Kohen

Kısaca: Kohen (, 'rahip', çoğ. כוהנים, Kohanim, ) Yahudiler'de baba tarafından Tora'daki Aaron (Harun)'un torunlarıdır. ...devamı ☟

Kohen
Kohen

Kohen (, 'rahip', çoğ. כוהנים, Kohanim, ) Yahudiler'de baba tarafından Tora'daki Aaron 'un torunlarıdır. Tora'da Yahudi olsun veya olmasın rahiplere verilen isimdir. Kudüs Tapınağı döneminde Kohenlerin gerek günlük gerekse kurban festivallerinde kendilerine düşen özel görevleri vardı. Bugün, eski zamanlardaki kadar olmasa bile Kohenlerin Yahudilik içinde hala bazı özel statüleri vardır. Diğer mezheplere oranla Ortodoks Yahudilik'te Kohenlerin görevleri biraz daha fazlayken, antik çağlara kıyasla bu görevler semboliktir. Tora'da kökeni Kohen statüsü, Musa'nın kardeşi Harun'a ve onun oğullarına ihsan edilmiştir. Çöllerde 40 yıl dolaşmaktan Kutsal Tapınak inşa edilene kadar Kohenler rahipliklerini mişkanlarda icra etmiştir. Görevleri arasında, günlük ve bayramlara özel kurban sunma (İbr:Korbanot), "Elleri kaldırma" anlamına gelen Nesiat Kapayim denen halkı kutsama töreni ve Ruhbani Kutsama törenleri bulunur. Kudüs'te Tapınak Dağı'ndaki Birinci ve İkinci Tapınaklar döneminde de Kohenler aynı vazifelerine devam etti. Kohenler 24 gruba ayrılırdı ve her grupta 6 rahip ailesi bulunurdu. Her grup bir hafta görev yapardı. Gruptaki altı aile haftanın bir gününde vazife yapmaktan sorumluyken Şabat günü altısı birden görev alırdı. Hafta bittiğinde ise 24 gruptan bir diğeri görevi devralırdı, dolayısıyla bir grup 24 haftada bir hizmet sunardı ve 24 haftalık süreye Musaf (hizmet devresi) denir. Özel dini bayramlarda ise bu 24 gruptaki bütün rahipler ibadet hizmetlerine katılırdı. Harun, İsrailoğulları'ndan Levi kabilesi'nden geliyordu bu yüzden Kohenlere bazen Levililer de denir fakat her Levili Kohen değildir. Tapınak döneminde çoğu dini hizmet (ör:Korbanot) Kohenler tarafından icra edilirdi. Kohen olmayan Levililerin ise kendilerine has görevleri vardı. Bunlar arasında Şehita, ibadetlerde şarkılar söyleyip enstrüman çalma, Kohenlere dini vazifelerinde yardımcı olmak gibi görevler bulunur. Tora'da rahiplerin soyu Raşi'ye göre Nuh'un oğlu Şem 'in kendisi olan Salem'in kralı Melkisedek Tora'da kohen olarak adı geçen ilk kişidir. İshak'ın ilk oğlu Esav doğum hakkını Yakup'a sattı; Raşi'ye göre rahiplik ünvanı ilk doğan erkek çocuğun hakkı olduğundan bu takasla birlikte rahiplik hakkı da Yakup'a geçmiş oldu. Mısır'dan çıktıktan sonra ilk doğanlar (Levililer hariç diğer İsrailoğulları'yla birlikte) Altın Buzağı'ya taptığı için rahiplik görevi sonradan Levililere verildi. Musa, liderlik vasfının yanı sıra rahiplik ünvanını da alması gerekiyordu fakat Tanrı'ya kendisinin rahip olmaması gerektiğini söyleyince bu vazife Harun'a verildi. Harun rahiplik ünvanını oğullarıyla birlikte aldı ve bu nesilden nesile geçti. Fakat Harun'un torunu Pinhas'a rahiplik ünvanı, Pinhas Şimon kabilesi prensi ve Midyan prensesini öldürdükten sonra verildi. Bundan sonra rahiplik Harun'un soyunda kalmaya devam etti. Kral Davud zamanında Kudüs Tapınağı'nın bakımı ve ibadetleri için Kohenler 24 gruba bölüştürüldü ve her grup senede yaklaşık iki defa sorumluluk sahibi yapıldı. Talmud'daki şiirlere göre tapınakların yıkılması ve Birinci ve İkinci ayaklanmalar sonunda her rahip görevini sırayla kendi ikametgahından sürdürdü. Bu Kohen yerleşim birimleri Aşağı Celile'deki Beyt Netofa Vadisi, Nasıra, Arbel ve Tiberya'ya yayılmıştı. Yirmi dört bölük Kral Davud, son hakim Samuel ile birlikte Kohenleri 24 gruba (Mişmarot, משמרות) böldü. Grup üyeleri dönüşümlü olarak bakım ve sunularını yerine getirdi. fakat kimi görüşe göre bu yaş otuzdur. Zorunlu emeklilik yaşı yoktur. Ancak fiziksel olarak görevlerini yerine getiremeyen Kohenler görevlerinden azat edilir. Kohenler ancak Dini görevlerini yanlış uygulama, evlilik dışı ilişkiye girme, fiziksel kusurlar gibi sebeplerle diskalifiye olabilirler. Kohenler hiçbir zaman görevlerinden ebediyen azat edilmezler ve kusurlar giderildikten sonra başa geçebilirler. Yirmi dört Kohen hediyesi Kohenler ulusları ve Tapınakları için sunduğu hizmetler sebebiyle 24 tür hediyeyle ödüllendirilir. Bu 24 hediyeden 10 tanesi İsrail diyarı dışında da verilir ve bunlar arasında

