--}}

Filistin

Filistin, güneyde, Akabe Körfezi'nden başlamak üzere Akdeniz ile Şeria Nehri'nin batısı arasında kalan Ortadoğu'daki bölgeye verilen çeşitli adlardan biridir. Gazze Şeridi ve Batı Şeria şeklinde özerk yönetim olarak yönetilmektedir.1920'de kabul edilen filistin sınırları ve günümüzdeki filistin (Batı Şeria ve Gazze şeridi)
1920'de kabul edilen filistin sınırları ve günümüzdeki filistin (Batı Şeria ve Gazze şeridi)
Filistin Alm. Palästina n, Fr. Palestine f, İng. Palestine. Kuzeyde Lübnan, güneyde Kızıldeniz, batıda Akdeniz ve doğuda Suriye Çölü ile çevrili, tarihi ve eski bir yerleşim merkezi. Bölge, Asya-Afrika yolu üzerinde stratejik bir kavşak noktası olduğundan, eski çağlardan itibaren istila ve göçlere maruz kalmış ve çeşitli medeniyetlere sahne olmuştur. Filistin’in bilinen tarihi M.Ö. 5000 sene öncelere kadar dayanır. İsrail kabilelerinin gelmesinden tam bin sene önce Arap Yarımadasından Kenaniler Filistin’e göç etmişlerdi (M.Ö. 2200 yılları, detaylı bilgi için bkz. Filistin tarihi).

Filistin kelimesinin kökeni Yunanca Philistia sözcüğüdür ve Filistinlerin yurdu anlamına gelir. Antik Filistinliler M.Ö. 12. yüzyılda güney sahilinde, Tel Aviv-Yafa ve Gazze arasındaki küçük bir bölgeyi ele geçirmişler ve ilk kez Antik Yunan yazarlar bu bölge için Philistia ismini kullanmışlardır. Filistin adı, 2. yüzyılda Romalılar tarafından Suriye Eyaleti'nin güneyini tarif etmek amacıyla Suriye Filistini şeklinde kullanılmış ve yeniden canlandırılmıştır. Buradan Arapça'ya girmiş, en az İslam tarihinin başından beri kullanılagelmiştir.

Filistin Ortadoğu'da yer alan ülke. Önemli şehirleri: Kudüs, Yafa, Hayfa, Gazze, Nablus, Eriha, Akka.

Yüzölçümü: 28.220 km2 Nüfusu: 8.500.000 (1993 tahmini). Nüfusun % 87'si şehirlerde yaşamaktadır. Km2 başına düşen insan sayısı: 255.8 Nüfus artış hızı: % 3.7

Etnik yapı

1948'de işgal edilmiş olan topraklarda yaşayanların % 79'u Yahudi, % 21'i Filistinlidir. 1967'de işgal edilmiş olan Batı Yaka'da ise nüfusun % 91'ini Filistinliler, % 9'unu Yahudiler oluşturur. Filistinlilerin tamamına yakını Arap'tır, az sayıda Çerkez vardır.

Dil

Yahudiler İbranice, Filistinliler Arapça konuşur.

Din

1948'de işgal edilmiş topraklarda yaşayanların % 79'u Yahudi, % 5'i Hıristiyan, % 16'sı Müslüman'dır. 1967'de işgal edilmiş olan Doğu Kudüs ve Batı Yaka bölgelerinde ise nüfusun % 76'sı Müslüman, % 17.5'i Yahudi, yaklaşık % 5.5'i Hıristiyan, kalanı da diğer dinlere mensuptur. Müslümanların geneli Sünni ve şafiidir.

Coğrafi durumu

Ortadoğu bölgesinde bulunan Filistin toprakları güneyden Lübnan, güneydoğudan Suriye, doğudan Ürdün, kuzeyden Kızıldeniz, kuzeybatıdan Mısır, batıdan Akdeniz ile çevrilidir. En önemli akarsuları Şeria Nehri olarak da adlandırılan Ürdün Nehri'yle Yermük Nehri'dir. İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıyla Ürdün toprakları arasında sınır oluşturan Ürdün ırmağının doğusu Doğu Yaka, batısı Batı Yaka olarak adlandırılır. Her iki yaka da tarıma elverişli düzlüklerden oluşmaktadır. Ürdün Irmağı batısı işgal altında, doğusu Ürdün'ün elinde olan Lut gölüne akar. Ölü Deniz olarak da adlandırılan Lut gölü tuz ve fosfat bakımından zengindir.

Yönetim şekli

Bugünkü Filistin topraklarının üzerindeki yönetim bir işgal yönetimidir. Gazze ve Batı Yakada kurdurulan özerk yönetim ise işgal yönetimine bağlı bir yerel yönetim niteliğindedir. Bu yönetim dış işlerinde tamamen işgal yönetimine bağlıdır. Emniyet güçlerini sadece Filistinlilere karşı kullanma hakkına sahiptir. Bu bölgede oturan Yahudi yerleşimcilere karşı özerk yönetime bağlı emniyet güçlerinin kullanılmaması özerklik anlaşmasında şarta bağlanmıştır.

