kilise

Nispeten büyük boyutlarda inşa edilmiş, bazı özel ayin yetkilerine sahip kilisedir. Kilise kurumu içinde idari işlevi olabilir veya olmayabilir.

KILISE (türkçe) anlamı
1. 1 . Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer:
2. Katolik kilisesinin hâkim ve müstevli çanı saat üçü vuruyor.- Ö. Seyfettin.
3. 2 . Hristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş.
4. 3 . Hristiyanlığın öğretilmesi
5. dinî işlerin yönetimi vb. ile ilgili papa ve piskoposlar topluluğu:
6. Ortodoks kilisesi.-
7. Atasözü
8. deyim ve birleşik fiiller
kilise direği gibi
KILISE (türkçe) anlamı
9. hıristiyan tapınağı
10. hıristiyanlığın öğretilmesi
11. dinsel işlerin yönetimi vb. ile ilgili papa ve piskoposlar topluluğu.hıristiyan mezheplerinden her biri.hıristiyanlıkla ilgili dinsel örgüt.
KILISE (türkçe) ingilizcesi
1. adj. church
2. parishn. church
3. fane
4. fold
5. meeting house
6. public worship
7. Kirk
KILISE (türkçe) fransızcası
1. église [la]
KILISE (türkçe) almancası
1. n. Kirche
2. Sakralbau
3. Heiligtum
4. Ecclesia

Kilise hakkında detaylı bilgi

Kilise Hıristiyanların toplu olarak ibadet ettikleri yer. Hıristiyanlıktaki çeşitli mezheplere mensup toplulukların dini teşkilatlarına da kilise adı verilmektedir. Katolik kilisesi, Ortodoks kilisesi gibi.

Toplantı yeri, meydan, toplu ibadet yeri manalarına gelen kilise kelimesi, Yunancada “ekklesia”, Aramicede “kenişta”, Süryanicede “kenuşta”, Arapçada “kenise” kelimeleriyle ifade dilmektedir. İlk zamanlar genel olarak Musevilerin, Putperestlerin ve Hıristiyanların ibadet yerlerine kilise adı verildiği halde, daha sonraki zamanlarda Hıristiyanların ibadet yerlerine özel olarak kilise denildi. Musevilerin ibadet yerlerine “sinagog” veya “havra” adı verildi.

Roma İmparatoru Büyük Konstantin Putperestken 313 senesinde Hıristiyanlığı kabul etti. İstanbul şehrini büyütüp imar etti ve Konstantiniyye adını verdi. 325 senesinde İznik’te bir konsil toplayarak pekçok olan İncil nüshalarını dörde indirtti. Eski dini olan Putperestlikten de pekçok şeyi bu İncillere sokturdu. Böylece yeni bir Hıristiyanlık dini ortaya çıktı. Daha önce gizli gizli mağaralarda ibadet eden Hıristiyanlar için kiliseler yaptırdı. Ondan sonra gelen Roma ve Bizans imparatorları da birçok kiliseler yaptırdılar. Böylece bir kilise mimarisi ortaya çıktı. Bu kiliselerin hemen hepsi birkaç küçük değişiklik bir yana bırakılacak olursa yüzyıllar boyunca hep bazilika tipi olarak yapıldı. İlk kiliselerin mimari tipi daha sonraki devirlerde, Roma tarzı, Gotik tarzı ve Barok tarzlarında yeniliklerle gelişmeler gösterdi. Hıristiyanların çeşitli sebeplerle mezheplere ayrılmasından sonra, her mezhebin kilise mimarisi değişiklikler gösterdi.

Bu arada kiliselerin kutsallığından ve dokunulmazlığından istifade eden Hıristiyan din adamları özel çıkarlar sağlamaya çalıştılar. Merkezi Vatikan’daki Roma kilisesinin lideri bulunan papa aynı zamanda ruhani bir devletin başkanı kabul edildi. Papadan sonra sırasıyla kardinaller, piskoposlar ve rahiplerden meydana gelen kilise temsilcileri kendi imtiyazlarını, sosyal, siyasi ve ekonomik çıkarlarını korumak için halk ve devlet adamları üzerinde baskı kurup Hıristiyanlık adı altında akla sığmaz zulümler, haksızlıklar yaptılar. Allahü tealaya mahsus olan günah affetmek kudretini kendilerinde gördüler. Para karşılığı günahları affettiler. Hatta Cennetten yerler sattılar. Hıristiyanlık dinine; papazların evlenmemesi, evlenmiş olan kimselerin katiyen boşanmaması, günah çıkarmak mecburiyeti gibi akıl ve mantık dışı kaideler koydular. Dünyada yaşamak adeta günah sayıldı.

