Ukrayna

Ukrayna Avrupa’da yer alan bir devlet. Kuzeyinde Beyaz Rusya, doğusunda Rusya Federasyonu, güneyinde Azak Denizi, Karadeniz, Moldavya ve Romanya, batısında Macaristan, Çek Cumhûriyeti ve Polonya yer alır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: ukrayna, gürcistan, kazakistan, ermenistan, beyaz rusya, bağımsız devletler topluluğu, azerbaycan, kırgızistan, moldova, avrasya ekonomi topluluğu, türkmenistan
Ukrayna
Ukrayna


Ukrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı
Ukrayna, Avrupa'da yer alan bir devlet. Kuzeyinde Beyaz Rusya, doğusunda Rusya Federasyonu, güneyinde Azak Denizi, Karadeniz, Moldavya ve Romanya, batısında Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya yer alır. Ülke çoğunluğunu Ukraynalılar oluşturur (% 77,8), azınlıklar ise Rus % 17.3, Beyaz Rus % 0.6, Moldov % 0.5, Kırım Tatarı % 0.5, Bulgar % 0.4, ve diğerleri % 3.3. Başkenti Kiev olan ülkenin resmi dili Ukraynaca ve toplam nüfusu 45.9 milyon kişidir.

Ukraynalıların etnik kökenleri

Eski zamanlarda Ukrayna'ya Rutenya da denilmiştir. Bilimsel açıdan en yaygın olarak kabul edilen görüş, Ukraynalıların, Rusların ve Belorusların (Beyaz Rusların), tahminen 14-16. yüzyıllarda Doğu İslav kavimlerinden kaynaklanmış olmaları şeklindedir. Öte yandan, Sovyet kaynakları ve günümüz Rusya Federasyonu'nda kabul edilen kaynaklar, Ukraynalıların ve Belorusların, Ruslardan geldiklerini söyler. Ancak 8-9. yüzyıllarda kurulan, merkezi çağdaş Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve sonradan Kiev Rus Devleti adı verilen devlette eski İslav Kavimlerinin temsilcilerinin yaşadıkları bir gerçektir ve mevcut vakayinamelerde ulus olarak Rus, Ukraynalı adı geçmiyor.

Bu konuda, günümüz Ukrayna'sında yaygın kaynaklar aslında Rusların Ukraynalılardan kaynaklandığını iddia eder. Yaklaşık 14. yüzyıla kadar varlığını sürdüren Eski Kiev Rus devletinde yaşayan ulus, Ukraynalılarmış; Moğollar geldikten sonra Ukraynalılar'ın çoğu Kiev'i terk edip, Kuzeye doğru göç etmeye başlamış ve sonra, yeni bir devletin başkenti olacak Moskova adlı bir kenti kurmuşlar. Yeni devletin adı, Moskova Rus Devleti, sonra Rus Çarlığı sonra da Rus İmparatorluğudur. Yani bu görüşe göre, günümüzde Moskova'da ve etrafında yaşayan ulus, Kiev'den gelen Ukrayna kökenli ulusmuş; Kiev'de ve Ukrayna'da günümüzde yaşamakta olan ulus ise, Ukraynalı ve Moğol-Tatar karışımıymış diye bir görüş de yaygındır. Ruslar, SSCB zamanında Ukraynalılara yoğun bir şekilde baskı yapmışlar onlara Rus kültür ve dilini yoğun bir şekilde aşılamışlardır. Öyleki, Ukraynalıların ayrı bir ulus olduğunu düşünenler hapse atılmışlar baskı altına alınmıştır. Yoğun baskılar sonucu Ukraynalılar ayrı bir ulus olduklarını ayrı bir dil konuştuklarını yıllarca kimseye anlatamamışlardır. Bağımsızlıktan sonra Ukrayna dili resmi dil olmuş okullarda ve günlük yaşamda Ukrayna dili yoğun bir şekilde kullanılmaya başlamıştır.

