Leviler

Kısaca: Levi kabilesi (, ''Bağlı'') İsrailoğullarından Levi'nin soyundan gelenlere denir. İsrailoğulları Yeşu önderliğinde Kenan topraklarına girdiği zaman Levi kabilesine yönetmesi için toprak verilmedi, onun yerine şehirler takdis edildi çünkü "onların mirası İsrail'in Tanrısı Rab'bin kendisidir". Levi kabilesinin diğer İsrail kabileleri adına yaptıkları dini ve bazı politik görevleri vardı bunun karşılığında ise kendilerine Maaser Rişon ya da Levi vergisi denen aşar vergisi ödeniyordu. ...devamı ☟

Levi kabilesi (, Bağlı) İsrailoğullarından Levi'nin soyundan gelenlere denir. İsrailoğulları Yeşu önderliğinde Kenan topraklarına girdiği zaman Levi kabilesine yönetmesi için toprak verilmedi, onun yerine şehirler takdis edildi çünkü "onların mirası İsrail'in Tanrısı Rab'bin kendisidir". Levi kabilesinin diğer İsrail kabileleri adına yaptıkları dini ve bazı politik görevleri vardı bunun karşılığında ise kendilerine Maaser Rişon ya da Levi vergisi denen aşar vergisi ödeniyordu. Tanah'ta Leviler Tora'da anlatıldığına göre kabile adını diğer adı İsrail olan Yakup'un on iki oğlundan biri olan Levi'den alır. Levi'nin üç oğlu vardı: Gerşon, Kehat ve Merari. Kehat'ın oğlu Amram, Meryem, Harun ve Musa'nın babasıydı. Harun'un soyundan gelenler Kohanim ("Rahipler")'dirler ve Mişkanlarda ve Kudüs Tapınağında rahip olarak özel görevleri vardır. Diğer Leviler ise üç kola ayrılırlar: Gerşon'un soyundan gelen Gerşonitler, Kehat'ın soyundan gelen Kohatitler ve Merari'nin soyundan gelen Meraritler. Bunların herbirinin Tapınakta kendilerine özel görevleri vardı. Levilerin görevlerinden bazıları ibadet sırasında dua şarkılarını söylemek, Tapınağın yapımı ve bakımıyla ilgilenmek, Tapınağın nöbetçiliğini yapmaktır. Leviler ayrıca öğretmenlik ve hakimlik yapıp mülteci şehirlerinin devamlılığını sağlarlardı. Ezra kitabında anlatıldığına göre İkinci Tapınağın yapımından sorumluydular. Mısır'da Tanrı'ya bağlı kalan tek kabile Levi kabilesiydi. Leviler, Mısır'dan çıkış sırasında İsrailoğulları Altın Buzağı'ya tapmaya başladıkları zaman Musa kanunlarına sadık kaldılar, Tapınak'ta özel rahip statüsünde olmalarının sebebi de bu olduğu düşünülür.

Tora'da Leviler

Sayılar kitabında Levilere Kohenlere yardımcılık ve Tapınağın bakımı görevleri verilmiştir: "2 Sen ve oğulların Levha Sandığı'nın bulunduğu çadırın önünde hizmet ederken, atanız Levi'nin oymağından kardeşlerinizin de size katılıp yardım etmelerini sağlayın. 3 Senin sorumluluğun altında çadırda hizmet etsinler. Ancak, siz de onlar da ölmeyesiniz diye Kutsal Yer'in eşyalarına ya da sunağa yaklaşmasınlar. 4 Seninle çalışacak ve Buluşma Çadırı'yla ilgili bütün hizmetlerden sorumlu olacaklar. Levililer dışında hiç kimse bulunduğunuz yere yaklaşmayacak. 6 Ben İsrailliler arasından Levili kardeşlerinizi size bir armağan olarak seçtim. Buluşma Çadırı'yla ilgili hizmeti yapmaları için onlar bana adanmıştır."