Roma (batı) kilisesi dünyadaki bütün Hıristiyanların temsilcisi olduğunu savunarak Yunanca Katholikos (Katolik)= evrensel ismini aldı. Roma Katolik kilisesinin tahammülü mümkün olmayan baskılarına dayanamayan İstanbul Patriki Mihael Kirolarius 1054 senesinde isyan etti. Roma’daki papanın, İsa aleyhisselamın halifesi ve (ilk papa olarak kabul edilen havarilerden) Petrus’un vekili olduğunu kabul etmedi. Papazların halktan ayrı yaşamaları gibi bazı asli meselelerde Roma kilisesine muhalefet etti. Böylece Katolik kilisesinden ayrılan Şark (Doğu) kilisesi Ortodoks adını aldı.

Tebaasının üçte birini kaybeden Katolik (Roma) kilisesi buna rağmen eski bildiğinden şaşmadı. Daha önceki yoluna devam etti. O asırlarda Avrupa’da yaşayan hükümdarlar da papanın halk üzerindeki etkisini iyi bildiklerinden kendisine karşı bir hareket gösteremiyorlardı. Görünüşte Avrupa’nın hakimi hükümdar ise de, gerçekte tek hakim kilise mensupları yani papazlar oldular. İlk zamanlar papaların arzu ve isteklerinin yerine getirilmesi İtalyan hükümdarlarının tasdikine bağlıydı. Daha sonra papaların nüfuzları o dereceye ulaştı ki, istediklerini imparator yapıp, istemediklerini azlettiler. Diğer taraftan kilise ve hükümdarlar her türlü ilmi düşünceye de karşı çıkmakta idiler. Galileo gibi İslam alimlerinden alarak dünyanın döndüğünü bildiren bilgini dinsizlikle itham ederek, sözünü geri almazsa öldüreceklerini söyleyip, tehdit ettiler. İnsanın tüylerini ürperten Engizisyon Mahkemeleri kurarak yüzbinlerce insanı haksız yere ve çok kere sırf servetlerini ele geçirmek için “dinsiz” adı altında türlü türlü işkenceler yaparak öldürdüler.

Endülüs’te (İspanya’da) ortaya çıkan parlak medeniyet, Endülüs dışına taşarak Avrupa’ya yayıldı. Endülüs’teki medeniyeti gören kabiliyetli bazı Avrupalılar ortaya çıktı. İslam alimlerinin kitaplarını Avrupa lisanlarına tercüme ettiler. Bunların tercüme ve telif ederek neşr ettikleri kitaplar sayesinde Avrupa halkı uyanmaya başladı. Nihayet 1517 senesinde Almanya’da Martin Luther adında bir papaz ortaya çıkıp, Roma Katolik kilisesinin akla uymayan birçok esaslarına karşı çıktı. Hıristiyanlığın bir mezhebi olan Protestanlığı kurdu. Bu mezhebi temsil eden kiliseye İncil kilisesi adı verildi. Papaya düşman olduğu gibi, İslamiyetin de azılı bir düşmanı olan Martin Luther çok kitap yazarak Hıristiyanları papaya karşı kışkırttı. Katolikler ile bu protestocular arasında büyük kanlı çarpışmalar oldu.

Martin Luther’den sonra ortaya çıkan Kalvin, Luther ile birlikte Katolik kilisesine karşı çıkmakla beraber, bazı meselelerde ona muhalefet etti. Luther ve Kalvin, Katolik kilisesinin ibadet, iman şekillerini reddettiler. Papanın Petrus’un vekili ve İsa aleyhisselamın halifesi olduğunu kabul etmediler. Luther ve Kalvin’in peşinden gidenler, “karşı çıkanlar” manasında Protestan diye isimlendirildi.

Katolik kilisesinin lideri olan papa, zamanındaki Katolik kralların askeri kuvvetlerini kullanıp, Protestanları kılıçtan geçirtti. Bu ise Protestanlığın İngiltere ve Amerika’da da yayılmasına ve yeni taraftarlar bulmasına sebeb oldu. İngiliz Kralı Sekizinci Henry de Luther gibi papaya isyan etti. Onun teşviki ve zoru ile Anglikanizm (Anglo-Amerikan) kilisesi kuruldu (Bkz. Anglikanizm). İngiltere’deki Protestanları temsil eden kiliseye Anglikan kilisesi Protestanların kiliselerine de umumi olarak Protestan kiliseleri adı verildi.

Katolik kilisesi diğer din mensublarını da Hıristiyanlaştırmak gayesiyle dünyanın her tarafında hususi katolik mektepleri kurdu. Misyoner ismi verilen çok mutaassıp papazlar yetiştirdi. Bunları bölük bölük Amerika, Japonya, Çin ve İslam memleketlerine gönderdi.

