Ermenistan

Kısaca: Ermenistan (Ermenice: Հայաստան, Hayastan, Hayq), Asya’nın batısında yer alan bir devlet. Kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, batısında Türkiye, güneyinde Nahçıvan ve İran yer alır. Güney Kafkas Dağları ile Karadeniz ve Hazar Denizi arasında kalan bölgede denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Başkenti Erivan'dır. ...devamı ☟

Ermenistan
Ermenistan

Ermenistan HaritasıErmenistan Bayrağı
Ermenistan Bayrağı
Ermenistan (Ermenice: Հայաստան, Hayastan, Hayq), Asya’nın batısında yer alan bir devlet. Kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, batısında Türkiye, güneyinde Nahçıvan ve İran yer alır. Güney Kafkas Dağları ile Karadeniz ve Hazar Denizi arasında kalan bölgede denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Başkenti Erivan'dır.

Ermenistan Tarihi

Ermeni uygarlığının temeli M.Ö. 6. asırda, eski Urartu krallığı'nın kalıntıları üzerine atılmıştır. Urartuların topraklarına yerleşen Ermeniler bir süre sonra Med İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına girdi. M.Ö 331’de Büyük İskender’in eline geçen bölge, M.Ö 301’de Selevkos İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. Bir ara ikiye ayrılan Ermeniler, İmparator İkinci Dikran zamanında tekrar birleşti ve güçlerinin en yüksek noktasına ulaştılar. Güneye doğru genişleyen Ermeni devleti, bir süre bölgenin en güçlü devleti haline geldi. M.Ö. 66’dan M.S. 3. asra kadar Ermeniler, Roma ile Partlar ve Persler arasındaki rekabetin ortasında kaldılar. 300’lü yıllarda Ermenilerin Hıristiyanlığı kabulü ile devlet toprakları ikiye ayrıldı. Bir bölümü Bizans İmparatorluğu, bir bölümünde Perslerin hakimiyetine girdi.

Ermeniler 653’te Müslüman Arapların hakimiyeti altına girmelerine rağmen özerkliklerini korudular. On birinci asırda Ermeni toprakları tekrar Bizans tarafından ilhak edildi. Bunu Selçuklu akınları takip etti. On birinci asrın sonlarına doğru bütün Ermeni toprakları Türk hakimiyeti altına girdi. On üçüncü asırda bölge Moğol istilasına maruz kaldı. Selçuklular'ın Anadolu fethinden sonra, Ermenilerin bir kısmı Kilikya’ya göç ettiler ve Haçlı seferleri sırasında batı devletleri ile ittifak yaptılar.

On altıncı asırdan itibaren Ermeniler, Osmanlı Devleti ile İran savaşları arasında kaldılar. Bu durum 17. asrın sonlarına kadar devam etti. Bu dönemde Ermeniler Avrupa ile Doğu arasındaki ticarette önemli rol oynadılar.

Rusya’nın 19. asırda Kafkaslara doğru genişleme politikası, Ermeni kültürünün canlanmasına ve batılı devletlerin Osmanlı idaresi altındaki Ermenilerle ilgilenmelerine sebep oldu. Osmanlı-Rus Savaşı (1877-78) ve Ayastefanos antlaşmasından sonra konu "Ermeni Meselesi" halini aldı. Doğu vilayetlerinde Ermeniler arasında 1880’den sonra Rusya’nın desteği ile milliyetçilik hareketi büyüdü. Teşkilatlanma, hayır cemiyetleri adı altında başladı. Buradan çeteciliğe geçtiler. Hınçak Tedhiş Komitesi ve Taşnak Tedhiş Komitesi gibi çeteler, Osmanlı Devleti bünyesinde müstakil bir Ermeni devleti kurmak istiyorlardı. Bunun için de yer yer Osmanlı ülkesinde isyanlar çıkardılar. Birinci Dünya Harbi sırasında, Ruslara yardım etmek için gönüllü taburlar kuran Ermeniler, Müslüman halka karşı katliam yaptılar.

