Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (AB), 25 Avrupa ülkesinden oluşan bir uluslararası örgüttür. Maastricht Anlaşması ile kurulan AB'nin yasal zeminini 1 Şubat 2003'te yürürlüğe giren Nice Anlaşması oluşturur.

AVRUPA BIRLIĞI (türkçe) ingilizcesi
1. European Union,
AVRUPA BIRLIĞI (türkçe) fransızcası
1. Union européenne

Avrupa Birliği hakkında detaylı bilgi

<b>Avrupa Bayrağı</b>
1955’te Avrupa Konseyi tarafından seçilmiştir. Mavi zemin üzerine 12 altın rengi yıldızdan oluşur. 12 rakamı mükemmelliği ifade ettiğinden yıldız sayısı değişmez. Aynı bayrak, 1986’da Avrupa Topluluğu (şimdiki Avrupa Birliği) tarafından da benimsenmiştir.
Avrupa Bayrağı 1955’te Avrupa Konseyi tarafından seçilmiştir. Mavi zemin üzerine 12 altın rengi yıldızdan oluşur. 12 rakamı mükemmelliği ifade ettiğinden yıldız sayısı değişmez. Aynı bayrak, 1986’da Avrupa Topluluğu (şimdiki Avrupa Birliği) tarafından da benimsenmiştir.
Avrupa Birliği (AB), yirmi yedi üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. 1993 yılında, Avrupa Birliği Antlaşması olarak da bilinen Maastricht Antlaşması'nın imzalanması sonucu, var olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yeni görev ve sorumluluk alanları yüklenmesiyle kurulmuştur. Yaklaşık 500 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği, dünyanın nominal gayrisafi yurtiçi hasılasının %30'luk bölümünü oluşturur. (16.8 trilyon ABD$)

1965'te Brüksel Antlaşması ile kurulup 1967'de işlerlik kazanan Avrupa Birliği (EC), Avrupa'da var olan üç örgütü bir araya getirdi: Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (ECSC), Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom). ECSC, kömür ve çelik sağlanması konusunda ortak bir yol izlemek amacıyla 1952'de kurulmuştu.

AET 1958'de üye devletlere ortak bir pazar oluşturmak ve mal, personel ve hizmetlerin serbestçe taşınması amacıyla kuruldu. Euratom da 1958'de kuruldu, amacı atom enerjisinin barışçı amaçla kullanımını sağlamaktır. Başlangıçta her örgütün de altı üyesi vardı; Belçika, Fransa, Federal Almanya, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya - "Altılar Avrupası". Aynı altı ülke Avrupa Birliğinin de üyelerini oluşturuyordu. Avrupa Birliği kendisini oluşturan kuruluşların amaçlarına uymaya sürdürdü ve kendi uzun vadeli hedefi olarak, ECSC, AET ve Euratomum ayrı ayrı başarabileceğinden daha geniş kapsamlı uluslararası politik işbirliği sağlandı.

1 Ocak 1973'te İngiltere, İrlanda ve Danimarka, Avrupa Birliğine üye oldular. Yunanistan 1 Ocak 1981'de Avrupa Birliğinin onuncu üyesi oldu.

Kuruluşu

2. Dünya Savaşını izleyen yeniden kalkınma döneminde ortaya çıkan Avrupa'da işbirliği düşüncesi, başlangıçta Doğu-Batı arasındaki anlaşmazlıktan geniş ölçüde etkilendi. Doğu bloku ülkelerinin karşı çıktıktan Marshall Planını uygulamak için 1948'de Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (EEC), 1949'da Avrupa Konseyi kuruldu. Bunları 1952'de ESCS izledi; bu tek tek hükümetlerden bağımsız olarak karar verebilen ilk uluslararası kuruluştu.

ECSCnin baransı pek büyük olmadı. Özellikle Fransanın geniş kapsamlı uluslararası güçlere karşı olması ve örgütün çelik endüstrisindeki kartellere karşı durabilecek kadar güçlü olmaması yüzünden, öncü niteliğinin getireceği sonuçlara ulaşılmadıysa da ekonomi politikası alanında işbirliğine yönelik ilk adımlar atıldı ve 1957'de Roma'da AET ve Euratomun kurulmasını sağlayan anlaşmalar imzalandı.

