Ehli Beyt

Ehli Beyt, bir İslam dini terimi. İslam dininin son peygamberi Muhammed`in ev ahalisi ve akrabalarını, kısacası ailesini tanımlamak için kullanılır. ...

Ehli Beyt hakkında detaylı bilgi

Ehli Beyt, bir İslam dini terimi. İslam dininin son peygamberi Muhammed`in ev ahalisi ve akrabalarını, kısacası ailesini tanımlamak için kullanılır.

Etimolojisi

Ehli Beyt deki, ``ehl`` ile ``ahali`` aynı köktendir. Kişiler demektir. ``Beyt`` ise ev demektir. Yani ``ev ahalisi`` manasına gelir. İslam dininin son peygamber Hazreti Muhammed (aleyhisselam)`in ev ahalisi için kullanılan bir terimdir. Yalnız buradaki beyt kelimesini sadece ev olarak düşünmek doğru olmaz. Kullanılan manası ile Resullah`a (sav) yakın olan kişiler demek daha doğru olur.

Bu kişiler şunlardır:<br />

Hz. Muhammed Mustafa s.a.a.s.<br /> Hz. Ali a.s.<br /> Hz. Fatima a.s.<br /> Hz. Hasan a.s.<br /> Hz. Hüseyin a.s.<br />

Ayrıca Ehlibeyt Alevilik ve Şiilik`de genis kavram olarak 12 İmamlari kapsar:<br />

Hz. Ali a.s.<br /> Hz. Hasan a.s. (Serifan)<br /> Hz. Hüseyin a.s. (Seyyidan)<br /> Hz. Zeynel Abidin a.s.<br /> Hz. Muhammed Bakır a.s.<br /> Hz. Cafer-i Sadık a.s. (4 mezhep kurucuların Mürşididir)<br /> Hz. Musa-i Kazım a.s.<br /> Hz. Ali Rıza a.s.<br /> Hz. Muhammed Taki a.s.<br /> Hz. Ali Naki a.s.<br /> Hz. Hasan-ul Askeri a.s.<br /> Hz. Muhammed Mehdi a.s.<br /><!--- Alttaki kısım sonradan eklenmiş fazla ansiklopedik sayılmaz -->

Bir hadis

Muaviye, Sa`d bin ebi Vakkas`a şöyle dedi:

"Ebu Taliboğlu Ali (as)`a seni sövmekten alıkoyan nedir?"

Dedi ki: "Allah Rasulü (sav)`in O`nun hakkında söylediği üç şey vardır ki, birine sahip olmam benim için kızıl tüylü deve sürüsüne sahip olmamdan daha iyidir, hatırladığım sürece O`na asla sövemem. Bu üç şey şunlardır: 1-Vahiy indiği zaman (``Ahzap/33 ayeti indiği zaman``) Ali, iki oğlu ve Fatima (as) alıp onları elbisesinin altına koyup şöyle buyurdu:" Rabbim!...İşte bunlar benim ehlim, Ehl-i Beyt`imdir." 2-Savaşlarından birine çıktığı zaman, Ali (as) O`na dedi ki:"Beni çocuklar ve kadınlarla bıraktın."Bunun üzerine şöyle buyurdu:" Benim katımda sen, Harun (as)`ın Musa (as) katında ihraz ettiği dereceyi ihraz etmekten hoşlanmaz mısın?" Ne var ki, benden sonra peygamber yoktur." İşte bunu da hatırladığımda O`na katiyyen sövemem. 3-Hayber günü Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdu:"Mutlaka sancağı, Allah`ı ve Elçisini seven bir adama vereceğim. Allah, O`nun elinde Hayber`in fethini müyesser kılacaktır. Hepimiz heyecanla bekledik; derken "Ali nerede?" diye sordu. "Gözü ağrıyor" dediler.

"Çağırın gelsin!" buyurdu. (Çağırdılar geldi ve) Gözlerine mübarek tükürüğünü sürdü. (Hemen iyileşti ve) Sancağı O`na verdi. O`nun eliyle Allah fethi müyesser kıldı.

Vallahi (bundan sonra) Muaviye, Medine`den çıkıncaya kadar Ali (as) hakkında tek kelime bile söylemedi.

Ehli Beyt Dogruluktur

Kitabü`l Hasais, Imam Nesai, Sayfa:49, Hadis:52

--------------------

1. Özellik, Sahih Müslim, Hadis:5955`de geçmektedir.

2. Özellik, Sahih Buhari, Cilt:005, Kitap:057, Hadis:056`da geçmektedir.

3. Özellik, Sahih Buhari, Cilt:005, Kitap:057, Hadis:051`de geçmektedir.

Imam Nesai, Ehl-i Sünnet alimlerindendir. Kütüb-ü Sitteyi oluşturan altı kitaptan biri ona aittir. (Hicri 215-303 tarihleri arasında yaşamıştır.)