Filistin'in tarihi

İslam Öncesi Dönem Üzerinde hüküm süren farklı kavim ve hakimiyet kuran siyasi güçlerle çok gerilere uzanan Filistin, birçok medeniyete beşiklik etmesi ve medeniyetlerin geçiş bölgeleri üzerinde kavşak noktası olması ile bilinmektedir. Filistin’in semavi dinlerce de önemi tartışılmayacak derecededir. Arap tarihçilerce ve bazı araştırmacılarca kabul edildiği üzere bu toprakların bilinen ilk sakinleri Amalika kavmidir.

» İslami Dönem İslam tarihinde oldukça nadide bir yere sahiptir. Hz. Muhammed (sav)’in İsra ve Miraç mucizesinin mekanı Kudüs’tür. Bu anlamda Kudüs’ün fethedilmesi için Hz. Muhammed (sav) döneminden itibaren fetihlerin yönü kuzeye yönelmiş ve 629 tarihinde Bizans Devleti ile İslam orduları arasında Mute Savaşı yapılmıştır.

» Osmanlı Dönemi Haçlı seferlerinin ardından başlayan ve yaklaşık iki asır süren Memlük hakimiyetinden sonra Filistin, Yavuz Sultan Selim döneminde Mercidabık Savaşı’ndan sonra (24 Ağustos 1516) Osmanlı yönetimine geçti. Bölgenin tamamının fethi ise Kanuni Sultan Süleyman zamanında tamamlandı.

» 1897’den İsrail’e Günümüzde uluslararası gündemin en üst sıralarında bulunan Filistin-İsrail sorununun çok eski bir geçmişi vardır. Sorunun günümüzdeki mevcut biçiminin, 19. yüzyıl sonlarından başlayarak 20. yüzyıl başlarında yoğunlaşan Yahudi göçü sonucunda, bu topraklar üzerinde 1948 yılında İsrail devletinin oluşturulması ile ilgili olduğu söylenebilir.

48’den 91’e

Osmanlı Döneminde Filistinde Demografik yapı Filistin’de bir Yahudi topluluğunun oluşturulması 19. yüzyıl boyunca yükselen bir seyir izlemiştir. Bu dönemde Filistin topraklarında üç farklı Yahudi grup bulunmaktadır: İlki uzun yıllar önce bu topraklara gelmiş olan ve büyük ölçüde bölge halkı ile kaynaşmış bulunan Sefarad Yahudileridir. Yüzyıl içerisinde parça parça gelen ve daha çok Kudüs, Safed, Taberiye ve el-Halil gibi bölgelere yerleşmiş bulunan ve yerleşik bulunan Yahudilerden de uzak durmaya çalışan Eşkenazi Yahudi tabaka, ikinci grubu oluşturmaktadır. Üçüncü grup ise yüzyılın sonlarına doğru Siyonizm hareketinin güçlenmeye başlaması ile birlikte bu topraklara göçen Yahudilerden oluşmaktadır.

» Yahudi yerleşimi konusundaki Osmanlının tavrı Osmanlı Devleti, Filistin’de Yahudi yerleşimini arttırmayı planlayan Siyonist harekete karşı daima ihtiyatlı bir politika takip etmiştir. II. Abdülhamid, Siyonizmi siyasal bir sorun olarak görmüş ve Yahudilerin kitlesel olarak Filistin’e yerleştirilmelerinin İmparatorluk içinde yeni bir milliyetçilik akımı ya da başka deyişle bir „Yahudi sorunu“ doğurmasından endişe duymuştur. Siyonist hareketin lideri Theodar Herzl 1901 yılının Mayıs ayında II. Abdülhamid’e gelerek, 1492 yılında İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen Yahudi göçmenlerin Osmanlı Devleti tarafından kabul edildiğini hatırlatmış ve Filistin’e yerleşmek için izin istemiştir. Ancak bu talep II. Abdülhamid tarafından açıkça reddedilmiştir.

» 1936-1939 Olayları 1936'da bir araya gelen Arap liderleri Yahudilere karşı mücadelede önderlik edecek Arap Yüksek Komitesi'ni kurdular ve başlattıkları genel grevi ulusal bir ayaklanmaya dönüştürdüler. Bunun üzerine Filistin'e gelen bir komisyon, Yahudilerle Arapların aynı devlet içinde yer almasının mümkün olamayacağını, Filistin'in bölüştürülmesi gerektiğini öneren Peel Raporu’nu yayınladı. Bu rapor Filistinlilerin bağımsızlıklarını gölgeleyecek şekilde topraklarını ikiye böldüğü için Arapların ayaklanmasının daha da şiddetlenmesine neden oldu.

