Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (AB), 25 Avrupa ülkesinden oluşan bir uluslararası örgüttür. Maastricht Anlaşması ile kurulan AB'nin yasal zeminini 1 Şubat 2003'te yürürlüğe giren Nice Anlaşması oluşturur.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: avrupa parlemantosu, avrupa güvenlik konseyi, birleşmiş milletler, türkiye, avrupa ekonomik topluluğu, i̇ngiltere, fransa, nice antlaşması, maastricht kriterleri, marshall planı, ekonomi, uluslararası ilişkiler, türkiye, 1958
Avrupa Birliği
Avrupa Birliği
<b>Avrupa Bayrağı</b>
1955’te Avrupa Konseyi tarafından seçilmiştir. Mavi zemin üzerine 12 altın rengi yıldızdan oluşur. 12 rakamı mükemmelliği ifade ettiğinden yıldız sayısı değişmez. Aynı bayrak, 1986’da Avrupa Topluluğu (şimdiki Avrupa Birliği) tarafından da benimsenmiştir.
Avrupa Bayrağı 1955’te Avrupa Konseyi tarafından seçilmiştir. Mavi zemin üzerine 12 altın rengi yıldızdan oluşur. 12 rakamı mükemmelliği ifade ettiğinden yıldız sayısı değişmez. Aynı bayrak, 1986’da Avrupa Topluluğu (şimdiki Avrupa Birliği) tarafından da benimsenmiştir.
Avrupa Birliği (AB), yirmi yedi üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. 1993 yılında, Avrupa Birliği Antlaşması olarak da bilinen Maastricht Antlaşması'nın imzalanması sonucu, var olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yeni görev ve sorumluluk alanları yüklenmesiyle kurulmuştur. Yaklaşık 500 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği, dünyanın nominal gayrisafi yurtiçi hasılasının %30'luk bölümünü oluşturur. (16.8 trilyon ABD$)

1965'te Brüksel Antlaşması ile kurulup 1967'de işlerlik kazanan Avrupa Birliği (EC), Avrupa'da var olan üç örgütü bir araya getirdi: Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (ECSC), Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom). ECSC, kömür ve çelik sağlanması konusunda ortak bir yol izlemek amacıyla 1952'de kurulmuştu.

AET 1958'de üye devletlere ortak bir pazar oluşturmak ve mal, personel ve hizmetlerin serbestçe taşınması amacıyla kuruldu. Euratom da 1958'de kuruldu, amacı atom enerjisinin barışçı amaçla kullanımını sağlamaktır. Başlangıçta her örgütün de altı üyesi vardı; Belçika, Fransa, Federal Almanya, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya - "Altılar Avrupası". Aynı altı ülke Avrupa Birliğinin de üyelerini oluşturuyordu. Avrupa Birliği kendisini oluşturan kuruluşların amaçlarına uymaya sürdürdü ve kendi uzun vadeli hedefi olarak, ECSC, AET ve Euratomum ayrı ayrı başarabileceğinden daha geniş kapsamlı uluslararası politik işbirliği sağlandı.

1 Ocak 1973'te İngiltere, İrlanda ve Danimarka, Avrupa Birliğine üye oldular. Yunanistan 1 Ocak 1981'de Avrupa Birliğinin onuncu üyesi oldu.

Kuruluşu

2. Dünya Savaşını izleyen yeniden kalkınma döneminde ortaya çıkan Avrupa'da işbirliği düşüncesi, başlangıçta Doğu-Batı arasındaki anlaşmazlıktan geniş ölçüde etkilendi. Doğu bloku ülkelerinin karşı çıktıktan Marshall Planını uygulamak için 1948'de Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (EEC), 1949'da Avrupa Konseyi kuruldu. Bunları 1952'de ESCS izledi; bu tek tek hükümetlerden bağımsız olarak karar verebilen ilk uluslararası kuruluştu.

ECSCnin baransı pek büyük olmadı. Özellikle Fransanın geniş kapsamlı uluslararası güçlere karşı olması ve örgütün çelik endüstrisindeki kartellere karşı durabilecek kadar güçlü olmaması yüzünden, öncü niteliğinin getireceği sonuçlara ulaşılmadıysa da ekonomi politikası alanında işbirliğine yönelik ilk adımlar atıldı ve 1957'de Roma'da AET ve Euratomun kurulmasını sağlayan anlaşmalar imzalandı.

AET, 1970'den önce bir ortak Pazar ve ortak bir tarım politikası gerçekleştirmenin yollarını aradı, tam bir ekonomik bütünleşmeye 1970'li yıllar içinde varılacaktı. ECSC ile kazanılan deneyimlerin ışığı altında, uluslararası olma niteliği bir ölçüde sınırlandı. Yürütme organı olan komisyon, karar verme süresi içinde hazırlık çalışması yapacak ancak, san kararlar Bakanlar Konseyi tarafından verilecekti. Bu durum 1967'de Avrupa Konseyinin kurulmasından sonra da geniş ölçüde sürdürüldü.

Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısı

Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısı parlamenter demokrasi ile yönetilen bir ülkenin kurumsal yapısı gibidir.
  • 1. Konsey
  • 2. Komisyon
  • 3. Avrupa Parlamentosu
  • 4. Adalet Divanı
  • 5. Sayıştay
  • 6. Avrupa Yatırım Bankası
  • 7. Ekonomik ve Sosyal Komite
  • 8. Devlet Başkanları Konseyi (Avrupa Zirvesi)


Avrupa Birliği’ni oluşturan kurumlar üye devletleri temsil eden ve Bakanlardan oluşan Konsey; Antlaşmaların koruyucusu olan Komisyon; Demokratik yollarla üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan, danışma ve denetleme yetkisi olan Parlamento; Üye ülkeler tarafından Topluluk hukukuna uyulmasını sağlayan Adalet Divanı; Birliğin mali denetimini gerçekleştiren Sayıştay; Birliğin dengeli gelişimine katkıda bulunan ve projelerin finansmanını kolaylaştırmak amacı ile kurulmuş olan Avrupa Yatırım Bankası; Ekonomik, sosyal ve bölgesel çıkar gruplarını temsil eden çeşitli danışma kurullarının bulunduğu Ekonomik ve Sosyal Komite; Üye ülke Devlet Başkanları ile Komisyon Başkanı’nın yer aldığı, geleceğe yönelik faaliyetlerin ana hatlarının çizildiği Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi (Avrupa Zirvesi)’nden meydana gelir.

Avrupa Konseyi

Bunların yanı sıra Avrupa Birliği’nden bağımsız olarak kurulmuş, temel insan hak ve özgürlüklerini garanti eden her ülkenin üye olabileceği Avrupa Konseyi mevcuttur. Bu Kurum, hükümetler arası diyalogu geliştirmeye ve Avrupa ülkelerinin sorunlarına çözüm yolları araştırmaya çalışan bir teşkilattır. Üye ülkelerin Dışişleri Bakanlıklarının daimi üyelerinden oluşur. Merkezi Strasburg’dadır. Üç temel görevi vardır: İnsan hakları ve demokrasinin denetlenip uygulanması, toplumsal problemlere çözüm önerileri getirmek ve kültürel bir Avrupa kimliğinin oluşması için çalışmaktır.

Avrupa Birliğinde karar alma

Topluluğun karar alma sistemi dikkat çekici bir özellik taşır. Ortak kararların alınışı uzun ve karmaşık bir görünümdedir. Ancak karar süreci geniş bir dayanışma ve uzlaşmaya imkan verecek şekilde planlanmıştır. Komisyon, karar alınması için öneri hazırlayıp Bakanlar Konseyi’ne sunar. Bakanlar Konseyi’nin kendiliğinden karar alması söz konusu değildir. Bakanlar Konseyi, Komisyon’un hazırladığı önerileri görüşür, kabul edilen öneri karar halini alır ve hukuki mevzuata dahil edilir. Bakanlar Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Ekonomik ve Sosyal Komite’ye Komisyon’un önerisini ileterek görüş ister. Öneri incelenerek görüş bildirilir.

Alınan kararlar Topluluk mevzuatını oluşturur. Bu kararlar yaptırım şekli bakımından farklılıklar gösterir. Topluluk mevzuatı, üye ülkelerin milli mevzuatlarının üstünde sayıldığından (Supranasyonel Etki) milli mahkemelerin bunlara uyma zorunluluğu vardır.

Toplulukta geçerli hukuki kararlar şöyle gruplandırılabilir: Tüzük (Regulation) : Bütün üye ülkelerin kesinlikle uymakla yükümlü olduğu, ulusal yasaların da üstünde tutulan kararlardır. Yönerge (Directive) : Tüzük ile aynı yaptırım gücünü taşır. Doğrudan değil de ilgili ülkenin hukuk düzeninde herhangi bir düzenleme ile uygulanan kararlardır. Karar (Decision) : Sadece bir üye ülkeye, bir Topluluk kuruluşuna, bir işletmeye ya da özel ve tüzel kişilere yönelik kararlardır. Tavsiye (Recommendation) ve Görüş (Opinion) : Bağlayıcı olmayıp uygulanıp uygulanmayacağı ve ne şekilde uygulanacağı üye ülkelere bırakılan kararlardır. Alınan bütün kararlar Avrupa Birliği Resmi Gazetesi (Official Journal of the European Union) ’nde yayınlanır.

