Filistin

Filistin, güneyde, Akabe Körfezi'nden başlamak üzere Akdeniz ile Şeria Nehri'nin batısı arasında kalan Ortadoğu'daki bölgeye verilen çeşitli adlardan biridir. Gazze Şeridi ve Batı Şeria şeklinde özerk yönetim olarak yönetilmektedir. ...

FILISTIN (türkçe) ingilizcesi
1. [Palestine]n. Palestine
2. Holy Landadj. Palestiniann. Land of Promise
3. Promised Land,
FILISTIN (türkçe) fransızcası
1. palestinien/ne
FILISTIN (türkçe) almancası
1. npr. Palästina

Filistin nüfusu dört milyon dört yüz yirmi iki bin yüz kırk üç kişi

2015 yılı verilerine göre Filistin'in nüfusu 4,422,143 kişidir. 1960 yılında 0 olan Filistin'in nüfusu, 1970 yılında 0, 1980 yılında 0 ve 1990 yılında 1,978,248 kişi olmuştur. Filistin'in 2000 yılı nüfusu ise 1,978,248 kişiydi.

Filistin hakkında detaylı bilgi1920'de kabul edilen filistin sınırları ve günümüzdeki filistin (Batı Şeria ve Gazze şeridi)
1920'de kabul edilen filistin sınırları ve günümüzdeki filistin (Batı Şeria ve Gazze şeridi)
Filistin Alm. Palästina n, Fr. Palestine f, İng. Palestine. Kuzeyde Lübnan, güneyde Kızıldeniz, batıda Akdeniz ve doğuda Suriye Çölü ile çevrili, tarihi ve eski bir yerleşim merkezi. Bölge, Asya-Afrika yolu üzerinde stratejik bir kavşak noktası olduğundan, eski çağlardan itibaren istila ve göçlere maruz kalmış ve çeşitli medeniyetlere sahne olmuştur. Filistin’in bilinen tarihi M.Ö. 5000 sene öncelere kadar dayanır. İsrail kabilelerinin gelmesinden tam bin sene önce Arap Yarımadasından Kenaniler Filistin’e göç etmişlerdi (M.Ö. 2200 yılları, detaylı bilgi için bkz. Filistin tarihi).

Filistin kelimesinin kökeni Yunanca Philistia sözcüğüdür ve Filistinlerin yurdu anlamına gelir. Antik Filistinliler M.Ö. 12. yüzyılda güney sahilinde, Tel Aviv-Yafa ve Gazze arasındaki küçük bir bölgeyi ele geçirmişler ve ilk kez Antik Yunan yazarlar bu bölge için Philistia ismini kullanmışlardır. Filistin adı, 2. yüzyılda Romalılar tarafından Suriye Eyaleti'nin güneyini tarif etmek amacıyla Suriye Filistini şeklinde kullanılmış ve yeniden canlandırılmıştır. Buradan Arapça'ya girmiş, en az İslam tarihinin başından beri kullanılagelmiştir.

Filistin Ortadoğu'da yer alan ülke. Önemli şehirleri: Kudüs, Yafa, Hayfa, Gazze, Nablus, Eriha, Akka.

Yüzölçümü: 28.220 km2 Nüfusu: 8.500.000 (1993 tahmini). Nüfusun % 87'si şehirlerde yaşamaktadır. Km2 başına düşen insan sayısı: 255.8 Nüfus artış hızı: % 3.7

Etnik yapı

1948'de işgal edilmiş olan topraklarda yaşayanların % 79'u Yahudi, % 21'i Filistinlidir. 1967'de işgal edilmiş olan Batı Yaka'da ise nüfusun % 91'ini Filistinliler, % 9'unu Yahudiler oluşturur. Filistinlilerin tamamına yakını Arap'tır, az sayıda Çerkez vardır.

Dil

Yahudiler İbranice, Filistinliler Arapça konuşur.