» Balfour Deklarosyonu İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour daha sonra "Balfour Deklarasyonu" olarak adlandırılacak olan mektubu 2 Kasım 1917’de Siyonist lider Lord Rothschild’e gönderdi. Balfour, İngiltere’nin Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulması için tüm imkanlarını kullanacağını bildiriyordu:

» Birinci Dünya savaşında Siyonist Hareket ve Filistin Ortadoğu’ya güçlü bir şekilde yerleşmek için bekleyen İngiltere ve Fransa için I. Dünya Savaşı bulunmaz bir fırsat olarak görüldü. Savaşta Osmanlı-Alman İttifakı’nın karşısında yer alan bu güçler, Osmanlı’nın Ortadoğu’daki topraklarında yaşayan Arap halkı Osmanlı’ya karşı harekete geçirmeyi başardılar.

» Manda yönetimi 1917’de fiilen başlamış olan İngiliz yönetimi 25 Nisan 1920’de yapılan San Remo Konferansı’nda Filistin üzerinde İngiliz Mandası’nın kabul edilmesiyle garanti altına alınmış oldu. İki yıl sonra da Filistin tamamen İngiliz yönetimine bırakıldı ve Siyonist olduğu açıklanan Sir Herbert Samuel Filistin’e ilk İngiliz Yüksek Komiseri olarak gönderildi.

» Siyonist hareketin kuruluşu Siyonizm politik bir hareket olarak 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. İlk etapta Siyonizm diasporadaki Yahudilerin durumunun iyileştirilmesi ve „geri dönüş“ fikrinden ibaretti. „Halkı olmayan bir ülkeyi, ülkesi olmayan bir halka devredin...“ diyen Israel Zangwill Filistin’de Arap varlığını inkar eden Siyonist hareketin tavrını açıkça ortaya koymaktadır.

» İkinci Dünya Savaşı ve Filistinin kuruluşu II. Dünya Savaşı’nın nedenlerini ve olayların başlangıcını, I. Dünya Savaşı’nın çözümlenmeden bıraktığı veya getirdiği yeni sorunlar oluşturmaktaydı. Almanya’nın 1 Eylül 1939’da Polonya’ya saldırması üzerine İngiltere ve Fransa da 3 Eylül 1939’da Almanya’ya savaş açtı. Böylece tarihin tanık olduğu en büyük savaş olan II. Dünya Savaşı başladı. Savaşın başlamasıyla Siyonistler ve İngilizler anlaşmazlığa düştüler. Savaş sırasında Filistin’e Yahudi göçünü hızlandırmayı amaçlayan Siyonistler, Arapları Almanların yanına itmek istemeyen İngiltere’nin muhalefetiyle karşılaştılar.

» Altı Gün Savaşı 1956 II. Arap-İsrail Savaşı’nın ardından dokuz yıl boyunca Mısır’la İsrail arasında ciddi bir problem yaşanmadı. 1964’te FKÖ’nün kurulması ve Suriye’de Nasır’ın görüşlerini benimseyen Baas Partisi’nin iktidara gelmesi, bunalımı yeniden başlattı.

» Beyrut Kuşatması Kara Eylül’den sonra Arafat’ın üs olarak Lübnan’ı seçmesi zaten hassas olan dengeleri kırılma noktasına getirdi. 13 Nisan 1975’te Hıristiyan Falanjistlerin Filistinlilerin bulunduğu bir otobüsü taraması üzerine Lübnan iç savaşı patlak verdi. Merkezi hükümetin zayıflaması Filistinli örgütlerin Lübnan’daki etkisinin artmasına neden oldu.

» Birinci Arap İsrail Savaşı Filistin’de İngiliz manda rejiminin sona ermesinin hemen ardından 14 Mayıs 1948’de, Tel-Aviv’de toplanan Yahudi Milli Konseyi, yayınladığı bir bildiri ile İsrail Devleti’nin kurulduğunu ilan etti. Bunun hemen ardından ABD ve ertesi gün de Sovyetler Birliği İsrail’i tanıdığını açıkladı. Bu gelişmelerin öncesinde ise İngiliz birlikleri bölgeyi terk etmeye başlamışlardı...

» Kara Eylül 1967 savaşı öncesi toplam rakamı 1.300.000’e ulaşan Filistinli mültecilerin yarısı Ürdün’e sığınmıştı. Ürdün ise ekonomik açıdan zayıftı ve bu kadar mülteciyi kontrol edecek bir güçten uzaktı. Ayrıca Ürdün, buradaki Filistinlileri kendi beşinci kolları olarak gören Nasır gibi güçlerden çekiniyordu. 1967 Savaşı’nın ardından Arafat, büyük bir yekuna ulaşan Filistinlilerden de güç alarak İsrail’e karşı düzenleyeceği operasyonlar için üs olarak Ürdün’ü seçti.

