlet. Güneyinde Yunanistan, doğusunda Bulgaristan, batısında Arnavutluk, kuzeyinde ise Sırbistan-Karadağ'ın yer alır. Başkenti Üsküp olan ülkenin Yüzölçümü 25.713 km2, nüfusu 4.760.000, resmi dili Makedonca ve para birimi Makedonya Dinarı'dır.

Republika Makedonija Република Македонија
Bayrak - the Republic of Macedonia
Makedonya Konumu
Resmi DiliMakedonca
BaşkentÜsküp
Devlet BaşkanıGjorgij Ivanov
Başbakan Nikola Gruevski
Yüzölçümü - Toplam - % su 145.25,713 km² 1.9%
Nüfus - Toplam (2003 tahm.) - Yoğunluk 140. 2.022.547 81/km²
Bağımsızlık 8 Eylül 1991
Döviz Birimi Makedonya Dinarı (MKD)
Yerel saat GMT +1 (DST +2)
Internet alan adı .mk
Uluslararası telefon kodu389
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Balkan Yarımadasında yer alan bir devlet. Güneyinde Yunanistan, doğusunda Bulgaristan, batısında Arnavutluk, kuzeyinde ise Sırbistan-Karadağ'ın yer alır. Başkenti Üsküp olan ülkenin Yüzölçümü 25.713 km2, nüfusu 4.760.000, resmi dili Makedonca ve para birimi Makedonya Dinarı'dır.

Tarihi

Bölgede, bilinen ilk hakimiyeti, M.Ö. 725’lerde Argead Hanedanından, Birinci Perdikas kurdu. Makedonya Krallığını kuran bu hanedan, Yunan asıllı değildir. Krallık Sırbistan ve Trakya’da genişledi. Bölge, M.Ö. 513’ten 479’a kadar Perslerin işgalinde kaldı. Perslerin çekilmesiyle Makedonya Krallığının başşehri Pella oldu. Kral İkinci Amiktas, Üçüncü Fredikas, İkinci İskender devrindeki hanedanlık kavgalarında, kuzeyden Balkan kavimlerinin istilasına uğradı. M.Ö. 359’da İkinci Filip’in kral olmasıyla, devletin otoritesi kuvvetlendi. Hanedan kavgasına son verilip, istilacılar çıkartıldı. Sınırlar genişletildi. İkinci Filip’ten sonra yerine Büyük İskender (M.Ö. 334-323) kral oldu. Büyük İskender, Yunanistan, İran, Anadolu, Suriye ve Mısır’ı alıp, Türkistan ve Hindistan’a girdi. Büyük İskender, kazandığı savaşlar sonunda ahlaksızlıklarda azıtıp, otuz üç yaşında sefaletle ölünce, M.Ö. 323’te Dördüncü İskender kral oldu. Onu Büyük İskender’in kumandanlarından Antigonos Kiklons öldürerek, Makedonya krallığına geçti. Antigonos Makedonya’da yeni hanedanın kurucusudur. Romalıların bölgeye hakim olmasına, Makedonya Krallığı karşı koymuşsa da, M.Ö. 172-168 yılları arasında üçüncü sefer sonunda yenildiler. Makedonya Roma İmparatorluğunun bir eyaleti haline getirildi. Avrupa’daki kavimler göçü esnasında ve sonrasında sık sık istilaya uğrayan Makedonya, miladdan sonra 6. yüzyılda Slavlaşmaya başladı. Dokuzuncu ve onuncu yüzyıllarda Bulgarlar bölgede kuvvet kazandı. Dördüncü Haçlı Seferinde 1204-1224 yılları arasında Makedonya’da Latin Krallığı kuruldu. 1230’larda Bulgarların, 1280’de de Sırpların hakimiyetine geçti.

Osmanlı Devleti, Anadolu’da kurulup, adalet üzere idare edilmesi sayesinde kısa zamanda genişleyip, 14. yüzyılda Avrupa kıtasına da hakim olmaya başladı. Osman Bey devrinde, Makedonya’ya ilk Osmanlı akını 1324 yılında yapıldı. Osmanlı Sultanlarından Birinci Murad Han devrinde, 26 Eylül 1371 Cirmen Zaferiyle Türklere Makedonya’nın kapıları açılarak, Balkanlardaki mukavemet kırıldı. 1371’den sonra başlatılan Makedonya fütühatı, 1373 yılına kadar tamamlandı. 1371’den 1877-1878 Osmanlı-Rus (Doksanüç) Harbine kadar fasılasız Osmanlı hakimiyetinde kalan Makedonya, 1878’de Rusların işgaline uğramışsa da, aynı yıl yapılan Berlin Antlaşmasıyla tekrar kurtarıldı. 1912- 1913 Balkan Harbi felaketinden sonra, Makedonya Osmanlı hakimiyetinden çıktı. Bölgedeki Türk ve Müslüman ahali Anadolu’ya göç etmek mecburiyetinde kalmasına rağmen, bölgede hala çok sayıda Türk-İslam nüfusu yaşamaktadır. 1371’den 1913 yılına kadar Osmanlı hakimiyetinde kalan Makedonya on dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar sulh, sükun ve huzur devrini yaşadı. Bu devirde Makedonya’da sanat değeri yüksek mimari eserler inşa edildi. Ahalinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için pekçok müesseseler kuruldu. Sivil ve askeri okulların açılması ve çeşitli müesseselerin kurulmasıyla Makedonya’nın hayat ve kültür seviyesi yükseltildi. Bölgedeki Osmanlı eserlerinin çoğu haçlı, slav ve komünizm zihniyetleriyle tahrip edilmesine rağmen, geride kalanlar dahi o devrin şaheser abidelerindendir.

Makedonya’nın Türklerin hakimiyetinden çıkması, 19. yüzyılda şiddetlenen Papalık ve Rusya’nın propagandası sebebiyledir. Bölge Osmanlıların elinden çıkmasıyla, toprak bütünlüğünü kaybetti. Önce Balkan devletleri arasında savaş meydanı haline gelen Makedonya, Birinci Dünya (1914-1918), İkinci Dünya (1939-1945) savaşlarında da aynı akibete uğradı. İkinci Dünya Savaşı sonunda, 1947’de Makedonya Bulgaristan, Yugoslavya ve Yunanistan arasında paylaşıldı.

