Ph

Kısaca: Ph, fosfor’un eski kimyasal sembolü. ph, aydınlanma birimi fot’un sembolü. pH [peaş] i. (p, potansiyel ve H, hidrojen). Kim. Sulu bir elektrolit çözeltisinin asit, nötür veya baz özelliği taşıdığını kolay ve kesin olarak belirtmek için Sörensen tara­fından ortaya atılan işaret. ...devamı ☟

pH bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir. Kim. Saf su, az da olsa, H+ ve OH— iyonlarına ayrılmıştır; mesela 23 C’ta, H+ iyonları; [1] ile OH- iyon­ları: [2] şeklinde derişmelerin, suyun «iyon çarpımı» denilen çarpımı, [3]. [4] = 10-14′tür; buradan, [5] = [6] = 10-7 litrede iyongram bulunur. Bu çar­pım, asit veya bazların seyreltik sulu çözeltilerinde de aynı değerdedir; fakat, bir asit çözeltisinde [7] iyonları [8] iyon­larından daha fazla, bir baz çözeltisin­de de bunun tam tersidir; mesela, hidroklorik asidin bir desinormal (N /10) çözelti­sinde, yaklaşık olarak [9] = 10-1, sod­yum hidroksidin N/10′luk çözeltisinde ise [10] = 10-1, yani [11] = 10-13′tür. Sörensen, elektrolit çözeltilerini H+ iyon­larının derişikliği açısından nitelemek için, logaritmik bir işaretleme sistemi kullanma­nın daha elverişli olduğunu öne sürdü; ni­tekim pH = colog10 [12] şeklinde gös­terilir. Bu ifadeye göre, 23° C’ta, saf su­yun pH’1- 7′ye, HC1′ün N/10′luk çözeltisinin pH’1/ 1′e, NaOH’ın N/10′luk çözeltisininki de 13′e eşittir. Daha genel bir şekilde, bir çözelti için [13] = a. 10-n ise, pH = n — log10 a olur. Çok basit olan bu işaret­leme büyük faydalar sağlar; mesela 23° C’ta pH 7, nötürlük pH’ı, yani saf su veya kuvvetli baz ve kuvvetli asit tuzları gibi [14] = [15] olan çözeltilerin pH’ıdır; 7′den küçük bir pH asit çözeltilerini, 7′den büyük olan bir pH da baz çözeltilerini be­lirtir; pH miktarı hem asit veya bazın cin­sine, hem de bunların çözelti içindeki derişikliğine bağlıdır. Böylece, kimyada, bi­yolojide v.b. belli bir dönüşümün gözlene­bildiği alan kesin ve basit bir şekilde be­lirlenebilir.

0`dan 14`e kadar olan bir skalada ölçülür. pH teriminde p; eksi logaritmanın matematiksel sembolünden, ve H ise hidrojenin kimyasal formülünden türetilmişlerdir. pH tanımı, hidrojen konsantrasyonunun eksi logaritması olarak verilebilir:

pH = −log[16]

pH hidrojen iyonun aktivitesi cinsinden bir asit veya bazın derecesini ifade etme yoluyla ihtiyaç duyulan niceliksel bilgiyi sağlar. Bir maddenin pH değeri hidrojen iyonu [17] ile hidroksil iyonunun [18] derişimlerinin oranına direk bağlıdır. Eğer H+ derişimi OH derişiminden fazla ise çözelti asidik; yani pH değeri 7 den düşüktür. Eğer OH derişimi H+ derişiminden fazla ise maddemiz bazik; yani pH değeri 7 den büyüktür. Eğer OH ve H+ iyonlarından eşit miktarlarda mevcutsa, madde 7 pH değerine sahip olmak üzere nötrdür.