Din

1948'de işgal edilmiş topraklarda yaşayanların % 79'u Yahudi, % 5'i Hıristiyan, % 16'sı Müslüman'dır. 1967'de işgal edilmiş olan Doğu Kudüs ve Batı Yaka bölgelerinde ise nüfusun % 76'sı Müslüman, % 17.5'i Yahudi, yaklaşık % 5.5'i Hıristiyan, kalanı da diğer dinlere mensuptur. Müslümanların geneli Sünni ve şafiidir.

Coğrafi durumu

Ortadoğu bölgesinde bulunan Filistin toprakları güneyden Lübnan, güneydoğudan Suriye, doğudan Ürdün, kuzeyden Kızıldeniz, kuzeybatıdan Mısır, batıdan Akdeniz ile çevrilidir. En önemli akarsuları Şeria Nehri olarak da adlandırılan Ürdün Nehri'yle Yermük Nehri'dir. İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıyla Ürdün toprakları arasında sınır oluşturan Ürdün ırmağının doğusu Doğu Yaka, batısı Batı Yaka olarak adlandırılır. Her iki yaka da tarıma elverişli düzlüklerden oluşmaktadır. Ürdün Irmağı batısı işgal altında, doğusu Ürdün'ün elinde olan Lut gölüne akar. Ölü Deniz olarak da adlandırılan Lut gölü tuz ve fosfat bakımından zengindir.

Yönetim şekli

Bugünkü Filistin topraklarının üzerindeki yönetim bir işgal yönetimidir. Gazze ve Batı Yakada kurdurulan özerk yönetim ise işgal yönetimine bağlı bir yerel yönetim niteliğindedir. Bu yönetim dış işlerinde tamamen işgal yönetimine bağlıdır. Emniyet güçlerini sadece Filistinlilere karşı kullanma hakkına sahiptir. Bu bölgede oturan Yahudi yerleşimcilere karşı özerk yönetime bağlı emniyet güçlerinin kullanılmaması özerklik anlaşmasında şarta bağlanmıştır.

Filistin'in tarihi

İslam Öncesi Dönem Üzerinde hüküm süren farklı kavim ve hakimiyet kuran siyasi güçlerle çok gerilere uzanan Filistin, birçok medeniyete beşiklik etmesi ve medeniyetlerin geçiş bölgeleri üzerinde kavşak noktası olması ile bilinmektedir. Filistin’in semavi dinlerce de önemi tartışılmayacak derecededir. Arap tarihçilerce ve bazı araştırmacılarca kabul edildiği üzere bu toprakların bilinen ilk sakinleri Amalika kavmidir.

» İslami Dönem İslam tarihinde oldukça nadide bir yere sahiptir. Hz. Muhammed (sav)’in İsra ve Miraç mucizesinin mekanı Kudüs’tür. Bu anlamda Kudüs’ün fethedilmesi için Hz. Muhammed (sav) döneminden itibaren fetihlerin yönü kuzeye yönelmiş ve 629 tarihinde Bizans Devleti ile İslam orduları arasında Mute Savaşı yapılmıştır.

» Osmanlı Dönemi Haçlı seferlerinin ardından başlayan ve yaklaşık iki asır süren Memlük hakimiyetinden sonra Filistin, Yavuz Sultan Selim döneminde Mercidabık Savaşı’ndan sonra (24 Ağustos 1516) Osmanlı yönetimine geçti. Bölgenin tamamının fethi ise Kanuni Sultan Süleyman zamanında tamamlandı.

» 1897’den İsrail’e Günümüzde uluslararası gündemin en üst sıralarında bulunan Filistin-İsrail sorununun çok eski bir geçmişi vardır. Sorunun günümüzdeki mevcut biçiminin, 19. yüzyıl sonlarından başlayarak 20. yüzyıl başlarında yoğunlaşan Yahudi göçü sonucunda, bu topraklar üzerinde 1948 yılında İsrail devletinin oluşturulması ile ilgili olduğu söylenebilir.

