Türkiye'de Siyaset

Kısaca: Türkiye'nin kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı bir yapısı vardır. "Yasama", "Yürütme" ve "Yargı" erklerinden oluşan üçlü kuvvet ayrılığı ilkesi temel alınmıştır.Cumhuriyet rejimi ile yönetilen ülkede Cumhurbaşkanı, Devlet'in başıdır. ...devamı ☟

Türkiye'nin kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı bir yapısı vardır. "Yasama", "Yürütme" ve "

Yargı

" erklerinden oluşan üçlü kuvvet ayrılığı ilkesi temel alınmıştır. Cumhuriyet rejimi ile yönetilen ülkede

Cumhurbaşkanı

, Devlet'in başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti'nin birliğini temsil eder; Anayasa'nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti siyasetinde; * Mevcut

Cumhurbaşkanı

Abdullah Gül, * Mevcut TBMM Başkanı Cemil Çiçek, * Mevcut

Başbakan

Recep Tayyip Erdoğan 'dır. Cumhurbaşkanı Türkiye'de 1923'te Cumhuriyetin ilanı ile devlet başkanı

Cumhurbaşkanı

sıfatını almıştır. Cumhur kelimesi Arapça halk, topluluk anlamına gelmektedir. İlk önceleri Reis-i Cumhur biçiminde kullanılan ünvan zamanla

Cumhurbaşkanı

olarak şekillenmiştir.

Cumhurbaşkanı

devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Milletinin birliğini temsil eder. Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

Cumhurbaşkanı

nın kendi başına imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.

Cumhurbaşkanı

nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve

Cumhurbaşkanı

na ait yetkileri kullanır. Cum­hur­baş­ka­nı, kırk ya­şı­nı dol­dur­muş ve yük­sek öğ­re­nim yap­mış Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si üye­le­ri ve­ya bu ni­te­lik­le­re ve mil­let­ve­ki­li se­çil­me ye­ter­li­ği­ne sa­hip Türk va­tan­daş­la­rı ara­sın­dan, halk ta­ra­fın­dan se­çi­lir. 2007 yılında yapılan referandumla Cum­hur­baş­ka­nı'­nın gö­rev sü­re­si yedi yıldan beş (5) yıla indirilmiştir. Daha önce sadece bir dönem için seçilebilen

Cumhurbaşkanı

nın bir ikinci dönem daha seçilebilmesi kabul edilmiştir. Yine bu referandumla daha önce TBMM üyeleri tarafından seçilebilen

Cumhurbaşkanı

nın halk tarafından seçilmesi kabul edilmiştir. Başbakan Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti'nde de yürütmenin başındadır. Devlet protokolünde 2 numaradadır. Bakanlar Kurulu'na başkanlık eder. Hükümeti ve icraatlarını yönetir. Türkiye Cumhuriyeti'nde her 4 yılda bir yapılan Türkiye'de genel seçimler ile halk tarafından seçilir.

Başbakan

, Bakanlar Kurulu'nun Başkanı olarak,

Bakanlıklar

arasında işbirliğini sağlar ve Ülkenin genel siyasetinin yürütülmesini sağlar. Bakanlar Kurulu bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur. Her Bakan,

Başbakan

'a karşı sorumlu olup, ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur.

Başbakan

, Bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici tedbirleri almakla yükümlüdür. Bakanlıklar Cumhurbaşkanı tarafından Hükümeti kurmakla görevli (TBMM'de en çok sandalyeye sahip siyasi partinin genel başkanı) milletvekili, öngörülen sürede temaslarını tamamlayarak kabine yani Bakanlar Kurulu listesini yine

Cumhurbaşkanı

'na sunarak onay alır. Bakanlar Kurulunun üyeleri şunlardır; *

Başbakan

* Adalet Bakanı * Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı * Avrupa Birliği Bakanı * Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı * Çevre ve Şehircilik Bakanı * Orman ve Su İşleri Bakanı * Dışişleri Bakanı * Ekonomi Bakanı * Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı * Gençlik ve Spor Bakanı * Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı * Gümrük ve Ticaret Bakanı * İçişleri Bakanı * Kalkınma Bakanı * Kültür ve Turizm Bakanı * Maliye Bakanı * Milli Eğitim Bakanı * Milli Savunma Bakanı * Sağlık Bakanı * Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Parlamento

Türkiye Cumhuriyeti'nin 23 Nisan 1920'de kurulmuş olan yasama organıdır. Yasama görevi yasa yapma, yasa değiştirme ve var olan yasaları yürürlükten kaldırma yetkisidir. Anayasamıza göre ülkemizde yasama görevi TBMM'ye aittir. Bundan yola çıkarsak TBMM ülkenin kanunlarını belirler. Anayasanın 108'nci Maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Milletvekili genel seçimleri, dört yılda bir, serbest, eşit, tek dereceli, genel oy esaslarına göre, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Milletvekili seçilebilmek için, en az ilköğretim mezunu olmak ve ayrıca, Anayasada yazılı diğer seçilme yeterliliklerine sahip olmak gerekir. TBMM üyeleri, yasama dokunulmazlığına sahiptir.