Tarihi

Bölgede tarih boyunca çeşitli devletler kuruldu. Dokuzuncu asırda kurulan ve ilk Rus devleti olan Kiev Prensliği, 13. asırda Moğol saldırılarına maruz kalarak yıkıldı. Batı Ukrayna'da Galiçya ve Volinya Prensliği 11. asırdan 14. asra kadar hakimiyetlerini devam ettirdi.

Ülke topraklarının büyük bölümü 14. asırda Litvanya'nın hakimiyeti altına girdi. Polonya ve Litvanya'yı tek bir federe devlet haline getiren Lublin birliğinin 1569'da sağlanmasından sonra Ukrayna toprakları fiilen Polonya'nın hakimiyetine girdi. Zaporojye Kazaklarının lideri Bogdan Hmelnitski Polonya yönetimine karşı ayaklandı ve 1651'de Rus Çarından yardım istedi. Bu durum Rus Çarlığı ile Polonya arasında savaşa sebep oldu. Savaşın ardından Dinyeper Nehrinin doğusunda kalan topraklarla Kiev Rusların hakimiyetine girdi. Kırım'ın 1783'te Rus hakimiyetine girmesi üzerine Karadeniz kıyısında yeni yerleşim merkezleri kurulmaya başladı.

On sekizinci asırda Polonya topraklarının paylaşılması üzerine Dinyeper'in batısındaki Ukrayna toprakları Rus hakimiyetine, Galiçya ise Avusturya hakimiyetine bırakıldı. On dokuzuncu asırda Ukrayna'da milliyetçi hareketler yaygınlaşınca, Rus çarı bu hareketleri bastırmak için şiddetli tedbirlere başvurdu. Ukraynacayı kullanmayı sınırladı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu hakimiyeti altında yaşıyan Ukraynalılar ise daha rahattılar. Birinci Cihan Harbinin başladığı sırada Galiçya'da yaşıyan Ukraynalılar kendi kültür, siyasi ve dini kurumlarını geliştirmişlerdi.

Rusya'da 1917 devriminden sonra Harkov'da Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun yıkılması üzerine Ukraynalılar 1918'de Galiçya'nın yönetim merkezi Lemberg'i ele geçirerek Batı Ukrayna Milli Cumhuriyetini kurdular. Bu devlet 1919'da Ukrayna Milli Cumhuriyetiyle birleştiyse de 1919 Haziranında Ukrayna askeri Galiçya'dan çıkarıldı. Bukovina Romanya'nın, Macaristan toprakları içinde kalan eski Ukrayna şehirleriyse yeni kurulan Çekoslovakya'nın hakimiyetine girdi. Çeşitli devletler 1917-21 arasında Ukrayna'nın hakimiyetini ele geçirmek için çalıştılarsa da başarılı olamadılar. Ukrayna 1924'te Sovyetler Birliğini meydana getiren 15 cumhuriyetten biri oldu.

İkinci Dünya Harbi kadar Ukrayna hızla sanayileşti ve tarımda kollektifleştirme politikası uygulandı. Bu harekete köylü büyük tepki gösterdi. Stalin döneminde bölgede baskılar arttırıldı ve Ukraynacanın kullanımı yasaklandı. Sadece Çekoslovakya'da yaşayan Ukraynalılar geniş siyasi ve kültürel haklara sahiptiler.

Alman-Sovyet saldırmazlık Paktının 1939'da imzalanmasıyla Polonya'nın hakimiyeti altında bulunan Doğu Galiçya ve Batı Volniya toprakları Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyetine bırakıldı. 1941 Haziranında Rusya'ya saldıran Almanlar kısa sürede Ukrayna'yı işgal ettiler. Başlangıçta Ukraynalılardan destek gören Almanlar, daha sonraları gerilla direnişiyle karşılaştılar. Almanların savaş sonunda mağlup olmaları üzerine bütün Ukrayna toprakları Rusya'nın hakimiyeti altına girdi.

1989'da Rusya'da başlayan reformlar Ukrayna'da da köklü değişikliklere sebep oldu. İlk çok partili seçimler yapıldı. Ülke yeni bir siyasi ve ekonomik döneme girdi. Ukrayna 1991'de bağımsızlığını ilan etti ve aynı sene Bağımsız Devletler Topluluğunun kurucuları arasında yer aldı.

