--}}

Asil

Asil veya soylu, bazı kültürlerde toplumun ayrıcalıklı en üst katmanına mensup kişi. Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan kimselere denir.

Kimyada asil grubu (veya açil grubu) bir oksoasitten bir veya daha fazla hidroksil grubunun çıkartılmasıyla kalan fonksiyonel gruptur.Compendium of Chemical Terminology, acyl groups } Sözcük, 'asit radikali' anlamından türetilmiştir Oxford English Dictionary }, 'asil' Türkçe'ye Fransızca '' den girmiş, 'açil' ise İtalyanca ''den. Bir asil grubunun eklenmesine asilasyon denir. Organik kimyada asil grubu genelde RC O OH biçimli bir karboksilik asitten türetilir. Bu yüzden CR(=O)- formülüne sahiptir, karbon ve oksijen arasında bir çift bağ ve R ile karbon arasında tek bağ vardır. Asil grupları ayrıca sülfonik asit, fosfonik asit, amino asit ve bazı diğer asitlerden de türetilebilirler. Asil halojenürler Friedel-Crafts asilasyonunda kullanılarak aromatik bileşiklere bir asil grubu eklemek için kullanılabilirler. Biyokimyada Asil-KoA, bir yağ asidi metabolizması ürünüdür. Protein sentezinde bahsi geçen aminoasilasyon, bir amino asidin aminoasil grubunun aktarılmasıdır. Örnekler Asil gruplarının isimleri tipik olarak ona karşılık gelen asitten türetilir, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, asidin ismindeki -ik eki yerine -il eki getirilir. Ancak, metil, etil, propil, bütil vb., -il ile bitmelerine karşın asil değil, alkil gruplarıdır, alkanlardan türetilmişlerdir. Asil türleri Asiloksi gruplarında asil grubu oksijene bağlıdır:R-C=O-O-R', burada R-C=O, asil grubudur. Asilyum iyonları R-C+=O tipi katyonlardır ve organik tepkimelerde ara ürün olarak önemli rol oynarlar.

Notlar

Kaynakça

}

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

Asil

Türkçe Asil kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Asil] n. Achilles, hero of Homer's "Iliad" who was killed when wounded in the heel (Greek Mythology)
adj. noble, royal, superior, well bred, of noble birth, of gentle birth, aristocratic, aristocratical, dignified, gently born, grand, lordly, born in the purple, sublime
n. blue blood, noble, aristocrat

Asil

soylu.
yüksek duyguyla yapılan.
bir görevde temelli olan, "vekil" karşıtı.

Asil

Türkçe Asil kelimesinin Fransızca karşılığı.
noble, racé/e, relevé/e

Asil

Türkçe Asil kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Aristokrat, Wesenheit
adj. adelig, aristokratisch, edel
adv. nobel

Asil

1 . Soylu:
"Hepsi de iyi yüzlü asil tavırlı aile çocuklarıydı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Yüce duygularla yapılan:
"Asil bir davranış."-
3 . isimBir görevin gerçek sahibi.

Asil

(Arapça) Erkek ismi 1. Sağlam. 2. İyice kökleşmiş, yüksek duygularla hareket eden. 3. Kendi kendine hareket eden. 4. Soyu, sopu belli. Necip.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.