Yugoslavya sınırları içinde kalan Makedonya topraklarında, Yugoslavya’yı meydana getiren cumhuriyetlerden biri olan Makedonya Cumhuriyeti kuruldu. Makedonya Cumhuriyeti, Yugoslavya’nın parçalanması üzerine kurulan Yeni Yugoslavya’dan 1991’de yapılan referandum ile ayrıldı ve bağımsız bir devlet haline geldi. Birçok ülke Makedonya’yı tanırken, Yunanistan’ın itirazı ile Avrupa Devletleri tanımadı. Bunun nedeni ise yeni cumhuriyetin, Yunanistan’daki bir bölge ile aynı ismi taşıması idi. Yeni devletin isminin değiştirilmesi yönünde Yunanistan’ın istekleri hala devam etmektedir.

Fiziki Yapı

Makedonya, fiziki olarak, tektonik yer değiştirmelerin gençleştirdiği çok yaşlı yükseltilerle kaplı dağlık bir araziye sahiptir. Orta Vardar Vadisinin iki yakası boyunca uzanan Makedonya topraklarını 2000 metreyi geçen Sar Planina, Pelisten ve Osogova dağları engebelendirir. Ohri, Dorian ve Prespa göllerinin büyük bir bölümü ülke sınırları içinde kalır. En önemli akarsuları İncekara ve Vardar nehirleridir.

İklim

Ülke toprakları genelde engebeli araziden meydana geldiğinden kara iklimi hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları da soğuk geçer.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Ülke nüfusu 2.050.000 olup, nüfus yoğunluğu 79’dur. Sınır belirlemeleri yüzünden halk önemli ölçüde yer değiştirmesinden dolayı yirmi sene süren göçlerden dolayı, nüfus hızla azalmıştır. Ülke nüfusu yeni yeni artmaya başlamıştır. Nüfusun % 53.9’u kentlerde, % 46.1’i kırsal kesimde yaşar. Karışık milletlerin yaşadığı ülkede nüfusun % 67’sini Makedon, % 19.8’ini Arnavut, % 4.5’ini Türk, % 2.3’ünü Sırp, % 2.3’ünü Çingene, % 2.1’ini Boşnak ve % 2’sini de diğer milletler meydana getirir.

Halkın büyük kısmı Hıristiyandır. Ayrıca küçük bir Yahudi cemaati ile çok sayıda Müslüman vardır. Başlıca şehirleri, Üsküp, Tetova, Kumanova ve Bilda’dır.

Etnik gruplar

Makedonya Cumhuriyeti çok etnik yapılı bir devlettir. 2002 sayımlarına göre, en büyük nüfus 1,100.225 kişiyle Etnik Makedonyalı Slav 60.15%, ikinci 750.200 kişiyle Arnavutlar'dir 30.10%. Diğer küçük etnik gruplar Türkler (77,959 - 3.85%), Romanlar (53,879 - 2.66%), Sırplar (35,939 - 1.78%), Boşnaklar (17,018 - 0.84%), Ulahlar (9,695 - 0.48%) ve diğerleridir (20,993 - 1.04%).

Ekonomi

Makedonya ekonomisi tarım ve sanayiye dayalıdır. Ayrıca ormancılık, madencilik ekonomide önemli yer tutar. İyi bir şekilde sulanan ovalar Avrupa’nın adeta sebze ve meyve ambarıdır. Başlıca tarım ürünleri buğday, üzüm, mısır, patates, pamuk, tütün, haşhaş, susam, pirinç ve eriktir. Dağlık kesimlerde hayvancılık yaygın olarak yapılır. Koyun, sığır, domuz ve tavuk en çok beslenen hayvanlardır. Göllerde balıkçılık yapılır.

Ülke topraklarında bulunan bakır, kurşun, çinko, kaolin, dolomit, jips, kireçtaşı, demir, gümüş çıkarılarak işlenir. Elektrik enerjisini, İncekarasu Irmağı üzerinde bulunan santrallerden sağlanır.

Makedonya’da ulaşım daha çok karayolu ile sağlanır. Karayollarının uzunluğu 10.591 km’dir. ayrıca 693 km’lik bir demiryolu ile bir hava alanı vardır.

Din

'deki" target="_blank"> Saint Clement ve Pantheleimon kilisesi] Makedonya Cumhuriyeti'nde en yaygın din 84.7% ile Makedon Ortodoks Kilisesi'ne bağlı Ortodoksluk, 13.3% ile en yaygın ikinci din İslam'dır. Makedonya Cumhuriyeti oran açısından Türkiye,Azerbaycan,Almanya, Fransa, İngiltere,Avusturya,Hollanda, Belçika Bulgaristan,Arnavutluk ve Bosna-Hersek'den sonra Avrupa'daki en büyük Müslüman nüfusu barındırır. Ülkede Müslüman'lar genelde Arnavutlar, Türkler ve Boşnaklar olmasına karşın bir kısmı Arnavutluk'da yaşayan 40,000-200,000Gallagher, Tom. The Balkans In The New Millennium: In the Shadow of War and Peace, p. 85. (Routledge, 2005) kişi kadar küçük bir Müslüman Makedon'da vardır. Ülkede 1200 kilise, 400 cami bulunur. Üsküp'de Ortodoks ve İslam dinine mensup insanlar için değişik okullar vardır.

Makedonya sorunu

Ülke 1991 yılında Yugoslavya'dan Makedonya ismi ile bağımsızlığını ilan etti. Birleşmiş Milletler ülkeyi 1993 yılında Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti (EYMC) (Makedonca: Поранешна Југословенска Република Македонија (ПЈРМ)) ismi ile tanıdığını duyurdu. Diğer uluslararası örgütler olan Avrupa Birliği, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Avrupa Yayın Birliği ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi örgütler ülkeyi Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti (EYMC) adıyla tanıdı.

Türkiye, Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ilanıyla beraber ülkeyi kendi ismi ile tanımıştır. Nitekim bu sebeple Makedonya'yı Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya ismiyle (FYROM) tanıyan NATO teşkilatına ait ve içinde Makedonya geçen tüm belgelerde metinde "FYROM" kısaltması geçerken belgenin sonundaki bir dipnotta Türkiye'nin ve diğer NATO üyeleri A.B.D, Arnavutluk, Bulgaristan, Estonya, Hırvatistan, İsveç, İzlanda, Kanada, Litvanya, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya ve Slovakya ile birlikte Makedonya'yı anayasal ismi ile tanıdığı ayrıca belirtilmiştir.

