PH

Ph, fosfor’un eski kimyasal sembolü. ph, aydınlanma birimi fot’un sembolü. pH [peaş] i. (p, potansiyel ve H, hidrojen). Kim. Sulu bir elektrolit çözeltisinin asit, nötür veya baz özelliği taşıdığını kolay ve kesin olarak belirtmek için Sörensen tara­fından ortaya atılan işaret.

pH bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir. Kim. Saf su, az da olsa, H+ ve OH— iyonlarına ayrılmıştır; mesela 23 C’ta, H+ iyonları; [1] ile OH- iyon­ları: [2] şeklinde derişmelerin, suyun «iyon çarpımı» denilen çarpımı, [3]. [4] = 10-14′tür; buradan, [5] = [6] = 10-7 litrede iyongram bulunur. Bu çar­pım, asit veya bazların seyreltik sulu çözeltilerinde de aynı değerdedir; fakat, bir asit çözeltisinde [7] iyonları [8] iyon­larından daha fazla, bir baz çözeltisin­de de bunun tam tersidir; mesela, hidroklorik asidin bir desinormal (N /10) çözelti­sinde, yaklaşık olarak [9] = 10-1, sod­yum hidroksidin N/10′luk çözeltisinde ise [10] = 10-1, yani [11] = 10-13′tür. Sörensen, elektrolit çözeltilerini H+ iyon­larının derişikliği açısından nitelemek için, logaritmik bir işaretleme sistemi kullanma­nın daha elverişli olduğunu öne sürdü; ni­tekim pH = colog10 [12] şeklinde gös­terilir. Bu ifadeye göre, 23° C’ta, saf su­yun pH’1- 7′ye, HC1′ün N/10′luk çözeltisinin pH’1/ 1′e, NaOH’ın N/10′luk çözeltisininki de 13′e eşittir. Daha genel bir şekilde, bir çözelti için [13] = a. 10-n ise, pH = n — log10 a olur. Çok basit olan bu işaret­leme büyük faydalar sağlar; mesela 23° C’ta pH 7, nötürlük pH’ı, yani saf su veya kuvvetli baz ve kuvvetli asit tuzları gibi [14] = [15] olan çözeltilerin pH’ıdır; 7′den küçük bir pH asit çözeltilerini, 7′den büyük olan bir pH da baz çözeltilerini be­lirtir; pH miktarı hem asit veya bazın cin­sine, hem de bunların çözelti içindeki derişikliğine bağlıdır. Böylece, kimyada, bi­yolojide v.b. belli bir dönüşümün gözlene­bildiği alan kesin ve basit bir şekilde be­lirlenebilir.

0`dan 14`e kadar olan bir skalada ölçülür. pH teriminde p; eksi logaritmanın matematiksel sembolünden, ve H ise hidrojenin kimyasal formülünden türetilmişlerdir. pH tanımı, hidrojen konsantrasyonunun eksi logaritması olarak verilebilir:

pH = −log[16]

pH hidrojen iyonun aktivitesi cinsinden bir asit veya bazın derecesini ifade etme yoluyla ihtiyaç duyulan niceliksel bilgiyi sağlar. Bir maddenin pH değeri hidrojen iyonu [17] ile hidroksil iyonunun [18] derişimlerinin oranına direk bağlıdır. Eğer H+ derişimi OH derişiminden fazla ise çözelti asidik; yani pH değeri 7 den düşüktür. Eğer OH derişimi H+ derişiminden fazla ise maddemiz bazik; yani pH değeri 7 den büyüktür. Eğer OH ve H+ iyonlarından eşit miktarlarda mevcutsa, madde 7 pH değerine sahip olmak üzere nötrdür.

Asit ve bazlar herbiri serbest hidrojen ve hidroksil iyonlarına sahiptirler. Belli koşullarda ve belli bir çözeltide hidrojen ve hidroksil iyonlarının ilişkileri sabit olduğu için, birini tesbit etmek diğerini bilmek ile mümkündür. Bu anlamda, pH, tanımsal açıdan hidrojen iyonu aktivitesinin seçici bir ölçümü olsa da, hem alkalinlik hem de asitliğin bir ölçüsüdür. pH logaritmik bir fonksiyon olması açısından, pH değerindeki bir birimlik değişim hidrojen iyon derişimindeki on-katlık değişime karşılık gelir.

Diğer anlamları

PH

Bir sıvının asit veya bazlık derecesi, sertlik derecesi.

PH

İngilizce PH kelimesinin İspanyolca karşılığı.
[Ph (phenyl) ] s. Abreviatura de potencial de hidrógeno; abreviatura de fenil; abreviatura de purple heart

PH

İngilizce PH kelimesinin Fransızca karşılığı.
[Ph (phenyl) ] n. ph, symbole du phényle, groupe de composants chimiques dérivés du benzène (Chimie)

PH

İngilizce PH kelimesinin Almanca karşılığı.
phenyl) ] n. Ph, Phenyl, Chemikalien von Benzol abgeleitet (Chemie)

PH

İngilizce PH kelimesinin İtalyanca karşılığı.
[Ph (phenyl) ] s. (Chim) fenile

PH

İngilizce PH kelimesinin Portekizce karşılığı.
[Ph (phenyl) ] s. fenila (Química)

PH

Türkçe PH kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Ph (phenyl) ] n. group of chemical compounds derived from benzene (Chemistry)

PH

[Ph (phenyl) ] n. group of chemical compounds derived from benzene (Chemistry)

PH

Almanca PH kelimesinin Türkçe karşılığı.
ph, fenilph

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

PH ilgili konular

 • Baz

  BAZ, kimyada alışılagelmiş olarak, sulu çözeltileri acı tatta, sabunumsu kayganlıkta ve fenoltaleini pembeye dönüştüren, asitleri nötrali
 • Asit

  Asit, sulu çözeltilerinin tadı ekşi olan, bazı indikatörlerin (belirteçlerin) rengini değiştiren (mesela mavi turnusolu kırmızılaştıran)
 • Amid

  Kimyada amit sözcüğü iki anlama sahiptir: - Birinci anlamıyla amit, bir azot atomuna (N) bağlı bir karbonil grubu bulunduran bir organik fonksi
 • Turnusol

  Çözeltilerin asit veya alkaliliğini belirlemede kullanılan kimyâsal bir madde. Asit çözeltisine turnusol ilâve edildiğinde çözelti kırmız
 • PH

  Ph, fosfor’un eski kimyasal sembolü. ph, aydınlanma birimi fot’un sembolü. pH [peaş] i. (p, potansiyel ve H, hidrojen). Kim. Sulu bir elektrol
 • Hidroklorik asit

  Hidroklorik Asit, Alm. Salzsaure (f), Fr. Acid (m) chlorhydrique, İng. Hydrochloric acid. Hidrojen klorürün (HCl) sudaki çözeltisi olup, klorür
 • Glutamin

  Glutamin (Gln, Q) proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biridir. Yan zincirinde karboksamit grubu içerir.Polar özelliktedir,ancak fizyolojik pH'da
 • Piridin

  Bir azot ve beş karbondan meydana gelmiş bir organik hetorosiklik bileşik.
 • Tampon Çözeltiler

  Kimyâda az miktarda kuvvetli asit veya kuvvetli baz ilâvesiyle, hidrojen iyonu derişimi değişmeyen çözeltiler. Çok seyreltik asit veya bazın
 • Potasyum hidrojen ftalat

  Potasyum hidrojen ftalat, genellikle basitçe KHP, beyaz veya renksiz, fatlik asidin monopotasyum tuzu olan iyonik bir katı maddedir. Hidrojen hafif