» İkinci Arap İsrail Savaşı İlk savaşın Yahudiler nezdinde dünyanın tavrının görülmesi açısından ayrı bir anlamı bulunmaktaydı. İsrail durumdan memnundu ve artık bölgede daha rahat hareket ediyordu. 50’li yılların başından itibaren 187 köyün tamamen tahrip edilmesi, insanların katledilmesi ve göçe zorlanması bunu açıkça ortaya koyuyordu. Bu şekilde 1956’ya gelindi. Nasır’ın, 28 Temmuz 1956’da Süveyş Kanalı’nın uluslararası trafiğe açık olmakla birlikte, Mısır’a ait olduğu için millileştirildiğini açıklaması üzerine, İsrail saldırmak için beklediği fırsatı elde etti.

» İntifada 8 Aralık 1987, Filistin’de İsrail işgaline karşı topluca başkaldırma niteliği taşıyan intifada hareketinin başlangıç tarihidir. Filistinliler aleyhine sonuçlar doğuran barış görüşmeleri ve Sabra-Şatilla Katliamı’nın ardından FKÖ’nün Lübnan’dan çıkarılması, Filistin halkının tepkisinin büyümesine neden oldu. İntifada olarak adlandırılan ayaklanmanın ilk adımı 7 Aralık 1987’de atıldı. Gazze bölgesinde bir Yahudi kamyoneti, Filistinli işçileri taşıyan bir araca çarparak dört Filistinlinin ölümüne ve dokuzunun da yaralanmasına neden oldu.

» Yom Kippur Savaşı 1967 Savaşı’nda büyük bir yenilgi yaşayan Mısır, Suriye ve Ürdün, 1973 yılında Sina Yarımadası’nda ve Golan Tepeleri’nde bulunan İsrail kuvvetlerine saldırdı. 6 Ekim 1973 günü başlayan bu savaş altı gün süren 1967 Savaşının yarattığı tepkinin bir sonucuydu. İsrail Altı Gün Savaşı’ndan, işgalindeki toprakları yaklaşık üç kat genişleterek çıkmıştı. Golan Tepeleri, Kudüs'ün tümü, Batı Şeria, Sina Yarımadası ve Gazze İsrail'in eline geçmişti.

İlgili başlıklar

Filistin Devleti Filistinli Araplar Filistin Ulusal Yönetimi Filistin Kurtuluş Örgütü Filistin Halk Kurtuluş Cephesi İsrail Yaser Arafat Antik Filistinliler Gazze Şeridi Batı Şeria Hamas El Fetih

Haritası

Filistin koordinatları: 31.961484, 35.299072

Diğer anlamları

Filistin

Türkçe Filistin kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Palestine] n. Palestine, Holy Land adj. Palestinian n. Land of Promise, Promised Land

Filistin

Türkçe Filistin kelimesinin Fransızca karşılığı.
palestinien/ne

Filistin

Türkçe Filistin kelimesinin Almanca karşılığı.
npr. Palästina

İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  biz filistine olanlara aldirmadik ya!!! o yuzden from hell

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  dinlerin kutsal merkezi,sürgünlerin,katliamların ve mücadelenin yaşandığı sahne,acının ve gözyaşının ana yurdu. yirmibirinci yuzyılın kerbelası. ölmek kabiliyetindeki onurlu insanların direniş abidesi..HATTE EL NASiR (zafere kadar)

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  sözün bittiği yer burası. zulme daha ne kadar göz yumulacak ?bugün onlara ise yarın bize olmayacağının garantisini kimse veremez . lütfen birileri bişeyler yapsın .

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  filistindeki bebeklerin anaların ahı kalmaz ozalimlerin yanına

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben türkiye cumhuriyetini samimiyetini anlayayım ilelebet israille teması keselim hala anlamadınızmı büyük ortadoğuyu israilli nekadar vadandaşı varsa sınır dışı edelim ben devletimden bunu bekliyorum lütfen başbakanın duy feryadımızı

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  herkes filistini düşünüyor ama biz otuzbin şehit verdik hepimiz filistinliyiz diyenler bizim şehitlerimizede ağlıyorlarmı ağlıyorlarsa niye haykırmıyorlar

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Batı siyonistlerin Filistinde sergiledikleri vahşeti kınıyor.Emperyalist sömürgeci ağa babalarnı lanetliyorum.Umarım bu katliamı yapanlar Tarih önünde ağır bedeller öderler

