Test

Kısaca: Önceden hazırlanmış bazı şartlar altında bir kişi veya grubun belli bir işi yapması veya problemi çözmesi için göstermiş olduğu kabiliyeti ölçmek için eğitim ve psikolojide istifade edilen bir nevi ölçme metodu, imtihanı. Problem, yazılı veya sözlü olarak sorulabilir. Cevaplar kağıt üzerine hazırlanmış kısımlara tarif üzere doldurulur. ...devamı ☟

Önceden hazırlanmış bazı şartlar altında bir kişi veya grubun belli bir işi yapması veya problemi çözmesi için göstermiş olduğu kabiliyeti ölçmek için eğitim ve psikolojide istifade edilen bir nevi ölçme metodu, imtihanı. Problem, yazılı veya sözlü olarak sorulabilir. Cevaplar kağıt üzerine hazırlanmış kısımlara tarif üzere doldurulur. Testler en çok okullara talebe kaydederken, iş yerlerine personel seçilirken ve hastanın şuur altında yatan sıkıntılarını ortaya çıkartmak maksadıyle psikolog ve psikiyatristler tarafından kullanılır. Testlerle elde edilen değerlendirme klasik imtihan şeklinden daha başarılıdır. Test çok soru sormaya elverişli olduğu için konuyla ilgili bütün muhtevayı içine alacak şekilde hazırlanmaya müsaittir. Testte, okuma kolaylığı olduğu ve bilgisayarla değerlendirme yapıldığı için sonuç çabuk elde edilir.

Zeka ölçmek, test usulünü kullanarak kabiliyetleri meydana çıkarmak, ilk olarak Osmanlılarda başladı. Osmanlılar ırk, din, milliyet gözetmeksizin hakim olduğu topraklarda yaşayan ahaliden keskin zekalı çocukları teste tabi tutarak seçer ve saraydaki Enderun mekteplerinde yetiştirirlerdi. Eğitim süresince testler devam ederek her talebe kabiliyetine, en çok ilgi duyduğu sahalara, beden ve ruh sağlığının durumuna göre devletin çeşitli kademelerinde görevlere getirilirdi. Daha küçük yaştaki bütün çocuklarda yapılan kabiliyet tespiti sonucu sanat, ziraat dallarında da yetişecek olanlar, çırak olarak işyerlerine alınırdı. Avrupa, Osmanlıların tatbik etmekte olduğu test usullerinin farkına 18. yüzyılda vararak bu yöndeki çalışmalarını arttırdı. Zihin testleri 1890 senesinde Fransız Binet Simon tarafından hazırlanarak kitap halinde neşredildi.

İyi bir testte aranılan belli başlı özellikler kısaca şunlardır:

1. Soru sorma, cevap verme ve cevapların değerlendirilmesi yönüyle objektif olması.

2. Test aynı kişilere veya bu kişilere benzer başka gruba sorulduğunda neticenin fazla değişmemesi.

3. Testin ölçülecek konuya tam uygun olması.

4. Kullanışlı olması.

Testler ana hatlarıyla üç sınıftır. Bunlar; zihni testler, başarı testleri ve yapma testlerdir. Zihni testlerde kişinin zeka, kabiliyet ve şahsiyeti incelenir. Kabiliyetler içine; matematik, hafıza, idrak, hayal, müzik, duyma ve hareketler girer. Şahsiyetlerse heyecan, tavır, alakalar, ahlaki hükümler, mizaç halleridir. Başarı testleri, belli konularda elde edilmiş bilgileri doğru-yanlış, seçmeli, resimli, hatta kısa cevaplı olarak isteyerek netice elde etmek içindir. Bir de yapma testler vardır ki, bu testler tanıma, minyatür, iş örneklerini değerlendirmede esas alınır.