48’den 91’e

Osmanlı Döneminde Filistinde Demografik yapı Filistin’de bir Yahudi topluluğunun oluşturulması 19. yüzyıl boyunca yükselen bir seyir izlemiştir. Bu dönemde Filistin topraklarında üç farklı Yahudi grup bulunmaktadır: İlki uzun yıllar önce bu topraklara gelmiş olan ve büyük ölçüde bölge halkı ile kaynaşmış bulunan Sefarad Yahudileridir. Yüzyıl içerisinde parça parça gelen ve daha çok Kudüs, Safed, Taberiye ve el-Halil gibi bölgelere yerleşmiş bulunan ve yerleşik bulunan Yahudilerden de uzak durmaya çalışan Eşkenazi Yahudi tabaka, ikinci grubu oluşturmaktadır. Üçüncü grup ise yüzyılın sonlarına doğru Siyonizm hareketinin güçlenmeye başlaması ile birlikte bu topraklara göçen Yahudilerden oluşmaktadır.

» Yahudi yerleşimi konusundaki Osmanlının tavrı Osmanlı Devleti, Filistin’de Yahudi yerleşimini arttırmayı planlayan Siyonist harekete karşı daima ihtiyatlı bir politika takip etmiştir. II. Abdülhamid, Siyonizmi siyasal bir sorun olarak görmüş ve Yahudilerin kitlesel olarak Filistin’e yerleştirilmelerinin İmparatorluk içinde yeni bir milliyetçilik akımı ya da başka deyişle bir „Yahudi sorunu“ doğurmasından endişe duymuştur. Siyonist hareketin lideri Theodar Herzl 1901 yılının Mayıs ayında II. Abdülhamid’e gelerek, 1492 yılında İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen Yahudi göçmenlerin Osmanlı Devleti tarafından kabul edildiğini hatırlatmış ve Filistin’e yerleşmek için izin istemiştir. Ancak bu talep II. Abdülhamid tarafından açıkça reddedilmiştir.

» 1936-1939 Olayları 1936'da bir araya gelen Arap liderleri Yahudilere karşı mücadelede önderlik edecek Arap Yüksek Komitesi'ni kurdular ve başlattıkları genel grevi ulusal bir ayaklanmaya dönüştürdüler. Bunun üzerine Filistin'e gelen bir komisyon, Yahudilerle Arapların aynı devlet içinde yer almasının mümkün olamayacağını, Filistin'in bölüştürülmesi gerektiğini öneren Peel Raporu’nu yayınladı. Bu rapor Filistinlilerin bağımsızlıklarını gölgeleyecek şekilde topraklarını ikiye böldüğü için Arapların ayaklanmasının daha da şiddetlenmesine neden oldu.

» Balfour Deklarosyonu İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour daha sonra "Balfour Deklarasyonu" olarak adlandırılacak olan mektubu 2 Kasım 1917’de Siyonist lider Lord Rothschild’e gönderdi. Balfour, İngiltere’nin Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulması için tüm imkanlarını kullanacağını bildiriyordu:

» Birinci Dünya savaşında Siyonist Hareket ve Filistin Ortadoğu’ya güçlü bir şekilde yerleşmek için bekleyen İngiltere ve Fransa için I. Dünya Savaşı bulunmaz bir fırsat olarak görüldü. Savaşta Osmanlı-Alman İttifakı’nın karşısında yer alan bu güçler, Osmanlı’nın Ortadoğu’daki topraklarında yaşayan Arap halkı Osmanlı’ya karşı harekete geçirmeyi başardılar.

» Manda yönetimi 1917’de fiilen başlamış olan İngiliz yönetimi 25 Nisan 1920’de yapılan San Remo Konferansı’nda Filistin üzerinde İngiliz Mandası’nın kabul edilmesiyle garanti altına alınmış oldu. İki yıl sonra da Filistin tamamen İngiliz yönetimine bırakıldı ve Siyonist olduğu açıklanan Sir Herbert Samuel Filistin’e ilk İngiliz Yüksek Komiseri olarak gönderildi.