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  S A sevgili musluman kardeslerim ve filistin katliamina sirt donen diger hak olmayan din sahipleri evet diyceksinizki hah bi irkci daha eger siz boyle katliama sirt donerseniz hatta oh iyi oluyor derseniz karsinizda 1 milyar muslumani bulacaksiniz insallah rabbime dua ediyorum bu bizim basimiza gelen yahudiler birgun sizinde basiniza gelir bazi arkadaslar okuyorum sag duyulu olalim oldukta ne oldu geride 1000 den fazla olu 5000 yaklasik yarali hala sagduyulu olalim diyosunuz katliam duracak bak sagduyu ise yaradi denilecek ve gerideki olu yarali yikik bisehirin ustune bir kalem cekilecek sanki hic bisey olmamis gibi yemiyoruz artik bu olayin unutulmasina izin vermeyecegiz bu burda kalmayacak insallah bu asamada yapacak hic birsey yok israil istedigi zaman girip istedigi zaman cikacak TEK KURTULUS BIRLIK OLMAK Allaha emanet olun necmettinfr@hotmail.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  birde sunu soylemek istiyorum kardeslerim evet gonlumuzden dilimizden hep dua ediyoruz kala kala o silahimizmi kaldi ?demekki yazik olmus bize yine herzamanki gibi bu olayida Rabbimizemi gonderdik ne yazik olmus bize Rabbim derki sen calis cabala biseyler yapki karsiligini vereyim biz oturup Allah muslumanlara yardim etsin der tembel tembel bisey yapmassak Bak israil calisarak guclenerek ve taaaaaa ABD deki vatandaslarindan yardimlar alarak bu hale geldi ve simdide vuruyor Elbette Rabbimiz sadece ol der ve oda hemen oracikta oluverir bunu biliyoruz ama herseyide Allahimiza havale etmenin bi anlami yok belkide Rabbim muslumanlarin sabrini deniyor ve demek istiyordurki BIRLIK OLUN olamazmi kardeslerim saygilar hurmetler esselamun aleykum

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  filistinliler siz yanlız değilsiniz biz müslümanlar size yardım edeceğiz.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  bir arkadaş tek yürek olsak diyor nasıl.hükümetin pek kayda değer yardımı yok yok çün ki hala masumlar ölüyor çocuklar ölüyor.hükümet devlet hiç miş meğer türk devleti.Tv izledik ce utanıyorum orada ki kardeşlerimiz biz den hak isticek neden yardım etmediniz diyecekler o çocuklar yakamıza yapışıcak.yüreğim dayanmıyor o masumlara.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  hepimiz elhamdülüllah müslümanız diyoruz ama lüksümüzden vaz gecmiyoruz israil cebimizden kazanıyor ve acımasızca bebekleri katlediyorlar bizse en basitinden muhammed yok mekke yok diyen kolalarını umursamadan tükediyoruz lütfen biraz silkilip nereye gidiyoruz bi bakalım aman be boş ver bi kola demeyelim o ölen yavruların hepimiz üzerinde hakkı var helal paramızı haram yapıp yemeyelim inşallah

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  9 yaşındayım ve bu yapılanların ne kadar yanlış olduğunu kavrayabiliyorum EY TÜRK ! müslüman kardeşlerimize yardım etme zamanı gelmedimi ? Neyi bekliyoruz ? ben topladığım bayram harçlıklarımı filistine yardım amaçlı yolladım SAKIN OLA bayram harçlıklarını yolladı işi bitti diye düşünmeyin elimden gelenin en iyisini yapacağım ben müslümanım ! ben türküm ! hani sizin türklüğünüz ?? israil 10 günlük bebekleri katlediyor UYAN TÜRK OĞLU umuyorum çabuk silkelenip aklınızı başınıza alırsınız filistinde yüzlerce benim yaşımdaki çocuklar ölüyor bbu nasıl bir vicdandır ki ölülerin önünde resim çektiriliyor !! bu sözüm israilli yahudilere ! bu dünya hepimize yetecek kadar büyük değilmi ? Ne diye savaşlar çıkıyor ?! ne hakla insanlar birbirlerini öldürüyor ? hepimiz adem ve havvadan doğmadıkmı ? bu nasıl bir düşüncedir ki ??

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben de şehit olmak istiyorum ALLAH''ım

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ARKADAŞIM TÜM TÜRKİYE MÜSLÜMAN DEĞİLDİR HRİSTİYAN VEDE YAHUDİ DE VARDIR BU ÜLKEDE ASIL SEN IRKÇISIN IRKLARI AYIRIYORSUN VEDE DİNİNE GÖRE İNSANLARI AYIRT EDİYORSUN HER İNSAN İNSANDIR ONLAR İNSAN DOŞI BİR VARLIK DEĞİL;BELKİ BENDE HRİSTİYANIM BUNLAR ÇOK AĞIR SÖZLER...DİKKATİNİZİ ÇEKERİM...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Esselamun Aleykum hamd Allaha salat veselam tüm müminlerin üzerine inşaallah.sionizmin ve terörist israilin yüce rabbimiz tüm inanmış gönülden teslim olmuş sırasını bekleyen ahde vefa gösteren müttakiler tarafından belasını verecek inşallah ey fıtratından sapmış insanlıktan bi haber zortbalar bizi bileyin bileyin bu kılıçlar allahın izniyle tüm şehitlerimizin gazılerin ve haksızlığa uğrayanların haklarını size tek tek soracak inşaallah.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  dualarımız seninle filistin hiç mi acımıyor israil filistine yüce rabbim onlara birgün cezalarını verir elbette ama siz üzülmein biz sizin yanındayız o çocuklarında okumaya hakkı oynamaya hakkı yokmuu neden onlar neden ama onlar güçsüz bi devlet ama israil neden güçsüz bi devletle uuğraşıor ama onlar üzülmesin biz sizin yanındayız

