Monarşi

En yüksek güç ya da iktidarın tek bir kişide toplandığı yönetim tarzı, devlet modeli.

En yüksek güç ya da iktidarın tek bir kişide toplandığı yönetim tarzı, devlet modeli.

İktidarın, tüm yönetim yetkilerinin kendi­sinde toplandığı bu kişi, yani monark iktida­rı fetih, seçim, hile yoluyla ya da babadan miras almış olabilir. Monarkın iktidarı, Avrupafeodalizminde olduğu gibi, yerel soylu­ların gücüyle sınırlanmış ya da dengelenmiş olabilirken, 15, ve 18. yüzyıllar İngiltere ve Fransa'sında olduğu gibi, mutlak da olabilir.

Otoritenin bir kraldan veya bir imparatorun elinde olduğu yönetim türü. Yunanca "monos", yalnız ve "arkhein", buyurmak'tan.

Etimolojik anlamına bakılırsa monarşi bir kişinin yönettiği bir dev­let düzenidir. Gerçekte ise bu terim, iktidarın aynı ailede soydan geçme yoluyla kalması biçiminde nitelendi­rilebilecek bir yönetim biçimini ta­nımlar.

Tanrısal hakka dayanan iktidar

Monarşi, yüzyıllar boyu, dünyada en yaygın yönetim biçimi olageldi. Bunlar çoğu zaman, geleneksel tanı­ma en yakın, tanrısal hakka dayanan monarşilerdi: prens, iktidarı tek ba­şına elinde tutar ve Tanrı'dan başka kimseye hesap vermek zorunda de­ğildir, çünkü otoritesini ondan almış­tır. Aslında, bu tip yönetim hiç bir zaman tam anlamıyla uygulanama­mıştır. Gerçekten, en müstebit hükümdarlar bile, uyruklarının bazıları­nı (zengin ve güçlü soylular, etkili din adamları gibi) kollamak zorundaydı­lar; üstelik ulaşım ve haberleşme araçlarının yavaşlığı da onları, uzak bölgelerdeki topraklarını başkaları eliyle yönetmeğe zorluyordu. Bunun­la birlikte otorite gene de kralın ve­ya danışmanlarının elinde toplan­mıştı ve halk, alınan kararlara karışamıyordu.

Meşrutiyet geçidi

Birçok ülkede toplumsal ve siyasal gelişim, özellikle 18. yüzyıl sonların­da, "meşruti" adı verilen yeni bir tür monarşinin doğmasına yol açtı: o za­man hükümdarın yetkileri, yazılı bir Anayasa ile tanımlanmış ve sınırlan­mış oluyordu. Bu monarşi genellikle "parlamenter"dir ve demokrasiye pek yakın olabilir: kral, devletin sim­gesi olarak kalır, ancak yürütme yet­kisini bir hükümete bırakır; hükü­met de halk tarafından seçilmiş bir millet meclisinin kararlarına uyma­ğa zorunludur. Örneğin Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç ve Belçika'da durum böyledir.

Diğer anlamları

monarşi

Türkçe monarşi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. monarchy

monarşi

tekerklik.

monarşi

Türkçe monarşi kelimesinin Fransızca karşılığı.
monarchie [la], monarchisme [le]

monarşi

Türkçe monarşi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Monarchie

monarşi

Siyasi otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik.


İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  monarşi bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir.bu hükümdar,türkçede kral,imparator,şah,padişah,prens,emir gibi çeşitli adlar alabilir.bir monarşiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran en önemli özellik,devlet başkanının bu yetkiyi yaşamı boyunca elinde bulundurmasıdır. cumhuriyetlerde ise devlet başkanı seçim ile iş başına gelir.monarşi,bir sultanın,hükümdarın veya padişahın tek başına egemen olduğu sisteme denir.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Monarşi ilgili konular

 • Mutlakiyet

  Tek bir kişinin veya bir zümrenin yönetimine dayalı yönetim şekillerine verilen genel ad. Monarşi ve Oligarşiyi kapsar. Halen pek çok ülkede
 • Monarşi

  En yüksek güç ya da iktidarın tek bir kişide toplandığı yönetim tarzı, devlet modeli.
 • Hükümdar

  Hükümdar, bir ülkede mutlak otorite sahibi yönetici. Hükümdarlar, imparator, padişah, kral, han, hakan, şah gibi unvanlara sahip olurlar. Yuna
 • Diktatörlük

  Bir devletin idaresinin, kayıtsız şartsız bir kişinin elinde bulunduğu yönetim şekli. Yöneten kimseye de diktatör adı verilir. Kelimenin...
 • Anayasal monarşi

  Anayasal monarşi yada Meşrutiyet, hükümdarların mutlak yetkilerinin bir bölümünü anayasal kurumlara ve meclise devrettiği yönetim biçimine
 • Yönetim biçimleri

  Yönetim biçimleri, devletlerin idare şeklidir. Devlet şekli cumhuriyet olan, yani halk egemenliği olan devletlerde, yönetim biçimi bununla özd
 • Mutlak monarşi

  Devleti tek bir kişinin hiçbir sınırlamaya bağımlı olmayarak yönettiği rejim türüdür.
 • Monarşi ve saltanat arasındaki ilşki nedir?

  monarşi bir yönetim biçimiyse saltanat nedir? saltanatın bu yönetim biçimindeki rolü nedir?