Fiziki YapıUkrayna, Türkiye'nin kuzeyinde, Karadeniz kıyısında yer alır
Ukrayna, Türkiye'nin kuzeyinde, Karadeniz kıyısında yer alır
Ülke toprakları, Doğu Avrupa Ovasının büyük bölümünü kaplar. Kuzeydoğusunda Orta Rusya Platosunun bir uzantısı yer alır. Karadeniz kıyıları boyunca uzanan Karadeniz düzlüğü, Kırım Yarımadasında Kuzey Kırım Düzlüğünü meydana getirir. Batıda yer alan Karpat Dağlarının uzunluğu 240 km'yi geçer. Karadeniz ile Azak Denizi arasında kalan Kırım Dağları birbirine paralel üç alçak sıradan meydana gelir. Bu sıralar arasında vadiler yer alır.

Başlıca akarsuları Dinyester ve Dinyeper nehirleri olup, Azak-Karadeniz Havzasına doğru akar. Pripet Bataklıklarının bir bölümü ve bir içdeniz olan Azak Denizi ülke sınırları içinde kalır.

İklimi

Ukrayna ılıman bir iklim kuşağında yer alır.

Tabii Kaynaklar

Madenler

Ukrayna; manganez cevheri bakımından dünyanın en zengin bölgelerindendir. Ayrıca önemli miktarda demir cevheri vardır.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Ukrayna'nın nüfusu 45.905.000 (2010 yılı tahmini) olup, nüfus yoğunluğu 86'dır. Nüfusun % 77,8'i Ukraynalı, % 17'si Rus, % 5'i diğer milletlerden meydana gelmektedir. Halkın % 67'si şehirlerde, % 33'ü köylerde yaşamaktadır. Başlıca şehirleri Sivastopol, Odessa, Harkov, Denetsk, Krivay Rog, Zaporojye'dir.

Ukrayna'da 7-17 yaşları arasında eğitim mecburi ve parasızdır. Eğitim Ukraynaca yapılmaktadır. Ayrıca Rusça, Moldavya dili, Lehçe, Bulgarca, Macarca, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve İngilizcenin kullanıldığı okullar da vardır. Ülkede 140'tan fazla yüksek öğretim kurumu ile Ukrayna Cumhuriyeti Bilimler Akademisine bağlı çok sayıda ilmi çalışmalar yapan kurum vardır. Ukrayna'da okuma yazma bilmeyen hiç yok gibidir.

Ekonomi

Ekonomi tarım ve sanayiye dayalıdır. Tarımda makina yaygın şekilde kullanılır. Ülke çapında yaklaşık sekiz bin kollektif çiftlik (Kolhoz) ile 1700 civarında devlet çiftliği (Sovhoz) vardır. Bu çiftliklerde et ve süt için büyükbaş hayvan beslenir. Ayrıca tahıl, sebze, patates ve şekerpancarı yetiştirilir.

Ukrayna'da çelik sanayii gelişmiştir. Ülkede ayrıca metalurji araçları, dizel lokomotifler, televizyon ve traktör üreten fabrikalar vardır. Sun'i gübre, sülfirik asit ve şeker fabrikaları ekonomide önemli yer tutar. Sanayi tesislerinde kullanılan enerjinin hemen tamamı fosil yakıtlarından elde edilir.

Siyasi Hayat

Ukrayna'da en yüksek yasama organı Yüksek Meclistir. Meclis üyeleri beş yılda bir yapılan seçimlerle belirlenir. Yüksek Meclis Devlet Başkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerini atar.

Ukrayna Anlamları

Ukrayna

Türkçe Ukrayna kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Ukrain adj. Ukrainian

Ukrayna

Türkçe Ukrayna kelimesinin Fransızca karşılığı.
ukrainien/ne

Ukrayna

Türkçe Ukrayna kelimesinin Almanca karşılığı.
npr. Ukraine

İlgili konuları ara

gürcistan kazakistan ermenistan beyaz rusya bağımsız devletler topluluğu azerbaycan kırgızistan moldova avrasya ekonomi topluluğu türkmenistan
...