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  İSRAİLSAVAŞI BİTİRSE BİLE SALDIRIDA ÖLENLERİ KİM GERİ GETİREBİLİRKİ

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  birlik olabilsek keşke güvenebilsek birbirimize bütün ortadoğu biz bile kendi içimizde güvenmiyoruz birbirimize dışardakinin canına minnetalmış eline sazı oynatıyo pkkya kurban verdiğimiz şehitlerimiz filistinde ölen yavrular analar babalar yani insanlık adına iyilik adına yapılanve uğrunda ölünen herşeyşehitliktir diyorlarki bizim şehitlerimize ağlayın analar ağlıyo yürekler ağlıyo merak etmeyin siz sadece konuşuyosunuz

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  kaçyüzyıl içiçe yaşamış halklarbir devlet çatısı altında osmanlıyı yıkanlar bügünki siyonistler değilmi içlerine sindirememişler osmanlıyı yemişler içmişler planlar yaapmışlar işte bugünki durum o tarihten başlayın haritaya bakın yüzdeye vurun şimdi bide bakın türkiyeye yaklaşmışlarmı diyye olacak olan o KORKUYORUM

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  karanlıklarda söylemekten çekindiklerinizi birgün sokaklarda haykıracaksınız filistin... mustfa bayram

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  MESCID-I AKSA GOZUMUZE BAKIYOR VE YARDIM CIGLIKLARI ATIYOR.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ya arkadaşlar filistin sizin sandığınız kadar masum değil. ilk once filistin israilin tel aviv ve baska sehirlerini bombalamadı mı ? peki ben size saldırsam siz bana karşılık vermez misiniz ? filistin kendi kaşındı. kesinlikle israil haklıdır ve kendini savunmaktadır. israil saldırmasaydı bu savas olmazdı.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez.(MAİDE SURESİ 51 AYET)Arkadaşlar ne yapsak Devlet stratejisi kadar önemli değil bizlerin yaptığı.Evet dünyaya kök salmış lanetli bir ırk bunlar.HZ.Muhammet s.a.s. yüzü hürmetine zaliml3ere fırsat verme Allahım diye dua edelim arkadaşlar.Takva ile yakaralım yaradanımıza.İsarilin 11.yy da bozguna uğratıldığı gibi Ahir Zamanda yine bozguna uğrayacak inşallah.Muhakkak siz yeryüzünde iki defa bozgunculuk ç›karacaks›n›z ve muhakkak büyük bir kibirlenifl-yükseliflle kibirlenecekyükseleceksiniz. Nitekim o ikiden ilk-vaid geldi¤i zaman, oldukça zorlu olan kullar›m›z› üzerinize gönderdik de (sizi) evlerin aralar›na kadar girip araflt›rd›lar. Bu yerine getirilmesi gereken bir sözdü. (‹sra, 4-5)

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Sizin yazdığınız bir çok yorumu okudum tamamını değil neredeyse tamama yakınınız yani okuduğum yazıların çoğunluğu israili suçluyorsunuz bende suçluyorum ama bilmeniz gereken bu savaşta 1 taraf suçlu değildir.Bir suçlu varsa muhakkak 1-2 tane daha vardır bunu araştıtmanızda fayda var.Eminim bunu araştırdığınız zaman benim demek istediğim şeyleri anlayacaksınız işte tari bunun için vardır.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  filistin sorunu artık sağ duyulu insanlığın sorunudur devletler sadece gıda yardımı deyıl filistinlileriei israilden korumak için yarışagirmeleri zaruretidoğmuştur deyilseinsanlık mefta olmuş olacaktır nsa

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  neden herşeye hoşgörülü bakısunuzda çocuklar ölmesin demiyosunuz...çocuk öldüren elleri lanetlemiyosunuz..ben elhamdülillah müslümanım ve öztürküm..ve bir anneyim... diğer yorumlarıda okuyorum..ve içlerinde bu yaşananları zevkle izlediklerini söyleyen yorumlar vardı elbette yazacak çok şey vardı onlara...biz HZ MUHAMMET ÜMMETİYİZ..BİLİRİZ VE İSTERİZKİ BİR KARINCAYA ZARAR GELMESİNN...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  dilerim allahdan israil filistine yaptığı bu zulmün cezasını çeker

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  dünya üzerinde bulunan müslümanlara yazýklar olsun ki filistnli kardeþlerimize yardým etmiyorlar soruyrum ? siz diðer tarafta ne yapacaksýnýz belliki araplar bir þeyyapamýyorlar peki türkiye niye bir þey yapmýyor soruyorum siz koskoca osmanlý nýn torunlarý deðil misiniz? yazýklar olsun ....