Asit ve bazlar herbiri serbest hidrojen ve hidroksil iyonlarına sahiptirler. Belli koşullarda ve belli bir çözeltide hidrojen ve hidroksil iyonlarının ilişkileri sabit olduğu için, birini tesbit etmek diğerini bilmek ile mümkündür. Bu anlamda, pH, tanımsal açıdan hidrojen iyonu aktivitesinin seçici bir ölçümü olsa da, hem alkalinlik hem de asitliğin bir ölçüsüdür. pH logaritmik bir fonksiyon olması açısından, pH değerindeki bir birimlik değişim hidrojen iyon derişimindeki on-katlık değişime karşılık gelir.

PH

Bir sıvının asit veya bazlık derecesi, sertlik derecesi.

PH

İngilizce PH kelimesinin İspanyolca karşılığı.
[Ph (phenyl) ] s. Abreviatura de potencial de hidrógeno; abreviatura de fenil; abreviatura de purple heart

PH

İngilizce PH kelimesinin Fransızca karşılığı.
[Ph (phenyl) ] n. ph, symbole du phényle, groupe de composants chimiques dérivés du benzène (Chimie)

PH

İngilizce PH kelimesinin Almanca karşılığı.
phenyl) ] n. Ph, Phenyl, Chemikalien von Benzol abgeleitet (Chemie)

PH

İngilizce PH kelimesinin İtalyanca karşılığı.
[Ph (phenyl) ] s. (Chim) fenile

PH

İngilizce PH kelimesinin Portekizce karşılığı.
[Ph (phenyl) ] s. fenila (Química)

PH

Türkçe PH kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Ph (phenyl) ] n. group of chemical compounds derived from benzene (Chemistry)

PH

[Ph (phenyl) ] n. group of chemical compounds derived from benzene (Chemistry)

PH

Almanca PH kelimesinin Türkçe karşılığı.
ph, fenilph

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

PH belirteci
3 yıl önce

pH belirteçleri (İndikatörler), çözeltinin pH'sına bağlı olarak renk değiştiren, karmaşık yapıdaki organik bileşiklerdir. Bu tür bileşikler, asit ya da...

PH belirteci, Asit, Baz, Etanol, Fenolftalein, Kimya, PH, Redoks, Taslak, Çözelti, Bromkrezol moru
Turnusol
3 yıl önce

Çözelti olarak veya bir filtre kağıdına emdirilerek kullanılır. Bu kağıda pH belirteci denir ve maddelerin asitliğini ölçmek için kullanılır. Mavi turnusol...

Turnusol, Asit, Baz, Boya, Kimya, Klor, Kuzukulağı, Liken, PH, PH belirteci, PH indikatörü
Timol mavisi
3 yıl önce

sahip toz pH indikatörü.Suda çözünmez ama alkol ve syreltik baz çözeltilerinde çözünür. pH 1.2–2.8 aralığında değişim yönü kırmızıdan sarıya, pH 8.0–9.6...

Fenol kırmızısı
3 yıl önce

kırmızısı (Ayrıca fenolsülfonftalein) çoğunlukla hücre testlerinde kullanılan bir pH indikatörüdür. Fenol kırmızısı normal koşullarda kararlı, kırmızı renkte bir...

Hipokloröz asit
6 yıl önce

Suda iyonizasyona uğrar. Hipokloröz asit pH 6'nın altında çözünmezken bu değerin üzerinde çözünmeye başlar ve pH 9'un üzerinde ortamda hipoklorid iyonu...

Metil menekşesi (metil viyole)
6 yıl önce

kimyada pH indikatörü olarak kullanılır. pH değer aralığı 0,0–1,6’dır. 0 pH’ın altında sarı, 1,6 pH’ın üstünde pembe rengi alır. Metil Moru 2B, hazır pH test...

Asidoz
3 yıl önce

Asidoz, vücudun pH değerini düşürme eğilimi olan herhangi bir hastalıktır. pH 7.20 altına düştüğünde depresif etkiler kendini gösterir ve daha sonrasında...

Timolftalein
3 yıl önce

Timolftalein bir asit-baz (pH) indikatörü. pH 9.3–10.5 civarı geçiş aralığıdır. Bu pH değerinin altında renksiz, üstünde ise mavidir. Mavi timolftalein...