Diplomatik İlişkiler

Makedonya Cumhuriyeti'nin şu ülkelerde temsilcilikleri vardır: Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Katar, Macaristan, Mısır, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovenya, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan ve Vatikan.

Haritası

Makedonya koordinatları: 41.608635, 21.745275

Diğer anlamları

Makedonya

Türkçe Makedonya kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Macedonia adj. Macedonian

Makedonya

Türkçe Makedonya kelimesinin Fransızca karşılığı.
Macédoine [la]

Makedonya

Türkçe Makedonya kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. mazedonisch, makedonisch npr. Mazedonien, Makedonien

İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  babam jakova da doğmuş. Orayı bulmak istiyorum.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  biz iştip radanya kulağzı köyünden göçmüşüz 1950 li yıllarda.elveda rumeli dizisini seyrettikçe daha bi kanım kaynıyor memleketimize.inşallah bir gün ziyaret etmek nasip olur..sevgiyle kalın ey iştipliler tikveşliler..

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  2005 yılında arkadaşlrımla birlikte Makedonya İştip,köyleri Drava,Pönüş,Selsa,Konçe,Serta dağı ve Meydin Baba ve Ezere Dede,Sabırsız Baba ziyaretim oldu,2006''da Annemle Oğlumu aynı yerlere götürdüm.Pönüş''te bir-iki aile kalmış.Martin Sülalesinden Nihat KOYUNCUOĞLU''na selamlar.Makedonya yolculuğu içine girdiyse ertleme.Adnan SELVİ AKHİSAR

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  SELAM :))) BEN ANTALYADAN AHMET, MAKEDONYAYI ZİYARET ETMEK İSTİYORUM AMA ORALARDAN TANIDIĞIM KİMSE YOK :((( MAKEDONYADAN ARKADAŞ ARIYORUM LÜTFEN BANA YAZARMISINIZ?? ahmet.antalya@hotmail.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben makedonyadan radovişe bağlı pırnalı köyündenim istambul sancaktepede yaşamaktayım adım emin gençler makedonyada ticaret yapmak istiyorum inşaat yapı mazemeleri üretiyorum sıva iskelesi demir direk çiroz kelepçe makedonyayı iyibilen arkadaşlarla bunları pazarlamak istiyorum yardımcı olmak isteyen arkadaşlara duyululur egencler72@hotmail.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  merhaba, ben İzmir doğumluyum ama dedelerim Makedonyadan göç etmişler. Göçle ilgili bir kitap hazırlıyorum. Birçok bilgi var elimde ama canlı tarih daha önemli. Ailemin geldiği topraklarda yaşamış yaşlılarımızla tanışmak istiyorum. İlgilenen olursa buraya yazarsa haberleşebiliriz. Dedem ve ananem Drama doğumlular.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  elveda rumeli dizisi nerede çekiliyor bilen varmı? ya da oraya hiç giden varmı?bilem varsa söleye bilirmi?

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Hepinize iyi günler. Ben baba tarafımı araştırıyorum. Nüfus müdürlüğünden gidebildiğim en uzak kişi dedemin babası. O da 1866 Doyran / Gökçeli Köyü doğumludur. Doyran bugünkü makedonya sınırlarında kalıyor. Fakat Gökçeli köyünün neresi olduğunu hala bulamadım. Yardım ederseniz sevinirim. Bir de google earth koordinatlarını verirseniz süper olur.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  benim anne tarafım 1923 yılında sırp baskısına daha fazla dayanamayıp malını mülkünü bırakıp atatürk zamanında türkiye.ye gelmişler .ve iştipte bir evliya dedemiz var.adı ALİ KOCA DEDE. Eski zamanda lakapları RAKİBA DERLERMİŞ. İŞTİP te akrabalarım var ise görüşmek istiorum. ALLAHA emanet olun. 0539 383 73 96

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  merhabalar ben manastırın dihova koyundenim dedemde babaannemde anavut yani safkan arnavutuz kısmetse onumuzdekı yaz oradayım

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben iştip penuş köyünden nihat koyuncuoglu martin sülalesinden babam sabri mustafa rahmetli dedmin ismi martin mustafa pönüş köyünde akrabalarmız var herkese selam işalah bu yaz gideceyim

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  selanik doyran kazası büyüklü köyü ve gökçeli köyünü arıyorum ve şimdiki adını bilen varmı doyran gölünün güneyinde olabilir köyler

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  annem ve babam makedonya tikveş doğumlu 1928 yılında türkiye ye zulumden dolayı göç etmişler annem istanbul rami babam bilecik''e yerleşmişler Bilecik ilinde çok sayıda rumeli Türkleri var örf ve adetlerimiz devam ediyor.kısmetse bu sene ailem ile birlikte ata topraklarına gidip görmek istiyorum.karayolu ile tur yapmak istiyen derneklerimiz var ise katılmak istiyorum.hemşerilerimiz ile birlikte güzel bir gezi olacağını umut ediyorum.NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE C.RUŞEN GÜL-BİLECİK rusengul_11@mynet.com.tr

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Merhabalar ben Makedonyadan Ebru TURKIYE Makedonyada ki turkler seni cok ama coooook seviyor

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  slm ben bursainegölden yaıyorum ailem makedonya kumanova slıpçan köyünden göç etmişler bütün aile arnavutçayı çok iyi konuşuruz

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben yine bira yazayım demin yorumları okuyorken kökenden bağsediyordu arkadaşın biri kökenimiz selçuklulardan gelip ota anadoluya yerleşip ana topramız konya karaman aydın söke dir osmanlı balkanlardaki türk nüfusu çoğaltmakiçin özellikle türk kökenliler seçimiş kökenimiz yörük türklerinden ve atatürk ün soyundan geliyor heğer araştırılırsa bunların hepsi internette dağa geniş kapsamda çıkar ben her akşam araştırıyorumk

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  bobam anlatıyordu bunları paylaşmak istiyorum büyük dedemin atı varmış b.y.d den sırplar çok korkuyorlarmış ona pusu kurmuşlar köyden haber vermişler seni vuracaklar diye o dinlemeyip gidece yere giderken öldürülmüş at köyegeri gemiş köylü vuruldu demiş gitmişler akikaten vurulmuş benim dinlediklerim anlatmakla bitmez daha çok şey anlatma isterdim ama zamanım bukadar başka zaman yine yazarım