AET, 1970'den önce bir ortak Pazar ve ortak bir tarım politikası gerçekleştirmenin yollarını aradı, tam bir ekonomik bütünleşmeye 1970'li yıllar içinde varılacaktı. ECSC ile kazanılan deneyimlerin ışığı altında, uluslararası olma niteliği bir ölçüde sınırlandı. Yürütme organı olan komisyon, karar verme süresi içinde hazırlık çalışması yapacak ancak, san kararlar Bakanlar Konseyi tarafından verilecekti. Bu durum 1967'de Avrupa Konseyinin kurulmasından sonra da geniş ölçüde sürdürüldü.

Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısı

Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısı parlamenter demokrasi ile yönetilen bir ülkenin kurumsal yapısı gibidir.
  • 1. Konsey
  • 2. Komisyon
  • 3. Avrupa Parlamentosu
  • 4. Adalet Divanı
  • 5. Sayıştay
  • 6. Avrupa Yatırım Bankası
  • 7. Ekonomik ve Sosyal Komite
  • 8. Devlet Başkanları Konseyi (Avrupa Zirvesi)


Avrupa Birliği’ni oluşturan kurumlar üye devletleri temsil eden ve Bakanlardan oluşan Konsey; Antlaşmaların koruyucusu olan Komisyon; Demokratik yollarla üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan, danışma ve denetleme yetkisi olan Parlamento; Üye ülkeler tarafından Topluluk hukukuna uyulmasını sağlayan Adalet Divanı; Birliğin mali denetimini gerçekleştiren Sayıştay; Birliğin dengeli gelişimine katkıda bulunan ve projelerin finansmanını kolaylaştırmak amacı ile kurulmuş olan Avrupa Yatırım Bankası; Ekonomik, sosyal ve bölgesel çıkar gruplarını temsil eden çeşitli danışma kurullarının bulunduğu Ekonomik ve Sosyal Komite; Üye ülke Devlet Başkanları ile Komisyon Başkanı’nın yer aldığı, geleceğe yönelik faaliyetlerin ana hatlarının çizildiği Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi (Avrupa Zirvesi)’nden meydana gelir.

Avrupa Konseyi

Bunların yanı sıra Avrupa Birliği’nden bağımsız olarak kurulmuş, temel insan hak ve özgürlüklerini garanti eden her ülkenin üye olabileceği Avrupa Konseyi mevcuttur. Bu Kurum, hükümetler arası diyalogu geliştirmeye ve Avrupa ülkelerinin sorunlarına çözüm yolları araştırmaya çalışan bir teşkilattır. Üye ülkelerin Dışişleri Bakanlıklarının daimi üyelerinden oluşur. Merkezi Strasburg’dadır. Üç temel görevi vardır: İnsan hakları ve demokrasinin denetlenip uygulanması, toplumsal problemlere çözüm önerileri getirmek ve kültürel bir Avrupa kimliğinin oluşması için çalışmaktır.

Avrupa Birliğinde karar alma

Topluluğun karar alma sistemi dikkat çekici bir özellik taşır. Ortak kararların alınışı uzun ve karmaşık bir görünümdedir. Ancak karar süreci geniş bir dayanışma ve uzlaşmaya imkan verecek şekilde planlanmıştır. Komisyon, karar alınması için öneri hazırlayıp Bakanlar Konseyi’ne sunar. Bakanlar Konseyi’nin kendiliğinden karar alması söz konusu değildir. Bakanlar Konseyi, Komisyon’un hazırladığı önerileri görüşür, kabul edilen öneri karar halini alır ve hukuki mevzuata dahil edilir. Bakanlar Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Ekonomik ve Sosyal Komite’ye Komisyon’un önerisini ileterek görüş ister. Öneri incelenerek görüş bildirilir.

Alınan kararlar Topluluk mevzuatını oluşturur. Bu kararlar yaptırım şekli bakımından farklılıklar gösterir. Topluluk mevzuatı, üye ülkelerin milli mevzuatlarının üstünde sayıldığından (Supranasyonel Etki) milli mahkemelerin bunlara uyma zorunluluğu vardır.

Toplulukta geçerli hukuki kararlar şöyle gruplandırılabilir: Tüzük (Regulation) : Bütün üye ülkelerin kesinlikle uymakla yükümlü olduğu, ulusal yasaların da üstünde tutulan kararlardır. Yönerge (Directive) : Tüzük ile aynı yaptırım gücünü taşır. Doğrudan değil de ilgili ülkenin hukuk düzeninde herhangi bir düzenleme ile uygulanan kararlardır. Karar (Decision) : Sadece bir üye ülkeye, bir Topluluk kuruluşuna, bir işletmeye ya da özel ve tüzel kişilere yönelik kararlardır. Tavsiye (Recommendation) ve Görüş (Opinion) : Bağlayıcı olmayıp uygulanıp uygulanmayacağı ve ne şekilde uygulanacağı üye ülkelere bırakılan kararlardır. Alınan bütün kararlar Avrupa Birliği Resmi Gazetesi (Official Journal of the European Union) ’nde yayınlanır.

