Asil

Asil veya soylu, bazı kültürlerde toplumun ayrıcalıklı en üst katmanına mensup kişi. Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan kimselere denir.

Kimyada asil grubu (veya açil grubu) bir oksoasitten bir veya daha fazla hidroksil grubunun çıkartılmasıyla kalan fonksiyonel gruptur.Compendium of Chemical Terminology, acyl groups } Sözcük, 'asit radikali' anlamından türetilmiştir Oxford English Dictionary }, 'asil' Türkçe'ye Fransızca '' den girmiş, 'açil' ise İtalyanca ''den. Bir asil grubunun eklenmesine asilasyon denir. Organik kimyada asil grubu genelde RC O OH biçimli bir karboksilik asitten türetilir. Bu yüzden CR(=O)- formülüne sahiptir, karbon ve oksijen arasında bir çift bağ ve R ile karbon arasında tek bağ vardır. Asil grupları ayrıca sülfonik asit, fosfonik asit, amino asit ve bazı diğer asitlerden de türetilebilirler. Asil halojenürler Friedel-Crafts asilasyonunda kullanılarak aromatik bileşiklere bir asil grubu eklemek için kullanılabilirler. Biyokimyada Asil-KoA, bir yağ asidi metabolizması ürünüdür. Protein sentezinde bahsi geçen aminoasilasyon, bir amino asidin aminoasil grubunun aktarılmasıdır. Örnekler Asil gruplarının isimleri tipik olarak ona karşılık gelen asitten türetilir, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, asidin ismindeki -ik eki yerine -il eki getirilir. Ancak, metil, etil, propil, bütil vb., -il ile bitmelerine karşın asil değil, alkil gruplarıdır, alkanlardan türetilmişlerdir. Asil türleri Asiloksi gruplarında asil grubu oksijene bağlıdır:R-C=O-O-R', burada R-C=O, asil grubudur. Asilyum iyonları R-C+=O tipi katyonlardır ve organik tepkimelerde ara ürün olarak önemli rol oynarlar.

Notlar

Kaynakça

}

Kaynaklar

Vikipedi

Asil Anlamları

Asil

Türkçe Asil kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Asil] n. Achilles, hero of Homer's "Iliad" who was killed when wounded in the heel (Greek Mythology)
adj. noble, royal, superior, well bred, of noble birth, of gentle birth, aristocratic, aristocratical, dignified, gently born, grand, lordly, born in the purple, sublime
n. blue blood, noble, aristocrat

Asil

soylu.
yüksek duyguyla yapılan.
bir görevde temelli olan, "vekil" karşıtı.

Asil

Türkçe Asil kelimesinin Fransızca karşılığı.
noble, racé/e, relevé/e

Asil

Türkçe Asil kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Aristokrat, Wesenheit
adj. adelig, aristokratisch, edel
adv. nobel

Asil

1 . Soylu:
"Hepsi de iyi yüzlü asil tavırlı aile çocuklarıydı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Yüce duygularla yapılan:
"Asil bir davranış."-
3 . isimBir görevin gerçek sahibi.

Asil

(Arapça) Erkek ismi 1. Sağlam. 2. İyice kökleşmiş, yüksek duygularla hareket eden. 3. Kendi kendine hareket eden. 4. Soyu, sopu belli. Necip.
...

Okuma Önerileri

Treyler
3 yıl önce

Treyler , motorlu bir taşıt tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine has bir şekilde tasarlanıp imal edilen en az bir dingili

KIRKLAR
1 yıl önce

Kırklar, Türk halk inancında Kırk Evliya. Kırkavlan da denilir. Bilinmeyen biryerlerde yaşayan kırk kutlu kişidir.

Achilleus
3 yıl önce

Akhilleus (Grekçe: Ἀχιλλεύς Akhileus, Fransızca: Achille Aşil) ölümlü bir baba olan Peleus ile su tanrıçası olanThetis'in oğlu olan

Aşil, Akhilleus, Adatepe, Altın post, Apollo, Dionysos, Gorgon, Helen, Herakles, Herakles'in oniki görevi, Homeros
Refleks
2 yıl önce

Doğuştan var olan ve dışarıdan gelen bir uyarı neticesinde husûle gelen, hareket, salgı gibi çeşitli tepkilerle karakterize irâde dışı

Refleks, Anatomi, Latince, Salgı, Sinir sistemi, Taslak, Sinir
Katana
2 yıl önce

Katana (刀) ya da Taçi'nin kullanımını takiben 1400'lerden sonraki ismiyle 大刀 dayito, tek-yönlü, uzun Japon kılıcı. Çoğu Japon, katana

Katana, 1400, 1853, 1876, 1891, 1934, 1953, 1958, ABD, Avrupa, Aşikaga Yoşiteru
Cem
3 yıl önce

Cem, Alevilerin, Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı, son derece ayrıntılı kurallara bağlanmış ibadet. Cem, yalnızca dinsel nitelikli bi

Cemiyet
2 yıl önce

Cemiyet Alm. Verein, Fr. Association, İng. Association. Topluluk, toplum. Belli bir gaye için bir araya gelmiş olan topluluk, dernek. Düğün, sü

Cemiyetler
NOS
2 yıl önce

Nos, diğer adı nitrous oxide yani nitro oksijen olan maddedir.

Nos, Araba, Benzin, Bilgisayar, Madde, Motor, Oksijen, Otomobil, Otomotiv, Piston, Taslak
İLAHİ
2 yıl önce

Tanrı'ya ait, Tanrı ile ilgili manalarına gelir. Edebiyatta, tasavvuf şairleri tarafından yazılan ve dini, ilahi konuları ihtiva eden manzumele

ݝlahi, ݝlahi
Halk edebiyatı
2 yıl önce

Türklerin XI. yy'dan başlayarak yurt edindikleri Anadolu'da sözlü geleneğin bir devamı olarak günümüze kadar sürdürülen sözlü edebiyata,

Halk edebiyatı, Halk edebiyatı
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.