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  BENİM dedem vebaba annem de makadonya doumlu o zamanlar makodonya yunanistana bağlıymış bobaannemden çok şeyler anlatıyordu dedem osmanlının görevlisiymiş büyük dedem orada öldürülmuş oradaki tapraklarımızın tapuları hala duruyor bazı dedemden kalan şeylere bakıp anıları tazeliyorum oralara gitmek isterim

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben zekir guler aslen üskupliyim 1984 bursaya geldik her sene gidiyorum cift vatandaşım bursa oturiyorum memeleketimi cok üzledim cok guzel bir şehir üskuplim gazi baba cair studenicani gazibaba.12@hotmail.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  slm bizde mekedonyaliyiz ve gocmen olmaktan cok mutluyuz dedemler makedonyadan gocmusler istanbula kismetse bu yaz gitmek istiyoruz dedemin dogdugu yerleri gormek istiyoruz dedem son kez gormek istiyor dogdugu topraklari ins gorucekte ...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  bende makedonya gostıvar sehrınden yazıyorum.evet makednya merak ettıgınız kadar var.bence de buralara gelın hıc pısman kalmayacaksınız.burası ayrıca cok mısafır perver bır memleketır.ayrıca ınsan gecmısını bılmesını gerektıgını dusunuyorum.eger aylelerınız burdan gocmuse,kesınlıkle buraları gormenız gerekır.ınsallah en kısa zamanda ıstegınız gercek olur.turkıyeye ana vatanımıza sevgıler.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  meraba arkadaşlar bu kadar mekadonyalı arkadaşımızı bir arda görmek cok güzel ama bizim gibi arayış icinde olan o kadar cok arkadaşımız varki lütfen bu site hakkında bilgilendirelim ben 5 ay önce oradaydım çok mükemmel bir yer ama ordaki arkadaşlarımızın bizlerin desteklerine ihtiyacları var ben hala irtibat icindeyim benimde dedemin babası ve abisi balkan savaşında başı kesilerek öldürülmüş dedem ve annesi usturumcadan izmire göcmüşler izmirde de hala hazırda akrabalarımız varmış onlarlada görüşmek isterim lütfen betul--arda@hotmail.mail atsınlar şimdiden teşekkür ederim

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  bende elveda rumeli deki oralarda yasamayı cok ıstıyorum.ALLah nasıp ederse 1 haftalık tatile gıtmek ıstıyorum.acaba nasıl gıdebılırmkı :s

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  babannem ve dedem gevgilli doğumlu buralarda herşeylerini bırakıp türkiyeye gelip 1900 lü yıllarda tekirdağa yerleşmişler benim onlar hakkında sadece bildiğim oralarda çok varlıklı oldukları ve çok iyi bir aileden oldukları öldükleri için başka bir şey bilmiyorum ama araştırıp öğrenmek istiyorum

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  benim annem pritineden 1965,babam tetovadan 1958 de istanbula gelmiler..ben istanbul doumluyum ..ama soyaacm merak ediyorum..nasl bulabilirim acaba ..bilgisi olan varsa paylarsa sevinirim..ftekgul70@mynet.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben de sorsapım ama izmir de dogdum ve makedonyayı çok merak ediyorum sürekli ailemden ve internetten bilgi almaya çalışıyorum yardım edersenz çook sevinirim gizem

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Benim Annem Makedonyalı. Baba Tarafı Makedonya Anne Tarafı Selanik. Bende İstiyorum Oraya Gitmek Ama Gidebilirmiyim Bilmiyorum. Hatta Televizyon Kanalında Yayınlanan Yer Annemlerin Köyüymüş. Çok Az Arnavutça Ve Makedonyaca Biliyorum. Ama Şuan Ders Alıyorum. İnşallah Bi Gün Giderim. Hepinize Saygılar .

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  mrb benim dedemin dedesi üsküpün 8km uzaklıkta olan istipçe köyenden gelmiş büyük amcam belçikada çalışırken geçerken ugramış ve hacı hafız osman uzun tanışmış.çocuk ve torunları varsa tanışmak isterim....ben manisanın kırkağaç ilçesinde oturmaktayım....

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  bende makedonyada 5 yıl kaldım malatyalıyım benim bir parçam orada kaldı fakat yer olarak çokça guzel insanlik yoktur herkesin görmesini isterim şummır

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  benim anne ve babam makedon benim merakımda dedelerimiz oraya nereden gitmiş babam üsküplü kavadarlı onlarla gurur duyuyorum tüm makedonları çok seviyorum hepinize selamlar emel

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  merhabalar benim dedem manastırdan belki 100 yıl önce gelmiş ve gemliğin kurtul köyünün ilk gelenlerinden manastırlı veysel derlermiş dedeme ama manastırın neresinden gelmiş bilmiyorum bana yardımcı olacak biri varmı acaba birde manastır makedonyanın neresinde kalıyor onu merak ediyorum,pıyanıstmehmet@wındowslıve.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Ben bir Makedonya Türkü olarak şunu söyleyeyim Makedonyanin para birimi eskiden dinardı şimdi ise biraz değiştirilerek DENAR oldu ve nüfusu 4.760.000 değil de bunun yarısı kadrdır. Şu an hatırladığım kadar 2.050.000 ile 2.100.000 arasındadır.Hiç fazla değildir.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ya bnde rumeli sarkılarını cok sevıyorum:) cok merak edıyorum makedonyayı..bigün gitmeyi cok isterdım.aslında makedonyayla hıc bı baglantım yokk(anne baba dede vs.. yani..)ama ne bılıımm hosuma gıdıo cok sıcak sevımlı bı yermıs gıbı gelıo.aslındaa elveda rumelı dızısınden sonra cok ısındım makedonyaya..yaaa ins bı gun gıderımmmmmmmmmmm:)

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  benim annanem üsküp iştip dobrişandan gelmiş bende annemle oraları merakediyorum gezmeye ditmek istiyorum dobrişanı bilen varmı bana yazar mısınız

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  slm arkadaşlar ben de arjantinde oturuyorum Türkiyeyi cok ozledim ozellıkle memeleketimi urfayı :))))))) ben arjantınden kemallll

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  slm arkadaşlar bn denzilden yazıorum türkiyeden makedonyaya gidipte orda öğrenm gören arkadaşlarmdan cevap bekliorum teşekkürler....

