Get

Kısaca: Get (, çoğul ''gitin'', ), Halaha'ya göre boşanırken, boşanmanın geçerli olması için, kocanın karısına sunmak zorunda olduğu belgedir. Belgedeki metin kısadır: "Bütün erkeklere müsaitsin". Burada anlatılmak istenen kadının artık evli olmadığı ve zina kurallarının kadın üzerinde uygulanamayacağıdır. Verilen ''get'' ile Yahudi evliliğinde kocaya geçen haklar kadına iade edilmiş olur. ...devamı ☟

Get (, çoğul gitin, ), Halaha'ya göre boşanırken, boşanmanın geçerli olması için, kocanın karısına sunmak zorunda olduğu belgedir. Belgedeki metin kısadır: "Bütün erkeklere müsaitsin". Burada anlatılmak istenen kadının artık evli olmadığı ve zina kurallarının kadın üzerinde uygulanamayacağıdır. Verilen get ile Yahudi evliliğinde kocaya geçen haklar kadına iade edilmiş olur. Etimoloji 'te boşanma belgesi için kullanılan ahitsel terim "Sefer Keritut" () olup get kelimesinin kökeni belli değildir. Şiltey Giborim'e göre bu kelime, anti-manyetik özelliği sebebiyle boşanmayı sembolize eden akik (agate) taşından gelmektedir. Vilna Gaon'a göre ise Gimal ve Tet harfleri bir araya geldiğinde anlamlı bir kelime oluşturmayan tek ikilidir, dolayısıyla boşanmayı simgelemektedir. Olası başka bir tanıma göre, Rabbi Baruch Epstein, bu kelimenin Latincede yasal belgeler için kullanılan gestus (eylem, jest) kelimesinden türediğini belirtir. Mişna'da get kelimesi genelde boşanma belgeleri için kullanılıyor olsa da, bunula sınırlı olmayıp başka belge türleri için de kullanılmaktadır. Rabbi Yechiel Yaakov Weinberg'in öne sürdüğüne göre, Bar Kohba ayaklanmasının ardından Romalılar, Yahudi milliyetçiliğini köreltmek için tüm belgelerin Roma mahkemelerinde hazırlanması gerektiğini anlatan bir bildiri yayınladı. Get kelimesinin İbranice'ye girmesi bu zamana rastlar. Koşullar Getin geçerli olabilmesi için Halaha bazı özel formaliteleri şart koşar: * Boşanma belgesi elle hazırlanmış olmalıdır; bu genelde sofer denen profesyonel dini yazmanlar tarafından kaleme alınır. Koca, belli bir amaçla, belirli bir kadına karşı, özgür iradesiyle belgeyi yazdırmalıdır; belge, boşluklar sonradan doldurulacak şekilde bir form biçiminde tedarik edilemez. * Boşanmanın geçerli sayılması için, kadının belgeyi fiziksel olarak kabul etmesi gerekir. * Getin yasal ve dini doğası gereği belli başlı detaysı koşulları vardır; örneğin: ** Taze bir belge olarak hazırlanmalıdır ve metnin temiz bir şekilde silinme olasılığı bulunmamalıdır. ** Toprağa bağlı bir nesne üzerine yazılmamalıdır (örneğin, incir yaprağı). ** Getin üzerine eski bir tarih atılmamalıdır. Bu koşullardan herhangi birinin yerine getirilmemesi, hem belgeyi hem de boşanma prosedürünü geçersiz kılar. Get, kocanın özgür iradesiyle sunulmuş olmalıdır. Ahitsel olarak kadının rızası gerekmemektedir fakat Aşkenaz geleneğinde kadının rızası da şart koşulur. Get, bir korku veya endişe nedeniyle verilemez. Bu belgede, çocukların velayet hakkı ile bakımı ve malların bölüşümü ile ilgili bilgiler içerebilir. Belgede sunulan kurallara uymamayı gerektiren tek koşul, taraflardan birinin evliliği devam ettirmek istemesidir; bu istek içten olmalı ve mahkemeyi ikna etmelidir. Bu durumda, evliliğin gereği olan sorumluluklar devam eder. Diğer yandan, anlaşmada anlatılan maddi ayrılık geçerliliğini korurken evlilik durumu devam eder. Get tedarik etmeyi reddetme Gittin kanunları gereği belge sadece koca tarafından tedarik edilebilir fakat kadının dini mahkemede boşanma için dava açma hakkı bulunur. Mahkeme, kadının arzusunu haklı bulursa kocanın get vermesini şart koşar.