Üye ülkeler ve topluluğun genişlemesi

Avrupa Birliği yirmi yedi bağımsız devletten oluşur. "Kurucu üye devletler" olarak bilinen ve 1952/1958 yıllarında toplulukta bulunan altı kurucu üye şunlardır:

İlgili başlıklarlg

Avrupa Birliği tarihi

Linkler

* http://europa.eu/ AB Resmi web sitesi *http://www.deltur.cec.eu.int/

Avrupa Birliği Anlamları

Avrupa Birliği

Türkçe Avrupa Birliği kelimelerinin İngilizce karşılığı.
European Union

Avrupa Birliği

Türkçe Avrupa Birliği kelimelerinin Fransızca karşılığı.
Union européenne

İlgili konuları ara

avrupa parlemantosu avrupa güvenlik konseyi birleşmiş milletler türkiye avrupa ekonomik topluluğu i̇ngiltere fransa nice antlaşması maastricht kriterleri marshall planı ekonomi uluslararası ilişkiler 1958
...

Okuma Önerileri

Bovling
3 yıl önce

Bowling, oyun hattının sonundaki kukaları, bu oyun için özel olarak hazırlanmış bowling topları ile devirme amacı taşıyan salon sporu.

Bovling, Alkollü içecek, Bovling topu, Federasyon Kupası, Hat, Kuka, Mısır, Spor, Türkiye, Türkiye Kupası, Wikimedia Commons
Addis Ababa
3 yıl önce

Addis Ababa veya Addis Abeba, Etiyopya ve Afrika Birliği'nin başkenti. 80 farklı dilin konuşulduğu şehirde Hıristiyan, Müslüman ve Yahudi top

Etiyopya, 1886, Afrika, Coğrafi koordinat sistemi, Deniz seviyesi, Afrika Birliği, Hıristiyan, Müslüman, Taslak, Wikimedia Commons, Yahudi
Avusturya
1 yıl önce

Avusturya Cumhuriyeti ya da kısaca Avusturya, Orta Avrupa'da denize kıyısı olmayan, dokuz eyaletten oluşan bir federasyondur. Batıda Liechtenste

Almanya, Almanca, Viyana, Avusturya-Macaristan imparatorluğu, Orta Avrupa, Tuna Nehri, Viyana Kuşatması, Alpler, Avrupa Birliği
Coca-Cola
2 yıl önce

Amerika Birleşik Devletleri kökenli, karamelize şekerle tatlandırılmış, karbon dioksitli ve alkolsüz içecek markası.

Coca-Cola, 1886, 1965, 8 Mayıs, Amerika Birleşik Devletleri, Atlanta, Avrupa, Coca-Cola`nın Tarihçesi, Doğu Avrupa, Eczacı, Georgia
Coca Cola
3 yıl önce

Amerika Birleşik Devletleri kökenli, karamelize şekerle tatlandırılmış, karbon dioksitli ve alkolsüz içecek markası.

Coca-Cola, 1886, 1965, 8 Mayıs, Amerika Birleşik Devletleri, Atlanta, Avrupa, Coca-Cola'nın Tarihçesi, Eczacı, Georgia, KO
Danimarka
1 yıl önce

Danimarka Krallığı, ya da kısaca Danimarka (Dancada Danmark) Kuzey Avrupa'da İskandinavya'da başkenti Kopenhag (København) olan bir ülkedir. D

Danimarka, 1944, 1972, 2004, ABD, Aarhus, Almanca, Almanya, Ansiklopedi, Avrupa, Avrupa Birliği
Dublin
3 yıl önce

Dublin, İrlanda’nın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehridir. Ülkenin doğu kıyısının ortasında, Liffey nehrinin ağzında yer almakt

Dublin, Amsterdam, Atina, Avrupa Birliği, Başkent, Berlin, Bratislava, Brüksel, Budapeşte, Bükreş, Galce
Bachelor of Science
3 yıl önce

Kısaca B. Sc. diye anılan üniversite lisans derecesi. Avrupa Birliği ülkelerinde bu eğitim liseden sonra 3 yıl yüksek eğitimle, Amerika`da is

Bachelor of Science, Avrupa Birliği, Eğitim, Taslak
Belçika
2 yıl önce

Belçika (Hollandaca: België, Fransızca: Belgique, Almanca: Belgien), Kuzey Avrupa'da bulunan, Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkedir. Federal devl

Brüksel, Belçika - Siyasal Yapı, Belçika Siyasi Sistemi ve Devlet Yapısı, Brüksel, Avrupa Birliği, Flamanlar, ABD, Almanca, Almanya, Antwerp, Ateist, Avro, Avrupa, Flemenkçe
Birleşik Krallık
2 yıl önce

Birleşik Krallık (United Kingdom), Büyük Britanya adasında yeralan İngiltere, İskoçya, Galler ile İrlanda Adasında yeralan Kuzey İrlanda'da

Birleşik Krallık, Birleşik Krallık
...

Görüşler

misafir Avatar
misafir - 5 yıl önce
Sonunda müzakerelere başladığımız kulüp.

misafir Avatar
misafir - 5 yıl önce
Ben, müzakereye başlandı diyeli 5 (BEŞ) sene olmuş. 5 sene sonraki yorumumda müzakereler devam ediyo olacak sanirim.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.