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  MerhabalAr ben 5 seneden beri makedonyada yasamaktayim her Turlu Egitim ve is alaninda bilgi sahibi olmak isteyenlere yardimci olmaktan memnuniyet duyarim Ankebut-1@hotmail.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  i benbabanlar kumanovadan gelmiş dedemin ismi abdullah babam orda askerliğini yapmış aydın amcam halit platin halamın firdesmiş sakaryada oturuyorum hepsi vefat etti

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  benim annem İŞTİP'in çireşka köyünden rahmetlinin dogdugu yerleri merak ediyorum bana iştip te yardım edip yol gösterecek birileri var mı acaba.....

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  arkadaslar ben makedonyadan yani geldim annem adi=görly babamınki ise adı=cury abimöin adı=troln ablamın aadı=krolts beim adım ise ad=prövny herkeze bu sitete basarılar dilerim ve ben türkçe bimiyorum yanımdakı arkadasım yazıyor oda makedonyalı ama tükçe biliyor.arkadasıma tesekkür ediyorum arkadasımın adı=mzuldy ben 17 yasındayıom herkeze yaksamlar iyi yayınlar.by bana bu siteden ulasabilirsiniz!www.prövny cametolvn.gov.tr...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  benim 3 cocuğum makedonyada goce delcev üniversitesinde okuyacaklar iki kızım tıp oglum endüstriyel tasarım okuyacak temmuz sonu gidiyoruz sana yardımcı olbilirim tel 05336560923 e mail svg.61@hotmail.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  eskiden makedonyadan türkiyeye göç edenlerin sayısı oldukça fazlaydı çünkü bosna savaşında müslümanlara çok zarar veriyolardı onlarda türkiyeye geldiler mesela anneannemler...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ayy şu rumeli şarkılara bayılıyorum annemler makedonyalı babamlar erzurumlu.....

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben Makedonya da iştipteki Gotse Delchev üniversity okumak istiyorum bu üniversite ilgili bilgisi olan varsa bana cevap verebilirmi iştip nasıl bir şehir halkı nasıl konuşmakta dil konusunda zorluk çekebilrmiyim bazı konularda bilgi alabilirsem sevinirim

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  selam her keze ben 1 sene makedonyada kaldım iştipde ve manastırda bide prilepede cok güzel yerle bi cok arkadaşım var ısteyen kişilere iştipdeki arkadaşların telini vere bilirim ora gitmek isteyenler mutlaka tanıdınızın olması gerek yoksa biraz zorluklarla karşılşa bilişrsiniz ama hee bide kar yagınca orda olursanız cok süper bi keyif.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  BEN iştibiin selca köyünde dogmusum. Şu an izmitteyim.Ailemin çoğu selcada oturuyor anaannem bile hala orda yaşıyor onu çookkkk özledim umarım bir gün onu görmek nasip olur. EN yakın birinci derece akrabalarımız selcada ve yakın köylrınde yaşıyor onları çok ziyaret etmek itiyorum umarım en yakın zamnda olacak tüm selcaya ve iştiplilere selam

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Bu bölgede Miladdan önce kurulmuş olan Makedonya krallığı bir süre bütün Yunanistana egemen olmuş, fakat M. Ö. 146 dan IV. yüzyıla kadar Romanın bir yönetim bolümü olarak kalmıştır. 1352 den sonra Osmanlıların eline geçmiş, 1912 -13 Balkan Savaşlarından sonra Yugoslavya, Yunanistan arasında bölünmüştür. Birinci Dünya Savaşından sonra, büyük bir bölümü Yugoslavyada kalmak üzere yeniden bölünmeye uğramış, İkinci Dünya Savaşında Almanların işgalinde kalmışsa da, yeniden eski bölünme şeklini almıştır.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  annem ve babam makedonya tikveş doğumlu 1928 yılında türkiye ye zulumden dolayı göç etmişler annem istanbul rami babam bilecik''e yerleşmişler Bilecik ilinde çok sayıda rumeli Türkleri var örf ve adetlerimiz devam ediyor.kısmetse bu sene ailem ile birlikte ata topraklarına gidip görmek istiyorum.karayolu ile tur yapmak istiyen derneklerimiz var ise katılmak istiyorum.hemşerilerimiz ile birlikte güzel bir gezi olacağını umut ediyorum.NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE C.RUŞEN GÜL-BİLECİK rusengul_11@mynet.com.tr

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  makedonya - Dinner Çiftliği hakkında bilgi edinmek istiyorum.eski sahibi Kaçanik oğullarındanım.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  mrba ben akhisarlıyım dedem iştip babaannem radoviçten gelme dedemlerin lakabı gürbostancıymış eğer orda akrabalarım varsa görüşmek istiyorum

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben altuğ dedelerim üsküp eleni den göç ettmişler osmanlı zamanında ama ben eleni köymü şehirmi bulanmadım bilen var mı acaba

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Dedemin doğum yeri manastır ve kendisi babam çocukken vefat etmiş . Şimdilerde dayanılmaz bir istek ve arzu var içimde oraları görme yaş 29 oldu Geç mi kaldım yoksa geçici bir hevesmi ? Ne dilini bilirim nede adeti kaldı . Arnavut damarlı derler okadar sülalede var. Keşke görsem gezsem havasnı koklasam .

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Ben Makedon değilim,ancak öğrenim gördüğüm Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi''nde tanıdığım Makedon arkadaşlarım var, hepsi güler yüzlü ve iyi insanlar. Makedonya''yı bahsettikleri kadarıyla biliyorum. Köprülü diye bir bölgesi varmış, orada Türkler çoğunluktaymış, Osmanlı döneminden kalma cami ve türbeler varmış.. Bildiğim bunlar daha çok bilgi edinirsem burada sizlerle paylaşırım.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  rumeli eski koylerinin isimlerini bulamiyorum mesela kozananin koylerinden isaklar koyu dortalli koyu carsamba koyu bunlari anne annem anlatirdi o koy isimlerini bulamiyorum

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  esselamun aleyküm biz makedonyayı tv deki elveda rumeli dizisinden öğrendik çok da sevdik entrikaları osmanlının çöküşünün nedenlerini azda olsa bilgi sahibi olduk ALLAH cc kısmet ederse ilk gezeceğimiz yerlerden biriside makedonya olacak insanlarıda inşallah bizim anadolu insanı gibi sıcak ve dost canlısıdır