Müsteşarlıklar

İstişare eden anlamına gelen müsteşar siyasi gücün programını uygularken devlet ilke, kural, teamülleri ve yasalara uygunluğunu Bakanlık için Devlet ve millet adına yürütür. Her Bakanlığa bağlı bir müsteşarlık olduğu gibi, birçok devlet kurum ve kuruluşu Müsteşarlar aracılığı ile yürütülür. Harici

Müsteşarlıklar

genelde

Başbakan

adına Devlet

Bakanlıklar

ı aracılığı ile yürütülür. Tek istisna MİT olup sadece

Başbakan

a karşı sorumludur ve Devlet

Bakanlıklar

ı aracılığı ile idare edilemez. * Milli İstihbarat Teşkilatı * Hazine Müsteşarlığı * Savunma Sanayii Müsteşarlığı * Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Yargı Türk Halkı adına bağımsız olarak görev yapar. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hakim ve savcıların tayin, terfi ve atama işlerinden sorumludur. En üst mahkeme

Yargı

tay
'dır ve son karar verici mekanizmadır. Aldığı içtihat kararları bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi ise

Cumhurbaşkanı

veya yeterli sayıda imza sahibi milletvekillerinin müracaatı ile, yasaların Anayasa'ya uygunluğunu denetleyerek, yürürlüğe girmesine ya da iptaline karar veren son mercidir. Ayrıca Yüce Divan olarak görev yapar. Danıştay idari davaların bakıldığı yargı organıdır. Aldığı kararlara Yürütme uymak zorundadır. Sayıştay ise tüm kamu kurum, kuruluş ve iktisadi teşebbüslerin muhasebat sistemini denetlemekle yükümlüdür. Türkiye'de yargı yetkisi bağımsız mahkemeler ve yüksek yargı organları tarafından kullanılır. Anayasa'da yargı bölümü, hukuk devleti ilkesi esas alınarak mahkemelerin ve yargıçların bağımsızlığı ve yargıç güvencesi temeli üzerine oturtulmuştur. Bu, hak arama özgürlüğünün gereği, insan hak ve özgürlüklerinin güvencesidir. Kolluk güçleri Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'ye gelebilecek olan tehditlere karşı ülkeyi savunmakla görevlendirilmiş olan silahlı Devlet kuvvetidir. Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke içerisindeki tüm polis teşkilatının bağlı olduğu kurumdur. Asayişi sağlar ve gözetir, yargı kurumunun talebi üzerine kişileri mahkeme önüne çıkartır. Jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden oluşmakla birlikte bir çeşit askeri polis görevi yapar. Sahil Güvenlik Teşkilatı da T.S.K. personelinden oluşup deniz askeri polisi görevi yapar. Bu iki kuruluşunda İçişleri Bakanlığına karşı sorumlulukları vardır. Siyasi Partiler

Siyasi Partiler

Yasasına uygun olarak kurulan partiler, Türk Halkından Genel Seçimlerde oy almak suretiyle, barajı geçtikleri takdirde (ki şu an yüzde 10'dur) ülkeyi yönetmek için veya TBMM'de yer alarak Yasama görevlerini yerine getirirler, çoğunluğa sahip olununca Yürütme erkine sahip olurlar.

Devlet Protokolü

Türkiye’de devlet protokolünün ve devletlerarası protokol işlerinin yürütülmesi için Dışişleri Bakanlığı'nda Protokol Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Avrupa'Da Siyaset
6 yıl önce

Avrupa’da siyaset, Avrupa'da devam eden ve sürekli değişim gösteren siyasi konularla ilgilenir. Bu kıtanın siyasi problemleri diğer kıtalara göre daha...

1963 Türkiye Yerel Seçimleri
6 yıl önce

belediye başkanı oldu. YerelNET - Yerel Seçim Sonuçları Ulusal Siyaset - Yerel Siyaset İlişkisi Bağlamında 1963 Yerel Seçimleri ^ Tayfun Çınar, “Yerel...

Türkiye'de seçimler
3 yıl önce

4; yerel seçimlerin oranı% 78,7, referandumların oranı ise% 83,1. Türkiye'de siyaset ^ "Seçim Arşivi". ysk.gov.tr. 3 Aralık 2017 tarihinde kaynağından...

Türkiye'deki siyasi partiler listesi
3 yıl önce

son parti olmuştur. Türkiye'de siyaset Türkiye'de seçimler Türkiye devlet protokolü Türk siyasetinde kadınların yeri Türkiye'deki siyasi parti genel başkanları...

Siyaset meydanı
6 yıl önce

Siyaset Meydanı, Ali Kırca tarafından hazırlanıp sunulan tartışma programı. İlk olarak 6 Şubat 1994'te Atv'de, pazarları haber öncesi yayınlandı. Fakat...

Siyaset meydanı, Sinema, Taslak, Ali Kırca
Türkiye'de Yürütme
3 yıl önce

getirilir. Cumhurbaşkanı, Türkiye'de de yürütmenin başıdır. Bakanlar Kurulu'na başkanlık eder. Hükûmeti ve icraatlarını yönetir. Türkiye Cumhuriyeti'nde her...

Türkiye`de Yürütme, Abdullah Gül, Adnan Menderes, Ali Fethi Okyar, Bakanlar Kurulu, Başbakan, Bülent Ecevit, Bülent Ulusu, Celal Bayar, Cemal Gürsel, Devlet Planlama Teşkilatı
Türkiye başbakanları listesi
3 yıl önce

Başbakanlık görevi rekoru (12 yıl 7 ay 28 gün) İsmet İnönü'ye aittir. (2) Türk siyaset tarihinde (tek partili dönem de dahil) en uzun süre Başbakanlık görevi...

Millî Güvenlik Kurulu (Türkiye)
3 yıl önce

tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 118. maddesiyle bugünkü halini almıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti...