Kimya

Kimya doğada mevcut olan bütün maddeleri inceleyen bir bilim dalı. Özellikle maddelerin yapılarını ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceler. Periyodik cetvelle gösterilen elementlerin ve oluşturdukları bileşiklerin yapılarının ve aralarındaki reaksiyonların incelenmesi kimyanın konusudur. Kimya bilgi ve etkinlikleri sistemli hale getirmek amacıyla birbiriyle ilgili bileşikleri, sistemleri, yöntemleri ve amaçlarını gruplayan birçok alt dala ayrılır...

KIMYA (türkçe) anlamı
1. maddelerin temel yapılarını
2. bileşimlerini
3. dönüşümlerini
4. çözümleme
5. bireşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim.
üstün özellikler taşıyan çok değerli şey.
KIMYA (türkçe) anlamı
6. 1 . Maddelerin temel yapılarını
7. birleşimlerini
8. dönüşümlerini
9. çözümleme
10. birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim.
11. 2 . mecaziÜstün özellikler taşıyan çok değerli şey:
12. Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır.- R. N. Güntekin.
13. Atasözü
14. deyim ve birleşik fiiller
15. kimya olmak
KIMYA (türkçe) ingilizcesi
1. adj. chemical
2. n. stinks
3. chemistry
KIMYA (türkçe) fransızcası
1. chimie [la]
KIMYA (türkçe) almancası
1. n. Chemie

Kimya hakkında bilgiler

Kimya, element ya da bileşik haldeki maddelerin yapısını, bileşimini ve özelliklerini, uğradıkları dönüşümleri, bu dönüşümler sırasında açığa çıkardıkları ya da soğurdukları enerjiyi inceleyen bilim dalı. Doğal halde bulunan ya da yapay olarak (bireşim yoluyla) üretilen her madde, element olarak tanımlanan bir ya da daha çok atom türü içerir. Kendileri de daha küçük temel parçacıklardan oluşmakla birlikte, kimyasal maddelerin temel yapı birimleri atomlardır. Bu nedenle kimya, temel parçacıkların değil, atomların özelliklerini, birleşme yasalarını ve belirli amaçlar için bu özelliklerden nasıl yararlanılabileceğini inceler.

Kimya sözcüğünün hem (Eski Mısır dilinde "kara" ya da "Kara Ülke") sözcüğünden türediği sanılmaktadır. Bir başka sav da khemeia (Eski Yunanca khyma: "metal dökümü) sözcüğünden türediğidir. Kimyanın kökenleri felsefe, simya, metalürji ve tıp gibi çok çeşitli alanlara dayanır. Ama kimya ancak 17. yüzyılda mekanikçi felsefenin kurulmasıyla ayrı bir bilim olarak ortaya çıkmıştır.

Mezopotamyalılar, Çinliler, Mısırlılar ve Yunanlılar çok eski çağlardan beri bitkilerden boyarmadde elde etmeyi, dokumaları boyamayı, deri sepilemeyi, üzümden şarap, arpadan bira hazırlamayı, sabun üretimini, cam kaplar yapmayı biliyorlardı. Eski çağlarda kimya sanatsal bir üretimdi. Daha sonra Antik Çağın deneyciliği, Yunan doğa felsefesi, Rönesans simyası, tıp kimyası gelişti. 18. yüzyılda kuramsal ve uygulamalı kimya, 19. yüzyılda organoteknik ve fizikokimya, 20. yüzyılda ise radyokimya, biyokimya ve kuvantum kimyası gibi yeni dallar ortaya çıktı. Kimyanın tarihsel gelişimi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız: Kimya'nın tarihsel gelişimi

Kimya
Analitik kimya | Organik kimya | İnorganik kimya | Fiziksel kimya | Polimer kimya | Biyokimya | Madde bilimi | Çevresel kimya | Eczacılık | Termokimya | Elektrokimya | Nüklear kimya | Sayısal kimya
Periyodik cetvel | Liste - Bileşikler

Kimya'nın alt dallarıAyrıca bakınız

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Analitik Kimya

Kimya bilimine bağlı ana bilim dallarından biri. Kimya biliminin belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da bileşenlerden bir bölümünün niteliğinin ve niceliğinin

Kimya Mühendisliği

Kimya mühendisliği, temel olarak kimya bilimi ile matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi bilimlerini kullanarak önemli endüstriyel, teknolojik ve çevresel problemleri çözümleyen bir mühendislik dalıdır.

Kimya'nın Tarihsel Gelişimi

Kimya sözcüğünün hem (Eski Mısır dilinde "kara" ya da "Kara Ülke") sözcüğünden türediği sanılmaktadır. Bir başka sav da khemeia (Eski Yunanca khyma: "metal dökümü) sözcüğünden türediğidir. Kimyanın kökenleri felsefe, simya, metalürji ve tıp gibi çok çeşitli alanlara ...

Fiziksel Kimya

Fiziksel kimya, organik ya da inorganik, yalın ya da karışım halindeki kimyasal sistemleri fizik yasaları yöntemleriyle inceleyen bilim dalı.

Organik Ve Inorganik Kimya

Organik ve inorganik kimya, bileşikleri oluşturan elementlere göre ayrılan altdallardır. Organik kimya hidrojen, oksijen, azot, kükürt, fosfor, klor gibi karbondan başka elementlerin de bulunduğu karbon bileşiklerinin kimyasıdır. Bu ayırım günümüzde de yoğun biçimde incelenmekte ...

Faz (Kimya)

Faz (Kimya) Alm. Phase (f), Fr. Phase (f), İng. Phase. Termodinamikte heterojen bir karışımdan mekanik yolla ayrılabilen, kimyasal ve fiziksel bakımdan homojen madde.Maddelerin üç temel fazı, katı, sıvı ve gaz (buhar) halidir. Bunların yanında amorf ve plazma halleri gibi haller de ...

Nükleer Manyetik Rezonans (kimya)

Nükleer Manyetik Rezonans (kimya) güçlü bir manyetik alan içerisine yerleştirilen atom çekirdeğinin yüksek frekanslı radyo dalgalarını seçimli olarak absorblaması (soğurması) olayı. Eşlenmemiş proton veya nötronu bulunan atom çekirdekleri manyetik alan içine konduğunda, ...

Farmasötik Kimya

Medisinal ya da farmasötik kimya kimya ile eczacılıkın kesiştiği noktadaki etken madde dizaynı, organik sentez ve ilaçlar geliştirmek ile ilgili bilimsel daldır.