Pidyon HaBen

'de verilen 5 gümüş para, kaşer hayvanların ön ayakları, yanakları ve abomasumu (Geviş getiren hayvanların dördüncü mide bölümü) bulunur. Kohen GadolKohen Gadol "Büyük Kahin" veya başrahip anlamına gelir. Tapınakta her nesilde bir Kohen ayrı tutulup kendine has vazifeleri üstlenir. Bu görevler arasında en önemlisi Yom Kipur ibadetidir. Bunun yanı sıra günlük öğün kurban etme, bir Koheni görevinden azat etme ve istediği sunuları sunma gibi ayrıcalıklı hakları vardır. Tora'da gerektiği zaman bir

Kohen Gadol

'ün seçilme prosedürü anlatılmasına rağmen Kudüs Tapınağı'nın eksikliği nedeniyle bugün bir

Kohen Gadol

bulunmamaktadır. Modern uygulama İkinci Tapınağın yıkılmasından sonra rahiplerin kurban kesme görevi de son buldu. Fakat Kohenler resmi ve umumi törenlerde kurban töreninin yerine geçn dualar ederler. Kohenlerin geçmişe oranla bugün çok az sayıda görevi ve ayrıcalığı vardır. Bu özel uygulamalar Ortodoks Yahudilik'te ve Muhafazakar Yahudilerin bir kısmında devam etmesine rağmen Reformistlerde Kohenlerin ayrıcalığı yoktur.

Sinagog'da aliya

Her Pazartesi, Perşembe ve Şabat günleri Ortodoks sinagoglarda (ve çoğu Muhafazakar sinagoglarda) Tora'nın bir bölümü cemaatin önünde yüksek sesle İbranice okunur. Gün içinde bu okuma üç parçadan oluşur; geleneksel olarak birinci bölüm bir Kohen tarafından okunur ve buna aliya denir, bir Levi ikinci bölümü ve bu iki gruba dahil olmayan başka bir İsrailoğlu üçüncü bölümü okur. Şabat'ta ise bu yedi parçaya bölünür, ilk iki bölüm aynı şekilde önce bir Kohen sonra bir Levi tarafından okunur, son beş bölüm ise diğer İsrailoğullarınca okunur. Kohen'in bulunmadığı bir ortamda bir Levi "bimkom Kohen" (Kohen'in yerine) aliya yapabilir, bu durumda ikinci ve üçüncü bölümler ise İsrailoğulları tarafından okunur. Bu gelenek halaha'da zorunlu olarak gösterilmemesine rağmen bir İsrailoğlu da aliya yapabilir. 12.yy'ın sonu ve 13.yy'ın başında yaşamış Rothenburg'lu haham Rabbi Meir, sadece Kohenlerin bulunduğu bir cemaatte bir kadının aliya yapmasına hükmetmiştir. Tutucu Musevilik'te bu "kanun"dan ziyade bir "gelenek"tir ve yapılması hahamın insiyatifindedir. Nitekim, bazı Muhafazakar sinagoglarda bu sistem uygulanmamaktadır.

Ruhbani kutsama

Ortodoks ibadetlerde Amida sırasında Kohenler nesiat kapayim denen ruhbani kutsamada bulunurlar. Bu kutsama cemaat kalabalığına dönerek, kollar öne doğru uzatılarak ve ellerle parmakları özel bir şekilde tutarak yapılır. İsrail'de yaşayan Kohenler ve İsrail dışında yaşayan Sefaradlar bu kutsamayı günlük olarak yaparlar; Aşkenazlar ise İsrail dışında sadece bayramlarda yaparlar.

Pidyon HaBen

Sinagog dışında bir Kohen

Pidyon HaBen

töreni düzenler. Bu, ilk doğan çocuğu "kurtarmak" için yapılan sembolik bir tören olup Tora'daki "Bütün ilk doğan erkek çocuklarınızın bedelini ödemelisiniz." emrine dayandırılır. Kohen soyadı Bugün Yahudilik'te

Kohen soyadı

pek birşey ifade etmeyebilir. Kohen torunları kendilerine soyadı seçtiklerinde "Kohen" soyadını seçtikleri gibi bu soyadını seçmeyen Kohenler de mevcuttur. Bunun yanı sıra Kohen olmayan Yahudilerin ve hatta Yahudi olmayanların dahi bu soyadı aldığı görülebilir.