Üye ülkeler ve topluluğun genişlemesi

Avrupa Birliği yirmi yedi bağımsız devletten oluşur. "Kurucu üye devletler" olarak bilinen ve 1952/1958 yıllarında toplulukta bulunan altı kurucu üye şunlardır:İlgili başlıklarlg

Avrupa Birliği tarihi

Linkler

* http://europa.eu/ AB Resmi web sitesi *http://www.deltur.cec.eu.int/
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Avrupa Birliği'nin Organları

Avrupa Birliği, esas olarak, Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi, AB Genel İşler Konseyi, AB Komisyonu, Avrupa Sayıştayı, AB Ekonomi ve Sosyal Komitesi ile Avrupa Adalet Divanı'ndan oluşuyor. Bu organların yapısı ve çalışma tarzı şöyle: 1. Avrupa parlamentosu Avrupa Parlamentosu, ...

Avrupa Birliği Ve Bilgi Toplumu

BİRİNCİ BÖLÜM1. AVRUPA BİRLİĞİ1.1.

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Türkiye, Avrupa ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini daha da geliştirebilmek amacıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu (AET) kuran Roma Antlaşması'ndan (1957) bir yıl sonra, topluluğa "ortak üyelik" başvurusunda bulunmuştur.

Batı Avrupa Birliği

Batı Avrupa Birliği (BAB) NATO’nun kuruluşu öncesinde, güvenlik alanında Avrupa hükümetlerararsı işbirliğini geliştirmek amacıyla 17 Mart 1948 tarihinde gerçekleştirilen Brüksel Antlaşması ile kurulmuştur.

Avrupa Birliği Tarım Politikası

Değişik ekonomik sektörlere gösterilen ilginin ölçüsü konusunda Avrupa Birliği kendi İçinde çelişkilere düşmektedir. Avrupa Birliği bütçesinin dörtte üçü, işgücünün %10'undan azını karşılayan tarım sektörü için ayrılmıştır. ...

Avrupa Birliği'nin Genişlemesi

1957`de Roma Anlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu kuruldu. Kurucu altı Avrupa ülkesi Batı Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, Lüksemburg`dan oluşuyordu. Aynı ülkeler 1952 tarihli AKÇT`nin de kurucusuydu.

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Türkiye'de bulunan devlete bağlı çeşitli resmî kurum ve kuluşların (Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi) merkez teşkilatında yer alan bir genel müdürlüktür. Genelde bünyesinde bulunduğu kurumun Avrupa Birliği (AB) mevzuatına ...

Avrupa Birliği Müktesebatı

Avrupa Birliği Müktesabatı (acquis communautaire), temel Avrupa Birliği anlaşmalarında ve diğer yardımcı hukuk kaynaklarında (tüzük, karar, yönerge vs.) yeralan kural ve kurumlar bütününü ifade etmektedir. Dış ilişkiler, güvenlik ve adalet, serbest dolaşım, gümrük birliği, ...

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü (Türkiye)

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Türkiye`de bulunan devlete bağlı çeşitli resmî kurum ve kuluşların (T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi) merkez teşkilatında yer alan bir genel müdürlüktür. Genelde bünyesinde bulunduğu kurumun Avrupa ...

Avrupa Birliği Konseyi

Avrupa Birliği Konseyi (The European Council), AB`nin üst seviye yetkili organıdır (Avrupa Konseyi=The Council of Europe ile karışmaması için Avrupa Zirvesi de denir). Üye devletlerin başkanları veya başbakanlarının katıldıkları zirve konferanslarında bilfiil doğmuştur. Yılda ...

Avrupa Birliği Bayrağı

Avrupa Bayrağı Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Konseyi'nin bayrağı olarak kullanılan, tüm tüzel kişilik hakları Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne ait, mavi zemin üzerindeki 12 sarı yıldızla Avrupa’nın birliğini ve bütünlüğünü temsil eden bayraktır. Zannedilenin aksine ...

Avrupa Birliği Bütçesi

Avrupa Birliği (AB) bağımsız bir Avrupa Parlamentosu ve 27 üye devletten faklı olan bir sivil servise sahiptir.Bu, AB içindeki üye devletler arasındaki ortak kanunları ve ortak politika içindeki masrafları yönetir.Bu ödemeleri yapmak için 2007 yılı için 116 milyar € luk ...