» Siyonist hareketin kuruluşu Siyonizm politik bir hareket olarak 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. İlk etapta Siyonizm diasporadaki Yahudilerin durumunun iyileştirilmesi ve „geri dönüş“ fikrinden ibaretti. „Halkı olmayan bir ülkeyi, ülkesi olmayan bir halka devredin...“ diyen Israel Zangwill Filistin’de Arap varlığını inkar eden Siyonist hareketin tavrını açıkça ortaya koymaktadır.

» İkinci Dünya Savaşı ve Filistinin kuruluşu II. Dünya Savaşı’nın nedenlerini ve olayların başlangıcını, I. Dünya Savaşı’nın çözümlenmeden bıraktığı veya getirdiği yeni sorunlar oluşturmaktaydı. Almanya’nın 1 Eylül 1939’da Polonya’ya saldırması üzerine İngiltere ve Fransa da 3 Eylül 1939’da Almanya’ya savaş açtı. Böylece tarihin tanık olduğu en büyük savaş olan II. Dünya Savaşı başladı. Savaşın başlamasıyla Siyonistler ve İngilizler anlaşmazlığa düştüler. Savaş sırasında Filistin’e Yahudi göçünü hızlandırmayı amaçlayan Siyonistler, Arapları Almanların yanına itmek istemeyen İngiltere’nin muhalefetiyle karşılaştılar.

» Altı Gün Savaşı 1956 II. Arap-İsrail Savaşı’nın ardından dokuz yıl boyunca Mısır’la İsrail arasında ciddi bir problem yaşanmadı. 1964’te FKÖ’nün kurulması ve Suriye’de Nasır’ın görüşlerini benimseyen Baas Partisi’nin iktidara gelmesi, bunalımı yeniden başlattı.

» Beyrut Kuşatması Kara Eylül’den sonra Arafat’ın üs olarak Lübnan’ı seçmesi zaten hassas olan dengeleri kırılma noktasına getirdi. 13 Nisan 1975’te Hıristiyan Falanjistlerin Filistinlilerin bulunduğu bir otobüsü taraması üzerine Lübnan iç savaşı patlak verdi. Merkezi hükümetin zayıflaması Filistinli örgütlerin Lübnan’daki etkisinin artmasına neden oldu.

» Birinci Arap İsrail Savaşı Filistin’de İngiliz manda rejiminin sona ermesinin hemen ardından 14 Mayıs 1948’de, Tel-Aviv’de toplanan Yahudi Milli Konseyi, yayınladığı bir bildiri ile İsrail Devleti’nin kurulduğunu ilan etti. Bunun hemen ardından ABD ve ertesi gün de Sovyetler Birliği İsrail’i tanıdığını açıkladı. Bu gelişmelerin öncesinde ise İngiliz birlikleri bölgeyi terk etmeye başlamışlardı...

» Kara Eylül 1967 savaşı öncesi toplam rakamı 1.300.000’e ulaşan Filistinli mültecilerin yarısı Ürdün’e sığınmıştı. Ürdün ise ekonomik açıdan zayıftı ve bu kadar mülteciyi kontrol edecek bir güçten uzaktı. Ayrıca Ürdün, buradaki Filistinlileri kendi beşinci kolları olarak gören Nasır gibi güçlerden çekiniyordu. 1967 Savaşı’nın ardından Arafat, büyük bir yekuna ulaşan Filistinlilerden de güç alarak İsrail’e karşı düzenleyeceği operasyonlar için üs olarak Ürdün’ü seçti.

