Monarşi

Kısaca: En yüksek güç ya da iktidarın tek bir kişide toplandığı yönetim tarzı, devlet modeli. ...devamı ☟

isim

monarşi (belirtme hâli monarşiyi, çoğulu monarşiler)

1. anlamı: (monarşi) Hükümdarlığın ebeveynlerden çocuklara veya sırasıyla yakın akrabalara geçtiği ve hayat boyu devam ettiği yönetim biçimi, saltanat

Kelimenin kökeni

1. anlamı: Fransızca monarchie (fr)

====Heceleri====mo · nar · şi

Kaynaklar

  • TDK Sözlüğü: "monarşi"

Türk lehçeleri

En yüksek güç ya da iktidarın tek bir kişide toplandığı yönetim tarzı, devlet modeli.

İktidarın, tüm yönetim yetkilerinin kendi­sinde toplandığı bu kişi, yani monark iktida­rı fetih, seçim, hile yoluyla ya da babadan miras almış olabilir. Monarkın iktidarı, Avrupafeodalizminde olduğu gibi, yerel soylu­ların gücüyle sınırlanmış ya da dengelenmiş olabilirken, 15, ve 18. yüzyıllar İngiltere ve Fransa'sında olduğu gibi, mutlak da olabilir.

Otoritenin bir kraldan veya bir imparatorun elinde olduğu yönetim türü. Yunanca "monos", yalnız ve "arkhein", buyurmak'tan.

Etimolojik anlamına bakılırsa monarşi bir kişinin yönettiği bir dev­let düzenidir. Gerçekte ise bu terim, iktidarın aynı ailede soydan geçme yoluyla kalması biçiminde nitelendi­rilebilecek bir yönetim biçimini ta­nımlar.

Tanrısal hakka dayanan iktidar

Monarşi, yüzyıllar boyu, dünyada en yaygın yönetim biçimi olageldi. Bunlar çoğu zaman, geleneksel tanı­ma en yakın, tanrısal hakka dayanan monarşilerdi: prens, iktidarı tek ba­şına elinde tutar ve Tanrı'dan başka kimseye hesap vermek zorunda de­ğildir, çünkü otoritesini ondan almış­tır. Aslında, bu tip yönetim hiç bir zaman tam anlamıyla uygulanama­mıştır. Gerçekten, en müstebit hükümdarlar bile, uyruklarının bazıları­nı (zengin ve güçlü soylular, etkili din adamları gibi) kollamak zorundaydı­lar; üstelik ulaşım ve haberleşme araçlarının yavaşlığı da onları, uzak bölgelerdeki topraklarını başkaları eliyle yönetmeğe zorluyordu. Bunun­la birlikte otorite gene de kralın ve­ya danışmanlarının elinde toplan­mıştı ve halk, alınan kararlara karışamıyordu.

Meşrutiyet geçidi

Birçok ülkede toplumsal ve siyasal gelişim, özellikle 18. yüzyıl sonların­da, "meşruti" adı verilen yeni bir tür monarşinin doğmasına yol açtı: o za­man hükümdarın yetkileri, yazılı bir Anayasa ile tanımlanmış ve sınırlan­mış oluyordu. Bu monarşi genellikle "parlamenter"dir ve demokrasiye pek yakın olabilir: kral, devletin sim­gesi olarak kalır, ancak yürütme yet­kisini bir hükümete bırakır; hükü­met de halk tarafından seçilmiş bir millet meclisinin kararlarına uyma­ğa zorunludur. Örneğin Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç ve Belçika'da durum böyledir.

monarşi

Türkçe monarşi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. monarchy

monarşi

tekerklik.

monarşi

Türkçe monarşi kelimesinin Fransızca karşılığı.
monarchie [la], monarchisme [le]

monarşi

Türkçe monarşi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Monarchie

monarşi

Siyasi otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik.

misafir - 8 yıl önce
monarşi bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir.bu hükümdar,türkçede kral,imparator,şah,padişah,prens,emir gibi çeşitli adlar alabilir.bir monarşiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran en önemli özellik,devlet başkanının bu yetkiyi yaşamı boyunca elinde bulundurmasıdır. cumhuriyetlerde ise devlet başkanı seçim ile iş başına gelir.monarşi,bir sultanın,hükümdarın veya padişahın tek başına egemen olduğu sisteme denir.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Monarşi
3 yıl önce

Monarşi, bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Saltanatın bir başka adıdır. Seçim dışı yöntemler kullanılır. Bu hükümdar, Türkçede...

Mutlak monarşi, Yönetim Biçimleri, Meclis, Padişah, Kral
Mutlak monarşi
3 yıl önce

padişah...). Mutlak monarşiyi meşruti monarşi ile karıştırmamak gerekir. Meşruti monarşi bir kuvvetler ayrılığı sistemidir. Mutlak monarşi ise kuvvetler birliğini...

Mutlak monarşi, Devlet, Politika, Siyaset, Taslak, Rejim
Irsî monarşi
6 yıl önce

Irsî monarşi, kalıtsal monarşi ya da hanedanlık sistemi, monarşi yönetim sisteminin en yaygın olan ve günümüzde süregelen monarşilerin çoğunun kullandığı...

Irsí® monarşi, Monarşi, Seçimli monarşi, ,
Seçimli monarşi
3 yıl önce

Seçimli monarşi ya da seçmeli monarşi, hükümdarın seçimle başa gelmesiyle olan monarşi biçimidir. Hanedanlık sisteminden farklı yanı rütbenin her zaman...

Meşrutiyet
3 yıl önce

Meşrutiyet, meşruti monarşi, anayasal monarşi, anayasal tekerki ya da parlamenter monarşi, hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halk oyuyla seçilen meclis...

Birinci Meşrutiyet, İkinci Meşrutiyet, Osmanlı'da ıslahat hareketleri, 1908 Devrimi, Padişah, Sultan İkinci Abdülhamit, 1923, 1 Kasım, 23 Nisan, 24 Temmuz, 29 Ekim, Abdülaziz
Teokrasi
3 yıl önce

Arabistan ve İran böyle yönetilmektedir. Teokratik monarşi, içinde hem teokrasiyi hem de monarşiyi barındıran yönetim biçimidir. Tek kişinin egemenliğinde...

Teokrasi, Din, Politika, Siyaset, Taslak, Theݳs, Krat(e)ݭa
Avustralya'da monarşi
3 yıl önce

Avustralya bir anayasal monarşidir ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun üyesidir. 6 Şubat 1952 tarihinden bu yana Kraliçe II. Elizabeth hükümdarlığını sürdürmektedir...

Avustralya`da monarşi, 1952, 6 Şubat, Avustralya, II. Elizabeth, İngiliz Milletler Topluluğu, Avustralya Anayasası, Avustralya Genel Valisi, Avustralya Başbakanı, Anayasal monarşidir
Cumhuriyet
3 yıl önce

yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu monarşi ve oligarşi kavramlarının karşıtıdır. Cumhuriyet kelimesi Arapça kökenli...

Cumhuriyet nedir, Cumhuriyet (gazete), Cumhuriyet (kavram), Ziya Öztan, Cumhuriyet (film), Cumhuriyet, Genç Osmanlılar, Jean Bodin, Mithat Paşa, Oligarşi, Türkiye Cumhuriyeti, Meşrutiyet