Birinci Dünya Harbinin ardından Ermeniler, Azeriler ve Gürcüler Transkafkasya Federal Cumhuriyetini kurdular. Fakat bu birlik kısa süre sonra dağıldı. Bu arada kısa ömürlü bir Ermeni Cumhuriyeti kuruldu. Rus ordusu 1920’de Ermenistan’ı işgal etti. Bu arada 19 Nisan 1920’de İtalya’nın San Remo şehrinde toplanan milletlerarası bir konferansta Anadolu Türkleri ile Orta Asya Türklerinin ittifakını (birleşmesini) kesmek üzere bu ikisi arasına Ermenilerden bir set çekmenin önemi üzerinde duruldu (Bkz. San Remo Konferansı. Ermenistan 1922’de Azerbaycan ve Gürcistan ile birleşince Transkafkasya Sovyet Federe Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuş oldu. 1936’da kabul edilen yeni Anayasa ile Ermenistan, Sovyetler Birliğini meydana getiren 15 cumhuriyet arasına girdi.

Sovyetler Birliğinde başlayan reformlar Ermenistan’da da köklü değişikliklere sebep oldu. İlk çok partili seçimler 1990’da yapıldı. Ülke yeni bir siyasi ve ekonomik döneme girdi. 1991 Eylülünde yapılan halk oylamasından sonra, Ermenistan bağımsızlığını ilan etti. Aynı sene, Bağımsız Devletler Topluluğuna katıldı. Ermenilerin de yaşadığı Dağlık Karabağ bölgesinin Ermenistan’a bağlanması için başlatılan gösteriler Azerbaycan ile ilişkilerin bozulmasına sebep oldu. Gösteriler bir süre sonra iki devlet arasında savaşın çıkmasına yol açtı. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaş, uluslararası kuruluşların bütün gayretlerine rağmen devam etmektedir (1993).

Demografik Yapı (Nüfus Yapısı)

Ocak 2008 itibarıyla Ermenistan'ın toplam nüfusu 3.230.100 kişi civarındadır, ve nüfusun büyüme oranı yaklaşık %0,2'dir. Ülkenin başkenti Erivan, 1.107.800 kişi nüfusu (toplam nüfusunun %34,3'ü) ile nüfus bakımından hem ülkenin en büyük şehri hem de en büyük marzıdır. Ermenistan'ın nüfus yoğunluğu, km2 başına 109 kişi, ve Erivan, km2 başına 4.480 kişi ile yine de ülkenin en büyük nüfus yoğunluğuna sahip olan marzıdır. Ülkenin nüfus yoğunluğu, Moldova'dan sonra eski Sovyetler Birliği ülkelerinin arasında en büyük ikinci nüfus yoğunluğudur, ve dünya çapında ise 98-inci.[1] Toplam nüfusunun %64,1'i kentlerde ve %35,9'u köylerde yaşamaktadır. Ermenistan'da eğitim, yasal olarak bir insan hakkıdır, ve temel eğitim şarttır. Devlet ortaeğitim okullarında da eğitim ücretsizdir. Ermenistan'daki okuryazarlık oranı %99,4 (erkek oranı %99,7, kadın oranı %99,2).