» İkinci Arap İsrail Savaşı İlk savaşın Yahudiler nezdinde dünyanın tavrının görülmesi açısından ayrı bir anlamı bulunmaktaydı. İsrail durumdan memnundu ve artık bölgede daha rahat hareket ediyordu. 50’li yılların başından itibaren 187 köyün tamamen tahrip edilmesi, insanların katledilmesi ve göçe zorlanması bunu açıkça ortaya koyuyordu. Bu şekilde 1956’ya gelindi. Nasır’ın, 28 Temmuz 1956’da Süveyş Kanalı’nın uluslararası trafiğe açık olmakla birlikte, Mısır’a ait olduğu için millileştirildiğini açıklaması üzerine, İsrail saldırmak için beklediği fırsatı elde etti.

» İntifada 8 Aralık 1987, Filistin’de İsrail işgaline karşı topluca başkaldırma niteliği taşıyan intifada hareketinin başlangıç tarihidir. Filistinliler aleyhine sonuçlar doğuran barış görüşmeleri ve Sabra-Şatilla Katliamı’nın ardından FKÖ’nün Lübnan’dan çıkarılması, Filistin halkının tepkisinin büyümesine neden oldu. İntifada olarak adlandırılan ayaklanmanın ilk adımı 7 Aralık 1987’de atıldı. Gazze bölgesinde bir Yahudi kamyoneti, Filistinli işçileri taşıyan bir araca çarparak dört Filistinlinin ölümüne ve dokuzunun da yaralanmasına neden oldu.

» Yom Kippur Savaşı 1967 Savaşı’nda büyük bir yenilgi yaşayan Mısır, Suriye ve Ürdün, 1973 yılında Sina Yarımadası’nda ve Golan Tepeleri’nde bulunan İsrail kuvvetlerine saldırdı. 6 Ekim 1973 günü başlayan bu savaş altı gün süren 1967 Savaşının yarattığı tepkinin bir sonucuydu. İsrail Altı Gün Savaşı’ndan, işgalindeki toprakları yaklaşık üç kat genişleterek çıkmıştı. Golan Tepeleri, Kudüs'ün tümü, Batı Şeria, Sina Yarımadası ve Gazze İsrail'in eline geçmişti.

İlgili başlıklar

Filistin Devleti Filistinli Araplar Filistin Ulusal Yönetimi Filistin Kurtuluş Örgütü Filistin Halk Kurtuluş Cephesi İsrail Yaser Arafat Antik Filistinliler Gazze Şeridi Batı Şeria Hamas El Fetih

Filistin nerede?

Filistin haritadaki konumu

Şarkı Sözleri

Haluk Levent tarafından söylenen Filistin adlı şarkının sözleri.

dolaşırım dünyayı bir uçtan bir diğer uca
savaşlar yoksul halklar bombalar olen çocuklar
nükleer denemeler filistin'den ölümler
karabağ azarbeycan kafkasya neler neler

terör bomba kin ve nefret dünya bu kadar
istersen değişir herşey ölmesin çocuklar
dünya kan içinde dünya yokluk içinde
haydi sende katıl artık bize ölmesin çocuklar

düşünürüm dünya'yı bir uçtan bir diğer uca
darbeler darbeciler açlık kokan afrika'da
çernobil'den iz kaldı sakat doğdu çocuklar
bosna ırak farketmez küba'daki kontralar

terör bomba kin ve nefret dünya bukadar
istersen değişir herşey ölmesin çocuklar
dünya kan içinde dünya yokluk içinde
haydi sende katıl artık bize ölmesin çocuklar

Misal tarafından söylenen Filistin adlı şarkının sözleri.

(1.verse)
filistin'li çocuklar onlar
adları ammar.
ellerinde sapan var
gözlerinde kan var.

tanklar kan kusarken
onlar korkmuyorlar
kalplerinde iman
yüzlerinde tebessüm var.

onlardan şerefli kim var?
bana söyleyin!..
daha 5 çocuk şehit oldu
bu öğleyin

ey uyuyan müslüman!
ikindi ne olur sence?
cenneti hak edenler
onlardır bence.

mülteci kamplarında
öksüz yetim çocuklar
oyuncaklar belli işte
silahlar ve bombalar

şevkate ise muhtaç iken
mutluluktan bi haber
değişmeyen iki şey var
bir çocuk ve bir panzer

üstünde entaresi
belinde ise ekmeği
farz edilmiş kendine
zulüm ile baş eğmeyi

30 metre duvarlarınıza şimşek olup çarparız
siz hepiniz hrant'sanız, biz de hepimiz ammar'ız!