Testlerin kullanma alanları çok yapılmıştır. Birçok konuda istatistiki testler, ekonomide konjiktür testleri, tek bir kabiliyeti ayırt etmek için analitik testler, davranış tespit testleri, kişilik testleri özel maksatlarla hazırlanmış testlerden birkaçıdır.

Zeka testleri çevreye en iyi uyum sağlayan, kabiliyetli kişileri bulup ortaya çıkarmak için başvurulan en mühim testtir. Bu testlerde zeka katsayısı (IQ) tespiti yapılır. IQ akıl yaşının gerçek yaşa bölümünden elde edilen sonuçtur. Zeka testinden elde edilen sonuç kişinin akıl yaşını verir. Mesela, akıl yaşı 12 sene (veya 144 ay) çıkan bir kişinin gerçek yaşı 10 sene 6 ay (veya 126 ay) ise bu kişinin IQ değeri 144/126 veya 1.14’tür. Tatbikatta bu değer 114 olarak kullanılır. Normal bir kişinin IQ değeri 90-108 arasında yer alır. IQ değeri 60’tan aşağı olanlar geri zekalı; 119’dan yukarı olanlar ileri zekalıdır. 140 ve yukarısı IQ’ya sahip olanlar, fevkalade zeki kimselerdir.

Test

1. anlamı Bir kimsenin, bir topluluğun doğal veya sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama. Nesnel olarak değerlendirilebilen sınav sorularının hepsine verilen ad:"O gün üniversite test sınavında kazanamadığını öğrenmiştir."- H. Taner. Sınav. Bir hastalığın varlığını ve niteliğini anlamak için yapılan laboratuvar araştırması. Biyolojik bir işlevi veya değişmez bir niteliği incelenen bireyin tepkisi, örnek olarak alınan normal bireyinkiyle karşılaştırılarak ölçmeye ve değerlendirmeye yarayan yoklama:"Bilimsel testler karganın attan daha zeki olduğunu saptayalı hanidir."- H. Taner.
2. anlamı test et, deniz kestanesi gibi hayvanların sert kabuğu, test; sınav, araştırmak, deney, çözümleme, ayar, muayene etmek, sınama, ölçü, muayene, kontrol etmek, denemek, sınamak, deneme; ; tecrübe, deney; tahlil, çözümleme; tahlil için kullanılan ecza; tasfiy.
3. anlamı sınav. deneme. sınama. ölçü. ayar. muayene. deney. çözümleme. muayene etmek. kontrol etmek. denemek. sınamak. araştırmak.

Test

Test İngilizce anlamı ve tanımı

Test anlamları

 1. (v. t.) To refine, as gold or silver, in a test, or cupel; to subject to cupellation.
 2. (noun) Judgment; distinction; discrimination.
 3. (noun) Examination or trial by the cupel; hence, any critical examination or decisive trial; as, to put a man's assertions to a test.
 4. (noun) A cupel or cupelling hearth in which precious metals are melted for trial and refinement.
 5. (noun) Means of trial; as, absence is a test of love.
 6. (v. t.) To put to the proof; to prove the truth, genuineness, or quality of by experiment, or by some principle or standard; to try; as, to test the soundness of a principle; to test the validity of an argument.
 7. (noun) A witness.
 8. (noun) Discriminative characteristic; standard of judgment; ground of admission or exclusion.
 9. (noun) A reaction employed to recognize or distinguish any particular substance or constituent of a compound, as the production of some characteristic precipitate; also, the reagent employed to produce such reaction; thus, the ordinary test for sulphuric acid is the production of a white insoluble precipitate of barium sulphate by means of some soluble barium salt.
 10. (v. t.) To examine or try, as by the use of some reagent; as, to test a solution by litmus paper.
 11. (v. i.) To make a testament, or will.
 12. (noun) Alt. of Testa
 13. (noun) That with which anything is compared for proof of its genuineness; a touchstone; a standard.