Neredeyse bütün Ermenistan nüfusu Ermenilerden ibarettir, ancak en son nüfus sayımına göre; Yezidi (40.620 kişi), Rus (14.660 kişi), Süryani (3.409 kişi), Ukrain (1.633 kişi), Kürt (1.519 kişi), Yunan (1.176 kişi) ve diğer toplumlar (4.640 geri kalan kişi) da var. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından önce büyük bir Azeri toplumu da vardı (1989'daki Sovyet nüfus sayımına göre Ermenistan nüfusunun %2,5'i, yani 84.860 kişi, Azeri idi), ama toplumlar arası gerilimler, özellikle Karabağ Savaşı nedeniyle neredeyse hiç Azeri kalmamış. Ermenistan'da en çok konuşulan dil Ermenice; asıl ülkede konuşulan Ermenice türü Doğu Ermenicesi'dir. Sovyet dönemi boyunca Ermenistan'daki okulların öğretim dilleri Ermenice ve Rusça idi, ve böylece neredeyse bütün kent nüfusu ve köy nüfusun çoğu en az birazcık Rusça konuşabiliyordu. Günümüzde ise ülkenin en çok konuşulan ikinci dil hala daha Rusça'dır, ve İngilizce gibi Batı Avrupa dilleri pek bilinmiyor. Azınlıklar tarafından konuşulan diller Kürtçe, Süryanice, Rumca ve Karabağ Savaşı'ndan önce Azerice.

301 yılında Ermenistan, Hıristiyanlığı devletin dini olarak uygulayan dünyanın ilk ülkesi olmasıyla birlikte Hıristiyanlık, özellikle Ermeni Apostolik Kilisesi Ermenistan'daki en yaygın dinidir (nüfusun ≈%94'ü Ermeni Apostolik'tir), ancak zamanımızda anayasal olarak Ermenistan seküler bir ülkedir, böylece vicdan ve din özgürlüğü kanunen desteklenmektedir. Nüfusun geri kalanına ait en büyük dinler, diğer Hıristiyan tarikatları (Katolisizm, Rus Ortodoks v.s.), Yezidilik ve İslam'dır.

Fiziki Yapı

Ermenistan toprakları genelde dağlıktır. Denizden ortalama yüksekliği 1800 m civarındadır. Ülke topraklarının kuzeybatısı yüksek sıradağlar, derin nehir vadileri ve sönmüş yanardağların bulunduğu lav platolarından meydana gelir. Ülkenin en yüksek noktası olan Aragast Dağı (4090 m) bu bölgededir. Güneybatıda Ararat Ovası, doğuda dağlarla çevrili Sevan Vadisi yer alır. Aras Irmağı ve kolları bölgenin başlıca akarsuyudur. Sevan Vadisinde bulunan Sevan Gölü birçok akarsu ile beslenir.

İklim

Ermenistan’da yüksekliğe göre büyük değişikliğe uğrayan kuru bir kara iklimi hakimdir. Yazları genelde sıcaktır. Dağ eteklerinde yüksek olan yıllık ortalaması, ovalarda 2000 mm’ye düşer.

Tabii Kaynakları

Bitki örtüsü ve hayvanlar: Dağ etekleri ardıç ve yazın otlak olarak kullanılan çayırlarla kaplıdır. Ormanlar ülke topraklarının % 10’unu teşkil eder. Yarı çöl alanlarında, yabangülü, sarısabır, ardıç, hanımeli gibi sıcağa ve susuzluğa dayalı bitkiler vardır. Ülke topraklarının büyük kısmında yabandomuzu, çakal, yabankeçisi, ayı ve değişik yılan türleri vardır.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Ermenistan’ın nüfusu 3,5 milyon civarındadır. Bu nüfusun % 90’ını Ermeniler, % 5’ini Azeriler, % 2’sini Ruslar, % 3’ünü de diğer milletler meydana getirir. Nüfusun üçte ikisi şehirlerde oturur. Ararat Ovası ile Irmak Vadileri nüfusun en fazla olduğu bölgelerdir. Başlıca şehirleri başşehir Erivan ve Kumayri, Kirovakon’dır.

Eğitim 7-17 yaş arasında mecburi olup, parasızdır. Orta öğretim genel veya mesleki eğitim veren okullardan meydana gelir. Erivan Devlet Üniversitesinin yanısıra çeşitli enstitüler ve konservatuarlar vardır.

Ekonomi

Ülke ekonomisi tarım ve sanayiye dayalıdır. Nüfusun yarısına yakın kısmı tarımla uğraşır. İçki yapımında kullanılan üzüm başlıca tarım ürünüdür. Ayrıca meyve, sebze, tütün, pamuk, şekerpancarı ve patates yetiştirilir. Hayvancılık fazla gelişmemiş olup, çiftlik hayvanı besiciliği yapılır.