---- (2. verse)
yediğimizi önümüzde
yemediğimiz arkada
adımız kalmış müslüman
bi ton para var bankada

zulümlere kapalı gözler
amâ olmuş her biri
din kardeşin sana değilse
kime anlatsın derdini?

havuzlu villalar ve
kuş tüyünden yataklar
kalpleri de temizdir
..leini ararlar

gecenin bi yarısı
gazze bomba yağmuru
gönül ağlar bi çare
kalemim ise kan dolu.

osmanlının torunları!
n'oldu sanki sizlere?
ecdad kalksa mezardan
tükürmez mi yüzlere?

zulüm koca bi canavar
insan kör bi testere
uyursun tabi şimdi
değmez ki bizlere

malazgirt, istanbul
çanakkale şehitleri
onlara ölü demeyiniz
bilakis onlar diri!

ecdadını bilmeyenin istikbali olmaz ki
kalp onlarla çarpmasa bu sayfalar dolmaz ki...
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Filistin Tarihi

"Filistinliler Ülkesi" olarak da adlandırılan Filistin toprakları, Suriye çölü, Lübnan ve Akdeniz arasında yer alıyor. Eski Yunanlılar'ın başlangıçta kıyı bölgesini belirtmek için kullandıkları bu isim, eski İbranice Ken'an adının yerini aldı. Eskiçağ'da bölge, Celile, ...

Osmanlı Döneminde Yahudiler Ve Filistin

Osmanlı Döneminde Yahudiler ve Filistin Esasen Osmanlı Devletinde yahudilerin nufusu kuruluş ve yükselme dönemlerinde fethedilen yerlerde yaşayan yahudilerle sınırlıydı ki bu oran tahmin edileceği üzere genel nufusa oranla çok azdır . Osmanlı devletindeki yahudi nufusundaki belirgin ...

II. Abdülhamid Ve Filistin Politikası

2. Abdülhamid ve Filistin Politikası Teşkilatlı ve iyi organize olmuş Siyonizmin en büyük hedefi olarak deklare edilen Filistin toprakları Osmanlı sınırları içerisindeydi . Dünya Siyonist Teşkilatının başkanı Theodor Herzl ,dönemin batılı emperyalist devletlerince borç ...

Filistin Tarihi - 1929-1936 Araplar Rahatsız

1929-1936 ARAPLAR RAHATSIZ 1920'lerde ve 1930'larda gelişen projeyle birlikte, İngiliz kontrolündeki Filistin'e yüzbinlerce Yahudi göç etti. Arap toplumu huzursuzdu. 1922 yılinda Ingilizlerin yaptigi bir nüfus sayimiyla, Filistin'deki Yahudi nüfusunun, toplam nüfusun yüzde 11'ini ...

Filistin Tarihi - İsrail Devletinin Kuruluşu

1947 - BM'NİN FİLİSTİN PROJESİVE İSRAİL DEVLETİNİN KURULUŞU1947 yılında, Filistin'i 1920 yılından beri yöneten İngiltere, Siyonist-Arap sorununu çözme sorumluluğunu Birleşmiş Milletler'e devretti. Bölge, Araplarla Yahudi göçmenler arasındaki kronikleşmiş huzursuzluğun ...

Filistin - FKÖ'nün Kuruluşu

1964- FKÖ KURULUYOR 1948 yılından sonra İsrail devletinin kuruluşuna karşı harekette lider olmak için Arap devletleri aralarında büyük bir rekabete giriştiler.Bu durum, Filistinlileri pasifleştirdi. 1964 yılının Ocak ayında Arap hükümetleri, kendi kontrolleri altında hareket ...