Kohen soyadı

nın değişik ülkelerde değişik yazılış ve telafuz şekilleri bulunur. Aşağıdaki liste tam liste olmayıp sadece fikir vermek açısındandır: * *in (כהן צדק) kısaltmasıdır.)}} * * * *Macarca: Kohen, Káhán * * * * * * * * *Antik ve modern İbranice: Kohen, HaKohen, ben-Kohen, bar-Kohen *Diğer: Maze ("Harun'un tohumu" anlamına gelen mi zerat Aharonun kısaltması), Azoulai (Kohenlerin uyması gereken "Yabancı veya boşanmış kadın alma" -ishah zonah ve'challelah lo yikachu- kuralının kısaltması), Rappaport, Şapiro, Kahane Kohen soyadlı birisinin bu soyadı taşımayan birisine kıyasla gerçek Kohen olma ihtimalinin yüksek olmasına rağmen bunun bir garantisi yoktur. Bugün İsrail'de en çok kullanılan klasik soyadlardandır. Seder Bir görüşe göre Pesah'ta üç parça matsa bulunmasının sebebi "Kohen, Levi ve Yisrael" yani "rahipler, Levi kabilesi ve diğer Yahudiler"dir. Ayrıca bakınız *İsrailoğulları *Leviler Dipnotlar Bibliyografi * Isaac Klein A Guide to Jewish Religious Practice, p.387-388. (Conservative view prior to takkanah on Kohen marriages.) * Isaac Klein Responsa and Halakhic Studies, p.22-26. (Conservative view prior to takkanah on Kohen marriages.) * K. Skorecki, S. Selig, S. Blazer, R. Bradman, N. Bradman, P. J. Waburton, M. Ismajlowicz, M. F. Hammer (1997). Y Chromosomes of Jewish Priests. Nature '385', 32. (Available online: DOI | Full text (HTML) | Full text (PDF)) * Proceedings of the CJLS: 1927-1970, volume III, United Synagogue Book Service. (Conservative) * Mishnayoth:

Seder

Nashim. Translated and Annotated by Philip Blackman. Judaica Press Ltd., 2000. pp.134–135

Dış bağlantılar

* Genetic Genealogy: Aaron and the Cohen Model Haplotype * The Laws of Birchat Kohanim - the Priestly Blessing Chabad.org * Holy Matrimony? All about the Kohen or Jewish priest's prohibitions in marriage. * The Cohen-Levi Family Heritage * High priest's official apparel depicted

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sami Kohen
2 yıl önce

Sami Kohen (d.1928, İstanbul), dış siyaset konusundaki köşe yazılarıyla tanınan bir yazar ve gazetecidir. Sami Kohen 1928 yılında İstanbul'da doğdu. Yahudi...

Sami Kohen, 1928, 1939, 1949, 1955, ABD, Biyografi, Fransızca, Ladino, Milliyet, Taslak
Munis Tekinalp
3 yıl önce

Munis Tekinalp (doğum Moiz Kohen, 1883 – 1961), gönüllüce Türkleşmiş Osmanlı Yahudisi yazar, filozof ve gazeteci. Farklı zaman aralıklarında farklı hareketlerin...

Munis Tekinalp, Moiz Kohen, 1883, 1961, 2004, Balkan Savaşı, Biyografi, Düşünür, Fransa, Liz Behmoaras, Selanik
Pidyon HaBen
6 yıl önce

hizmetlerinden dolayı Kohen'e nakit para hediye eder. Bazı Ortodoks Yahudileri, bir Kohen erkeği bulunmadığı durumlarda bir Kohen kadınıyla evli adamın...

Dana International
6 yıl önce

Şaron Kohen (İbrani: שרון כהן, d. 2 Şubat 1969, Tel Aviv) ya da bilinen sahne adıyla Dana International (דנה אינטרנשיונל), İsrailli şarkıcı-şarkı yazarıdır...

Dana International, 1973, 1998 Eurovision Şarkı Yarışması, 2 Şubat, ABBA, Anne-Marie David, Brotherhood of Man, Carola Hí¤ggkvist, Celine Dion, Eimear Quinn, Elena Paparizou
Olé, Olé
6 yıl önce

Oley oley), 1985 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'i temsil eden İzhar Kohen tarafından seslendirilen şarkı. İsrail, yarışma sonunda 136 puanla ikinci...

Leviler
3 yıl önce

uygulayamazlar. Tutucu Yahudilik'te Kohen ve Levilerin özel statülerinin varlığı kabul edilmesine rağmen her Tutucu Yahudi cemaati Kohen ve Levileri öncelikli olarak...

L'oiseau et l'enfant
6 yıl önce

adıyla seslendirilmiştir. Bir sonraki 1978 yarışması'nı kazanan Fransız katılımcı "A-Ba-Ni-Bi" adlı şarkısıyla İzhar Kohen ve the Alphabeta olmuştur....

Pi
3 yıl önce

yönetmenliğini yaptığı, 1998 ABD yapımı bilimkurgu filmi Pi (Tanhu) Pi (roman), 2015 yılında basılan ve Azra Kohen tarafından yazılan bir Türk romanı....

Pi, ABD, Bilim-kurgu, Darren Aronofsky, Pi (film), Pi (harf), Pi sayısı, Anlam ayrım