Güçlü bir sanayi ülkesi haline gelen Ermenistan’da, başlıca sanayi kuruluşları kimyevi madde, demirin dışındaki metaller, makina, hazır aletler, dokuma, içki, giyecek fabrikalarıdır. Madencilik ekonomik açıdan önemlidir.

Dağlık arazide ulaşımı zorlaştırmasına rağmen demir ve karayolu ağı oldukça zengindir. Başkent Erivan’dan dünyanın her yanına düzenli uçak seferleri düzenlenir.

Ermenistan

Türkçe Ermenistan kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Armenia

Ermenistan

Türkçe Ermenistan kelimesinin Fransızca karşılığı.
l'Arménie

Ermenistan

Türkçe Ermenistan kelimesinin Almanca karşılığı.
npr. Armenien

Ermenistan

Türkiye'nin doğu komşularından bir ülke

misafir - 8 yıl önce
selam ben mesut.ben ığdırlıyım.ben tarihi cok severim.ozelllikle osmanlı tarihi.hi bir devletin baba yğiğdinin bole bir toprak alamz.ben merak eetim ve anneanneme hep hatıralarını sordum .benim tarih sevdiğimide bilior şole diordubiz koydeyken korkumuzdan lambaları acamazdık(gaz lambası) cunku ruslar bomba atyr die.( rus=yani ermeniler)bir gun savas cıktı bizim oranın buyuk iznsaları savastı ama olmadı sonra karılarnın cocuklarını alıp herkes kactı.o zamnki yere irana kactık.oarda kaldık.sonrada bir kişi cıktı yani(MUSTAFA KEMAL ATATÜRK) savası kazandı.rusları yurdumuzdan kovdu yani ermenileri.kendi yerimize dondüğümüzde irandan geldiğimizde kaldığımız yeri.ığdır kamışlı kyü.yakıp yıkmışlar .her yer kan icndeydi.hamile kadınmların karınlarını deşmişler.birde bize dirlarki türkler sozde soykırım yapmış.kim yapmış bunu b ir ALLAH ,bilimadamları birrde o zamnda yasamış insanlar bilir.

misafir - 8 yıl önce
Ülke adı: Resmi tam adı: Ermenistan Cumhuriyeti kısa şekli : Ermenistan Yerel tam adı: Hayastani Hanrapetut'yun yerel kısa şekli: Hayastan eski adı: Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ingilizce: Armenia Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet Başkent: Yerevan İdari bölmeler: Aragatsotn, Ararat, Armavir, Geghark'unik', Kotayk', Lorri, Shirak, Syunik', Tavush, Vayots' Dzor, Yerevan Bağımsızlık günü: 21 Eylül 1991 Milli bayram: Bağımsızlık günü, 21 Eylül (1991) Anayasa: 5 Temmuz 1995 Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CIS (Bağımsız Devletlerin Topluluğu), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu),Intelsat, Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM (gözlemci), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

misafir - 8 yıl önce
Re: Hak ve Hukuk , Soykirimcilik Selamlar, Artik gercekler ve Hak ve Hukuk yerine gelsin.Biz Türkler yertericekader cektik,Bu Imperialgüclerin Irkcilik ve Azimila Politikalari artik gercek yüzleri aciga ciksin.Bence 1800 Senelerinde(Bismark) Bu aAlmanlar bu Isleri(yani soykirim isini)kendiler yapti ve bence yaptirdilar,bizleri Türkleri kullandilar, ayni Zamanda da Ingizler Arablari bize karsi Savastirdilar, ve bence bu Almanlar ve Ingilizler bunlari kendi aralarinda anlasmislardir?.Almanlar orda Ermenilere yardim eder gibi gösterdiler ama onlarin yaptiklarini artik hersey acia cikiyor,bu isi,cünkü kendi Menfatlarini ve Milliduygularini yernie getirmek niyetiyle.Oradaki Bölgeleri temizledirler,kendi Trenyollarini yerlestirebilmek icin "Bagdat"Bahn,Trennini Bagdatdaki Petrol Kaynakalrina elkoyabilmek icin, herseyi göze almislardir. Saygilarimla