Filistin Tarihi - Arafat BM'de

1974 - ARAFAT BIRLESMIS MILLETLER'DE 70'li yıllar, Yaser Arafat liderliğindeki Filistin Kurtuluş Ordusu (FKÖ) ve Ebu Nidal gibi diğer Filistinli grupların İsrail hedeflerine yönelik saldırılarına sahne oldu. Bu eylemler arasında en çarpıcı olani ise, Kara Eylül örgütü tarafından ...

Filistin Tarihi - 1977 İsrail Sağı

1977 - İSRAİL SAGI YENIDEN CANLANIYOR İsrail devletinin kurulusunda rol oynayan sertlik yanlısı sağcı Irgun ve Lehi gruplarının mirasçıları olan Herut Partisi (sonradan ismi Likud oldu), 1977 yılına kadar İsrail'de hiçbir seçimi kazanamamıştı. 1977 öncesinde İsrail ...

Filistin Tarihi - Şabra Ve Şatilla

LÜBNAN'IN İŞGALİ VE KATLİAMLAR İsrail Ordusu, 1982 yazında Lübnan'a askeri harekat düzenledi. 'Galile için barış' operasyonu, İsrail-Lübnan sınırındaki Filistinli gerillaların kamplarını yok etme amacıyla başlatıldı. Fakat dönemin Savunma Bakanı Ariel Şaron, harekatı ...

Filistin Tarihi - 1. İntifada

I. İntifadaİsrail işgaline karşı Gazze'de başlayan kitle ayaklanması, hızla Batı Şeria'ya sıçradı. İntifada, sivil itaatsizlik, İsrail ürünlerine boykot, duvar yazıları ve yollara kurulan barikatlarla yayıldı.

Filistin Tarihi - Madrid Zirvesi

1991 - MADRID ZIRVESI1991 yılındaki Körfez Savaşı, Irak'i destekleyerek zengin Körfez ülkelerini kendisinden uzaklaştıran Filistin Kurtuluş Örgütü ve lideri Yaser Arafat için felaket oldu. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı James Baker, bölgeye yaptığı ziyaretlerle, Madrid'de ...

Filistin Tarihi - Oslo Barış Süreci

OSLO BARIŞ SÜRECI İsrail'de Mayıs 1992 seçimlerinde İzak Rabin önderliğindeki İsçi Partisi hükümetinin iktidara gelmesi, Arap-İsrail barış sürecine büyük hız kazandırdı. Güvercin kanadından Şimon Peres ve Yossi Beilin'in de yer aldığı yeni İsrail hükümeti, ...

Filistin Tarihi - Rabin Suikasti

OSLO II VE RABIN SUIKASTI Filistinlilerin Gazze ve Eriha'yi yönettikleri ilk yıl, zorluklarla geçti. Filistinli militanların düzenledikleri bombalı saldırılarda onlarca İsrailli yaşamını yitirdi. İsrail, özerk bölgeleri ablukaya aldı, Filistinli militanları hedef alan saldırılar ...

Filistin Tarihi - 1996 Ve Şiddet

1996-ŞİDDET GERİ DÖNÜYOR 1996 yılının başında, Hamas örgütünün İsraillileri hedef alan intihar saldırıları ve Lübnan'ın üç hafta boyunca İsrail tarafından bombalanmasıyla, şiddet bölgeye geri döndü. Şimon Peres, sağcı Binyamin 'Bibi' Netanyahu karşısında seçimi ...

Filistin Tarihi - 2. İntifada

II. İNTİFADA Ehud Barak hükümetinin basa gelmesiyle esen iyimserlik rüzgarı, karşılığını bulamadı. 1999 yılının Eylül ayında yeni bir Wye River anlaşması imzalandı.