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Dün yazdığım bu ülkede yaşayan insanlarımızın bilinçlenmesine dair çok öenmli bir yorumu kaldırmışsınız.Gölgesinden korkacak ya da şuradaki olması gereken çok küçük bir demokrasiyi dahi içine sindirememiş site yöneticilerine yazık ki çok ama çok yazık diyorum.Bir de pes, başka söze hacet yoktur, böylesine korkan(k) insanlar bu ülkede barındıkça onlara söylenecek fakat kesin olarak da bilmelisiniz ki bu tür engelleri kabul etmeyecek bendini aşan o kocaman nehir gelmektedir.Yakındır taşıp çağlayıp sizleri önüne katması, sakın unutmayın...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  filistine sadece uzuldugumu dile getirebilirim dualarımız onlarladır. ancak bu yetmez elimden başka bişey gelirmi diye duşunuyorum(ALLAH)ım kardeşlerimizi bu beladan halas eyle muzaffer eyle amin.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  gönüllü olarak gitmek istiyorum oraya

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  filisitinde yaşananları utanç içinde izliyorum nerde hani iran sağa sola savaş naraları atıyordu.bütün dünya insanlık ölüyor.güneş hep doğudan doğuyorsa ortaddoğu neden hep karanlı******.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Tarik Ibnu Sihab anlatiyor: Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)''in soyle soyledigini isittim: "Sizden kim (sunnetimize uymayan) bir munker gorurse (seyirci kalmayip) onu eliyle duzeltsin. Buna gucu yetmezse lisaniyla duzeltsin. Buna da gucu yetmezse kalbiyle bugzetsin. Bu kadari imanin en zayif mertebesidir." acaba bizim gücümüz neye yetiyor İSRAİL DENEN LANETLİ MİLLETE nasıl dur diye biliriz herkes gücünü bir tatsın ...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Keşke gidip orada ölebilsek. O zaman bir defa can veriridik. Şimdi elden bir şey gelmiyor.Bu daha büyük acı veriyor düşündükçe. Bazen ölenler şehit oldu diyorum ve ben neden hala hayattayım onu düşünüyorum. Allahım Bizlere de bu yolda can verebilecek cesareti ver...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ARKADAŞLAR BU HARİTALAR ORTA DOĞU HARİTASI YILLAR ÖNCE ÇİZİLEN HARİTALAR UYANIN ARTIK SIRA BİZE GELİYO AFGANİSTAN IRAK PARÇALANMALARI ŞİMDİDE FİLİSTİN DERKEN YAVAŞ YAVAŞ ÇEVREMİZ KUŞATILIYO SIRA BİZDE.GÖRÜN BAKIN

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Dünyanın neresine gidersem gideyim hep müslümanlar acı ve işkence içerisinde ne olacak bizim bu halimiz? Ne var sanki şu osmanlı geri gelse şu ZALİMLERE gününü gösterse bizim kökümüz osmanlı ama biz bişey yapamıyoruz Her zaman dua ediyorum ALLAH filistine ve bütün müslüman alemine yardım etsin

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  herkes gitmek istiyor oraya keşke tüm müslümanlar bir olsada çiksak yola gerekirse herkes ile savaşıp israili yok edelim ..... yeterki birlik olalım müslüman halkın karsısında dayanamaz.... (BİR AVUÇ yahudi ve hristiyan)

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  beni sakın yanlış anlamayın ama ben artık hacca gitmeme karaı aldım niyemi?1kuruşumu bile o kıllarını bile kıpırtmadan oturan arbistan kralarına vermemek için yoksa peygamberimize kurban olayım. filistin arap ülkeleri arasında en kültürlü en demokratik ve en laik ülkedir bilmenizi istedim.bu yüzden örümcek kafalı zengin arap ülkeleri filistini istemezlr.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  allahim bizlere hidayetver allahim bize hidayetveripde saptıranlardan eyleme sen bizi dogru yoldan ayırma allahim senin gazabinsiddetlidir sen bizi gazabından koru allahim allahım sen bizleri senin yolunda olmeyi nasip eyle(allah yolunda ölenlere ölü demeyin onlar dirilerdir fakat siz farkına varamazsınız) sadakkallahulagzimm

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Arkadaşlar yakıp yıkmak çözümmü? Yoksa bizim onlardan farkımız kalırmı?Bence sağduyulu düşünüp sebep ve sonuçları üzerinde gerekli araştırmaların yapılıp mikropların ilacı öyle bulunmalı.Yoksa ölüm bize vız gelir.KEMALİST.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  gitmek isteyen çok ama imkan lazım bilen varsa yazsın gidelim

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Yazan: bedelsiz Tarih: 10.01.2009 19:37: ARKADAŞIN yazdıklarına katılıyorum hatta bir gecede ingilizlerle birlikte olup 2 bin askerimizi kesen müslüman????!!! kardeşlerimizede ??????? Allah yardım etsin ...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  israilin amacı kıyı şeridinde bulunun gazzeyi kendi sınrlarına katmak veyea himaye altına almak denize yakın olna bu gazze şehiri israili için bulunmaz bir servet niteliğinde çünkü isaril burdan denize açılarak her türlü tiaceti gerçekleştirecek deniz ticetindeki zafiyetlerden yaralanacak