Test tanım:

Kelime: test
Söyleniş: 'test
İşlev: noun
Kökeni: Middle English, vessel in which metals were assayed, cupel, from Middle French, from Latin testum earthen vessel; akin to Latin testa earthen pot, shell
1 a chiefly British : CUPEL b (1) : a critical examination, observation, or evaluation : TRIAL; specifically : the procedure of submitting a statement to such conditions or operations as will lead to its proof or disproof or to its acceptance or rejection a test of a statistical hypothesis (2) : a basis for evaluation : CRITERION c : an ordeal or oath required as proof of conformity with a set of beliefs
2 a : a means of testing: as (1) : a procedure, reaction, or reagent used to identify or characterize a substance or constituent (2) : something (as a series of questions or exercises) for measuring the skill, knowledge, intelligence, capacities, or aptitudes of an individual or group b : a positive result in such a test
3 : a result or value determined by testing
4 : TEST MATCH

Test ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Essay, Examination, Examine, Experimental, Model, Pilot, Prove, Quiz, Run, Screen, Trial, Try, Tryout,

Test

İngilizce Test kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. prueba, chequeo, control, ensayo, experimentación, experimento, tanteo; examen, test
v. probar, acrisolar, ensayar, examinar, experimentar con, hacer pruebas, hacer una prueba en, poner a prueba, tantear; ser arduo

Test

İngilizce Test kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. test, épreuve; examen, examnination, série de questions servant à déterminer le niveau de connaissance de qqn dans un sujet défini (université, école); essai, expérience, éxpérimentation
v. tester; contrôler, examiner; tenter, essayer

Test

İngilizce Test kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Test, Prüfung, Examen; Klausur; Reagenz (Chemie); Untersuchung
v. prüfen; testen; versuchen

Test

İngilizce Test kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. prova, saggio, esperimento, test; esame; criterio di valutazione; breve esame; reattivo, saggio reattivo; analisi; reagente; (Cin) provino; (Mecc) collaudo; (Met) coppella
v. sottoporre a un esame, sottoporre a una prova, esaminare; saggiare, mettere alla prova, provare, verificare; (Med) fare un esame di; (Chim) analizzare, fare l'analisi di; (Mecc) collaudare

Test

İngilizce Test kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. teste; experiência; exame
v. verificar, testar

Test

f. test yapmak, denemek, kontrol etmek, sınamak, analizini yapmak, yoklamak
i. test, deneme, miyar, ölçü, kriter, tahlil, denetim, sınav, deney, maden eritme potası, sert kabuk (böcek vb.)
s. test, deneme

Test

Fransızca Test kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. test, examination, series of questions designed to gauge a person's knowledge of a particular subject (especially in school); experiment, trial run

Test

Almanca Test kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. examination, series of questions designed to gauge a person's knowledge of a particular subject (especially in school); experiment, trial run

Test

İtalyanca Test kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. test, experiment, trial run

Test

İspanyolca Test kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. test

Test

Türkçe Test kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. examination, series of questions designed to gauge a person's knowledge of a particular subject (especially in school); experiment, trial run
v. check, try, attempt
n. test, examination, exam, series of questions designed to gauge a person's knowledge of a particular subject (esp. in school)

Test

Flemenkçe Test kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. test

Test

İngilizce Test kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. examen, test; onderzoek
ww. testen, examineren

Test

n. examination, series of questions designed to gauge a person's knowledge of a particular subject (especially in school); experiment, trial run
v. check, try, attempt
n. test, examination, exam, series of questions designed to gauge a person's knowledge of a particular subject (esp. in school)

Test

Flemenkçe Test kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (algemeen) essai (m)2. (machine) essai (m)3. (kracht) épreuve (f)
4. (scholen) test (m); interrogation (f); épreuve (f)5. (scholen - universiteiten) examen (m)
6. (technisch) essai (m)7. (geneeskunde) analyse (f)

Test

Fransızca Test kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
(écoles) test (m); toets (m); proefwerk (n); examen (n)

Test

Almanca Test kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
test ,toets

Test

bir kimsenin, bir topluluğun doğal ya da sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama; bir hastalığın varlığını ve niteliğini anlamak için yapılan laboratuvar araştırması.
nesnel olarak değerlendirilebilen sınav sorularının tümüne verilen ad; dirimbilimsel bir işlevi ya da değişmez bir niteliği, incelenen bireyin tepkisi, örnek olarak alınan normal bireyinkiyle karşılaştırılarak ölçmeye ve değerlendirmeye yarayan yoklama.
sınav.