Tarihte

, get belgesini tedarik etmek istemeyen kocalara cezalar verildiği görülür; bu cezalar arasında aforoz, maddi ceza ve işkence bulunur, bazen kocanın bir gece isimsiz bir mezarda yatırıldığı da olmuştur. Bugün İsrail'de dini mahkemeler, kadına get verilmesi için baskı amacıyla kocayı hapise hatta hücre hapsine sokabilir. İsrail dışındaki dini mahkemelerin böyle bir yaptırıma gücü yoktur; bu ülkelerdeki kocalar get karşılığında para veya çocuk velayeti isteyebilmektedir. Yahudi femisintler bunu "fidye" olarak yorumlarlar. Bazen koca boşanmayı hepten reddedebilir; bu durumda kadın, Ortodoks Yahudilik kurallarınca hala evli sayıldığından, dinen tekrar evlenemez. Bu kadınlara "boşanması reddedilmiş" anlamına gelen mesorevet get denir. Bu tip davranışlarda bulunan kocalar Ortodoks cemaatlerince hor görülür ve dini aktivitelerde dışlanır. Bu baskıcı davranışlarla kocanın, karısına get vereceği umulur. Her ne kadar sorun, kocanın get vermemesiyle ilgili olarak görünse de İsrail'deki baş hahamlık her yıl her iki taraftan da yüzlerce kişinin bunun kurbanı olduğunu belirtmektedir. Muhafazakar Yahudilik'te geleneksel olarak get şart koşulsa da, kocanın red isteği kabul edilmemektedir. Evliliğin geçersiz sayılması için mahkemenin dokuz hahamı oy kullanır ve çoğunluk oylarca evliliğin durumuna karar verilir. Get ihtilafı Konu boşanma olunca, içinde bulunulan ülkenin kanunları, dini kanunlardan önce gelir. Dinen boşanmış çift resmi olarak boşanmadıkça devlet gözünde hala evlidir. Öte yandan, bir çift resmi olarak boşanmış olsa dahi, Yahudi kanunlarınca kocanın karısına get vermesi ve kadının bi belgeyi kabul etmesi şarttır. Aksi taktirde resmi olarak boşanmış çift, Yahudi şeriatında hala evli olarak kabul edilir ve çiftlerin dinen evliliğin getirdiği sorumlulukları yerine getirmesi beklenir. TarihteTarihteki en tartışmalı gittin olaylarından biri "Kleve Get'i"dir. 18.yy'ın sonlarında yaşanmış bu olay Yahudi din mahkelemesiyle Batı Avrupa arasında sürtüşmelere sebebiyet vermiştir. Karısına get veren kocanın akli dengesi bozuktu (bugünkü teşhisle muhtemelen paranoya), ve dinen get sadece aklı başında olan biri tarafından sunulabilir. Halen bu get konusu ve Halaha'daki "delilik" tanımı tartışma konusudur. Ayrıca bakınız *Boşanma *Ketuba *Yahudiliğin evliliğe bakış açısı Kaynakça

Dış bağlantılar

* Divorce in Judaism * Divorce at Jewish Virtual Library * Jewish Divorce and the Role of Beit Din, Jewish Law (1999) Rabbi Jonathan Reiss * Helpline * Guidelines for working with a Beth Din

Kaynaklar

Vikipedi

Get

İngilizce Get kelimesinin İspanyolca karşılığı.
v. conseguir, abastecerse de, adquirir, agenciarse, lograr, lograr obtener, procurarse; recibir, alcanzar; hacerse; ponerse; atrapar, coger, contraer; llegar; quedar; llevar; moverse hacia

Get

İngilizce Get kelimesinin Fransızca karşılığı.
v. recevoir; procurer; obtenir; prendre; acheter, acquérir; obtenir; attraper; comprendre; contracter (une maladie); arriver; venir; devenir; causer, amener à, encourager, exhorter

Get

İngilizce Get kelimesinin Almanca karşılığı.
v. bekommen; holen; anschaffen; besorgen; fördern (Kohle); kommen; einholen; anstecken (Krankheit); einfangen (Tier)

Get

İngilizce Get kelimesinin İtalyanca karşılığı.
v. ricevere; ottenere; acquistare; procurarsi; prendere; comprendere; buscarsi, beccarsi (una malattia); arrivare, giungere; venire; divenire; causare; portare; pesuadere, indurre

Get

İngilizce Get kelimesinin Portekizce karşılığı.
v. receber; conseguir; obter; adquirir; pegar (doença); entender; chegar; causar; induzir; decorar; procriar; buscar

Get

f. almak, edinmek, elde etmek, ele geçirmek; satın almak; getirmek, götürmek; varmak, gelmek; kazanmak; yapmak; idrak etmek; kavramak, canına okumak; öldürmek; açığını bulmak