Okuma Önerileri

Andrea Barzagli
3 yıl önce

'''Andrea Barzagli''' (d. 8 Mayıs 1981) İtalyan futbolcu. Geçtiğimiz sezon Palermo için top koşturdu. 1.86 boyundaki futbolcunun 79 kilodur. Bar

Andrea Barzagli, 1981, 2006 FIFA Dünya Kupası, 8 Mayıs, Alberto Gilardino, Alessandro Del Piero, Alessandro Nesta, Andrea Pirlo, Angelo Peruzzi, Cristian Zaccardo, Daniele De Rossi
Andriy Schevchenko
3 yıl önce

Andriy Mikolayoviç Şevçenko (Ukraynaca: Андрій Миколайович Шевченко / Andrij Mykolajovyč Ševčenko), (d. 29 Eylül 1976,

Andriy Şevçenko, 1976, 2006 FIFA Dünya Kupası, 29 Eylül, Andriy Shevchenko, Arjen Robben, Ashley Cole, Ballon d'Or, Carlo Cudicini, Chelsea, Chelsea F.C.
Andriy Şevçenko
3 yıl önce

Futbolcu

Andriy Şevçenko, 1976, 2006 FIFA Dünya Kupası, 29 Eylül, Andriy Shevchenko, Arjen Robben, Ashley Cole, Ballon d'Or, Carlo Cudicini, Chelsea, Chelsea F.C.
Andry Shevchenko
3 yıl önce

Andriy Mikolayoviç Şevçenko (Ukraynaca: Андрій Миколайович Шевченко / Andrij Mykolajovyč Ševčenko), (d. 29 Eylül 1976,

Andriy Şevçenko, 1976, 2006 FIFA Dünya Kupası, 29 Eylül, Andriy Shevchenko, Arjen Robben, Ashley Cole, Ballon d'Or, Carlo Cudicini, Chelsea, Chelsea F.C.
Antonov-An225
3 yıl önce

Antonov An-225 Myria (Ukraynaca:Антонов Ан-225 Мрія, NATO rapor ismi 'Cossack') merkezi Ukrayna'da bulunan Antonov Tasarım Bürosu (Anto

Antonov An-225, Wikimedia Commons
Antonov An-225
3 yıl önce

Antonov An-225 Myria (``Ğ�нтонов Ğ�н-225 МріÑ�``, NATO kod adı Kazak(İng:Cossack)), merkezi

Antonov An-225, Wikimedia Commons
Arğın Doğan Toğay
3 yıl önce

Toğay Bey (Kırım Tatarcası Toğay bey, Lehçe Tuhaj-bej, Ukraynaca Тугай-бей, Rusça Тугай-бей) Tugay Bey olarak da bilinen (ölü

Toğay bey, 1651, Bey, Kazaklar, Kırım Hanlığı, Kırım Tatar Türkçesi, Polonyaca, Rusça, Sancak, Ukraynaca, Varşova
Arğın Doğan Toğay bey
3 yıl önce

Toğay Bey (Kırım Tatarcası Toğay bey, Lehçe Tuhaj-bej, Ukraynaca Тугай-бей, Rusça Тугай-бей) Tugay Bey olarak da bilinen (ölü

Toğay bey, 1651, Bey, Kazaklar, Kırım Hanlığı, Kırım Tatar Türkçesi, Polonyaca, Rusça, Sancak, Ukraynaca, Varşova
Astronomların listesi
3 yıl önce

Ünlü astronom ve astrofizikçiler listesi

Astronomların listesi, 1028, 1048, 1087, 1131, 1201, 1274, 1380, 139, 1394, 1423
Avrasya Ekonomi Topluluğu
2 yıl önce

Avrasya Ekonomi Topluluğu (İngilizce: Eurasian Economic Community, Rusça: Eвразийское Экономическое Сообщество, Е

Avrasya Ekonomi Topluluğu, 10 Ekim, 2000, 2002, 2003, 2006, 25 Ocak, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan
...