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  2 REKAT HACET NAMAZI KILALIM 1. REKATTA FİL SÜRES, 2. REKATTA LEHEP SÜRESİ SONUCUNDA DUASEHER VAKTİNDE GECE GÖZYAŞIYLA DUA.BU BİZİM İMTİHANIMIZ SAMİMİMİYİZ RABBİMİZ HEPİMİZİ DENEMEKTE ALLAH HEPİMİZE BİRLİK ŞUURU VERSİN

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Selamunaleyküm ey müslümanlar... kardeslerim ac iken bogazimdan lokma gecmiyor... onlar sogukta düsmanla savasirken yada can verirken sicak yatagimda yatmak onlara yardim edememek gücüme gidiyor. Dualarimi eksik etmiyorum. aklimdan hic cikmiyorlar cünki. Bir firsati olsada onlara dularimizdan haric yardim edebilsek. ALLAH (C.C) herseyi görüyor umarim bu savastan anlinin akiyla galip cikan oluruz. MÜSLÜMANIM DIYENLERE SESLENENIYORUM DUALARINIZI EKSIK ETMEYIN... Elimizle cihad yapamiyorsak bile dilimizle beynimizle yapalim... ALLAHA emanet olun

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  lapacı keşke orda olsan onların yaşadıklarını yaşacan bende şimdi sana acımıyorum işte bu zulmüde yapanlar senin gibi düşünenler sana silah sıkana git tokat at bakalım yaşından büyük laflar söyleme kimse çaresiz kalıp ölmek istemez eminim onlar ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar hiç bişey yapmasalar bile kelime i sahadet getiriyorlar ya sen ne yapıyosun bi düşün?

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  sene 1967 duydum ki üçüncü dünya yavaşı arap yarımadasından çıkıcak sanaş sonrası teknoloji bitecek kılıç kalkan hesabına dönecek o günler geldi ALLAH bizleri uyandırsın ümmet şuru versin [ALLAH buyuruyorki hiç inananla inanmayan bir olurmu tabiki ben inananları üstün kılarım]tabiki bizimde gayret etmemiz gerekli.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  arap liderler daha saltanat sürsünler saraylarında ALLAH büyük herkesin zamanı var.tüm dualarımız filistinlilerle

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  S.A MÜSLÜMAN KARDEŞLERİM YAZACAK BİŞEY YOK UTANIYORUM. ( KOMŞUSU AÇKEN EVİNDE TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR)DAHA ÖTESİ VARMI ALLAH HEPİMİZİN BİRLEŞMESİNİ UYANMAMIZI NASİP ETSİN, BU VAHŞETİ SEYREDİPTE BİŞE YAPMAYAN İSRAİLDEN DAHA ZALİMDİR

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  filistının yaşadıkarını anlatmak kelimeler kıfayetsız lehcem yetersız gelıyor arkadaşlar uyanın artık müslümanlar bu zulme dur demezsek sıra bızede gelecek bırlık olmak zamanı

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  allah yardımcıları olsun bizleride filistin topraklarında mücadele etme gücü versin yüce yaradanım

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  bende bir musluman olarak üzülüyorum ama zamanında topraklarını satmıcaklardı turkıye olarak elbette sahıp cıkıcaz ama filistin zamanında bize destek olsaydı din islam ve allaha karsı olan ibadetler farklı devlet yönetimi farklıdır ülkemizde o kadar sehit verdık neden sahip cıkmadınız sorarım size

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Ey zalim.ve zulme seyirci kalan herkes..elbet birgün bunun hesabını vereceksiniz..hem bu savaşı kınarsınız hemde mali destek sağlarsınız..elimizden dua ve boykot dışında bişey gelmiyor..ah keşke erkek olsaydım ve canlı kalkan olarak gidebilseydim...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  selemun aleyküm sevgili arkadaşlan bilindiği gibi filistinde yani üç dinin direği kudüste müslümanlara bir zulüm vardır israili kınıyor ALLAH''DAN filistine acil yardım diliyorum

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ALLAH'ın izni ile bunları aşacağız arkadaşlar. MAVİ MARMARA başlattı bu küresel intifadayı, bizler canımız ve kanımız ile sürdüreceğiz İNŞAALLAH. BAŞBAKANIMIZ sağolsn ilgileniyor mustazaf ve mazlum insanlar ile. bizde karamsar olmaktan kurtulup, gelecek ilk davete koşarak gidelim ve gerekirse canımız ile destek verelim oradaki MÜSLÜMANLARA..!! HEM '' MADEM ÖLÜM TEK BİR DEFA GELECEK, O'DA NEDENN ALLAH İÇİN OLMASIN...!!!..?? ''

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Filistin
Filistin