EHLİ BEYTİM NUHUN GEMİSİNE BENZER ONA BİNEN KURTULUR KAÇAN HELAK OLUR. (HZ.MUHAMMED"S.A.A") <!--- Üstteki kısım sonradan eklenmiş fazla ansiklopedik sayılmaz -->

}

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Ehli Beyt maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ehli Aba Hadisi

Ehli Aba (Arapça: حديث الكساء) veya Ehli Kisa hadisi, İslam peygamberi Muhammed'in sırtında abası olduğu halde, abanın altına, Fatıma'yı

İslamiyet

Arapça "selem" kökünden alınmış olan İslam (Arapçası الإسلام,), sözlükte, "itaat etmek, boyun eğmek, teslim olmak, kötülüklerden salim bulunmak, selamete ulaşmak" vb. anlamlara gelen bir mastardır. İslam Hz. Muhammed (s.a.v)'e Allah ...

Alevilik

Sözlük anlamına göre Alevi, Hz. Ali’ye bağlı ve ondan yana olan kimse demektir. Alevilik ise genel olarak Hz. Ali’yi sevmek ve onun soyunun yani Ehli Beyt’in yolundan gitmek olarak tanımlanabilir. Ancak bugün için dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan farklı Alevi ...

Şiilik

Şiilik veya Şia (Arap: الشيعة, Farsça: شیعه), İslam'ın Sünnîlik'ten sonra en yaygın ikinci meşrep. Bu meşrebin mensuplarına Şiî denir.

Teberru

Teberra veya Teberru özellikle On ikici Şiilik'te yaygın olan ve İslam dininin peygamberi Muhammed'in ailesi ve ailesinin soyundan gelenleri (yani Ehl-i Beyti) sevmeyenleri sevmemek, düşman olanlara düşman olmak gibi anlamlar taşıyan bir kavramdır. Sünnilik'te genel olarak peygamberin ...

Bektaşilik

Hacı Bektaş Veli’nin (1209-1271) düşünceleri çevresinde oluşan tarikat. Senkretist bir yapı arzeden Bektaşiliğin temel özellikleri arasında, en başta dört kapı ve dört inanç tasavvuru gelir.

Ehlibeyt

Ehli Beyt (Arapça: أهل البيت), bir İslam dini terimi.

Davut Sulari

Davut Sulari (1925 - 1985) Davut Sulari, 1925 yılında Erzincan'ın Çayırlı İlçesi'nde (Mans) doğdu. Baba Veli ile Cezayir Ananın beş çocuğundan biridir. Asıl adı Davut Ağbabadır. Sulari mahlasını soyadı olarak kullanışı ilk gençlik yıllarına rastlar. Bir ara Kemali ve ...

Hüseyin Bin Ali

Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib (Arapça: الحسين بن علي, Farsça: حسین بن علی)‎ (d. 626 – ö. 680), İslam peygamberi Muhammed S.A.V.'in torunu

Zakir

Zakir, İslam'ın Oniki İmam mezhebi içinde yer alan Alevi-Bektaşilikte, Cem ibadeti içerisinde deyişleri saz eşliğinde söyleyen ve bu statüye çekirdekten, başka bir deyişle kuşaktan kuşağa sözlü aktarma yolu ile yetişerek gelen ozanlardır. Zakirler ortalama 1000 ile 3000 ...

Bermekiler

Abbasi Devletinin meşhur vezirlerinin mensub olduğu bir aile. Belh’teki Nevbahar budist tapınağı rahiplerinden olan Bermek, astronomi ve tıp ilimlerinde yetişmiş bir kimseydi. Horasan Valisi Kuteybe bin Müslim’in bölgeye gelmesinden sonra Bermek’in hekimliğinden istifade yoluna ...

İbn-i Asakir

İbn-i Asakir on ikinci yüzyılda Şam’da yetişen hadis ve fıkıh alimi. İsmi; Ali bin Hasan bin Hibetullah’tır. Künyesi Ebü’l-Kasım olup, Dımeşki nisbesiyle bilinir ve İbn-i Asakir lakabı ile Ünlüdur. Ayrıca Sadrülhuffaz, Nasırüssünne, Cemalüssünne, El-Hafız lakabları ...

Şia İmamları

On iki imam olarak da bilinir. Ehli beyt olarak anılan Hz. Ali ile başlayan şia imamları İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in torunlarından Hz. Hüseyin'in soyundan devam eder.

İsmailik

İsmâilîlik ya da İsmailiyye, (Arapça: الإسماعيليون al-Ismā'īliyyūn; Farsça: اسماعیلیان Esmā'īliyān; Urduca: اسماعیلی Ismā'īlī) Şiîlik'te Cafer es-Sadık öldüğünde, yedinci Şiî İmâmı olarak Musa bin Cafer el Kâzım'ın yerine Cafer-i ...