misafir - 8 yıl önce
1913-1920 tarihleri arasında güya yapılan Ermeni soykırımı mantıksız olmakla beraber Ermenilerin Bizlere o tarihte soykırım yapmıstır Türk milletini kurtuluş savaşında arkasından hançerlemiştir günümüzde kabul edilen Ermeni soykırımının anlamı yoktur çünkü o görüşmelerde Osmanlı arşivi açılmamıştır bunun nasıl bir karar oldugunun yorumunu size bırakıyorum

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ermenistan Resimleri

Ermenistan Haritaları

dunya uzerinde ermenistan nerede.png
dunya uzerinde ermenistan nerede.png
ermenistannhighlandorg.gif
ermenistannhighlandorg.gif
ermenistan bayrak harita.png
ermenistan bayrak harita.png
ermenistan fiziki harita.jpg
ermenistan fiziki harita.jpg
ermenistan harita.gif
ermenistan harita.gif
ermenistan siyasi haritasi.jpg
ermenistan siyasi haritasi.jpg

Ermenistan Başbakanı
6 yıl önce

Ermenistan başbakanı, Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan sonra ülkedeki en yüksek ikinci siyasi makamdır. 25 Nisan 2021'den beri makam boştur. 1918'de Ermenistan...

Ermenistan Bayrağı
3 yıl önce

Ağustos 1990'da Ermenistan Sovyet Prezidyumu tarafından kabul edilmiş ve 15 Haziran 2006'da Ermenistan Ulusal Bayrağı Kanunu ile, Ermenistan Millî Meclisi...

Ermenistan Bayrağı, 15 Haziran, 1828, 1918, 1920, 1922, 1936, 1952, 1990, 1992, 1 Mayıs
Ermenistan devlet başkanları listesi
2 yıl önce

beri Armen Sarkisyan'dır. Ulusal Konsey Başkanı Ermenistan Konseyi Başkanı Meclis Başkanı Ermenistan Komünist Partisi Birinci Sekreterleri Yüksek Başkanlık...

Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
2 yıl önce

da kısaca Ermenistan SSC, eski Sovyetler Birliğini oluşturan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinden biri idi. 29 Kasım 1920 tarihinde, Ermenistan Komünist...

Ermenistan, Matenadaran, .am, 1991, 1993, 1994, 1 E10 m2, 2001, 2006, 23 Ağustos, 301
Büyük Ermenistan
2 yıl önce

Büyük Ermenistan veya Birleşik Ermenistan, Ermeniler tarafından tarihsel ve etnik açıdan Ermeni toprakları gibi algılanan ve Ermenistan'a birleşmesini...

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri
2 yıl önce

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 1992 yılında Ermenistan bağımsızlığını kazandıktan hemen sonra kurulmuştur. 2009 yılında bütçesi %2,3 artarak 495 milyon...

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, MiG-29, 102. Askeri Üssündeki, Rus Hava Kuvvetleri, Mi-24, Rus Havva Kuvetlerinin, Su-25, 1992, 2006, BTR-70, BTR-80
Ermenistan Arması
6 yıl önce

Ermenistan arması, Ermenistan resmi armasıdır. 19 Nisan 1992 tarihinde parlamento tarafından onaylanmıştır. Üstünde Ermenilere ait semboller ile sola...

Ermenistan Anayasası
2 yıl önce

Ermenistan Anayasası, 5 Temmuz 1995 tarihinde ulusal çapta gerçekleştirilen bir referandum sonucu kabul edilmiştir. Bununla birlikte Ermenistan, demokratik...