Get

İngilizce Get kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
ww. krijgen; halen; bereiken; verkrijgen; pakken; begrijpen; worden; aangestoken worden (met een ziekte); komen; veroorzaken

Get

v. receive; obtain; purchase; take; understand; be infected (with a disease); arrive; come; become; cause; bring; persuade

Get

Get İngilizce anlamı ve tanımı

Get anlamları

 1. (noun) Artifice; contrivance.
 2. (v. t.) Hence, with have and had, to come into or be in possession of; to have.
 3. (v. i.) To make acquisition; to gain; to profit; to receive accessions; to be increased.
 4. (v. t.) To procure; to obtain; to gain possession of; to acquire; to earn; to obtain as a price or reward; to come by; to win, by almost any means; as, to get favor by kindness; to get wealth by industry and economy; to get land by purchase, etc.
 5. (v. t.) To procure to be, or to cause to be in any state or condition; -- with a following participle.
 6. (v. t.) To prevail on; to induce; to persuade.
 7. (v. i.) To arrive at, or bring one's self into, a state, condition, or position; to come to be; to become; -- with a following adjective or past participle belonging to the subject of the verb; as, to get sober; to get awake; to get beaten; to get elected.
 8. (noun) Offspring; progeny; as, the get of a stallion.
 9. (noun) Fashion; manner; custom.
 10. (v. t.) To betake; to remove; -- in a reflexive use.
 11. (noun) Jet, the mineral.
 12. (v. t.) To beget; to procreate; to generate.
 13. (v. t.) To obtain mental possession of; to learn; to commit to memory; to memorize; as to get a lesson; also with out; as, to get out one's Greek lesson.

Get tanım:

Kelime: get
Söyleniş: 'get, ÷'git
İşlev: verb
Türleri: got /'gät/; got or got·ten /'gä-t&n/; get·ting
Kökeni: Middle English, from Old Norse geta to get, beget; akin to Old English bigietan to beget, Latin prehendere to seize, grasp, Greek chandanein to hold, contain
transitive senses
1 a : to gain possession of b : to receive as a return : EARN he got a bad reputation for carelessness
2 a : to obtain by concession or entreaty get your mother's permission to go b : to become affected by (a disease or bodily condition) : CATCH got measles from his sister
3 a : to seek out and obtain hoped to get dinner at the inn b : to obtain and bring where wanted or needed get a pencil from the desk
4 : BEGET
5 a : to cause to come or go quickly got his luggage through customs b : to cause to move get it out of the house c : to cause to be in a certain position or condition got his feet wet d : to make ready : PREPARE get breakfast
6 a : to be subjected to got a bad fall b : to receive by way of punishment c : to suffer a specified injury to got my nose broken
7 a : to achieve as a result of military activity b : to obtain or receive by way of benefit or advantage he got little for his trouble get the better of an enemy
8 a : SEIZE b : OVERCOME c : to have an emotional effect on the final scene always gets me d : IRRITATE the delays were starting to get her e : PUZZLE f : to take vengeance on; specifically : KILL g : HIT
9 : to prevail on : CAUSE finally got them to tidy up their room
10 a : HAVE -- used in the present perfect tense form with present meaning I've got no money b : to have as an obligation or necessity -- used in the present perfect tense form with present meaning you have got to come
11 a : to find out by calculation get the answer to a problem b : MEMORIZE got the verse by heart c : HEAR d : UNDERSTAND
12 : to establish communication with
13 : to put out in baseball
14 : DELIVER 6b the car gets 20 miles to the gallon
intransitive senses
1 a : to succeed in coming or going : to bring or move oneself get away to the country got into the car b : to reach or enter into a certain condition got to sleep after midnight c : to make progress hasn't gotten far with the essay
2 : to acquire wealth
3 a : to be able never got to go to college b : to come to be -- often used with following present participle got talking about old times
4 a : to succeed in becoming : BECOME how to get clear of all the debts I owe -- Shakespeare b : to become involved people who get into trouble with the law
5 : to leave immediately told them to get
verbal auxiliary -- used with the past participle of transitive verbs as a passive voice auxiliary they got caught in the act
- get a bead on : to gain a precise and telling knowledge or understanding of got a bead on his motives
- get after : to pursue with exhortation, reprimand, or attack
- get ahead : to achieve success determined to get ahead in life
- get a move on : HURRY
- get at 1 : to reach effectively 2 : to influence corruptly : BRIBE 3 : to turn one's attention to 4 : to try to prove or make clear what is he getting at
- get away with : to avoid criticism or punishment for or the consequences of (as a reprehensible act)
- get cracking : to make a start : get going ought to get cracking on that assignment
- get even : to get revenge
- get even with : to repay in kind
- get going : to make a start
- get into : to become strongly involved with or deeply interested in
- get it : to receive a scolding or punishment
- get it on 1 : to become enthusiastic, energetic, or excited 2 : to engage in sexual intercourse
- get on : to produce an unfortunate effect on : UPSET the noise got on my nerves
- get one's act together 1 : to put one's life, thoughts, or emotions in order : cease to be confused or misdirected 2 : to begin to function in a skillful or efficient manner the company finally got its act together
- get one's goat : to make one angry or annoyed
- get over 1 a : OVERCOME, SURMOUNT b : to recover from c : to reconcile oneself to : become accustomed to 2 : to move or travel across
- get somewhere : to be successful
- get there : to be successful
- get through : to reach the end of : COMPLETE
- get to 1 a : BEGIN gets to worrying over nothing at all b : to be ready to begin or deal with I'll get to the accounts as soon as I can 2 : to have an effect on: as a : INFLUENCE b : BOTHER
- get together 1 : to bring together : ACCUMULATE 2 : to come together : ASSEMBLE, MEET 3 : to reach agreement
- get wind of : to become aware of
- get with it : to become alert or aware : show sophisticated consciousness
usage The pronunciation \'git\ has been noted as a feature of some British and American dialects since the 16th century. In the phonetic spelling of his own speech Benjamin Franklin records git. However, since at least 1687 some grammarians and teachers have disapproved this pronunciation. It nonetheless remains in widespread and unpredictable use in many dialects, often, but not exclusively, when get is a passive auxiliary (as in get married) or an imperative (as in get up!).