Görüşler

misafir Avatar
misafir - 5 yıl önce
türkleri kesinlikle hiç sevmiyorlar sadece sex trizmi için çıkar amaçlı bir sevgi var giden çok dikkat etsin

misafir Avatar
misafir - 5 yıl önce
2 sene ukrayna kievde dil egitimi aldım ,hic alakası yok aksıne turklere karsi bir ilgi ve alakalari var

misafir Avatar
misafir - 5 yıl önce
ben ıkı sene kaldım ukrayna alcevskı de arkadasların dedıklerı gıbı yasanacak bır ulke degıl sex uzerıne kurulmus bır yer rusdan ne dost nede post olur bunu sakın unutmayın

misafir Avatar
misafir - 5 yıl önce
gitmeyi düşünüyorum iş imkanları iyiymiş

misafir Avatar
misafir - 5 yıl önce
3 defa gittim trenle bircok yerleri gezdim cok cok güzel memleket. İnsanları cok iyi sen iyi olursan ve yalan hile bilmiyorlar cokda ucuz tam yasanacak yer halk olrak bizden cok rahatlar onların rahat oluşu turkiye,den giden bazılarını rahatsız etmiş olabilir.durüst insanlara karşı cok saygılılar yaşanacak yer

misafir Avatar
misafir - 5 yıl önce
Her ülkenin iyisi de kötüsü de var İtalya dan barış için gelinlikle kalkıp Türkiyeye gelen Italyan bayanın başına gelenleri unutmayalım. Piriluki de kaldım son derece saygılı ve iyi insanlar

misafir Avatar
misafir - 5 yıl önce
allah allah her ulke nasil gorursen oyle olur, sen nasilsan oyle davranirlar, herkes kendine gore gordugunu yazmis. Hic kimsenin bir ulke hakkinda kotu sey yazmaya hakki yoktur. Sex dusunen ulke demissiniz, sizin oyle bir tavirinizdan dolayi oyle olmustur. Neden bir suru insan gidiyor da onlarin karsisina oyle biri cikmiyor, tabi sen nasilsan karsindakini de oyle goreceksin. Bir ulke olmak icin illahi unlu olmak zorunda degil... Turkiye hazira gelmis tarihi yerlerimiz cok diye baska ulkelere istediginiz gibi laf atamazsiniz, her ulkenin kendine gore guzellikleri vardir... Unutmayin dunya bizim degil biz gelip gidiciyiz... Yasadigimiz yerde misafiriz... Olumsuz degilsiniz ya...

misafir Avatar
misafir - 5 yıl önce
ben yıllardır ukraynaya gıdıp gelıyorum işim icabı ukraynanın bır çok şehrıne ben hıç bır olumsuzlukla karşılaşmadım harıka bır yertam yaşanacak insanları soguk ülkenin sıcak insanları sen onlara nasıl davranırsan onlarda sana aynı davranıyor gıtmenızı tavsıye ederım

misafir Avatar
misafir - 5 yıl önce
ben ukrainalı bır bayan ıle evlıyım ve mutluyum allah herkese boyle ıyı bır bayan versın onu cok sevıyorum.

misafir Avatar
misafir - 5 yıl önce
Dünyanın en elit kızları bu ülkede.Peri masallarında bile göremeyeceğiniz kadar güzeller.Her köşede dünya çapında manken olabilecek kızlar..Kimi öğrenci kimi garson ama hepsi güzeller...Ama maalesef, bu bağlamda, onca kültüre tarihe tanık olan bu ülkeyi görmekten çok Türk erkeği bu kızları görmeye gidiyor..10 dolara herşeyi alabileceği masalıyla doldurulmuş magandalar Türk ismini sadece Ukraynada değil dünyada yerin dibine soktu.Sonra çıkıp kızıyoruz ''neden Ukraynalılar nefret ediyor bizden ''diye..Istanbul Lalelide Rusların başına neler geldiğini hatırlayıp öyle konuşalım.. Neyse gidip ,görmek fikir edinmek isteyenlerin ,(turistik amaçlı veya iş için olsun) mutlaka bir Ukraynalı tanıdığa ihtiyacı olacaktır..ben iki kere gittim.(Odessaya).Bazı güzel dostlar edindim..İsimleri Svetlena(bayan)ve Timor (Bay)..Bu iki yerli dost benim tüm ihtiyaçlarımı makul fiyatlara sağlayıp her işime koşturdular..Ukraynada binlerce iş fırsatı ve yüzlerce görülecek yer var..Gece hayatına dalmazsanız çok para gitmeyecektir..Eğer bilgi edinmek isteyen varsa mbilen@hotmail.com adresine yazsın..oradaki Rus tanıdıkların numaralarını verebilirim