Neviim'de Leviler

Neviim'de Levilerin önemini anlatan kısımların bazıları şunlardır: * Yeremya kitabında: "22 Kulum Davut'un soyunu ve bana hizmet eden Levililer'i sayılamaz gök cisimleri kadar, ölçülemez deniz kumu kadar çoğaltacağım. 23 RAB Yeremya'ya şöyle seslendi: 24 Bu halkın, 'RAB seçtiği iki aileyi de reddetti' dediğini görmüyor musun? Halkımı öyle küçümsüyorlar ki, artık bir ulus saymıyorlar onu." * Malaki kitabında: "4 Levi'yle yaptığım antlaşmanın sürmesi için size bu buyruğu gönderdiğimi bilesiniz." Böyle diyor Her Şeye Egemen Rab. 5 Onunla yaşam ve esenlik verecek bir antlaşma yaptım ve bana saygı göstersin diye kendisine bunları verdim. Benden korkup adıma saygı gösterdi. 6 Doğru öğüt ağzındaydı. Dudaklarında hile yoktu. Benimle esenlik ve doğruluk içinde yürüdü. Birçoklarını da suç yolundan döndürdü." "1 "İşte ulağımı gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek; görmeyi özlediğiniz antlaşma ulağı gelecek" diyor Her Şeye Egemen Rab. 2 Ama onun geleceği güne kim dayanabilir? O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcının ateşi, çamaşırcının kül suyu gibi olacak; 3 gümüş eritip arıtan gibi davranacak: Levililer'i arındırıp altın, gümüş temizler gibi temizleyecek. Böylece Rab'be doğrulukla sunular sunacaklar." Levilerin bugünkü sorumlulukları Tapınağın yıkılmasından sonra Levilerin görevleri hemen hemen kalmamasına rağmen Yahudiliğin bazı mezheplerinde özel hak ve sorumlulukları vardır. Örneğin Ortodoks Yahudiliğinde Tora'yı okumak için tevada önce Kohenler ardından da Leviler çağrılır. Leviler Kohenlerin yardımcılığını yaparlar, mesela, Kohenler kutsama yapmadan önce Leviler Kohen'in ellerini yıkar. Leviler geleneksel olarak Tanrı'ya karşı hizmetlerden sorumlu olduklarından Pidyon törenini uygulayamazlar. Tutucu Yahudilik'te Kohen ve Levilerin özel statülerinin varlığı kabul edilmesine rağmen her Tutucu Yahudi cemaati Kohen ve Levileri öncelikli olarak tevaya çağırmamaktadır. Ayrıca Kohen ve Levilerin özel görevleri olan Pidyon törenini de uygulamazlar. Yeniden yapılanmacı Yahudilik ve Reformist Yahudilik'te Kohen, Levi ve diğer Yahudiler arasında bir farklılık gözetilmez. Ortodoks Yahudiler Tanrı tarafından birgün Üçüncü Tapınağın inşa edileceğine ve Levilerin görevlerini tekrar üstleneceğini inanırlar. Ortodoks Yahudileri içinde bir azınlığın Üçüncü Tapınak için görev alacak Kohen ve Levi rollerini öğreten okulları vardır. Tutucu Yahudiler ise Tapınak kurulduğunda kurban adama hariç Levilerin görevlerini tekrar üstleneceğine inanırlar. Yeniden yapılanmacı Yahudilik ve Reformist Yahudilik'te Üçüncü Tapınağın Tanrı tarafından inşa edileceğine inanılmaz ve kişilerin soylarına bağlı olarak özel dini rol üstlenme fikrine karşı çıkarlar. Reformist sinagoglarda ayinlerde yardımcı olan gönüllülere "Leviler" denirken bunun soyla bir alakası olmayıp tamamiyle onursal bir sıfattır. Soyadları Bazı Leviler statülerini belirten bu ismi soyadı olarak almışlardır fakat coğrafi dağılım sebebiyle farklı varyasyonları bulunur: Haleva, HaLevi, Halevi, Halevy, Lavine, Leevi, Lev, Leven, Leventhal, Levi, Levicki, Levicky, Levicz, Leviczky, Levin, Levine, Levinski, Levinsky, Levinsohn, Levinson, Levinthal, Levis, Levit, Levita, Levitan, Levitanski, Levitansky, Levitas, Levitch, Levite, Levitin, Levitski, Levitsky, Levitt, Levitz, Levy, Lewicka, Lewicki, Lewicz, Lewin, Lewinski, Lewinsky, Lewis, Lewita, Lewitan, Lewitanski, Lewitas, Lewitin, Lewitinn, Lewitski, Lewitsky, Lewitz, Lewycka, Lewycki, Lewycky, Leyvik, Loewe, Loewy, Löwi, Löwy. Kişini soyadının Levi olması onun kesinlikle bir Levi olduğu anlamına gelmezken birçok Levi de bu soyadını taşımamaktadır. Dini açıdan Levi statüsünde olabilmek için kişinin babasının Levi kabilesinden annesinin ise Yahudi olması gerekir. Evlat edinme veya suni döllenme ile elde edilen çocuğun durumu için öz yani genetik açıdan ebeveynlerine bakılır. Bazı Levililerin listesi * Musa * Harun * Meryem * Samuel * Ezekiel * Ezra * Malaki * Yahya Ayrıca bakınız * Levi * Kohanim * Dış bağlantılar * The Cohen-Levi Family Heritage

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Şimon kabilesi
6 yıl önce

Şehem şehrini katlettiği için cezalandırılmış ve Leviler gibi dağınık şekilde yaşamaya zorlanmıştır. Leviler bütün İsrail topraklarında dağınık yaşarken bu...

Kayıp On Kabile
2 yıl önce

Leviler kuzeydeki İsrail Krallığı'na bağlıydı. Güneydeki Yehuda Krallığı ise Yehuda, Bünyamin, Şimon ve bu kabilelerin topraklarında bulunan Leviler tarafından...

Yehuda kabilesi
2 yıl önce

kabileye mensup olma anlayışından ve bunun getirdiği rollerden vazgeçti fakat Leviler ve Kohenlerin hâlâ dini rolleri bulunuyordu, bunun dışında kalan insanlara...

Nehemya Kitabı
6 yıl önce

Ezra ve Leviler, Kanun'a uygun olarak Sukot bayramını yürürlüğe sokar. Yahudiler kefaret ve dua için bir araya toplanır. Rahipler, Leviler ve halk anlaşıp...

Benyamin kabilesi
6 yıl önce

kabileye mensup olma anlayışından ve bunun getirdiği rollerden vazgeçti fakat Leviler ve Kohenlerin hala dini rolleri bulunuyordu, bunun dışında kalan insanlara...

Altın Buzağı
6 yıl önce

çağırdı, onunla gelmek istemeyen 3000 kişinin katledilmesi için ise Levileri gönderdi. Leviler Musa'nın buyruğunu yerine getirdiler ve halktan 3000'e yakın insan...

Ruhbani kaynak
6 yıl önce

hikâyelerde sürpriz bir şekilde edebi şıklık söz konusudur. Bu kaynak, Leviler ile ilgili birkaç bilgi sunup onların haklarını tanımlamıştır. Levilerin...

Ahit Sandığı
6 yıl önce

tarafından yapılmıştır. Akasya ağacından yapılmış bu altın kaplı sandık, Leviler tarafından tahta kollarından tutularak insanların 2,000 cubit (yaklaşık...

Ahit Sandığı, Din, Kudüs, Süleyman, Taslak, İbrahimi din