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben ana tarfından boşnak baba tarafından da göçmenim dir ama ben daha çok annemim kültürde yetişitm dil olsun örf adet ws.faln gibi ama hani makedonluk tarafımda tutuuo deildir dilim her neka boşnak şiweside olsa arada makedonluk şiwemide göstermiod deilmdir ben ikisini bir görürüom:):)ben bosna ya gitimde makedonya da nasip olur inş. benim için öenmli deil oka gene arnawut boşnak makedon göçmen olsun göçmen bana yeter :):):)

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  bizde pirlepeliyiz gercekten mukemmmel bir yer balkanlar her kez gidip görmrli

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  bende manisadan yazıorum arkadaslar ben 1987 manısa dogumluyum annem ve babam makedonja zrovnısa dogumlu yazın ordayız ınsallahh bekle bızı makedonyaaaa .D8

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  merhaba bursa 67 doğumlu esnafım,adım mehmet ali çetin.siteye girişim siftahtır,40''dan sonra anca makedonya kökenli olduğumuzu öğrendim,isyan ve sitemle işim olmaz,kayıp bilgiler zamanını kazanmaya çalışıyorum.açıkçası yorumlar hoşuma gitti,sıcak geldi.umarım herkes hedefine ulaşır,ben gotse delchev''i araştırıyorum,belki soyumuz bir türk büyüğüne varır kimbilir(nasip-kader)selametle kalın.eyesstar_firstclass@hotmail.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  s.a bende adapazarı doğumluym benmde dedem 1925 yılında gelmişler .nasip olursa bende makedonya kırçovayı çok görmek istiyorum.şu anda aydında oturmaktayım aydın dan tanışmak isteyen hemşehrilerim varsa.er54kaan@hotmail.com.allaha emanet o0lun.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  bizde preşovalıyız ama şu anda gidemiyoruz sırp topraklarında kaldığı için,giden yada oralı olanlarla bilgi alış verişi yapmak istiyorum,yardımcı olalabilecekler için mail adresim info@alsacyedek.com manisa turgutluda oturuyoruz.herkese selamlar...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  RAHMETLİ BABAM VE ANNEM -AĞBİM GEVGELİ DOĞUMLU ŞUANDA AĞBİMLE BEN BURSADAYIZ ORALARA BİRGÜN KISMET OLURSA GELECEĞİM BURSA DA OKUYANVE ŞU ANDA MAKEDONYADA OLANLARA HEPİNİZE SELAMLAR. BÜNYAMİN AİLEM BABAM ANNEN AĞBİM MAKEDONYA GEVGİLİ DOĞUMLU KISMET OLURSA ORALARA GELMEK NASİP OLUR BURSADAN BÜTÜN TÜRK ALEMİNE SELAMLAR BURSADAN BÜNYAMİN

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Rahmetli Anneannemler 1914 yılında Gevgeli''den gelmişler. Ölene kadar bana oraların güzelliğini, Vardar nehrini, evlerinin önünden akıp giden suyu anlatırdı. Gitmek istiyorum, görmek istiyorum. Kökenleri Gevgeli olan arkadaşlarla tanışmak istiyorum. mail adresim hasancengiz@superposta.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben rizvanlar süllesinden nazım tateşin torunu nezır tateşin oğlu nuhi ateş 1956 tateş struga doğumluyum merak edenler gidin struga ohriyi görün

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Asında Büyüklerim Selanik Gevgeli olduğumuzu söylerdi.Haritadan baktığımda Şaun gevgeli makedonya sınırları içerisinde tarih,zaman neleri değiştiriyor(aslında insan faktörüdür değiştiren ama neyse.Oraları görmeyi çok isterim.Gevgeli hakkında daha çok bilgiye nasıl ulaşabilirim bilmiyorum.Bu konuda bilgi paylaşımı beklerim.Ve Elveda Rumeli dizisi de oraları bir nebzede olsa yaşatıyor.Tüm Evlad-ı Fatihanların torunlarına selamlarımla.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Benim annem ve babamın ataları 1912-15 arası balkanlardan gelmişler. Ançak babaannem Selanik vilayetine bağlı Tikveş kazasında yaşadıklarını söylerdi.balkan savaşı sırasında krabolka (telafuz hatası olabilir.bunları anlattığında 90 yaşındaydı) limanından gemiye binip İstanbul''a gelmişler.Fakat konuştukları dilin bulgarça olduğunu söylerdi.Kafa karıştıran bir durum. O yıllara ait bir tarih haritası bulmayı umuyorum.Ama sanırım zor olaçak.bu konuda bilgi sahibi iseniz yazar mısınız lütfen

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben ana tarfından boşnak baba tarafından da makedonyalıyımdır dır ama ben daha çok annemim kültürde yetişitm yani bi boşnak gibi ör,dil, örf adet olsun ws.faln gibi ama hani makedonluk tarafımda tutumuo deildir dilim her neka boşnak şiweside olsa arada makedonluk şiwemide göstermioda deilmdir çünkü ben makedonyalıyımdır ben ikisini bir götürüom:):)ben bosna ya gitimde makedonya da nasip olur inş. benim için önemli deil oka gene arnawut boşnak makedon göçmen olsun göçmen bana yeter :):):)

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  VALLA ŞAHSEN BİZ PIRLEPELİYİZ YANİ MANASTIRLI ARKADAŞ HAVADAN BAŞKA ARABAYLA GİDERSİN ARABAN YOKSA OTOBÜS AMA 18 SATTİNİ ALIYO UÇAKLA 1 SATTE ORDASIN HABERFİN OLSUNNN BENİM BÜTÜN BÜYÜKLERİM ORDA DOĞMUŞ ANNEMLERF VE BİZ BURDA DOĞDUKK (( BAYRAMPAŞAAAAA))

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  slm ben vrapciste köyünden,almanyada yasiyorum vrapciste hakinda daha cok bilgiye ulasmak istiyoruz

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Evladı Fatihan diyarını ben de çok görmek istiyorum.Bizim kültürümüzle yoğrulmuş o diyarı gezip görmek en büyük arzum.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben tetovanın rogle köyündenim.geçen yıl yazın ordaydım.arnavutluk-kosova makedonyayı gezme fırsatım oldu.gerçekten güzel yerler.ecdad tprkalarında olduğunuzu fakediyorsunuz.insanları sıcak ve saygılılar.tüm hemşehrilerime saygılar

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  makedonyaya havayolu dışında nasıl gidilir, önerdiğiniz bir güzergah var mı arkadaşlar?