Katolik kilisesinin, Katolikliği yaymak için misyonerler yetiştirerek faaliyete geçmesi üzerine, Protestan kiliseleri de, buna karşı boş durmadılar. Çeşitli yerlerde cemiyetler kurarak çok büyük sermayeler topladılar. Dünyanın her yerine Protestanlığı anlatan kitaplar ve misyonerler gönderdiler.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kilise Hukuku

Kanon hukuku veya kilise hukuku, Hıristiyan kurumların ve üyelerinin yönetimi için dini otorite tarafından yapılan ya da kabul edilen yasa ve yönetmeliklerin bütünüdür. Katolik Kilisesi (Latin Kilisesi ve Doğu Katolik Kiliseleri dahil), Doğu ve Oryantal Ortodoks kiliseleri, ve ...

Kilise Ve Papalık

Hz. İsa'nın havarilerinin çabaları sonucunda Roma İmparatorluğu'nda Hıristiyanlık yayıldı. Roma İmparatorluğu, Hıristiyanlığın yayılmasını önlemeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. 381 yılında Roma, Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul etmiştir.

Kara Kilise

Kara Kilise veya Saint Thaddeus Manastırı (Ermenice: Սուրբ Թադէոսի վանք, Sourb Tadeos Vank; Azerice ve Farsça: قره کلیسا, Kara Kilise), İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'nde, Maku kentine yaklaşık 20 km. mesafede bulunan bir Ermeni antik manastır.

Ala Kilise

Ala Kilise, Aksaray'da bir köyün kuzeyinde ve vadinin doğu yamacında kayaya oyulmuş bir kilisedir. Hıristiyanlığın serbest bir hale gelmesinden sonra yapılmıştır. Cephesinin üst kısmında havarilerin ve azizlerin resimleri yer almaktadır. "Doğum", "Anastasis", "Kudüs'e Giriş", ...

Direkli Kilise

Direkli Kilise, Aksaray`da inşa edilmiş bir kilise olup, içindeki kapıdan keşişlerin türbelerine ve kilisedeki görevlilerin ikametgahlarına gidilmektedir. Kilise üstündeki sütunlarda ikişer sıra halinde resimler vardır. Azizlerin ve havarilerin iki taraflarında kitabeler görülür. ...

Kilise-Camiler

İSTANBUL KİLİSE CAMİLERİ*Ayasofya29 mayıs 1453`de İstanbul`a giren Fatih Sultan Mehmed Ayasofya`yı camiye çevirdi. Cuma namazını burada kıldı. Minarelerden ilkini yaptırdı.

Kilise Bilimi

Kilise bilimi veya eklesiyoloji (İngilizce: ``ecclesiology``) teolojideki konulardan biri olup özellikle Hristiyan teolojisinde önemli bir yer tutmaktadır. İnceleme alanı ``kilise`` kavramıdır. Kilise olgusunu çok detaylı ve büyük bir alanda inceler. İsminin kökeni İncil`de ...

Kokar Kilise

Kokar Kilise, Aksaray Ihlara Vadisi'nde bulunan IX. yy.'a ait kilise.

Kokar Kilise (Aksaray)

Kokar Kilise, Aksaray Ihlara Vadisi'nde bulunan IX. yy.'a ait kilise.

Kızıl Kilise

Kızıl Kilise, kırmızı kesme taştan yapıldığı için bu ismi almış bir Ermeni kilisedir. Kızıl Kilise'nin V.

Sivişli Kilise

Sivişli Kilise, Aksaray, Güzelyurt içinde kayadan oyma bir kilisedir. Kubbede, ortada Hz. İsa ile Hz. Meryem`in, kenarlarda havarilerin portreleri yer almaktadır.

Sümbüllü Kilise

Sümbüllü Kilise, manastır mekanları iki kat halinde kaya kütlesine oyulmuş bir kilisedir. Mikail ile Cebrail arasında Meryem, İsa ve fırında üç İbrani genci ile azizlerin tasvirleri vardır.

Yedi Kilise (Van)

Yedi Kilise, Varagavank ya da Varak Surp Haç manastırı, bugün Van Merkeze bağlı, Yukarı Bakraçlı köyünde yer almakta eski Ermeni bir manastır. Yedi ayrı kilise ve yapıdan oluşan kompleks, değişik zamanlarda biri birine eklenmiştir.

Yüksek Kilise

Kızlar manastırı olarak bilinen kilise, dik kayalar üstüne taş oymadır. İl merkezine yaklaşık 3 km mesafededir.

Yılanlı Kilise

Yılanlı Kilise: