o

O harfi Türk alfabesinin on sekizinci harfi. Kalın, geniş ve yuvarlak seslidir. Fizik ve matematikte derece’nin sembolüdür. 20° Celsius, 36°26’00” gibi. Kimyada Orto’nun kısaltması, Oksijen’in sembolü (O)’dur.

O

O harfi Türk alfabesinin on sekizinci harfi. Kalın, geniş ve yuvarlak seslidir. Fizik ve matematikte derece’nin sembolüdür. 20° Celsius, 36°26’00” gibi. Kimyada Orto’nun kısaltması, Oksijen’in sembolü (O)’dur.

O harfi, Fenike alfabesinde göz manasında kullanılır. Eski Mısır, Etrüsk ve Latin alfabelerinde bu harf göz şeklinde yazılırdı.

Göktürk alfabesinde o harfi u sesini belirtmek için de kullanıldı. Uygur alfabesinde o,ö,u,ü sesleri aynı işaretle gösterildi. Osmanlı alfabesinde o sesi kelime başında elif ve vav harfleriyle, kelime ortasında vav veya ötre ile gösterilirdi.

Türkçe’de normal olarak yalnız kelime başında ve ilk hecede bulunur. İkinci ve daha sonraki hecelerde o kullanılmaz. Oğul, ok, orta, oyun, otuz gibi kelimelerde o kelime başında; kol, yol, çocuk, boyun, koyun, komşu gibi Türkçe kelimelerde ise birinci hecede kullanılmıştır.

Fiillerde yarımak fiilinden gelen “yor” eki bu kaideye uymaz. Bileşik kelimeler (kara-kol) ile yabancı dillerden gelen kelimelerde bu kaideye uyulmadığı görülür (doktor, ambargo, bilanço, kadro vb.). Hatta böyle kelimelerde “o” sesi “u” veya “a” ya dönüşür. (otomobil-domabil, horoz-horuz, avukat-avoka gibi).

O, ünlem: Hayret, memnuniyet, şaşırma gibi duyguları anlatmak için kullanılır. Ancak seste söylerken bir uzunluk vardır. “O! Bu cami ne kadar güzel.”

O, üçüncü tekil şahıs zamiri: O bir çocuktu.

O, işaret sıfatı: Dünya hayatının fani olduğunu, o nimeti çabucak kaybedeceğini düşün! Yalnız bu, şu işaret sıfatlarının yanında daha da uzağı ifade eder, “bu ağaç, şu çocuk, o köy” gibi. Bu durum işaret zamiri için de aynı şekilde bir mana verir.

(O) çeşitli deyimlerde kullanılır. Onu bunu bilmem, o tarakta bezim yok, o gün, bu gün vb.

O (I)kimya

  Oksijen elementinin simgesi.


o II) ünlem (o:)

  Şaşma, beğenme vb. duyguları belirten bir seslenme sözü.


o (III) sıfat

 1 .  Uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirten bir söz:
   "O kış, önceki kışlardan daha az üşüdüm."- N. Cumalı.
 2 . zamir Teklik üçüncü kişiyi gösteren bir söz:
   "Ben uyandığım zaman o gitmişti."- R. H. Karay.
 3 . zamir İki veya daha çok şeyden, daha önce sözü geçeni gösteren bir söz.

o

i. sıfır ünl. o, ya, hey

o

türk abecesinin on sekizinci harfi, sesbilim bakımından kalın, yuvarlak ve geniş ünlüyü gösterir; oksijen'in simgesi. tekil üçüncü kişiyi gösterir; başına getirildiği tümcenin anlattığı duyguyu belirtir. uzakta olan, hakkında konuşulan kimse ya da şeyi belirtir; iki ya da daha çok şeyden, daha önce sözü geçeni gösterir.

o

Almanca o kelimesinin Türkçe karşılığı.
ünl. O!, Ah!, Hey!

o

Almanca o kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. o, 15th letter of the alphabet; symbol for zero

o

İtalyanca o kelimesinin İngilizce karşılığı.
(ovest) ] conj. either, or

o

Portekizce o kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. iproon, it, him, such, ye, you

o

İspanyolca o kelimesinin İngilizce karşılığı.
conj. or, either

o

Türkçe o kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. 15th letter of the alphabet; symbol for zero interj. oh! (expression of understanding); oh! (cry of surprise) n. o umlaut, German vocal

o

n. 15th letter of the alphabet; symbol for zero interj. oh! (expression of understanding); oh! (cry of surprise) n. o umlaut, German vocal


İlgili konuları ara

Yanıtlar