misafir Avatar
misafir - 5 yıl önce
ukrayna ben ce çok ğüzel biryer din dil farklı olabilir ama sıcakkanlı misafir perver ve bence bir okadarda hoş görülüler ben ce insan neolursa olsun hatayı öncekendinde aramalı iygünler

misafir Avatar
misafir - 5 yıl önce
ukraynada 3 yıl kaldım herşey mükemmel ama bazı arkadaşlara katılmıyorum sex sadece ordamı var

misafir Avatar
misafir - 5 yıl önce
evet arkadaşlar bencede ukraina cok güzel memleket bazıları dünyaya sadece seks gözüyle bakınca her yeri aynı görüyor sen orda bir bayana türkiyedeki gibi davranda göreyim seni

misafir Avatar
misafir - 5 yıl önce
ben uzun zamanlar iş icabı çalıştım çok şehrini gördüm tek kelimeyle ülke olarak muhteşem insanları çok sıcak ve iyimser senin içinde bir kötülük yatıyorsa karşılıgını alırsın yok ben insanım diyorsanız buyrun yaşanacak ülke ukrayna her yönüyle dört dörtlük fenerbahçem gibi

misafir Avatar
misafir - 5 yıl önce
arkadaşlar ukrayna tek kelimeyle harika biryer. benim eşim ukraynalı ve çok mutluyum. allah herkeze nasip etsin. bence harika insanlar. ayrıca arkadaşlar ne umarsanız onu bulursunuz. siz nasıl davranırsanız, öyle karşılık alırsınız bunu untmayın

Kemal Usal Karagözoğlu Avatar
Kemal Usal Karagözoğlu - 2 yıl önce
<t><p>Ukrayna olağanüstü fakir ve olağanüstü zenginlerin ülkesi. Fakir olanlar %90 aylık max.100$ ile yaşıyorlar. Kayınvalidem Donetsk bölgesinde Druskovka kasabasında Müzik Okulu piyano öğretmeni yetmiş yaşında halen emekli olduğu halde çalışıyor. Komünist döneminde devlet ev vermiş. Emekli maaş ve aktif çalışma maaş toplam 160$. Dolar olarak son 3 ayda TL yerlerde sürünüyor ve Nina böylece Türkiye'deki asgari ücretin yarısına yakın para alıyor.<br/> Gelelim fuhuş sektörüne! Evet Ukrayna sex ve fuhuştan 1992 den itibaren kendilerini Playboy!<br/> ve yakışıklı zanneden! Türk'lerden milyarlarca $ kazandılar. Türkler sayesinde zenginlik gören kızları İstanbul ve turistik bölgelerde Jandarma+Polis+Kürt pezevenkler sayesinde Genel Kurmay İstihbarat 2002 raporunda senelik 2+ milyar $ Kürtler para kazanıyor ve önemli bir kısmını PKK ya aktarıyorlar. Uyuşturucu ve fuhuş PKK nın finans kaynağıdır. Bütün Bar, Club ve Gazino, Lokanta--Bar adında çalışan fuhuş alanları Kürtlerin.<br/> Sonuç da Çatışma Bölgelerinde şehit olanlar ve ölmekten beter sakat kalanların kanına girenlerin bir kısmı bilmeden de olsa Ukrayna, Moldovya fahişeleridir.</p></t>

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.