Mistisizm

Kısaca: Mysticism Yunanca μυστικός (mystikos) yani Eleusis Gizemlerine "katılan kişi" (initiate) ve gizemlere katılım anlamına gelen μυστήρια (mysteria) terimiyle ilişkilidir. Kelimenin kökeni hakkıdaki görüşlerden biri Yunanca'da dudak ve gözleri kapamak anlamına gelen mueinden geldiği yönündedir.[1] Ancak günümüzde mistisizm kelimesi Eleusis gizemlerinden daha çok Neoplatoncu manevi hakikat veya Tanrı ile doğrudan deneyim, ...devamı ☟

mistisizm
Mistisizm

Mistisizm, insanın mantık ve akıl yürütme yoluyla erişemediği ilahi ve doğaüstü denilen "hakikatler" i derin bir sezgi ile arama yoludur. Terim, kimilerine göre Grekçe'de "gözlerini kapamak" anlamına gelen "myein" sözcüğünden türetilmiştir.

Mistisizm, felsefi kaynağını dinden alır. Fakat mistisizme din yerine, "dinin iç kısmı" demek daha doğru olur. (İslami toplumlardaki 'sufilik' ya da tasavvuf, mistisizm kapsamında ele alınmaktaysa da, sufilik, birçok konuda, gerek Batı gerekse Hint mistisizminden farklılık gösterir.)

Kaynağını dinden alan, tecrit olmaya ve 'vecd' e dayalı bir sistem olan mistisizme göre, insanoğlu akıl yolu ile kavrayamayacağı Tanrı'yı ancak metafizik bir sezgiyle kavrayabilir. Bilinmeyene, sonsuzluğa, mükemmelliğe, doğaüstü varlığa sezgi yoluyla ulaşmasında en önemli araçları tecrit olma (dış dünya ile ilişkilerini minimum düzeye indirme), vecd ve 'trans'tır.

Mistik, dış alemle bütün ilişkisini keser ve "hakikat" i vecd halindeki deneyimlerinde arar. Mistiğin ulaşmak istediği hedef, aydınlanma ya da uyanma denilen yüksek bir şuur halidir. Mistisizm göre bu, uzun zaman gerektiren deneyimlerle aşama aşama yaklaşılan, fakat ulaşılıp ulaşılamayacağı bilinmeyen bir hedeftir. (Reenkarnasyona inanan kimi mistiklere göre, bu hedefe ulaşma süreci pek çok enkarnasyonu kapsayan uzun bir süreçtir.) Rene Guenon'a göre sahte mistiği hakikisinden ayırt etmek çok güçtür.

Her ne kadar mistiklerde medyumnik (medyumla ilgili) yeteneklere, ruhsal fenomenlere rastlanmışsa da ve her ne kadar büyük mistiklerin birçoğu, ruhun tekrar bedenlenmesini (reenkarnasyon) kabul eden görüşlere sahip olmuşlarsa da, ruhçu sistem ile mistik sistem, gerek teorik gerekse pratik açıdan pek çok noktada birbirlerinden ayrılırlar.

mistisizm


1 .
Bir konuda en üst derecede bulunabilme tutkusu:
"Bizi sıhhatimize iman ettiren, kuvvetlerimizin arttığını duyuran spor mistisizmi daha teessüs etmemişti."- A. ޞ. Hisar.
2 .
felsefe Gizemcilik.

mistisizm

Türkçe mistisizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. mysticism

mistisizm

gizemcilik.

mistisizm

Türkçe mistisizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Mystik, Mystizismus

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mistisizm
2 yıl önce

Gizemcilik ya da mistisizm, dinsel esrimelerle ilgili ülkülemlerin, erdemlerin, ayinlerin, ve efsanelerin uygulanmasının birlikte yapıldığı fikir akımı...

Mistisizm, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Ezoterizm, Gnostisizm, Henoteizm, Hümanizm, Mistisizm Portalı
Ulusal mistisizm
6 yıl önce

Çeşitli kaynaklar ulusal mistisizmin en öne çıkmış şeklinin Nasyonel Sosyalist Parti mistisizmi olduğunu belirtir. Görüşün okültizm ve mistisizm ile ilişkisi, görüşü paylaşan...

Ulusal mistisizm, Astroloji, Okült, Nazi mistisizmi
Karşılaştırmalı mistisizm
6 yıl önce

Karşılaştırmalı mistisizm. Çeşitli coğrafyalardaki dinle ilişkisi dışında mistik öğreti ve uygulamaların karşılaştırmalı analizi. Karşılaştırmalı mistisizm çalışmaları...

Karşılaştırmalı mistisizm, Din, Din bilimleri
Mokşa
2 yıl önce

veya kurtuluş anlamına gelen Mukti terimleri ölüm ve yeniden doğum çemberinden kurtuluşu tanımlar. Kurtuluş (Ezoterizm, Teozofi ve Mistisizm ) Nirvana...

Mokşa, Mokşa
Sezgi
2 yıl önce

Sezgi; felsefe, mistisizm, ezoterizm ve farklı öğreti sistemlerinde farklı anlamlarda kullanılan terim. Kimi felsefi akımlarda akıl yoluyla kavranamayacak...

Kurtuluş (mitoloji)
6 yıl önce

Kurtuluş, bazı dinlerde, öğretilerde, Mistisizm'de, İç Simya'da, Teozofi'de, Ezoterizm'de ve mitolojilerde farklı öğeler ve değişik adlarla ifade edilmiş...

Kurtuluş (mitoloji), Ezoterizm, Mistisizm, Mokşa, Nirvana (Budizm), Simya, Spiritüalizm, Teozofi, Uyanış
Altın Şafak
6 yıl önce

bulunan, aşırı sağ görüşlü siyasi parti Altın Şafak Hermetik Cemiyeti, İngiltere'de kurulan; okültizm, mistisizm ve büyücülük ile uğraşan bir cemiyet...

Tasavvuf
2 yıl önce

olarak tarif edilmektedir. Tasavvufun mistisizmin İslam özelindeki hali olduğunu iddia edenler olduğu gibi, mistisizmin Çin-Hindu dinlerinden gelmesi nedeni...

Tasavvuf, Abdulkadir Geylani, Abdülkadir Geylani, Ahmed Er Rufai, Allah, Aziz Mahmud Hüdayi, Evliya, Felsefe Portalı, Galip Hasan Kuşçuoğlu, Hacı Bayram-ı Veli, Hacı Bektaşı Veli