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  bizde makedonyalıyız babamlar1957 de gelmişler izmir tireye yerleşmişiz ama hepimiz oraya ata topraklarını görmek için can atıyoruz inşallah ALLAH birgün nasip ederdegideriz.ÜSKÜP TREMNİĞE TÜM SOYDAŞLARIMIZA SELAM OLSUN MUSTAFA 1966

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  2003 senesinde makedonya ya gittim.mesleğim tekstil.manastır da mağaza açtım ve 2005 senesinde burdaki işlerim bozulunca orayı kapatmak zorunda kaldım.ama şimdi makedonya ya yerleşmeyi düşünüyorum.ben 30 yaşındayım ama istanbuldan bunaldım ve ticarette iki milyon ytl kaybettim yani herşeyimi.ama orada aylık 300 euro ile çok rahat yaşarsınız.havası temiz stres yok ve akşamları her yer cıvıl cıvıl.1000 euro aylık gelir ile oranın en zenginlerinden olursun hafta sonları çık ailenle kayak yap harcayacağın para

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  41 50 kuzey paraleli 22 00 doğu meridyeni arasındadır benim teyzem makedonya doğumludur ben daha önce makedonyaya hiç gitmedim.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  yazan:sami serhat durusan 1963 istanbul doğumluyum baba tarafım makedonya/ manastır(bitola)arnavutlarından.balkan savaşından sonra türkiye ye gelmişler. oraları hiç görmedim ilk yurt dışı gezimi makedonya ya yapmayı planlıyorum fakat kapsamlı bir tanıtım programı bulamıyorum artık gidince görecez inşallah. makedonya ya ve makedonya dışında yaşayan bütün arnavutlara gönülden selam.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  KÜTAHYA DAN ŞÜKRÜ GÜZEN. DEDEM (ANNEMİN BABASI) MAKEDONYA ÜSKÜP -MANASTIRDAN KÜTAHYAYA GELMİŞLER ECDADIMIN İLAY-I KELİMETULLAH İÇİN BU YERLERDE AT KOŞTURMASINI İDRAK EDEN BİR FERT OLARAK BURALARI İNŞAALLAH GÖRMEYİ ARZU EDİYORUM.ORADAKİ TÜM MÜSLÜMANLARA TÜRKLERE ÇOOOOOK SELAM.sukruguzen@mynet.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben 1978 aydın dogum luyum adım aygun babam makedon yalı ben hic görmedim makedonyayı ama bigun gelecem makedonya benim vatanım memleketim makedon yaya aşıgım aklıma geldikce kanımkaynıyor

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben ana tarfından boşnak baba tarafından da makedonyalıyımdır dır ama ben daha çok annemim kültürde yetişitm yani bi boşnak gibi ör.fizik ,dil, örf adet olsun ws.faln gibi ama hani makedonluk tarafımda tutumuo deildir dilim her neka boşnak şiweside olsa arada makedonluk şiwemide göstermioda deilmdir çünkü ben makedonyalıyımdır ben ikisini bir götürüom:):)ben bosna ya gitimde makedonya da nasip olur inş. benim için önemli deil oka gene arnawut boşnak makedon göçmen olsun göçmen bana yeter :):):)

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben ana tarfından boşnak baba tarafından da makedonyalıyımdır dır ama ben daha çok annemim kültürde yetişitm yani bi boşnak gibi ör,dil, örf adet olsun ws.faln gibi ama hani makedonluk tarafımda tutumuo deil dilim her neka boşnak şiweside olsa arada makedonluk şiwemide göstermioda deilmdir çünkü ben makedonyalıyım her neka boşnak gibi yetişsemde ben ikisini bir götürüom:):)ben bosna ya gitimde makedonya da nasip olur inş. benim için önemli deil oka gene arnawut boşnak makedon göçmen olsun göçmen bana yeter :):):)

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Makedonyaya ucak disindaa otobus ile de gidilebilir..Vardar turizmm...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  buraları görmeyi çok istiyorum.ama orda otel sorunu oldduğunu duydum.tur ile de kazıklanmak istemiyorum.eeğer internetten kalacak yer bulursam bu yaz gitmek istiyorum.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  arkadaşlar ben 1968 izmir doğumluyum.benim annem babam ve kardeşlerim makedonya kalgurisa köyünde doğdu.ve ben çok merak ettiğim için 07.07.2007 tarihinde motorsikletim ile gittim inanını çok güzel yerler ve bir çok köyü gezdim birde motorsikletle gitmemin bir çok avantaşı oldu.gerçekten derlerya kan çeker doğruymuş sizlere tavsiye ederim gitmeniz için

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Benim dedem Selanik ten göç etmiş Türkiyeye , o yüzden batı trakya''ya hep özel bir ilgi duyuyorum. Makedonya da sevdiğim ilgi duyduğum bir yer. Ben oralarda kalan akrabalarımla irtibat kuramadım , göç edenler den sonra gelenler köyünü , kasabasını bilenler muhakkak akrabalarını arasın bulsun , onları , köylerini kasabalarını ziyaret etsin.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  SLM.SELANİK İLİ DOYRAN KAZASI UDUVA KÖYÜNÜ ARIYORUM. SAYGILARIMLA

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  makedonya harika bir ülke ve güzel yerleri var ben bu ülke nin güzel bir ülke olduğunu biliyorum demokrosi yüksek kültür var saygı var makedonya üsküp en güzel yer dir tavsi ye ederim ve gitmenisi dilerim arkadaşlar ben makedonya ya 4 kere gittim ve beyendim bir ülkedir

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben 11 yaşındayım makedonya göçmeniyim babam 45 yaşında çiflikte doğdu

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Ben su an 65 yasindayim Dedem baba annemler 1911-1912 yillari arasinda Kosova dan göc etmisler Yasadiklari kasabanin adi Gusinje Yani Gusina ben orasini görmek istiyorum eger allah nasib ederse eger, Dedemin lakabi Hacialiyevic yani haciali sülalesi.gusina dan olanlar varsa lütfen siteye yazsinlar benim de soyadim gusinali

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  1955 göçmeniyiz.1959 doğumluyum.manastır bitoladan gelmişiz. arnavutçayı çok iyi anlıyorum ama konuşamıyorum.manastıra hiç gitmedim en kısa zamanda giedecem. arnavutçayı türkiyede annem ve babamdan öğrendim. besalı istambul kısıklıda küçük bie emlakçı dükkanım var. tel: 0422 43 74 cep 0532 283 45 28 Bu bir reklam değildir. hemşerilerimle görüşmek isterim.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  slm ben tolga sirlova misistip köyünü veaya oraları bilen yada duyan arkadaşlar .bana yardımcı olabilirmi kale177@hotmail.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  vrapciste köyünde ulaşabileceğimiz dernek telefonu falan var mı.bilgi almak için.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  aslında makedonya ile ilgili derneklerin öncülüğünde gençleri karşılıklı gönderebiliriz.oğlum gitmek istiyor makedonyaya.biz de istanbulda 2 genci 1 hafta misafir edebiliriz.birileri önayak olsa çok iyi olur.böyle bir program varsa buraya yazsın arkadaşlar.haberimiz olsun.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Benim dedem Gostivar kasabasinin bildigim kadari ile lomnisa (internetten arastiriyorum ama boyle bir koy ismini vermiyor) koyundenmis eger bulabilirsem orada akrabalarimizin oldugunu biliyorum ama hic bir kontagimiz yok. Tek bildigim dededim isminin Ali oldugu lakabinin kel oldugu ve yunanlilarin dedemi ve agabeyini savas esir olarak 1923 yilinda imroz adasina goturdukleri ve ikisininde orada tifo hastaligindan vefat ettikleri. Dedemler corlunun koyune yerlesmisler. Yardimci olabilecek olan cikarsa minnettar kalirim. saygilar

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Ben makedonya da yasayan turklerdenim.Annem de babam da turk.Bunlari belirtiyorum cunku turkiyede ailem tirk dedigmde hic kimse inanmiyor.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Yhaaa makedonyayala ilgili yazdiklariniz super.Turkiyede o kdr Makedonun olmasi bni ne kdr sasirtti bilemessiniz!Neredeyse hepinizin dilegi buraya gelmekmis,insallah hepiniz gelir vatan-memleketinizi gorursunuz...Uskup''ten sevgilerimi yolluyorum,kendinize cook ii bakn...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  BENİM ANNE TARAFI PLAVUŞ BABA TARAFI TİKVEŞ BENDE ORALARI ÇOK MERAK EDİYORUM

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Ben 60 yaşındayım babam 1905 yılı Makedonya iştip dogumlu.Aile Fertleri büyük dedelerimiz Çok uzun yıllar önce anadoludan göç ettirilerek o zaman osmanlı toprakları olan makedonyaya yerleşik ailelerden olup 1908 yılında büyük dedemler ve tüm ailemizin bireyleri yaşadıkları kasaba olan İştipten yerlerini yurtlarını orada olduğu gibi bırakıp göç edip Bursaya demirtaş köyüne yerleşmişler.Dedeme o dönemlerde istipli hasan veya kabakçı hasan lakabıyla anılırmış. Kaba türkçe den başka bir lisan bilmezlerdi.tipik rumeli türkçesi şivesi ile konuşurlardı. Bulundukları yerlerde çok ceviz ağaçları var olduğunu bu nedenle Türkiyede nufus soyadı kanunu çıktığında kozoğlu soyadını almışlar. belki benim bilemediğim orada kalan akrabağlarımız var olabilir zannediyorum.ama çoğu rahmetli olmuştur. makedonya baba yurdu olarak tüm makedonyalı türk kardeşlerimize ana vatanımız Türkiyemden selamlar.ziyaret imkanım olmadı ama mutlaka dede topraklarını ziyaret edeceğim

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben vrapciste koyunden ilknur.Makedonya gercekten cok guzel bir devlet ve herkezin gelip buralari burdaki TURKLERi ziyaret etmesini tavsiye ederim buradan memnun kalacaklarindan EMiNiM....

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben de Bilecik''te doğdum ama babamın dedeleri Tikeveşli imiş. anlatır arada bir babam. 93 Harbin''de babamın deleri savaşa gitmişler. Ruslarla savaşmışlar ve bidaha geri dönememişler. biraz param olsa bütün makedonyayı gezerdim heralde. toprak çekiyor ne de olsa. neyse kısmet işi bunlar.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  hiç gitmedim ama çok merak ediyorum gitmek istiyorum

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  makedonya çok güzel bir yer yani harika

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  çok güzel ve özel bir şehir üsküp.İnsan hayatında bir sefer olsun gitmesi gerekir bence:)

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  SLM BEN ÜSKÜP SUDENİÇAN KÖYÜNDEN A.RAHMAN 1964 BURSA DOĞUMLUYUM DAHA HENÜZ KÖYÜMÜ HİÇ GÖRMEDİM İNŞALLAH GİDİCEM BÜTÜN ARNAĞUT HEMŞERİLERİME GÖNÜLDEN SELAMLAR.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ey güzel makedonya babam üsküp kalkandelen doğumlu babam makedonya aşığı ben türkiyenin kütahya ilindenim ama babam makedonyayı anlatınca oraları göresim geldi inşallah gelicez.KÜTAHYADAN BU YAZIYI OKUYAN HERKESE BENDEN ÇOK SELAM

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  HAVASI GÜZEL ŞEHRİM BABAM BURADA DOĞDU VE ÇOK SEVİYOR ÜSKÜP KALKANDELEN DOĞUMLU İNŞALLAH BU YAZ GELİYORUZ

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben kendi aracımla gittim mekedonya Ohrid de kaldım yer sorunu yok orada yasayan Türkler var ev pansiyonculuğu yapıyorlar günlüğü 30 Euro kaç kişi kalırsan kal

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  İyi günler hemşerim benim büyük dedemlerde tetovadan gelmişler ben de gittim gördüm oraları

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben gittim oralara dizinin çevrildiği köye kadar gittim kanatlar köyü ve civarı

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben gittim gördüm oraları manastır- prilep- kanatlar köyü bölgesinde çekilmiş

 • Semih kurt Avatar
  Semih kurt - 2 yıl önce

  Gökçeli köyünü arayan arkadaş ulaşabilirsiniz bana bizim komşu köylerden :)


  Semih kurt Avatar
  Semih kurt - 2 yıl önce

  Ve diğer bulamadığınız köylerle ilgili soru sormak isterseniz tabiki


Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Makedonya
Makedonya