Get ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Acquire, Aim, Amaze, Arrest, Arrive, Baffle, Beat, Become, Beget, Begin, Bewilder, Bring, Can, Capture, Catch, Cause, Come, Commence, Contract, Convey, Develop, Draw, Drive, Engender, Experience, Father, fetch, Find, Fix, Generate, Go, Gravel, Grow, Have, Incur, Induce, Let, Make, May, Mother, Mystify, Nonplus, Obtain, Perplex, Pose, Produce, Puzzle, Receive, Sire, Start, Stimulate, Stupefy, Suffer, Sustain, Take, Undergo, Vex,

Get ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

End, Leave, Terminate,

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Get A Life - Get Alive
5 yıl önce

Get a Life - Get Alive, (Türkçe: Hayatta kal - Canlı kal) Eric Papilaya tarafından seslendirilen ve 2007 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Avusturya'yı İngilizce...

Get A Life - Get Alive, Avusturya ülke bayrağı, Avusturya, 2007 Eurovision Şarkı Yarışması, Avusturya, Eric Papilaya, Eurovision, Taslak, İngilizce
Let's Get It Started
6 yıl önce

"Let's Get It Started" veya bilinen adıyla "Let's Get Retarded", Amerikan hip hop müzik grubu The Black Eyed Peas'in 2003 yılında yayımlanan Elephunk adlı...

I Get Money
5 yıl önce

gösterilmiştir. "I Get Money" (Clean) – 3:50 "I Get Money" (Albüm) – 3:50 "I Get Money" (Enstrümantal) – 3:50 "I Get Money" (Akapella) – 3:45 "I Get Money" (Billion...

Get Right
5 yıl önce

"Get Right", Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez'in Rebirth adlı beşinci stüdyo albümünden çıkan ilk teklisidir. 28 Şubat 2005'te Birleşik Krallık'de ve...

Get it Done
5 yıl önce

"Get It Done" (ya da Türkçe adıyla Haydi Yapalım Şunu), The WB kanalında yayınlanan, Joss Whedon tarafından oluşturulan bir fantastik dizi olan Buffy...

Get Sexy
2 yıl önce

"Get Sexy", İngiliz grup Sugababes tarafından Sweet 7 albümleri için kaydedilen bir şarkıdır. Yazarlığını ve yapımcılığını The Smeezingtons üstlendi....

Get Me Bodied
5 yıl önce

"Get Me Bodied", Beyoncé, Sean Garrett, Solange Knowles, Angela Beyince, Makeba Riddick ve Kasseem "Swizz Beatz" Dean tarafından yazılan hip hop soul...

Come On Get Up
5 yıl önce

Come on Get Up, Amerikan R&B şarkıcısı Janet Jackson'ın 2001 çıkışlı All for You'dan çıkan beşinci ve son şarkısıdır. Şarkı albümün en düşük başarılı...