Test

Fransızca Test kelimesinin Almanca karşılığı.
n. prüfung, test

Test

Fransızca Test kelimesinin İtalyanca karşılığı.
(écoles) test (m); esame (m); prova (f); verifica (f)

Test

Fransızca Test kelimesinin Portekizce karşılığı.
(écoles) exame (m); prova (f)

Test

Fransızca Test kelimesinin İspanyolca karşılığı.
(écoles) examen (m); prueba (f)

Test

Fransızca Test kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] sınav, test

Allen - 2 hafta önce
To pass the N10-008 test questions you will have to have one of the most enough N10-008 exam simulator which not merely covers each of the CompTIA Network+ Exam (2024) exam topics but additionally gives you the in-depth evaluation from the CompTIA N10 -008 Dumps Questions PDF. Should you search on the internet for such pdf dumps questions you may certainly end up in receiving nothing? To comfort you within this matter the Exactinside offers you the most authentic and valid N10-008 pdf dumps questions which not simply assists you in acquiring the CompTIA Network+ Exam (2024) certification in the very first attempt nevertheless it also helps you in clearing all of your doubts.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Johnny Test
2 yıl önce

Johnny Test, ABD ve Kanada'da yapılmış olan bir çizgi film. Scott Fellows tarafından tasarlanmış. 6 sezondur Televizyonda yayınlanmıştır. Sezon 1 ve 2...

Test planı
3 yıl önce

Test planı hedefleri, hedef pazarı, beta testi takımını ve yazılım ve donanımın test akışlarını tanımlayan doküman ya da dokümanlar bütünüdür. Test planı...

Test pilotu
6 yıl önce

Test pilotu, yeni yapılmış uçaklarda meydana gelebilecek her türlü arıza ve yangını bir deneme uçuşu ile araştıran görevli. Test pilotlarının iyi bir uçuş...

Civilization II: Test of Time
6 yıl önce

Civilization II: Test of Time, 1999'da çıkan bir sıra tabanlı strateji oyunudur. Oyun, Civilization II'ye bilimkurgu ve fantezi temalarında yeni modlar...

Civilization II: Test of Time, Civilization, Alpha Centauri, CD-ROM, CivCity: Rome, Civilization I, Civilization II, Civilization IV, Civilization Serisi, Colonization, DirectX
How the Test Was Won
6 yıl önce

How the Test Was Won, Simpsonlar'ın yirminci sezonunun on birinci bölümüdür. Orijinal yayını ABD'nin Fox kanalında 1 Mart 2009'dur. Yazarlığı Michael Price...

Solo Test
6 yıl önce

Solo Test, piyonların merkezdeki deliği boş bırakmak üzere tüm deliklere yerleştirme amacıyla oynanan tek oyunculu masa oyunu. Boş deliğin çevresindeki...

Solo Test, Oyun, Piyon, Solo Test
Johnny Test karakterleri listesi
2 yıl önce

Bu sayfada Johnny Test adlı çizgi dizide yer alan karakterlerin listesi bulunmaktadır. Jonathan "Johnny" Test(1-131), çizgi dizinin ana kahramanı olan...

Radyoimmün test
6 yıl önce

Radyoimmün test (Radioimmunoassay ya da kısaca RIA), 1960'ta Solomon Aaron Berson ve Rosalyn Sussman Yalow'un araştırmaları sonucu buldukları ve Yalow'a...